1 AVVL contra C.H. de Vries Zuidafrikaanse spijzen op 1 juni Brief bleef onbeantwoord Mini-motoren op braderie Jongeman naar cel Leerkracht getrouwd WADDINXVEEN - Vorige week woensdag trouwde Marja Bouter, leerkracht van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool (Peter Zuidlaan), op het Goudse stadhuis met Henk Windmeijer. Daarna was de kerkelijke inzegening van het huwelijk in de hervormde St. Janskerk. Zuidplas-monument? Rommelmarkt WSE was in Denemarken Sportieve modeshow Amnesty gebruikt broodzak Padvinder is scout Bijbelauto Open huis Van ’t Hof Bingo AVO zoekt collectanten Onder invloed Aangehouden Ongeval Woninginbrekers Ongeldig Autobrand Winkeldiefstal I 1/4 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Waddinxveen 0$ HET ZUIDPLAS MONUMENT Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 22 mei 1991 Pagina 9 de Koningin Julianaschool trouwde in I twee auto’s aangereden. Een zwaar on der invloed verkerende Waddinx- veense bestuurder werd daar aange houden. Hij weigerde de blaastest en verklaarde geen aanrijding te hebben veroorzaakt. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 1 juni om zeven uur houdt de Werk groep Anti-Apartheid Waddinxveen een solidariteitsmaaltijd in De Bon- kelaar (Beukenhof). WADDINXVEEN - Over tien dagen is het zover. Dan wordt door de win keliersvereniging Dorpstraat in Waddinxveens oudste winkelhart de jaar lijkse braderie gehouden. De winkeliers van de Dorpstraat laten voor deze grootste braderie op 1 juni levensechte mini-motoren komen voor de jeugd van Waddinxveen en om streken. Deze fantastische motoren maken iedere kinderdroom waar. Naast alle andere attrakties maakt dit het zeker de moeite waard op zater dag 1 juni naar de Dorpstraat te gaan. J.F.P.M.BROSENS Oostpolderweg 43 In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag N V VERENIGING VOOR CREMATIE AWL, Postbus 184,1110 AD Diemen H. van El, sectorhoofd Dienstverlening. ■POLITIENIEUWS houden. Na verhoor door de politie werd zij heengezonden. Op donderdag 16 mei werd een 15-ja- rige Waddinxveense jongen betrapt bij diefstal in een supermarkt. Hij werd overgegeven aan de politie en ver hoord. Zonder gedegen onderzoek vooraf is in 1983 de muur afgebroken, en een een nieuwe muur geplaatst. Volgens of ferte van aannemingsbedrijf P. Sekeris en zonen zou een nieuwe muur ca. 14.700,- (ex. BTW) gaan kosten, een bedrag wat ik enerzijds niet heb en an derzijds volstrekt onrechtvaardig vind als dat op rekening van mij zou komen. Waarom ik dit de burgemeester alle maal schreef? Omdat ik me als burger van Waddinxveen mateloos erger aan de arrogantie van dit bedrijf, dat de zelfde naam draagt als zijn voorganger, maar geen verantwoording wil dragen voor zijn bouwsels. Rest mij nog mee te delen, dat als de muur gevaar voor de omgeving gaat vertonen, ook door mij op de eerste plaats stutten geplaatst zullen worden. Indien een aannemingsbedrijf zich dat een jaar kan permitteren, waarom ik dan niet? Indien er dan nog geen oplossing in zicht is, vroeg ik de burgemeester langs deze weg toestemming de muur te mo gen afbreken, en in plaats daarvan een groenstrook te mogen maken. Op dinsdag 7 mei werd een Waddinx- vener aangehouden wegens een ge pleegde diefstal met geweld. Deze aan houding geschiedde op verzoek van de gemeentepolitie te Gouda. Op maandag 6 mei wed een 49-jarige inwoner van Gouda aangehouden en verhoord naar aanleiding van diefstal van coniferen. Na verhoor is de ver dachte, tegen wie proces-verbaal is op gemaakt, heengezonden. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 1 juni wordt er in De Zuidhonk/De Dui kelaar aan de Zuidplaslaan door de .Stichting Wijkwerk Zuidplas en Mar chant Sport uit Boskoop een mode show gehouden voor sportief en jong publiek. Er wordt kleding geshowd voor ballet, aerobic, (badmode) en fitness, maar ook voetbalkleding, trainingspakken en vrijetijdskleding voor dames als voor heren. De zaal is om 19.30 uur open en de show zelf begint om 20.30 uur. De kaarten kosten 10,- en kunnen gere serveerd worden op tel. 01828-17272. Als er 4 kaarten zijn gereserveerd is de vijfde gratis. Bij aankomst krijgt men een kopje koffie en een stroopwafel gratis. WADDINXVEEN - In een ingezon den brief aan NRC Handelsblad heeft Martijn Duffels uit Waddinxveen de redactie van deze kwaliteitskrant ge schreven over een ’’kanjer van een fout” door een scout bij de nationale Dodenherdenking op de Dam aan te duiden als padvinder. Wat hij schrijft is dit: ”U en met u vele domoren, beweerden dat het een pad vinder was. Laat ik dit vertellen: pad vinders bestaan niet meer. Als de redactie goed op het uniform van deze scout had gekeken, had zij kunnen le zen dat deze jongen een scout is. Ikzelf ben ook een scout, en ik heb een hekel eraan om voor padvindertje uitgeschol den te worden. Als scouting pas kort bestond, och dan is het niet zo erg, maar scouting bestaat al heel lang. Het is wel voortgekomen uit de padvinde rij, maar ook wij gaan met onze tijd mee. Ik zal u laten zien hoe scouting tegen woordig is ingedeeld. We beginnen met de bevers. Dit zijn jongens en meisjes van 5 tot en met 7 jaar. Daarna komen de kabouters (meisjes van 7 tot en met 11 jaar), voor de jongens in die leef tijdsgroep zijn er de welpen. Dan ko men de padvindsters (ja, padvindsters bestaan wel) of gidsen, dat zijn meisjes van 11 t/m 14 jaar. De jongens heten de verkenners. Er zijn ook water- en luchtverkenners, die zijn even oud maar zij zijn respectievelijk met het water en de lucht bezig. Hierna komen de Rowans/Sherpa’s. Dit zijn jongens en meisjes van 14 t/m 17 jaar. Op het water heten ze de matrozen van de Wilde Vaart. Dan komt de stam jonge ren van 17 jaar en ouder. Als ze op het water bezig zijn worden ze loodsen ge noemd. Ikzelf ben een zeeverkenner. Ook gehandicapte scouts bestaan. Jon gens heten BE-verkenners (BE staat voor Bijzondere Eisen) en meisjes wor den Blauwe vogels genoemd”. Op maandag 13 mei vond om 22.40 uur een eenzijdig ongeval plaats op de Ka naaldijk bij de oprit naar de Coene- coopbrug. Een motorrijder remde vlak voor de bocht en ging daarbij onderuit. Bestuurder en voertuig kwamen onder de vangrail terecht. De bestuurder is voor controle naar het Goudse Bleu- landziekenhuis gebracht. De motor 11 mei werden op de J.W. Frisoweg moest worden afgesleept. WADDINXVEEN - In de komende twee weken rijdt door Waddinxveen de bijbelauto van het Nederlands Bijbel genootschap. Medewerkers uit de ver schillende plaatselijke kerken zullen aanbellen om onder andere de nieuw ste bijbeluitgaven te laten zien. Bijbels of bijbelgedeelten zijn verkrijg baar in verschillende vertalingen. De volledige bijbel is er in de Statenverta ling, in de NBG- vertaling 1951, in de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting en in de omgangstaal: de Groot Nieuws Bijbel. Deze bijbels zijn in verschillende uitvoeringen, for maten en prijzen verkrijgbaar. In de bijbelbus is ook de nieuwste uit gave te zien, de Startbijbel, de erste bij belvertaling vanuit de grondtekst die is afgestemd op jonge lezers. Daarnaast zijn er bijzondere uitgaven zoals bij voorbeeld het geïllustreerde nieuwe testament (vertaling in omgangstaal), grote letter uitgaven. Ook voor kinderen is een groot assorti ment boeken voorradig zoals bijvoor beeld de bekende serie ”Wat de bijbel ons vertelt” in diverse uitvoeringen, reeds vanaf ƒ3,-. Al deze uitgaven en ook een aantal boeken bij de bijbel zijn in het ’’Rijdend Bijbelhuis” te vinden. WADDINXVEEN - De Waddinx veense Reddings Brigade (WRB) houdt zaterdag 25 mei van 12.00-15.00 uur een rommelmarkt bij het Gouwe- bad aan de Sniepweg. De opbrengst is bestemd voor de activiteitencommissie van de WRB. Een 13-j arige inwoner van Gouda heeft tegenover de gemeentepolitie te Gouda bekend te hebben ingebroken in een woning in de Bomenwijk. Hij zou dit samen met twee anderen, van wie er een 9 jaar oud is, hebben ge daan. Ook werd een tweede inbraak, waarbij een videorecorder en een cas setterecorder werden buitgemaakt, be kend. Op dinsdag 14 mei werd een 53-jarige inwoner van Waddinxveen rijdend in een personenauto aangetroffen. De aandacht werd op hem gevestigd, daar bekend was, dat het rijbewijs van deze man recentelijk ongeldig was ver klaard. Dit gebeurde naar aanleiding van een door de politie gedane vorde ring naar geschiktheid was het betref fend rijbewijs ongeldig verklaard. Op maandag 13 mei constateerde een automobiliste rookvorming onder het dashboard van haar auto. Zij stopte meteen, immers waar rook is, is ook vuur. Binnen zeer korte tijd stond de auto in lichterlaaie. De brandweer heeft de auto, een Citroen, geblust. De auto moest worden afgesleept. Moge lijk oorzaak is een losgeraakte verwar- mingsslang. Deze autobrand vond plaats op de afrit rijksweg A12 vlak bij de Henegouwerweg. In verband met diefstal van levensmid delen werd op maandag 6 mei een 36- jarige vrouw uit Waddinxveen aange- Onderwijzeres Marja Bouter van Gouda met Henk Windmeijer. (Foto: P. vanZwet). De leerlingen van de groepen 3 en 5 van de Koningin Julianaschool waren getuige van de huwelijksplechtigheid en stonden op de trap van het Goudse stadhuis. Op de in Stolwijk gehouden kinderreceptie werden de meisjes en jongens feestelijk onthaald. De scholieren gaven naast een gezamenlijk cadeau ook een klein per soonlijke cadeautje aan het bruidspaar, waarbij een toepasselijk gedichtje werd op gezegd. WADDINXVEEN - Ter uitvoering van een vonnis (27 dagen hechtenis) werd op zondag 12 mei een 21-jarige Waddinxveense jongeman aange houden, Door de parketpolitie is hij naar een huis van bewaring overge bracht. GOUDA - Als middelgroot en regio naal werkend makelaarskantoor in on roerend goed organiseert Van ’t Hof Makelaardij BV in Gouda op zaterdag 25 mei een open-huis-actiedag. Om de verkoop een krachtige stimulans te ge ven, worden geïnteresseerden tussen 11.00 en 13.00 uur vrije toegang tot na genoeg alle in verkoop zijnde wonin gen verleend. Men kan dus, zonder vaste afspraak, bij een of meerdere wo ningen een kijkje gaan nemen. Van ’t Hof Makelaardij BV hoopt op deze wijze elke eventueel aanwezige drempelvrees bij aspirant-kopers weg te nemen en een zo groot mogelijk pu bliek te bereiken. Op de kantoren van Van ’t Hof Makelaardij BV te Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer zijn tussen Ï0.00 en 14.00 uur een aan tal (adjunct-makelaars ’’stand by”. Deze ontvangen de mensen graag voor een gesprek en/of financieringsbereke- ning. Op deze avond kan men echte Zuid afrikaanse spijzen nuttigen, die de werkgroepleden zelf klaarmaken. De gehele maaltijd, inclusief een glas wijn, kost 20,-. Iedereen is welkom. Men kan zich inschrijven door vóór 31 mei 20,- per maaltijd in te leveren bij de werkgroepleden Hennie Winters (Marga Klompéhoeve 73, tel. 16108), Bep Vermeij (Wingerd 205, tel. 13891) en Lottie van den Berg (Wingerd 223, tel. 14485). Er wordt uitgegaan van maximaal 40 personen. Zijn er meer inschrijvingen dan volgt er nog een eetfestijn. Na af loop van de maaltijd wordt de video film ’’Kinderen in Zuid-Afrika” ver toond. De opbrengst van de Solidariteitsmaal tijd is voor de projecten die de Wad dinxveense werkgroep Anti-Apartheid steunt. Dit zijn het Grasproject in Na mibië en de Sadwu (Zuidafrikaanse Dienstboden Bond). In 1978 is er op de Gras-boerderij in Kalkrand, ongeveer 240 km ten zuiden van de hoofdstad Windhoek, een school opgezet door de boerenfamilie Von Wietersheim, samen met de lokale zwarte gemeenschap. Oorspronkelijk werd er alleen basison derwijs gegeven, omdat er geen enkele school in de buurt was. In januari 1989 werd de school uitgebreid; er werd be gonnen met vakcursussen voor leerlin gen die de 7 jaar basisonderwijs vol tooid hebben. Er wordt tuinbouw, timmeren, naaien en huishouden gegeven. Juist voor het vakonderwijs heeft de Grasschool de financiering voor 1991 nog niet rond en heeft men gevraagd om bij te dragen in de kosten van salariëring van een leer kracht (ongeveer 7.000,-). De SADWU heeft reeds 2 keer een fi nanciële bijdrage ontvangen vanuit Waddinxveen. Uit het evaluatierap port van de SADWU blijkt dat deze or ganisatie de Waddinxveense bijdrage voor 1989 heeft besteed aan de cam pagne voor legilisatie, dat wil zeggen aan het erkennen van huishoudelijke arbeid als werk dat onder de arbeids wetten moet vallen en aan de cam pagne voor een ’’living wage”: een loon waar je van rond kunt komen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 24 mei is er weer een bingoavond in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huij- genslaan. De avond begint om 20.30 uur, zaal open 19.45 uur. Gespeeld worden 11 ronden, waarvan er één een koffieronde is. Voor een enkel boekje zijn de kosten 12.50, voor een dubbel boekje zijn de kosten 17,50. Er zijn fraaie prijzen te winnen. Na afloop van de bingoavond is er nog gelegenheid voor een dansje. Dit heeft geleid tot afspraken met de Monuta Stichting, die in Gouda een zeer goed geoutilleerd rouwcentrum heeft en de AVVL prijst zich gelukkig op deze wijze voor haar leden een uit stekende verzorging te kunnen blijven realiseren. Globaal de helft van de kosten van de door de AVVL voor haar leden ver zorgde uitvaarten bestaat uit kosten die de AVVL door ingeschakelde uitvaart - bedrijven in rekening krijgt gebracht. De uitvaartverzorging doro uitvaartbe- drijven geschiedt in een open, vrije, concurrerende markt. Geen enkele uitvaartondernemer kan gedwongen worden voor de AVVL uit vaarten te verzorgen. De prijs/kwali- teitverhouding speelt bij deze samen werking de belangrijkste rol. Over de wijze waarop het uitvaartverzorgings- bedrijf De Vries de uitvaarten ver zorgde bereikte de AVVL geen klach ten. De AVVL verzorgt rond 5.500 crema ties en begrafenissen per jaar. Hier door heeft de AVVL een goed gecon troleerd inzicht in prijs en kwaliteit van de verzorging van uitvaarten in Neder land. De AWL heeft geen eigen uitvaart- verzorgingsapparaat en maakt gebruik van de diensten van rond 80 uitvaartbe- drijven in Nederland. De AWL heeft de laatste tien jaar veel initiatieven ondernomen om de kwaliteit van de verzorgde uitvaarten op een hoger plan te brengen. De AVVL is de initiatiefneemster van het Landelijk Steunpunt Rouwbegelei ding, ontwikkelde een vernieuwde op leiding voor uitvaartondernemers, on dersteunde de Stichting Landelijke Sa menwerking Terminale Zorg, werkte vernieuwend via de Crematoriumver- eniging Nederland bij de crematoria- bouw in Nederland. Uitgangspunt hierbij is te trachten in de gehele Nederlandse samenleving de rouwverwerking in alle diensten rond een overlijden centraal te stellen. Dit streven is gericht op de gehele Neder landse samenleving in het algemeen en op de AWL-leden in het bijzonder. WADDINXVEEN - In verband met het 30-jarig bestaan van Amnesty In ternational op dinsdag 28 mei organi seert de Waddinxveense werkgroep van Amnesty de actie broodzak. Deze actie wordt gehouden op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei. Bij een aantal bakkers en supermarkten in Waddinx veen zal het brood en/of broodjes op die dagen in papieren Amnesty-zakken te koop zijn. Hieraan doen mee: Albert Heijn, bak kerij Van den Berg, bakkerij Broer, su permarkt Garant, bakkerij De Graaff, bakkerij Huizer, zuivelhandel Kool, supermarkt Van Ringelenstein en Su per v.d. Sluys. Op de wit met blauwe zakken staat naast een aanmeldingsbon voor lid maatschap van Amnesty: ”30 jaar Am nesty International - nog steeds brood nodig”. Helaas is het na 30 jaar nog steeds hard nodig dat Amnesty International zich inzet op het gebied van de mensenrech ten en voor vrijlating van gewetens- en politieke gevangenen, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, ongeacht hun huidskleur, geslacht of afkomst. Ook in de regio doen vele bakkers mee, zodat er totaal 40.000 zakken konden worden gedrukt. De Vereniging voor Crematie AVVL in Diemen is zeer ontstemd en boven dien teleurgesteld over uitspraken van Uitverzorging C.H. de Vries in het Weekblad voor Waddinxveen van 8 mei j.l. Hier is duidelijk sprake van smaad! Wij protesteren met nadruk te gen publikatie van ”dit soort teksten” van de heer De Vries, die ver beneden peil zijn en bovendien allerlei onwaar heden bevatten. Al eerder hebben wij een soortgelijke affaire gehad met de heer De Vries in de Goudsche Courant. Daarin werden eveneens onwaarheden verteld. Het bewuste artikel leidde tot nogal wat reacties van onze leden in Gouda. Al deze leden hebben wij persoonlijk ge schreven en van de werkelijke situatie in kennis gesteld. In het Weekblad voor Waddinxveen verklaarde de heer C.H. de Vries in het artikel ’’Lijkwagen voor 80.000 gul den” dat hij had besloten niet meer voor de AVVL te werken. ”Dit omdat de leden van de AVVL, geen vrije keus hebben voor hun eigen uitvaartonder nemer. Je krijgt er één uit de massa toe gewezen. Wij hebben (ondanks dat in uitvaartkringen de AVVL op een laag pitje staat) altijd correct gehandeld met tevreden klanten tot gevolg. In Neder land zijn 1.080 uitvaartondernemers en verenigingen. Tachtig hiervan werken voor de AVVL. Duizend uitvaarton dernemers willen er niet mee te maken hebben”, aldus de heer De Vries. Voor de goede orde delen wij mee dat de Vereniging voor Crematie AVVL een natura-uitvaartverzekeringsinstel- ling is met een aantal leden- verzeker den van 370.000. In Gouda e.o. be draagt dit aantal rond 4.000. Sinds 5 jaar worden de uitvaarten in Gouda verzorgd door het uitvaartverzorgings- bedrijf De Vries. Buiten problemen in verband met de controle op de nota’s, waar de heer De Vries zijn medewerking niet aan wilde verlenen, ontstond begin 1990 een pro bleem toen de heer De Vries bij de jaarlijkse onderhandeling over het in rekening te brengen tarief, zijn tarief wilde verhogen met meer dan 25%ter wijl de infaltie juist rond de 0% schom melde. De heer De Vries wilde voor zijn dienst rond 300,- meer hebben dan de AVVL gemiddeld in Nederland betaalde. Daar er op geen enkele manier een ge sprek mogelijk bleek, moest de AVVL gaan uitzien naar een uitvaartbedrijf. Op 5 september vorig jaar stuurde ik een brief aan burgemeester C.M. van der Linden. Dit schrijven werd nooit beantwoord. Daarom vraag ik op deze manier aandacht voor mijn bezwaren. Ik stuurde onze burgemeester de brief, omdat woningbouw in zijn portefeuille binnen B. en W. zit. Eind 1979 heb ik een door P. Rehorst gebouwde woning betrokken aan de Oostpolderweg 43 in Waddinxveen. Door onbekende oorzaak ging de tuin muur begin 1982 ernstige scheuren ver tonen. In verband met instortingsge vaar werden er in juli 1982 enkele stut ten geplaatst. Bijna een jaar later wer den de stutten vervangen door een nieuwe muur. Op 24 september 1987 is gemeld dat zich op dezelfde plaats wederom scheu ren gingen vertonen. Hier werd geen reactie op vernomen. Misschien dat het faillissement, dat in januari 1988 plaatsvond, daar de oorzaak van was. Op 13-7-1990 is aan Rehorst Bouw de huidige stand van zaken gemeld. Daarop kreeg ik twee antwoorden. Eén van de toenmalige directeur, de heer N.J.E. Koedijk, en één van de heer P.W.F. van der Helm. Zoals te verwachten was negatief. WADDINXVEEN - Halverwege vol gende maand zal ook in Waddinxveen gecollecteerd worden voor de natio nale AVO-collecte onder het motto ’’Integratie gehandicapten”. Collec tanten daarvoor kunnen zich opgeven bij mevrouw E.A. Heus-van Os (Ernst Casimirlaan4, tel. 01828- 17987). Leven met een handicap is niet gemak kelijk. Afhankelijk zijn van anderen, niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen, maar tegelijk de wens hebben om gewoon te leven. De omgeving is niet altijd'even begrip vol. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat gehandicapten niet gewoon kunnen leven. Ze vinden het maar vreemd dat iemand met een handicap toch van alles wildoen. A VO is echter van mening dat gehandi capten een gewoon leven moeten kun nen leiden. AVO bevordert de integra tie van gehandicapten in de maatschap pij door financiële hulp te verstrekken bij voorzieningen en hulpmiddelen, als wettelijke regelingen daarn niet voor zien. Tevens probeert AVO mensen met een handicap aan passend werk te helpen en geeft ondersteuning aan gehandi capten die een eigen bedrijf willen be ginnen. LEZERS schrijven WADDINXVEEN - De B- en C-jeugd van WSE-voetbal heeft het Hemel- vaartsweekend doorgebracht in Dene marken. Woensdagavond werd er afgereisd per bus naar Arhus. Via Groningen, Bre men en Hamburg werd vroeg in de och tend van Hemelvaartsdag na een voor spoedige reis Billund bereikt. Daar werd ’’Legoland” bezocht, een pret park voor jong en oud. Diverse kunst stukjes van Lego werden bewonderd, zoals een vrijheidsbeeld van 14 miljoen blokjes, alsook een uitgebreid safari park met diverse levensechte dieren van Legoblokjes. Aan het eind van de middag werd de reis voortgezet naar Arhus waar kwar tier gemaakt werd in de lokale jeugd herberg. De jeugdherberg is prachtig gelegen in de bossen vlak bij het strand en beschikt naast eenvoudige slaapka mers over een (voor een jeugdherberg) fantastische keuken. WSE is langza merhand wel wat gewend in het buiten land, maar deze stak ver boven vorige logeeradressen uit. Op vrijdag, wederom een zonnige dag, werd de streek ten noordoosten van Arhus bezocht. Daarbij werd ook Ebeltoft aangedaan, een fraai gelegen, goed geconserveerd stadje. ’s Middags werd gevoetbald tegen de vereniging IF Lyseng uit Arhus. B-l won met 5-3, terwijl C-l gelijkspeelde met 2-2. C-2 verloor onverdiend met 1- 0. Met C-2 speelden ook drie meisjes junioren mee die zeker niet onderde den voor hun mannelijke collega’s. ’s Avonds werd na de maaltijd onder ling vertier gezocht in en om de jeugd herberg, daar het pretpark van Arhus afschuwelijk duur bleek te zijn. Op zaterdag werden de morgenuren in de stad Arhus doorgebracht waarbij ook het openluchtmuseum ”Den Gamle By” werd aangedaan. ’s Middags werd op de velden van Ar hus AF 1880 (de topclub van Arhus) gespeeld tegen Arhus C-3 en B-2 door C-2 en WSE B alsook tegen IC Fremad C-L C-2 verloor ook deze wedstrijd en wel met 2-1. Een gelijkspel zat er ech ter zeker in. B-l verloor eveneens nipt (2-1), mede door een penalty tegen kort voor tijd. C-l speelde tegen een zwakke tegen stander die dan ook met 11-1 werd op gerold. Na een korte nacht werd zondag de te rugreis aanvaard, die helaas dank zij fi les heel wat minder voorspoedig ver liep. Laat op de avond (23.00 uur) arri veerden de reizigers moe maar tevre den op het WSE-complex.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 9