P. Mulder DAMESMODE KINDERMODE 30% KORTING Verbakel mode Hervormden willen in HENSENS 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Qdnstian7\i<se SJBL S. SUIT cWl I Handdoeken naar Capelle uitgereikt 1995 kerk in Zuidplas Percom en directeur failliet v. d. linde Predikant Gereformeerde Gemeente Open huis Veldwijk geslaagd Nieuwe woonwijk moet volgend jaar eigen predikant krijgen Onderhoud ’t Weegje ’’Reeuwijk en Omstreken” Nieuwsblad Onafhankelijk NOG 1 WEEK... M HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Donderdag koopavond Bremmer de verzekering voor uw opstallen, inboedel l'HARWA" HHRRHODe Ron Christiaanse is er weg. Tot voor kort werkte hij voor die merken. Maar nu voor Jan Kok. Als nieuwe chef van de werkplaats. Aangenaam: 'n vakman pur sang. Verstand van alle merken. Voor zo'n kei, gaat Jan graag opzij. Trouwens, het zou ons niets verbazen als er binnenkort een hele rij Lancia's, Saab's en Toyota's voor de deur staat te toeteren-. ÏBremmer SCHOENEN L 1&. INTERIEURVERZORGING ONDERLINGE BRANDVERZEKERING DE GEHELE ZOMERKOLLEKTIE *M.U.V. DENIM in het nieuws RIOOL VERSTOPT? en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 ..dan opent Christian Akse Haarmode in Boskoop. T«L 01828-18119 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 DIENSTVERLENING^ 01828-12624 24 UUR PER DAG DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING huis. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ RIJOPLEIDING op VIDEO Ft ih. eekblad voor addinxveen Woensdag 3 juli 1991 47e Jaargang - No. 2240 A SLECHT NIEUWS VOOR LANCIA, SAAB EN TOYOTA. De Waddinxveense PETRA TOOR, ooit gastvrouw op de jaarlijkse Brug- festijnen van het winkelcentrum Brug, is getrouwd met MARTIEN BOT TER. Het huwelijk werd gesloten in kasteel Dussen in Dussen. De heer P.G. DUKKER te Gouda is, in tijdelijke dienst, benoemd tot chauf- feur/belader bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven. De heer A. WIGGERS, thans mede werker op de sectie Bouwzaken van de afdeling Ruimte en Bouw, is benoemd tot medewerker van sectie Bouw- en Woningtoezicht op dezelfde afdeling. Tot chef van de sectie Plantsoenen bij de Dienst Openbare Werken en Be- drij ven is per l september benoemdde heer L.J.M. ETTEMA te Zoetermeer. Het vonnis werd uitgesproken door rechter-commissaris mr. C.E. van Oos- ten-van Smaalen. Als curator is aange steld mr. J.L.G. Beckers, Postbus 155, Gouda. De heren B.F. BOONSTOPPEL jr, R.J.J. HUISMAN en J.J. SAHE- TAPY zijn met ingang van 15 juni in vaste dienst benoemd bij de Vrijwillige Brandweer Waddinxveen. Met het faillissement van Percom Au tomatisering en haar directeur komt er een einde aan een aanvankelijk zeer succesvol computerbedrijf, dat zij ook actie op de sponsormarkt (WSE-voet- bal en ZTTC-tafeltennis) begaf. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* W tapijt gordijnen vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Groetmoorde 12 VUarlXnw-t WKxsnxvMn Burgemeester Colijnstraat 1 6 Boskoop Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 I Doe-het-zelfmaterialen j I Keukens - Kasten Al Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 12596 ■l --- 7Sa BB Wl b WadtUnrveen Aagtekerke, Alblasserdam, Amster- dam-Noord-Zaandam, Middelhamis, Utrecht, Vlaardingen, Westkapelle, Groningen, Hoogvliet, Houten, Lely stad, Oud-Beijerland, Rotterdam-Ale- xanderpolder, Rijssen-Zuid, Terwolde de Vecht, Waarde, Woerden en Zoe termeer. Peter Mulder was tot voor enkele jaren werkzaam op De Driestar in Gouda toen hij besloot een opleiding voor pre dikant te gaan volgen. In Waddinxveen is hij onder andere actief geweest bin nen de Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP). De heer J. MEIJER te Groningen is per 1 september benoemd tot beleids medewerker op de sectie Ruimtelijke Ordening van de afdeling Ruimte en Bouw bij de gemeente Waddinxveen. De gevanceerde Heidelberg vijfkleurenpers vormde het middelpunt van het open huis dat bij drukkerij Veldwijk BV aan de Oranjelaan in Waddinx veen is gehouden. (Foto: Sjaak Noteboom). Het gemeentebestuur laat jaarlijks aan het eind van elk schooljaar de leden van de verkeersbrigades de waardering blijken voor het feit dat zij zich, met veel enthousiasme en verantwoorde lijkheidsgevoel, in weer en wind inzet ten voor het veilig van en naar school gaan van de Waddinxveense school jeugd. Die welverdiende pluim op de hoed De Waddinxveense en Zevenhuizense vrienden JAAP HEYBOER (19), ROBBERT JAN KOETSIER (19) en THIJMEN (26) en MATTHE VAN EEDEN PETERSMAN (22) zijn vrij dagavond 5 juli te zien in het TROS-te- levisieprogramma ’’Freewheelen” uit Weesp (Nederland 2, 20.27 uur). Ze wisten in hun zelfgemaakte zeepkist en na een vrije val op een helling van 22 graden na 11.75 seconden de finishbel te luiden en dat betekende een tweede plaats. WADDINXVEEN - De aan de leplaan wonende kandidaat-predikant P. Mulder heeft een beroep aangenomen naar de Gereformeerde Gemeente WADDINXVEEN - De beschoeiing van de eilanden en landtongen werden, waar nodig, met takkenbossen aange vuld. Voor een aantal percelen werden de gebruikelijke inschaarcontracten af- gesloten. van Capelle aan den IJssel-Middelwatering. De Waddinxvener, die zich vorige maand beroepbaar had gesteld, kon kiezen uit een groot aantal op hem uit gebrachte beroepen. Hij bedankte echter voor de Gerefor meerde Gemeenten in onder andere Met de nieuwe plannen komt er naar verwachting een einde aan een lange periode van twist binnen de Centrale Hervormde Gemeente. De kerk was in twee kampen gesplitst. Het ene deel van de lidmaten wilde De Hoeksteen uitbreiden tot Zuidplaskerk en het an dere deel wilde een nieuwe kerk mid den in de wijk bouwen. Twee beoogde bouwlokaties (aan de Zuidplaslaan en aan de Sniepweg) heeft de kerk in de loop der jaren moeten laten lopen, om dat er geen definitief plan viel te pre senteren waar de gehele kerkelijke ge meente vertrouwen in had. In de periode tot de nieuwbouw in de wijk Zuidplas wordt er naar gestreefd om de wijk in 1992 een eigen predikant te geven en in 1993 het wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoomlaan, dat ook als kerkgebouw dienst doet, ver bouwd en uitgebreid te hebben. In 1996 staat het aanbouwen van een bijruimte aan de Bethelkerk aan de Bil- derdijklaan op het pogramma. de kos ten hiervan worden geraamd op 135.000,-. De nieuwe predikant voor Zuidplas gaat gepaard met de stichting van een vierde wijkgemeente. De vierde predi- kantsplaats houdt een werktijd in van minimaal 65% inl991. De aan de komst van de vierde hervormde domi nee verbonden kosten betekenen voor de lidmaten een verhoging van de col lecten en de vrijwillige bijdrage met 11%. wordt door het gemeentebestuur ook met een stoffelijke blik van waardering onderstreept. Zowel de volwassen bri gadiers als de jeugdbrigadiers krijgen dit jaar een handdoek met een opdruk van Gouwebad ”de Sniep”. In Waddinxveen zijn op dit moment ze ven brigade-oversteekplaatsen. Van deze zeven zijn er zes zogenaamde ’’combinatiebrigades”. Dat wil zeggen dat zowel ouders ais leerlingen ter plaatse aktief zijn. Daarnaast is er één ouderbrigade werkzaam fcan de Kerk weg-Oost. Binnen de gemeente zijn het afgelopen jaar ongeveer 300 verkeersbrigadiers aktief geweest; ongeveer 150 kinderen in jeugdbrigade en even zoveel vrou wen en mannen in de ouderbrigades zorgden er samen voor dat de kinderen van Waddinxveense basisscholen veilig op school kwamen en weer van school naar huis gingen. WADDINXVEEN - Na een zielto gende periode heeft de arrondisse mentsrechtbank van Rotterdam het faillissement uitgesproken van het aan de Staringlaan gevestigde Percom Au tomatisering CV en haar enige behe rende vennoot A.G.M. Kelder, beide te Waddinxveen. WADDINXVEEN - In het gemeente huis hebben de Waddinxveense jeugd- en volwassen verkeersbrigadiers vorige week woensdagmorgen een handdoek van het Gouwebad ”de Sniep” gekre gen als blijk van waardering voor het helpen oversteken van scholieren en ouderen. Het presentje kregen de bri gadiers van de Bethelschool en de De Savornin Lohmanschool als eersten uitgereikt. WADDINXVEEN - Drukkerij Veldwijk BV aan de Oranjelaan heeft vorige week donderdagmid dag een geslaagd open huis gehou den. Vele relaties, klanten en be langstellenden kwamen een kijkje nemen in de drukkerij waar de nieuwe geavanceerde Heidelberg vijfkleurenpers het middelpunt vormde van het open huis. De nieuwe aanwinst betekent dat de capaciteit van het Waddinx veense grafisch bedrijf is vergroot met 40%, terwijl er ook vele moge lijkheden voor drukker en klant zijn bijgekomen. De kostbare pers, die een investe ring van 1,6 miljoen gulden heeft gevergd, maakt efficiënt drukken met de modernste technieken mo gelijk. De installatie van de vijfkleurenpers betekende het slot van een vernieuwings- en verbou- wingsoperatie die in 1989 was be gonnen. c o 2 u5 o z o WADDINXVEEN - De Centrale Hervormde Gemeente van Waddinx veen streeft er naar om in 1995 in de woonwijk Zuidplas een nieuwe kerk van 1,7 miljoen gulden te hebben gebouwd. Dat hebben de centrale ker- keraad en de kerkvoogdij van deze kerkelijke gemeenschap aan de lidma ten laten weten. Met het gemeentebestuur moet nog worden gepraat over de precieze lokatie van dit Godshuis. Handdoeken voogjeugdverkeersbrigadiers, uitgedeeld in het gemeente- Een commissie, bestaanden uit drie le den van de kerkvoogdij en drie leden van de wijkkerkeraad West, zal zo mo gelijk dit najaar komen met een globaal plan voor de verbetering van De Hoek steen. De commissie probeert een ge zond evenwicht te vinden tussen het programma van wensen en de hoogte van de investering, mede gelet op het financiële totaalbeeld. De keus voor de stichting van een vierde predikantsplaats, de vorming van een vierde wijkgemeente, de nieuwbouw van een kerkelijk centrum in de Zuidplas en de grondige verbete ring van De Hoeksteen is gemaakt uit een reeks schetsen. Het zwaartepunt van de gekozen ’’schets 5” ligt bij het pastoraat ”Het is immers bij uitstek een Bijbels gegeven. Het Woord van God moet uitgedragen worden. Dat gaat hoger dan idealisme, het is opdracht. Al onze ”ja, maars” moeten het daarmee ont gelden. Daarnaast is het even bijbels, dat nuchterheid moet worden betracht. Dus goed doordenken en kosten bere kenen”, aldus de Centrale Hervormde Gemeente. In de afgelopen periode hebben leden van de Centrale Kerkeraad, de kerk voogdij en de gemeente intensief on derzoek verricht naar de omvang van het pastoraat, allerlei kerkordelijke as pecten en het programma van wensen voor de nieuwbouw. Dat onderzoek leidde tot een ’’gaaf en deskundig rap port”. In dat rapport gaat het om prognoses, bestudering van de kerkorde, wijziging van het plaatselijk reglement, het in winnen van allerlei informatie, het op stellen van een stappenplan om te zor gen dat allerlei werkzaamheden op het juiste tijdstip en in de goede volgorde zullen plaatsvinden en wat dies meer zij. Om alle activiteiten te kunnen beskos- tigen zijn er in de komende jaren di verse financiële acties vanwege de Cen trale Hervormde Gemeente nodig. Zo zullen speciale AAC-geldwervingsac- ties in 1992, 1993 en 1994 jaarlijks 100.000,- extra op moeten brengen, zullen aan de gemeenteleden renteloze leningen worden gevraagd tot een be drag van 230.000,- en worden de AAC-acties vanaf 1995 ingeschat op rond 160.000,-per jaar gedurende de aflossingsperiode van de verschillende leningen. De Centrale Kerkeraad en de kerk voogdij maken melding van grote een- stemmingheid om te plannen uit te werken en te raliseren. In de komende tijd zal nog geprobeerd gaan worden bezuinigen aan te brengen waar dat maar mogelijk is. Ook zal geprobeerd worden de zelf werkzaamheid zo groot mogelijk te la ten zijn. Daarbij zijn suggesties van de lidmaten bijzonder welkom, want elke 100.000,- bezuiniging betekent een jaarlijkse besparing van 13.000,-. rif. X 1 V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1