r* IBIOSCOPENê ■COLOPHON! Tsjechen in Waddinxveen EGEVONDENÏ 1|M| en fVERLOREN I ii-instr ”Rij-instructie” is 25 jaar oud ■M Stedenband in de maak? Vakblad van Kees Wijdooge Koffiebar- Leerlingen hielden zelf Pinksterfeest A. Slinger leidt FNV-Gouda Discussie bij VOO over werkweken Afscheid van ds. H. Onstein KLACHTEN BEZORGING WADDINXVEEN: MOS EN SPETTER St. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN TEL. 01828-11697 PIANO’S programma SGP-forum- avond over eigen bedrijf a «■■■Ml Arcade Bioscopen r Weekenddienst dierenarts: Filmhuis Gouda 1 O i# U» 24 Gevonden Verloren Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 22 mei 1991 Pagina 5 richting is. Drie dagen lang zal er volop informatie uitgewisseld worden. Rij instructie Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. J. Slager, Kerkweg-Oost220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028) Dienstdoende apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, tel. 14162. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979. ZATERDAG 25 MEI 1991 EN ZONDAG 26 MEI 1991 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676. SWEELINCKHOF 31 -TELEFOON 18950 KLACHTEN? DONDERDAG TUSSEN 14.30-18.30 UUR BELLEN!!! PIANOHANDEL WADDINXVEEN - Volgende week komen de burgemeester en wethou ders van Pelhrimov in Tsjechoslowakije een kijkje nemen in Waddinx veen om kennis te maken met de plaats waarmee een stedenband in op- voorgrond wijlen autojournalist Henk Stemmer. NEDERLANDS 3 9 W Rij instructie Rij-inrtntctie ■ia ïSh' C l\LI ll\diensten De voorpagina van het 25-jarige vakblad ”Rij-instructie”. Ds. H. Onstein uit Amsterdam. WADDINXVEEN - ”Rij-instructie”, het onafhankelijk vakblad voor de auto-en motoropleiding van de Waddinxveense uitgever en hoofdredac teur Kees Wijdooge van de Prins Bernhardlaan, heeft het 25-jarig bestaan gevierd met een dubbeldik en lezenswaardig maandblad van maar liefst 88 pagina’s. In dit 10e bijzondere nummer van de 25e jaargang feliciteren di verse landelijke verkeers-, vervoers-, verkeersonderwijs-en adviesorga nisaties ”Rij-instructie” met het zilveren bestaan. 4? 4 Wfi W: Pi Rij-mstructie Ri|instructie Ry msö-uctie Rjj-instructfe ZONDAG 26 MEI 1991 I 46 Op de achtergrond Rij-instructie-hoofdredacteur Kees Wijdooge. Op de 1 -Gouda TEVENS ACCESSOIRES, STEMMEN EN REPAREREN Geopend: Donderdag t/fn zaterdag van 09.00-17.00 uur. Dagelijks 8 uur: DANCES WITH WOLVES. Vr. t/m zo en wo. 2 uur. Dagelijks 7 en 9.30 uur: LOOK WHO’S TALKING TOO. Dagelijks 6.45 en 9.30 uur: THE SILENCE OF THE LAMBS. Vr. t/m zo. en wo. 2 uur: THE WITCHES. Vr. t/m zo. en wo. 2 uur: DUCK TALES - DE FILM. Alleen di. 6.45 en 9.30 uur: THE RUSSIA HOUSE. NIEUWE EN GEBRUIKTE Weekblad voor- Waddinxveen Uitgeverij: VETA B.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 34,- per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,51 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. ter R?|-m$tnsrtse Rtj-instructte aij imtrwctK i HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur kand. L.D. Burger, Waddinxveen 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Estrik, Moerkapelle 18.30 uur ds. M.A. v.d. Berg, Groot-Ammers Bethelkerk: 9.30 uur ds. F. Stevens, Zegveld 17.00 uur ds. W. Verboom, Hierden Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. L.W.Ch. Ruigrok, Middelharnis Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. A. van Houwelingen 19.00 uur ds. A. A. van Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. J.D. Kraan, Nieuw-Vennep 17.00 uur ds. J.D. Kraan, Nieuw-Vennep Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samen werking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur streekdienst in Alphen aan den Rijn OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur ftU 1 T drijven gebracht. Omdat in Tsjechoslo wakije het bedrijfsleven in de markt economie nog in de kinderschoenen staat willen de Tsjechische gasten graag eens een kijkje in onze bedrijven ne men. ’s Avonds gaat het gezelschap naar De Diamond (Passage) om in een onge dwongen sfeer te praten met Waddinx- veners uit het verenigingsleven. Geïn teresseerden zijn van harte welkom. Op donderdag 6 juni is tijd ingeruimd voor een gesprek met de Waddinx- veense politiek. In de raadzaal komen vertegenwoordigers van de politieke partijen bijeen en zullen in vijf minuten aan de gasten trachten uiteen te zetten wat hen onderscheidt van de andere partijen. MEDISCHE, Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. C.A. van Dieren Donderdag 30 mei 19.30 uur ds. A.F. Honkoop GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uurds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting WADDINXVEEN - ”To buy or not to buy” is vrijdagavond 24 mei het motto van het eigen programma in de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinxveen. In het programma komt vooral naar vo ren dat mensen steeds meer en meer willen hebben en het nooit genoeg heb ben. Dit alles bekeken vanuit de mate rialistische wereld waarin wij leven en vanuit de maatschappij aan wiens eisen iedereen maar moet voldoen. Een en ander wordt op originele wijze ge bracht met sketches, muziek en mime. Vanaf kwart voor 8 is iedereen harte lijk welkom. A - 4VV A t 'A In samenwerking met het gemeentebe stuur heeft de Werkgroep Stedenband )het vroegere Vredesberaad Waddinx veen) een programma opgesteld, waarin de Tsjechen gesprekken zullen hebben en bedrijven zullen bezoeken, maar er is ook voor enige ontspanning plaats ingeruimd. Op dinsdag 4 juni zal een gesprek met het college van burgemeester en wet houders van Waddinxveen plaatsvin den. De gasten zijn erg benieuwd hoe het gemeentebestuur zijn werk doet en hoe de coalitie na de verkiezingen tot stand kwam. Op woensdag 5 juni wordt een bezoek aan enkele industriële en handelsbe- Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.06-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. WADDINXVEEN - Onder grote be langstelling van ouders/verzorgers opa’s en oma’s, hebben de leerlingen van de protestants-christelijke Konin gin Beatrixschool (Zuidplashof) op donderdagavond 16 mei het Pinkster feest gevierd in de Ontmoetingskerk. Thema van de dienst was ’’Kinderen van één vader”. De dienst werd geleid door de kinderen zelf. Er was ook een orkest van leerlingen aanwezig. De algehele begeleiding op het orgel was in handen van Jaap Akkerhuis. Na afloop van de dienst was er collecte die bestemd was voor Roemenië en was er voor de kinderen een presentje. heeft in al die jaren het 25 jaar geleden begonnen werk voortgezet van de feite lijke hoofdredacteur en autojournalist Henk Stemmer. Met mede-redacteur Kees Wijdooge richtte hij in 1973 een stichting op om de uitgifte van het ver liesgevende blad - welk periodiek de basis werd voor een jarenlange vriend schap - te kunnen voortzetten. Dat was een curieus gebeuren, want er zijn weinig vakbladen die zó door de redactie gedragen werden. Het tweetal vormde niet alleen het stichtingsbe stuur, maar was ook verantwoordelijk voor de eindredactie. ”Er moest ook een abonnementenad ministratie worden gevoerd. Iedere maand moest er worden ’’geplakt” (de opmaak zelf doen spaarde geld) en dat viel behoorlijk tegen. Het werd dus naast de dagelijkse professionele bezig heden van beiden nacht- en weekend werk. En zo is het gebleven: een vak blad zonder kantoren, zonder dure ap paratuur, personeel, gelikt drukwerk, subsidies, winstbejag of bijbedoelin gen”, aldus Kees Wijdooge. Na het overlijden van Henk Stemmer, die hoofd rijopleiding van de KNAC was en van de bekende slipschool, maar ook deel uitmaakte van de ge meentelijke verkeerscommissie, begon het vakblad in 1983 aan een nieuwe toe komst met meer medewerkers op di verse vakgebieden, een grotere om vang, kleurendruk, commentaren, ach tergrondartikelen en een platform voor afwijkende (en soms keiharde) menin gen van anderen. Volgens Kees Wijdooge is de produk- tie van ”Rij-instructie” nog altijd vaak nachtwerk. Hij onthult bijvoorbeeld dat zelfs een nummer van ”Rij-instruc- tie” geheel in elkaar werd geplakt in de kraamkamer van het ziekenhuis, waar Muriel Wijdooge bevallen was van een zoon. ’’Zo’n blad wordt een deel van je leven, waarvoor je minstens twee weekenden per maand aan huis bent gekluisterd, jaar in jaar uit”, meent Kees Wijdooge. Gebleven is in al die tijd het streven om het abonnementenbestand op peil te houden en een krachtig bewaakte onaf hankelijke opstelling van de redactie. Zo vond de Waddinxveense uitgever en hoofdredacteur het bijvoorbeeld principieel onjuist om het ministerie van Verkeer en Waterstaat te vragen een gelukwens uit te laten spreken in gezelschap van voorzitter mr. Pieter van Vollenhoven van de Raad voor de Verkeersveiligheid, VEBAN, CBR, INNOVAM, EFA, BOVAG, Veka- Best, PVI, CCV, VSC, VVN, ANWB, ABAN en SWOV, die daartoe wel de gelegenheid is geboden. ”Een stukje van de minister van Ver keer en Waterstaat - zoals in ons jubi leumnummer van januari 1979 het ge val was - zullen de lezers tevergeefs zoeken: wij stellen er bij dit Kabinet geen prijs op”, vertelt de Waddinx veense journalist heel duidelijk en di rect in zijn historische bijdrage in het jubileumnummer van ”Rij-instructie”, het vakblad voor de auto- en motorop- leiding. Rij-instructie” behoort dan ook be slist niet tot de voorstanders van het tot nu toe gevoerde beleid van minister en ex-Europarlementariër Hanja Maij- Weggen (CDA), hoewel daarentegen de feliciterende organisaties in het jubi lerende vakblad daarvan juist veel goeds zeggen te rwachten. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 29 mei om acht uur wordt in de Bethelschool aan de Heg- gewinde door de SGP-studievereniging ’’Jongeren Perspektief’ in Waddinx veen een formumavond gehouden over het starten van een eigen bedrijf. Zo wel praktische als principiële zaken ko men dan aan de orde. Sprekers zijn de oud-ondememer C. de Bas uit Waddinxveen en zijn plaatsge noot D. van Doorn. De heer De Bas werkt momenteel een dag per week als adviseur bij de Kamer van Koophandel in Gouda, waar hij beginnende onder nemers begeleidt. Onder het motto ’’Eigen meester, nie- mands knecht” vertelt hij over de prak tische kanten van het eigen-baas-zijn. De Bas is tevens forumleider. Accountant D. van Doom belicht in zijn bijdrage het belang van een goede administratie. Wie schrijft, die blijft, is de rode draad van zijn verhaal en dat geldt ook voor de inrichting van de ad ministratie. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft op haar jaarvergadering gesproken over de zin en onzin van schoolreizen, werk weken, kennismakingsdagen en derge lijke. Vooral als de kosten oplopen ont staat er nogal eens discussie binnen de school. Tijdens een uiteenzetting door Gerda Woldringh passeerden de vele en zeer verschillende vormen van reizen de re vue. Ze ging in op voors en tegens en benadrukte dat er een duidelijke doel stelling moet zijn, waar leerkrachten, ouders en leerlingen (in het voortgezet onderwijs) achter kunnen staan. Dat het onderwerp leeft bleek ook uit de geanimeerde discussie tussen de on geveer twintig aanwezigen op de VOO- vergadering in de Leon van Gelder- school. Aan het einde van de avond te kende zich de conclusie af dat de scho len een beperkt aantal, jaarijks terug kerende, reizen en excursies zouden moeten hebben, waarmee ouders tevo ren rekening kunnen houden. Een goed werkprogramma, ingepast in lessen op school, vond men eveneens belangrijk. Omdat het openbaar on derwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn is het nodig dat de kosten geen drempel vormen. Tijdens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering werd afscheid geno men van Gerd Nossing, jarenlang een stuwende kracht in VOO. Het dage lijks bestuur bestaat nu uit Gerda Wol dringh (voorzitter), Dirk Lont (secre taris) en Bert Simonis (penningmees ter). Daarnaast zijn er bestuursleden die ook contactpersoon zijn van een van de openbare scholen. De VOO bestaat dit jaar 125 jaar. Op 25 mei 1866 werd de ’’Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs” opgericht. Het doel was om de kwali teit van de scholen te verhogen en het schoolverzuim tegen te gaan. Nog steeds staat VOO voor kwaliteit van de openbare scholen onder het motto ’’niet apart, maar samen voor de toe komst van onze kinderen”. KFpk GOUDA/WADDINXVEEN - De Waddinxvener A. Slinger van de On derweg is tijdens de jaarvergadering van de FNV-afdeling Gouda benoemd tot voorzitter. Arie Slinger is oud- PvdA-voorzitter in Waddinxveen en was als leerkracht verbonden aan de Prof. Kohnstammschool voor open baar MAVO. Op woensdag 15 mei hield de FNV haar voorjaarsvergadering in ’t Brandpunt aan de Goudse Turfmarkt. De verte genwoordigers van de diverse bonden, (ruim twintig in getal), kozen een nieuw dagelijks bestuur van de afde ling. Tot voorzitter werd dus gekozen Arie Slinger, tot secretaris Dick Sma- ling en tot penningmeester herkozen Krijn van den Bos. De agenda bevatte een aantal huishoudelijke zaken die vlot werden afgewerkt. Na de pauze sprak Ahmed Lamnadi over werkgelegenheid en etnische min derheden. De heer Lamnadi is direc teur van het Centrum voor Buitenlan ders Rijn en Lek te Alphen aan den Rijn. Lamnadi plaatste een aantal vraagtekens bij twee belangrijke oor zaken voor werkloosheid onder etni sche minderheden. Namelijk de lage opleidingsgraad en de taalproblemen, en tevens bij de discriminatie. Er ontstond een levendige discussie. Een discussie die deels op oordelen, doch ook op vooroordelen was geba seerd. Cor Laurier, de scheidende af delingsvoorzitter, hield een vurig plei dooi voor een vooral praktische Goudse aanpak van de problematiek onder jonge Marokkanen. Hij bena drukte de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de huidige situatie. Zij immers hadden ooit de allochtonen hierheen gehaald. Tevens wees hij op de verantwoordelijkheid van de hele samenleving: gemeente, werkgevers en werknemers voor de integratie van de allochtonen in de Goudse samenleving. De aanwezigen benadrukten tevens de verantwoordelijkheid van de allochto nen voor aanpassing aan de samenle ving in Nederland. De inleider, de heer Lamnadi, was van mening dat er meer begrip moet komen voor de positie van de etnische minderheden, juist wat hun arbeidskansen betreft. De nieuwe voorzitter Arie Slinger be klemtoonde juist de arbeid als belang rijke factor voor de integratie in de Ne derlandse samenleving. In het alge meen waren de aanwezigen van mening dat het gesprek tussen allochtonen en autochtonen op gang moet komen ener werk moet worden gemaakt van de in tegratie. Werk dat niet alleen door werkgevers en werknemers moet wor den verricht, maar ook door de poli tieke partijen. Cor Laurier kreeg als scheidend voor zitter een cadeau onder couvert, een plantenbak en een abonnement op Zeggenschap, het tijdschrift voor vak- bewegingsvraagstukkenaangeboden door de vice-voorzitter mevrouw Van Dam en de nieuwe afdelingsvoorzitter Arie Slinger. Het vakblad, dat met een oplage van 4.000 betalende abonnees de ongeveer 4.850 actieve Nederlandse rijscholen bereikt, is een uitgave van de bij de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage ingeschreven ’’Stichting Vakblad Rij-instructie”, die in Waddinxveen het postbusnummer 122 heeft. De exploitatie, grafische ver zorging en druk van het blad is volledig in handen van All In BV in Katwijk/ Valkenburg. Kees Wijdooge, wiens vrouw Muriel maandelijks bij de vormgeving van ”Rij-instructie” is betrokken, is vanaf het begin bij de produktie en de redac tie van het vakblad betrokken. In 1973 nam hij met de in 1983 overleden Wad dinxveense autojoumalist Henk Stem mer het initiatief om de uitgifte van het toen zieltogende vakblad uit 1966 op een andere leest te schoeien. En met succes. ”Wij zijn er nog, springlevend en van een blaadje van 16 pagina’s met een steunkleur blauw uitgegroeid tot een volwaardig vakblad met maandelijks 48 pagina’s boordevol informatie”, meldt Kees Wijdooge niet zonder trots in het historische overzicht ”En zo is het gekomen...”. ”Een vakblad voor de auto- en motor- rijopleiding, dat oorspronkelijk be doeld was voor ’’autorijschoolhou ders”, zoals de eerste omslagen ver melden. Gebleven is een trouwe schare lezers naast trouwe adverteerders, en dat is bij ons zilveren jubileum het al lerbelangrijkste: abonnees die ons blad als ”hun” vakblad beschouwen”. Verkeersspecialist Kees Wijdooge Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Rode hengel; bordeauxrode sok; blauw spijkerjack; twee bankbiljetten van 25,-; dameshorloge merk Ome ga; groen/blauw/paars skijack maat M; zwarte tas met inhoudzwarte poes met witte pootjes en rood bandje. Leesbril met zwart montuur; mintkleu- rige sporttas met spullen; bril in zwarte koker; geel-zwart horloge merk Puma; gouden ketting met hanger”trouw- ring” met drie kindertandjes; blauw kinderschoentje links; zwarte schou dertas inh. ca 400,-; bruine bril in ko ker (hoornmontuur); bruine knippor- temonnee inh ca 80,-; pakje met 20 postcheques; tien eurocheques; gou den kruisje; bril (donker gevlamd)kap van oranje zwaailicht; gouden ring met groeibriljant; zwarte portemonnee met blauwe rand; zwarte knipportemonn- nee met inhoud; donderblauwe ritspor temonnee ca 125,-; rose O’Neill por temonnee; zilveren horloge (rond klokje); zwart digitaal Casio-horloge; appelgroene sportjas; donderrode da- mesportemonnee inh. 60,-; bruine damesportemonnee inh ca 250,-; zwarte portefeuille inh. diverse be- schieden en ca f 300,-; gouden ketting met Arabische letters. WADDINXVEEN - Tijdens de zon dag 2 juni te houden morgendienst in de Immanuëlkerk aan de Prinses Bea- trixlaan zal door de hervormde Imma- nuëlkerkgemeente afscheid worden ge nomen van de Amsterdammer ds. H. Onstein, die ruim vijf jaar bijstand in het pastoraat voor ouderen heeft ver leend. Zijn ’’werkgebied” vormde in het bij zonder de ouderen die wonen in het Anne Frank-centrum, Huize Souburgh en de flats aan de Petteplas. Na het vertrek van de heer A.L. IJska, die vele jaren de bijstand aan de oudere gemeenteleden had verzorgd, werd ge zocht naar een pastor die deze werk zaamheden kon gaan overnemen. Het was nog voor het vertrek van ds. Th.H.G. Hulst naar Apeldoorn dat ds. Onstein als emeritus-predikant woon achtig te Amsterdam en als laatste ge meente Lochem, werd aangesteld om het pastoraat onder de oudere gemeen teleden te gaan begeleiden. Twee dagen per week (in principe de dinsdag en de woensdag) was hij in Waddinxveen om bezoeken af te leg gen. Ook hield hij de bijbelkring in het Anne Frank-centrum en verzorgde hij het Heilig Avondmaal in Huize Sou burg samen met ds. J.C. de Moor van de Gereformeerde Kerk. Een belangrijke bijdrage leverde ds. Onstein in de vacaturetijd van de Im- manuëlkerkgemeente, nadat ds. Hulst naar Apeldoorn was vertrokken en al vorens, na een jaar, ds. A. A. van Hou welingen werd beroepen en bevestigd. Ds. Onstein heeft ruim een vijftigtal ouderen bezocht en begeleid. In het bijzonder bij ziekte, zowel thuis als in de zieken- en de verzorgingshuizen in Waddinxveen en Gouda. Ook de begrafenisdiensten en rouwbe geleiding van de ouderen verzorgde hijHij nam actief deel aan de consisto- rie-vergaderingen en de Ontmoetings- middagen en schreef hij zijn overwe gingen in het Maandblad. Regelmatig ging hij voor in de wekelijkse eredien sten zowel in de zondagmorgen- en avonddiensten. Ds. Onstein heeft de afgelopen vijfjaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de hervormde Immanuëlkerkgemeen- te. Uit zijn jaaroverzichten is telken male gebleken dat de bijstand in het pastoraat aan ouderen een stukje spe cialisme is, waarbij een persoonlijke en geduldige benadering volstrekt voorop moet staan. A o VVW 'ij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 5