Klaas de Vries 5.000, aan 2 HALEN 1 BETALEN Rotary biedt Pelhrimov GROOTVADER DEED HET VADER DEED HET OOK. JAN KOK DOET 'T WEER. IIICO^ Verbakel mode jbC 1 (jnstianTYKse HEEFT UAUTOSCHADE? guit S school gaat dicht Spreiding van anderstalige leerlingen v.d. linde Piano- avond in Kreater Dorpstraat- braderie trok veel mensen Eéndags- expositie Eveline Swidde ’’Reeuwijk en Omstreken” Naam van pop:Joppe Wethouder verrichtte aftrap Nieuwsblad Onafhankelijk HHHRNODe FOCWA HUIS-AAN-HUIS IN Bremmer WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN de verzekering voor uw opstallen, inboedel Spreiding Eerst Polen Sluiting ^Bremmer otf SCHOENEN Stuurgroep ONDERLINGE BRANDVERZEKERING NOG 3 WEKEN... Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Donderdag koopavond en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade RIOOL VERSTOPT? - Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 l’HARWA" r tapijt 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. (De duurste pantalon wordt afgerekend!) ’Alleen geldig op de afdeling Dameskonfektie M.u.v. Denim-pantalons ..dan opent Christian Akse Haarmode in Boskoop. Achter de vrouwen aanzitten? Ehh.nee, auto's repareren en verkopen. Bij de familie Kok ging de kennis van het garagevak van vader op zoon. Het verlenen van service werd Jan met de paplepel ingegoten. 3 Generaties Kok. Goed voor zo'n 100 jaar ervaring. Laat uw auto daarvan profiteren. WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF RIJOPLEIDING op VIDEO DONDERDAG 6 JUNI, VRIJDAG 7 JUNI en ZATERDAG 8 JUNI A.S.: 1 jaar schriftelijke garantie HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ F Al ft ca -h eekblad voor Waddinxveen Woensdag 5 juni 1991 47e Jaargang - No. 2236 s’ l: HEREN 2 VAN Z PC DE GOUWE 1 1 DANKT HUN SPONSOR AUTO-VRACHTAUTO-MOTOR- RIJSCHOOL HENK VAN ERK VOOR ZIJN WARME BIJDRAGE’ IN HET KAMPIOENSCHAP I HENK, STERKTE MET JE KNIE! Piasweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21831 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 gordijnen vinyl h zonwering matrassen j, Bedtextiel Groemvoorda 12 Waddmnwn Tai. 01828-18119 ^DIENSTVERLENING^ 01828-12624 24 UUR PER DAG INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 I Doe-het-zelfmatenalen 1 Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 12596 Moortemde 76a wi h WaAUnneen Burgemeester Colijnstraat 1 6 Boskoop Omdat het aantal allochtone leerlingen niet hoog is, zullen in eerste instantie alleen de negen basisscholen ten noor den van de Kerkweg te maken krijgen met de spreiding’. Mocht door onvoorziene omstandighe den de groei van het aantal allochtone gezinnen in Waddinxveen sterk toene men en de afgesproken percentages per groep als gevolg hiervan worden over schreden, dan zal dit de spreiding van allochtone leerlingen over alle basis scholen van Waddinxveen tot gevolg hebben. Het is de tweede maal dat de Rotary Club Waddinxveen geiden beschikbaar stelt voor een project in Oost-Europa. In het voorjaar van 1989 werd een transportabele couveuse met beade mingsapparatuur aangeschaft en door enige leden aangeboden aan de directie van het ziekenhuis ’’Szpital Miejski” in de Poolse industriestad Thomaszow Mazowiecki. Met de steun voor het gymnasium in de Tsjechische stad Pelhrimov hoopt de Rotary Club Waddinxveen één van de idealen van Rotary International te helpen verwezenlijken; namelijk ’’we reldvrede en internationaal begrip tus sen de volkeren”. WADDINXVEEN - De Rotary Club Waddinxveen heeft een bedrag van 5.000,- geschonken voor het project van de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum (Sniepweg) om aan het gymnasium in het Tsjechische Pelhrimov reproductie-apparatuur aan te bieden voor het 120-jarig be staan van dit gymnasium. O a oö O X o WADDINXVEEN - De zaterdag voor de tiende maal gehouden braderie in de Dorpstraat, Kerkweg-West en Noord- einde heeft weer kunnen rekenen op massale publieke belangstelling. Er waren momenten dat er over de hoofden van de mensen gelopen kon worden, zo druk was het. De winke liersvereniging had gezorgd voor een 100-tal kramen en diverse muzikale en voor de jeugd aantrekkelijke attrac ties. Mede dank zij de inbreng van kooplieden van buiten was het allemaal een fantastisch openluchtfestijn met aanbiedingen, demonstraties en wed strijden. In 1992 wordt de He Dorp- straatbraderie weer gehouden. LLLLJllL.u lIjfV^^SCHADEl^a WADDINXVEEN - De Waddinx- veense kunstenares Eveline Swidde van de Nicolaas Beetslaan houdt in Dordrecht een ééndags-expositie. Ze houdt die zondag 16 juni van 14.00- 17.00 uur in het huis van haar vrienden, de heer en mevrouw Otten, aan de Wolwevershaven 21 in Dordt. PANTALON 3-DAAGSE WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense gemeentebestuur heeft een ge sprek gehad met de besturen van de bij zondere scholen in Waddinxveen. In dit gesprek hebben zij afspraken ge maakt over de spreiding van allochtone leerlingen over de openbare en de bij zondere scholen in Waddinxveen en over hoe zij deze spreiding feitelijk zul len uitvoeren. Het overleg tussen de verschillende be sturen is een vervolg op de studiedag van 20 maart. Deze studiedag is gehou den in de Klaas de Vriesschool en had als thema’’Samen leven, samen leren”. scholen en de gemeente. WADDINXVEEN - Tijdens de zater dag in de Dorpstraat gehouden brade rie kon men in de Unicef-kraam raden naar de naam van de Unicef-drie-in- een-pop. Vele Waddinxveners waag den een gokje. Helaas had niemand de naam geraden: Joppe. Door middel van loting heeft de plaat selijke afdeling toch een winnaar kun nen aanwijzen. De gelukkige is Cindy de Vries van de Gruttodreef in Wad dinxveen. De pop is reeds aan de winnares over handigd. Unicef dankt alle andere be zoekers voor het bezoek aan de kraam. Informatie over Unicef bij mevr. J. Ze venbergen, tel. 10335. stó Er zal een maximum van 2 a 3 alloch tone leerlingen per groep worden aan gehouden. Voor jongere allochtone leerlingen die voor het eerst te maken krijgen met het Nederlandse onderwijs, bestaat er mo menteel een opvangklas. De gemeente gaat ervan uit dat de opvangklas over bodig zal zijn door de komende sprei ding. De begeleidster van deze klas, me vrouw Hoogendoorn, zal de spreiding coördineren in overleg met de ouders van de kinderen, de desbetreffende Begin mei werd één van de leden van de Rotary Club Waddinxveen bena derd door drs. G. Andeweg, docent wiskunde aan de Samenwerkings school, met het verzoek of de Rotary Club wellicht financiële steun kon ver lenen voor het project van de school. Wanneer het gymnasium in Pelhrimov in juni zijn 120-jarige bestaan viert, wil de Samenwerkingsschool graag mo derne reproductie-apparatuur aanbie den, waaraan aldaar grote behoefte be staat. Eén van de dOOlstellingen van Rotary International, waarvan de Rotary Club Waddinxveen deel uitmaakt, is het beoefenen van ’’community service” (dienstverlening aan de gemeenschap in de meest uitgebreide zin van het woord, dichtbij en veraf). Voor het clubjaar 1990/1991 had de Rotary Club Waddinxveen als hoofd thema ’’Oost Europa” gekozen, en daaraan in de wekelijkse bijéénkom sten de nodige aandacht besteed. Toen het verzoek van de heer Ande weg de commissie voor Community Service bereikte, heeft deze commissie aan de leden van de Rotary Club voor gesteld om 5.000,- te schenken voor dit sympathieke project, waar de leden op de clubbijeenkomst van 22 mei gaarne mee accoord gingen. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 8 juni om half acht wordt in de zaal van Centrum voor Kunstzinnige Vorming Kreater aan de Kerkstraat een piano- avond verzorgd door leerlingen van Corry Klein Haneveld. Het programma biedt ”elck wat wils”: van musical tot Mozart, van jazz tot Liszt. Verder worden pianoduetten, trio’s en zelfs een kwartet ten gehore gebracht. Voor iedereen die belangstelling heeft voor pianomuziek en benieuwd is naar de resultaten van een jaar stevig werken is deze avond zeer aan te beve len. De toegang is gratis. De voorgenomen sluiting van de Klaas de Vriesschool, per 1 augustus 1992, waartoe de raad waarschijnlijk op 3 juli zal besluiten, is de directe aanleiding geweest om tot afspraken te komen over de spreiding. Bovendien wil men door het maken van werkafspraken proberen te voor komen dat in het openbaar onderwijs een ’’domino-effect” ontstaat. Het resultaat van de bespreking is gun stig. De besturen hebben zich geheel vrijwillig bereid verklaard allochtone leerlingen in hun scholen op te nemen. Het beleid rond de spreiding zal bege leid worden door een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordi gers van de besturen en directies van het openbaar, katholiek, protestants- christelijk en Nederlands-hervormd basisonderwijs. WADDINXVEEN - Sportwethouder Paul van Schie (CDA) verrichtte zater dagmiddag de aftrap van de jeugdwed strijd Waddinxveen - Sparta A regio naal ter gelegenheid van de officiële in gebruikname van het vernieuwde vel- dencomplex. De voetbalvereniging Waddinxveen heeft nu weliswaar één speelveld min der, maar kreeg daarvoor in de plaats een ook aan de Dreef toegankelijk complex en velden die allemaal rondom de kantine zijn gesitueerd. De volgend jaar 70-jarige club met 371 le den en het afgelopen seizoen 22 teams in competitie is zeer ingenomen met de nieuwe mogelijkheden. De reconstructie van de voetbalvelden is bijna het einde van de herinrichting van het sportpark ”de Sniep”. Deze week volgt het korfbalcomplex. Het wachten is nu op particuliere initiatie ven om te komen tot de uitbreiding van de tennishal met één baan en een com plex voor squash, skiën en fitness. Het complex heeft twee ingangen: één bij de tennishal en één aan de Dreef, die alleen bestemd is voor fietsers en voetgangers. X* Sportwethouder Paul van Schie CDAtrapte zaterdagmiddag de eerste bal op het nieuwe veld van de voetbalvereniging Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). De tiende Dorpstraatbraderie was weer een geslaagde pianifestatie. Er waren moment dat je over de hoofden kon lopen, druky-was het. (Foto: Sjaak Noteboom). p j ►A s-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1