Kritische Paul van Schie lokt acht PvdA- vragen uit Afspraken over projectreizen Business Centre Verbakel mode 30% KORTING OP ALLE KINDERKONFEKTIE HEEFT U AUTOSCHADE? aan de Limaweg? krukwfjk BOEKEN BOSKOOP KINfOOB iJ CDA-wethouder liet zich laatdunkend uit over provinciale werkwijze Bij samenwerkingsschool HAVO-Atheneum v.d. linde Woningbouw in Zuidplas Gelijk aantal werklozen 82-Jarige maakte weer parachute sprong Faillissement van 2 weken ’’Zuidplas” en het Kruiswerk feliciteert VOLLEYBALVERENIGING AGON met het 25 jarig jubileum Onafhankelijk Nieuwsblad FOCWA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN IJK Bremmer SCHOENEN WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF HAR WA" F tapijt gordijnen O/UKi'VEBK Woensdag 19 juni 1991 47e Jaargang - No. 2238 i PAUL VAN SCHIE (CDA) INTERIEURVERZORGING 0, ja, we beginnen de tweede 25 jaar in ieder geval op de SHIRTS, met PAKKEN en TASSEN. ALS DAT GEEN GOED BEGIN IS... /I DONDERDAG 20 JUNI, VRIJDAG 21 JUNI en ZATERDAG 22 JUNI A.S.: Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Donderdag koopavond Mooi weer a.s zaterdag bij het STRATENVOLLEYBALTOERNOOI en alle leden en oud-leden een GEZELLIGE FEESTAVOND in de Rozenburcht. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telejoon 01828-1 2012 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - De Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg heeft voor de drie komende schooljaren vastgelegd hoe voortaan de binnenlandse en buitenlandse projectreizen voor leerlingen wél kunnen doorgaan. Achter de nieuwe afspraak staat de Commissie van Bestuur, de docenten en de schoolleiding. Het geheel nam een ruime discussie in beslag. Alleen plaatsvervangend schoolbestuurslid T. JSluman spreekt nog van een onzorgvuldige besluit vorming. WADDINXVEEN - Soc Business Centres BV in Capelle aan den IJssel probeert aan de Limaweg in Waddinxveen een particulier ondernemers- centrum te realiseren. Daarover wordt maandagavond 24 juni om half acht in restaurant Bibelot een informatieavond gehouden. WADDINXVEEN - CDA-wethouder Paul van Schie heeft in de afgelo pen dagen van diverse kanten de kritische aandacht op zich weten te vesti gen. Zijn scherpe vragen op het vorige week woensdag in het Goudse ge bouw van de 175-jarige Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-HoIland gehouden symposium ’’Groeien in het Groene Hart” le verde al direct een aanvaring op met Zuidhollands PvdA-gedeputeerde L.E. Stolker-Nanninga en de Kamer-voorzitter drs. R.A. Schreuder. Daarop volgende uitlatingen van de christen-democratische wethouder tegenover journalisten hebben voorts een achttal kritische schriftelijke vragen van PvdA-gemeenteraadslid Charles Wijnen opgeleverd. 1 jaar schnftelijke garantie TRAININGS^^^ ■K eekblad voor addinxveen Plas weg 16 Waddinxveen Tel 01828-21831 Vraag 6: Is er in het college overleg ge- V. KINDERMODE 3DAAGSE Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Vraag 1: Heeft het college kennisgeno men van het artikel ’’Maat is vol voor Van Schie” in Rijn en Gouwe van 15 juni 1991? Vraag 5: ’’Voor de Waddinxveense wethouder is de maat vol”. Welke con clusie trekt de heer Van Schie en het college uit dit citaat? weest over de door de heer Van Schie ingenomen standpunten? publiekelijk afstand te nemen van de CDA wethouder Van Schie? Vraag 4: ’’Gouda kan zijn woningen niet kwijt. Wist de provincie nu echt niet dat dit in Moordrecht zou moeten gebeuren?” Is het college met de heer Van Schie van mening dat uitbreiding van Gouda in Moordrecht moet gebeu ren? Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 WADDINXVEEN - In Waddinxveen worden in het plan Zuidplas 20 sociale huurwoningen gebouwd, in opdracht van woningbouwvereniging Waddinx veen. Het ontwerp is van L. Roggeveen BV te Waddinxveen. Uitvoerder is Noorlander Bouw BV te Leiderdorp. Ook in het plan Zuidplas worden 50 vrije sector koopwoningen gebouwd, in opdracht van Noorlander Beheer BV te Leiderdorp. Het ontwerp is van L. Roggeveen BV te Waddinxveen. Noorlander Bouw BV voert de bouw uit. I Doe-het-zelfmaterialen I Keukens Kasten I Wand- en vloertegels x. Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 12596 Moonteénde 76a Wl b IWatWnneen Vraag 2: ”Van Schie noemt het provin ciaal bestuur een verbrokkeld en totaal overbodig beleidsapparaat”. Wat is de opvatting van het college over deze uit lating? Vraag 8: Zoja, is het college dan bereid IVA rv L EEUWEN r toschadeS Hij gaf aan het eens te zijn met de steeds breder onderschreven visie dat het moet gaan gebeuren tussen Wad dinxveen, Gouda en Moordrecht. Het Groene Hart zal daar verstedelijkt mo gen en moeten worden. De beschik bare grond is nu eenmaal schaars. Maar omdat de inhoud van het nieuwe dure rapport van dr. H. van der Cam- men zoveel leek (”Het lijkt wel overge schreven, zij het dat de onderbouwing beter is geworden”) op het een jaar ge leden in dezelfde Kamer van Koophan del door hem aangeboden bedrijven- rapport van 13 gemeenten wilde hij dat niet onvermeld laten. Te meer niet om dat dit toen aan gedeputeerde T.F.J. Jansen (VVD) aangeboden rapport nog steeds op een provinciale reactie ligt te wachten. De Waddinxveense ch riste n-demo- craat vroeg voorts nadrukkelijk om een realistische opstelling en een snelle werkwijze van de gedeputeerde Stol ker-Nanninga, sprak over zijn 16-jarige bestuurservaring als wethouder en Vraag 7: Deelt het college de opvatting van de fractie van de PvdA dat een der gelijk optreden naar buiten niet bevor derlijk is voor de relatie met het Pro vinciaal Bestuur? WADDINXVEEN - Volgens gegevens van het Arbeidsbureau in Gouda telde Waddinxveen vorige maand 497 inge schreven mensen zonder werk. In april waren dat er evenveel. Boskoop heeft 230 werklozen (245 een maand eerder) en Moerhuizen 99 (was ook 99). Het Arbeidsbureau meldt dat het aan tal schoolverlaters zonder baan dit jaar opnieuw lager is dan in voorgaande ja- ren. Aan het eind van de maand mei waren er nog 299 schoolverlaters zon- der werk. Over het totaal aantal werklozen meldt het Arbeidsbureau gunstige ontwikke lingen. In de Goudse streek daalde het aantal mensen zonder werk. Op het symposium ’’Groeien in het Groene Hart”, dat ook werd bijge woond door burgemeester Kees van der Linden, bood universitair docent dr. H. van der Cammen van het Plano logisch Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam een in op dracht van de Kamer van Koophandel gemaakt rapport met dezelfde titel aan. In de met veel vertoon gepresenteerde toekomstvisie wordt uitgegaan van 13 hectare extra bedrijfsterrein bij Wad dinxveen tussen Gouda en Moor drecht. Bovendien wordt gevonden dat Gouda aan de westkant op Moor drechts gebied moet uitbreidendat het veilingterrein aan de Bredeweg een stuk groter kan worden en dat de Ne derlandse Spoorwegen bij Moordrecht een transferium, een overstapplaats voor forensen, moet komen. Eén van de vragenstellers tijdens de discussie na de pauze, die werd geleid door ex-tv-presentator drs. Ton Plan ken, was wethouder Paul van Schie. SOC Business Centres zijn interessant voor een zeer breed aantal onderne mingen: startende ondernemingen, die professioneel voor de dag willen ko men in de juiste zakelijke omgeving, groeiende ondernemingen, die repre sentatief gehuisvest willen zijn, grotere (internationale) ondernemingen, die een commercieel steunpunt zoeken in een voor hen interessante regio en tij delijke extra capaciteit voor huisves ting van bedrijfsonderdelen of ten be hoeve van een speciaal projekt. vinyl h zonwering F matrassen Bedtextiel Groensvoonia 12 - WKKMlXvMn Tal. 01828-16119 tenland niet samenvallen met de nor male tijdstippen waarop de projecten en projectreizen gepland zijn. In dat geval zal door de schoolleiding in over leg met eventuele betrokken secties naar een oplossing gezocht worden. - De kosten voor een project/projec- treis bedragen maximaal 500,- - Voor wat betreft de voorbereiding wordt gestreefd naar een "universeel” voorbereidingsuur aansluitend aan het reguliere rooster. - Een bepaald project/projectreis kan slechts dan plaats vinden wanneer vol doende deelname van zowel leerlingen als personeel (begeleiding) gegaran deerd is. - Projecten en projectreizen voor de voorexamenklassen kunnen alleen plaatsvinden als voor iedere leerling die erbij betrokken is een passende op lossing gevonden is. Dat wil zeggen dat er ook voldoende ’’dichtbij huis” pro jecten georganiseerd zullen dienen te worden. Tevens is besloten om over drie jaar de projectreizen als volgt te organiseren: - Deelname aan projectreizen is voor iedere leerling verplicht, ook voor zit- tenblijvers. (Voor deze groep wordt ook een binnenlands project aangebo den). - Er zullen vijf buitenlandse projec treizen worden georganiseerd die max. ƒ500,- mogen kosten. - Op basis van de opgedane ervarin gen zal de mogelijkheid bekeken wor den om ook ’’dichtbijhuisprojecten” Onlangs heeft SOC Business Centres de mogelijkheid aangeboden gekregen om in Waddinxveen een nieuw Busi ness Centre te realiseren. Een schets ontwerp voor het gebouw werd reeds gemaakt. De in principe geplande ople vering van het gebouw is september 1992. Mede na overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland te Gouda wil men de plan nen gaan presenteren en is men be nieuwd naar reakties om rekening te kunnen houden met eventuele wensen van gebruikers. De duur van de bijeenkomst wordt ge schat op circa 1 a 2 uur. Tijdens de avond zal verder documentatie worden uitgereikt. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vra gen. De aandacht wordt gevestigd op de mo derne manier van bedrijfshuisvesting. De laatste jaren vestigen zich steeds meer bedrijven in een SOC Business Centre. Een representatief en goed be reikbaar kantoorgebouw, waarin kan- toorunits kunnen worden gehuurd vanaf ca. 20 m2 netto tot ca. 100 m2 netto. Centraal zijn een aantal voorzieningen op het gebied van zakelijke dienstver lening geregeld voor gezamenlijk ge bruik door alle huurders, zoals: cen trale receptie, telefoonbeantwoording tijdens afwezigheid, faxservice, post service en representatieve spreek- en vergaderaccomodaties. Door het gemeenschappelijk gebruik van de centrale voorzieningen vindt een veel efficiënter gebruik hiervan plaats. De continuïteit van de dienst verlening is door SOC ook voor de huurders geregeld. Een beter gebruik van de beschikbare tijd voor de ondernemer door het ’’uit besteden” van de bijkomende werk zaamheden en vooral de communicatie met zijn bedrijf tijdens zijn afwezig heid, kunnen het rendement van de on derneming sterk verhogen. SOC Business Centres heeft al enkele jaren een aantal Business Centres in exploitatie in Capelle a/d IJssel, Rot terdam en Vlaardingen. SOC Business Centres is een professionele organisa tie, die zich heeft gespecialiseerd in het management en de exploitatie van deze nieuwe vorm van bedrijfshuisvesting. Een onderneming kan zich hierdoor bijna altijd op maat en efficiënt huis vesten, met een laag investeringsni veau. wees op de weerbarstige materie als je geen praktische werkwijze zou kiezen. De PvdA-gedeputeerde zag daarin een aanval op haar ideële motieven en zorgvuldig gekozen werkwijze om te proberen alsnog de verstedelijking in het Goudse deel van de Randstad zo veel mogelijk tegen te gaan en drong er bij wethouder Paul van Schie op aan voortaan de discussie wat inhoudelij- ker van toon te voeren. Ook voorzitter drs. Schreuder van de Kamer van Koophandel mengde zich in de discussie door tegen het Waddinx veense collegelid te zeggen dat het vol gens hem geen pas gaf tegen een 175-ja- rige te zeggen dat het nieuwe rapport welhaast een kopie zou zijn van een eerder rapport. Volgens hem was dat ook niet waar, waarmee hij aangaf dat Paul van Schie een verkeerde voorstel ling van zaken zou hebben gegeven. In feite was de Waddinxveense wet houder er met zijn prikkelende opstel ling en woordkeuze er in geslaagd in duidelijke bewoordingen de vinger op de zere plek te leggen door aan te geven dat er telkens maar nieuwe ruimtelijke plannen voor het Gouds-Waddinx- veens-Moordrechts deel van de provin cie worden gemaakt, die de provincie steeds zegt te waarderen, maar waar vervolgens in het Provinciehuis niets mee wordt gedaan. Na het symposium deed Paul van Schie het allemaal nog eens dunnetjes over door tegen journalisten in de wandel gangen en in de krant te praten over een verbrokkeld provinciaal bestuur, een totaal overbodig provinciaal belei- dasapparaat, een gedeputeerde Jansen die ”ons verhaal met zijn bekende glimlach heeft aangenomen en er ver der niets mee heeft gedaan” en het ge geven dat Gouda zijn woningen niet kwijt kan, zodat uitgeweken moet wor den naar Moordrecht, hetgeen de pro vincie zogenaamd niet zou weten. Alle door Paul van Schie gedane uit spraken waren voor PvdA-gemeente raadslid Charles Wijnen aanleiding maandag de volgende schriftelijke vra gen te stellen aan het college van B. en W.: De afspraken die voor de Samenwer kingsschool gelden zijn deze: - In het voorexamenjaar wordt -medio mei- voor alle leerlingen een project georganiseerd. Deelname hieraan is dan ook verplicht. De minimale kosten hiervan 50,-) worden al in het begin van het schooljaar geïnd. - Er zullen voor de leerlingen verschil lende projecten aangeboden worden: niet alleen "dichtbij huis” waarbij men alleen overdag met het project bezig is, maar ook buitenlandse projectreizen die natuurlijk niet alleen de ”dag” om vatten maar ook het verblijf ter plaatse. De laatste vorm van projecten zal uiter aard meer kosten. Als een leerling hier voor intekent wordt de mogelijkheid geboden om voor een betalingsregeling te kiezen. - De plaatsing bij overtekening door de leerlingen voor een bepaald project dan wel projectreis wordt door loting bepaald. Indien men uitgeloot is kan men nog meedingen voor een 2e keuze -zo daar nog plaats is-. Bij totale uitlo- ting voor een projectreis wordt de leer ling geplaatst voor een ’’dichtbij huis” project. - Desgewenst kan de leerling vanaf het begin van de loopbaan op school ge bruik maken van een spaarmogelijk heid. Aan het begin van de cursus -uiterlijk 1 oktober maar zo mogelij k eerder- moet bekend zijn welke docenten of mede werkers bereid zijn om een pro- ject(reis) te begeleiden. Voor een be paald project of projectreis kenbaar maken. Bij overtekening wordt na overleg met de schoolleiding vastge steld wie wel en eventueel niet mee zul len gaan naar een projectreis. Aan het begin van de cursus -uiterlijk 15 oktober maar zo mogelijk eerder- kunnen leerlingen kenbaar maken aan welke projectreis dan wel welk project zij willen deelnemen. - Indien een begeleider niet mee kan gaan met een projectreis naar eigen keuze dient hij beschikbaar te zijn voor een andere project(reis) wanneer men daartoe door de schoolleiding aange wezen wordt. - De kosten van reis en verblijf voor de begeleiders vanuit school gefinancierd. - Waar dat maar mogelijk is wordt uit wisseling met scholen in het buitenland nagestreefd. - Het kan voorkomen dat uitwisse- lingscontacten met scholen in het bui- Vraag 3: "Jansen heeft met ons verhaal met zijn bekende glimlach aangeno men en er verder niets mee gedaan”. Deelt u de mening van de heer Van Schie dat door het Provinciaal Bestuur, met name door de gedeputeerde, de heer Jansen, niets aan de bedrijfsterrei- rren-politiek is gedaan? WADDINXVEEN - Ze heeft inmid dels in veel kranten gestaan, de 82-ja rige aan het Jan van Bijnenpad wo nende mevrouw Mien Jolink-Perridon, die maandag op de luchthaven Teuge bij Apeldoorn een geslaagde parachu tesprong maakte op de rug van haar in structeur Bastiaan Böhm. De hoogbejaarde Waddinxveense maakte deze ’’tandemsprong” samen met 20 andere parachutisten van de Vereniging Paracentrum Teuge. De oud-Apeldoornse deed dat op speciale uitnodiging van het feministische maandblad Opzij. Zoon Bernhard van de dappere oma uit de Anne Frank-flat is havenmeester van het vliegveld Teu ge. "Het was geweldig, het was genieten”, verklaarde mevrouw Mien Jolink-Per ridon nadat ze veilig en wel op de grond was gekomen. Twee jaar geleden scheerde ze ook al door de wolken naar beneden ter viering van haar 80e ver jaardag. En omdat ze diverse malen te kennen had gegeven weer door de lucht te willen zweven kwam het er nu weer van. De ondernemende bejaarde, die tien minuten zittend op de grond bijkwam van de fantastisch gelukte sprong, was blij dat de vrije val maar kort had ge duurd. Daardoor bleef de onderne mende Waddinxveense, moeder van twee zoons en sinds een jaar in dit Gou- wedorp wonend, acht minuten in de lucht hangen. aan te bieden. - Er dient de mogelijkheid van een spaarsysteem te worden geboden. WADDINXVEEN - lei Mode in Wad dinxveen en Gouda is als gevolg van bijzondere omstandigheden de afgelo pen twee weken failliet verklaard ge weest. Dinsdagmorgen bepaalde de ar rondissementsrechtbank in Rotterdam dat over de modewinkeltjes van de Rotterdamse Harmke van Vliet-Ver- vers onterecht en overwacht het faillis sement was uitgesproken op 4 juni. De betrokken rechter-commissaris mr. K.F. Haak en curator mr. E.A. Echter kwamen binnen veertien dagen op hun beslissing terug, omdat door betreu- renswaardige persoonlijke omstandig heden een aantal zaken door de eigena resse en haar man later konden worden afgewikkeld dan de bedoeling was. Mede door de inzet van het oud-Wad- dinxveense echtpaar heeft de arrondis sementsrechtbank in een nieuwe pro cedure bepaald dat er thans geen en kele aanleiding meer bestaat het faillis sement te laten voortduren, zodat daaraan zo snel mogelijk een einde is gemaakt. WADDINXVEEN/NIEUWER- KERK AAN DEN IJSSEL - De maat schappelijke dienstverlening Zuidplas en het Kruiswerk Midden-Holland zijn thans op één adres gehuisvest: Raad huisplein 35 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het postadres is Postbus 70, 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel. BOSKOOP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1