Afscheids comité voor J. in ’t Hol G. Blom op non-actief U OOK KIESKEURIG? boonstoppel b.v. S. .S. Nieuwe jeugd- en kindercentra MENSEN^ GESLAAGD! I I Ter overname aangeboden... Verbakel mode Notaris mét functioneel leeftijdsontslag zwemmer De Bonkelaar en Peter Zuidlaan v.<J. linde Groene Hart Beroep voor ds. G. Kunz Huldiging 100.000e recreatie- &UIT« Nieuwsblad Onafhankelijk (FOTOHOME 01727-12506 Doré R HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Woensdag 10 juli 1991 INTERIEURVERZORGING lil BEL: PEUGEOT405 ZAKENAUTO VAN HET JAAR KLEURENFILMS -- in het nielJWS - Nieuwe aardappelen Tabaksspeciaalzaak Groenendijk Gouwestraat 21 Boskoop CHRISTINE EYKENAAR ESTHER VELDSTRA JISKE HEMMINGA MARIËTTE HERMANS MARTINE WOUTERS WENDY VAN GANGELEN ARNO VAN MOURIK DENNIS PICARD DENNIS RAUCH HAROLD DAZLER JAN WICK KRANENBURG JOB VERMEER JORIS STERKENBURG MICHIEL DEN OUDEN RAYMOND MEKKER ROBERT®EN HAAG ROBERT MATZE ROY VAN KLOOSTER VINCENT GRAAT WALTER LOEF RIOOL VERSTOPT? Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 J.C. van der Maas Noordeinde 142 Tel: 01727- 14206 WADDINXVEEN - Ondanks het feit dat de debatten in de Waddinx- veense gemeenteraad vorige week woensdagavond tot ver na midder nacht duurden haalden alle voorstellen van B. en W. de eindstreep. Dat betekent dat De Bonkelaar voor 430.000,- zal worden verbouwd voor de huisvesting van een kindercentrum, dat het nieuw op te zetten jeug- en jongerenwerk in een voormalige kleuterschool aan de Peter Zuidlaan zal worden ondergebracht en dat de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan in 1992 zal worden opgeheven. In de gemeente raad tekende tegen de jeugdwerkplannen alleen de PvdA tevergeefs pro test aan. DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Wij vragen voor direkt voor Waddinxveen en Zevenhuizen: NETTE BEZORGERS voor folders en kranten. OOK VAKANTIE- BEZORGERS Tel. 01802-2118, na 19.00 uur. HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! ^DIENSTVERLENING^ 01828-12624 24UUR PER DAG Jawel! Bij aankoop van iedere (nieuwe) Peugeot krijgt u van ons voor maar liefst fl. 450, - BENZINE KADO! Deze aktie is geldig t/m 31—7—1991 7 w a m ild h s r-j WADDINXVEEN - De Waddinxvener drs. G. Blom (in september 53 jaar) van de Piasweg is op non-actief gesteld als voorzitter van het college van bestuur van de christelijke hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij is samen met financieel collegelid J. Buitink door het algemeen bestuur uit zijn functie ontheven. Een derde lid van het college van bestuur kan aan blijven. Een spectaculaire reuzeduik in het openluchtgedeelte van het subtropisch Gouwebad ”de Sniep”. (Foto: Ton WADDINXVEEN - Notaris J. in ’t Hol van de Prinses Beatrixlaan gaat per 1 oktober van dit jaar met functioneel leeftijdsonslag. Hij is dan 65 jaar en is wettelijk verplicht een punt te zetten achter het notariaat in Waddinxveen, dat wordt voortgezet door de huidigé notaris mr. P.L. van der Meulen en een nog bij koninklijk besluit te benoemen tweede notaris. SCHOENEN HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ i HAR WA” tapijt gordijnen vinyl I zonwering matrassen’ Bedtextiel Groensworde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 I WK Weekblad voor Waddinxveen Een prettige vakantie toegewenst! BENZINE GRATIS?? V UW PEUGEOT DEALER PEUGEOT: Op. u—p Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-12344 Showroom Jul. v. Stolberqlaan Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel. 01727-13987 Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 c o 5 ïh r> z o o I Doe-het-zelfmaterialen j I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels X. Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 Koordeinde 76a tfi .E Wi h Waddinxveen V 47e Jaargang - No. 2241 WADDINXVEEN - Sportwethou der P.F.J. van Schie (CDA) ver welkomt donderdagmiddag in het subtropisch Gouwebad ”de Sniep” de 100.000ste recreatiezwemmer. In het eerste halfjaar van 1991 pas seerden in totaal al 167.000 bezoe kers (recreatiezwemmers, school zwemmen», leszwemmers, diplo- mazwemmers) de kassa, zo blijkt uit het op pagina 3 geplaatste arti kel ’’Gouwebad blijft erg in trek”. Het Gouwebad zag nog maar on langs de 90.000ste recreatiezwem mer van dit jaar komen. Dat is 10.000 boven de bijgestelde prog nose, aldus zwembadmanager Ton Geerdink. Uit een bezoekersen- quete is gebleken dat 25% van de recreatieve bezoekers uit Gouda komt, 60% uit Waddinxveen en Boskoop samen en 15% uit de na bije en verre omgeving. Ifr Hoofdredacteur: B.1. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 WADDINXVEEN - De predikant van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen, ds. G.C. Kunz, heeft een beroep gekregen van de Her vormde Gemeente in Papendrecht. In deze gemeente heeft hij al ter kennis making gepredikt. Het is voor de tweede maal dit jaar dat de Waddinx- veense dominee het verzoek krijgt te komen. Op het eerste beroep heeft hij gemeend te moeten bedanken. -zx Bennemeer). geweest van de Centrale Standplaatsen Commissie van de broederschap der Candidaat-Notarissen Van 1974 tot 1978 was hij lid van het Ringbestuur Koninklijke Notariële Broederschap Rotterdam, en van 1978 tot 1987 lid van de Kamer van Toezicht over de notarissen en de candidaat-no- tarissen in het arrondissement Rotter dam. Buiten deze nevenactiviteiten, die te maken hebben met het ambt van nota ris, is de heer In ’t Hol van 1974 tot 1982 voorzitter geweest van het Groene Kruis Waddinxveen. Ook was hij van februari 1969 tot januari 1984 lid van de kerkvoogdijkamer van de Nederlands Hervormde Kerk te Schiedam. Niet op te noemen is echter al die acti viteiten die hij verricht heeft buiten de officiële commissies en besturen. Hij heeft talloze lezingen en voordrachten gehouden, mensen geadviseerd en par tijen die onverzoenlijk tegenover el kaar leken te staan, tot elkaar ge bracht. De heer In ’t Hol heeft, wat men wel noemt, het (notariële) hart op de juiste plaats. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxveen en omliggende gemeen ten als Gouda en Moerhuizen hebben niet meegedaan aan het ondertekenen van een manifest aan minister J.G.M. Alders van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer (VROM) over de dreiging van een ab solute bouwstop in het Groene Hart. Zes examenkandiaten van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO hebben na het tweede tijdvak het diploma alsnog behaald: NAJATE AYAD, WILFRED KNOP, BRENDA VAN LEEUWEN, DEN NIS PICARD, WALTER RAVENS- BERG en BJORN RIJCKENBERG. Van de 82 kandidaten is 93% geslaagd en zijn er 6 afgewezen. ten op. Volgens hem gaat de gemeente het nieuwe jeugd- en jongerenwerk veel te kleinschalig opzetten. Omdat dit werk juist op alle jongeren moet zijn gericht is de nieuwe opzet naar zijn mening ge doemd te mislukken. De handelwijze van wethouder Van Soest om de om wonenden pas in een veel later stadium te informeren noemde hij in hoge mate onzorgvuldig. Aan de opheffing van de openbare Klaas de Vriesschool met ingang van het schooljaar 1992-1993.viel niet meer te ontkomen, zo oordeelde een una nieme gemeenteraad. Die opheffing is onafwendbaar omdat de school in de Vondelwijk op de telda tum 19 januari 1991 al twee jaar achter een minder dan 75 leerlingen heeft. Het leerlingenbestand, overwegend van buitenlandse afkomst, wordt in het komend schooljaar verspreid over di verse openbare en bijzondere scholen in Waddinxveen-Noord. De coördina tie van deze spreiding komt in handen van een door de gemeente te betalen krachtig tegengegaan. Volgens de buurt - met als hun woord voerder H. Thesing - zijn de Waddinx- veense jongeren niet met spelletjes van de straat af te houden, zoals de ge meente denkt. Hij zei weinig vertrou wen te hebben in de nieuwe gemeente lijke aanpak en verwacht overlast en vandalisme van komende en gaande jongeren, herrie van af en aan rijdende brommers en verstoring van de nacht en avondrust in de wijk waar door de hoogbouw geluid toch al extra wordt weerkaatst. Het gemeentebestuur vindt de bezwa ren van de omwonenden overdreven en meent dat het nieuwe jeugd- en jonge renwerk, dat in De Bonkelaar is mis lukt, een nieuwe kans moet krijgen. Volgens wethouder Van Soest gaat het om de sociaal-culturele opvang een groep betrekkelijk rustige jongeren, die zich nu verveelt en daardoor soms elders voor overlast zorgen. De bewoners zinnen overigens op mo gelijkheden om de komst van het jeugd- en jongerencentrum te dwars bomen, ook ai omdat de omwonenden vinden dat ze in een veel te laat stadium door de gemeente op de hoogte te zijn gesteld van de komende veranderingen in hun buurt. Ze denken hierbij aan een massaal protest bij de Raad van State. De gemeente geeft hen daarvoor weinig kans omdat de vestiging van het jeugd- en jongerencentrum binnen de huidige bestemming van de kleuter school valt. De reorganisatie van het jeugd- en jon gerenwerk moet in ieder geval de har telijke steun van de PvdA ontberen. Het voor dat doel ontmantelen van De Bonkelaar (dat een centrum van kinde ropvang zal gaan worden) riep bij raadslid Ch.A. A. Wijnen forse protes- De vertrekkende en geliefde Waddinx- veense notaris, ter gelegenheid van Ko ninginnedag 1991 nog benoemd tot of ficier in de Orde van Oranje-Nassau, heeft een indrukwekkende staat van dienst achter de rug, sinds hij op 1 no vember 1967 in Waddinxveen als nota ris aan de slag ging. Hij volgde toen no taris DBvan der Most open nam aan vankelijk ook zijn intrek in het jaren geleden gesloopte oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer In ’t Hol is dezer dagen onder voorzitterschap van G. van Ringelen- stein een afscheidscomité geformeerd. Dit comité wil namens de bevolking, het bedrijfsleven en het verenigingsle ven tijdens de op woensdagmiddag 25 september in dé raadzaal van het ge meentehuis geplande afscheidsbijeen komst een persoonlijk cadeau aanbie den en een bijzonder geschenk dat de heer In ’t Hol wil bestemmen voor de gehele gemeenschap. Voor dat doel is bij de Rabobank Wad dinxveen het speciale banknummer 386824967 geopend, waarop in de ko mende twee maanden alle giften inge zameld zullen worden. Het comité hoopt en verwacht dat zeer velen het afscheid van de bekende Waddinxve ner, een vriendelijke en behulpzame notariële steun en toeverlaat voor me nigeen in en buiten dit Gouwedorp, op deze wijze zullen willen markeren. In het comité van aanbeveling hebben naast voozitter G. van Ringelenstein zitting J. van den Berg (tweede voorzit ter), mevrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester (secretaresse), C. Dijk shoorn (tweede secretaris), T.W. Ver- wey (penningmeester), B.J. Wouden berg (publiciteit), C.M. van der Lin den, J. Baas, P. de Pater sr, J. P. van Oosten, A.H. van Gent, J. de Mik, L. Willemstein.T. Ververssr.C.M.P. van Vuuren, A.M.W. van Leeuwen (Reeu- wijk-Dorp), P. Vink (Moordrecht), H.G. Buckuisen (Boskoop), C.C. Ou- dijk (Moerkapelle) en G. Siemons. De heer In ’t Hol behoort tot die kleine groep mensen, waarop men zelden te vergeefs een beroep doet. Deze eigen schap, naast zijn grondige juridische kennis, zijn onpartijdigheid en zijn ’’feeling” voor mensen, hebben hem tot een graag geziene en zeer gewaar deerde persoon gemaakt binnen de Waddinxveense gemeenschap, maar ook daar buiten. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is de heer In ’t Hol van 1964 tot 1967 lid Windesheim kwam vijf jaar geleden tot stand door een fusie van dertien hogere beroepsopleidingen Omdat het vervangen van personen de problemen niets oplost, heeft het alge meen bestuur een werkgroep in het le ven geroepen die een verbetering van de organisatiestructuur moet onder zoeken. De werkgroep moet daarover voor het eind van het jaar verslag uit brengen. Drs. Gijsbert Blom is na zijn vertrek uit de Waddinxveense gemeenteraad in 1986 inwoner van dit Gouwedorp ge bleven. Sindsdien staat zijn woning aan de Piasweg te koop. Hij pendelde al die tijd tussen Zwolle en Waddinxveen. Op een afgelopen maandagavond inge laste informatieavond kregen de bewo ners van de Peter Zuidplaan en het Jan van Bijnenpad alsnog gelegenheid hun bezwaren te uiten tegen de komst van een jeugd- en jongerencentrum in hun buurt. Daartegen hadden ze al een handtekeningenactie op touw gezet, welke 300 handtekeningen op het ge meentehuis zijn aangeboden, en werd uit protest de gemeenteraadsvergade ring bezocht. In een halfvolle raadzaal kregen ze nog eens uitleg van wethouder K.W.Th. van Soest (WD) en zijn ambtenaren J. Korving (welzijnswerker) en J.H. Eling, die bij herhaling duidelijk maak ten dat een nieuwe aanpak en invulling van het uit De Bonkelaar afkomstige jeugd- en jongerenwerk nauwelijks enige overlast zal gaan betekenen. Het nieuwe jeugd- en jongerenwerk wordt kleinschaliger, mede- omdat er op moet worden bezuinigd. Bovendien staan er geen disco’s of andere grote muziekavonden meer op het program ma, maar het werken met kleine groe pen (’’huiskamerprojecten”), vor mingswerk, gespreksgroepen en spel letjes en het bieden van gezelschap en gezelligheid. Het eventueel gebruik van soft-drugs en drankmisbruik wordt Gijsbert Blom, die in zijn periode als directeur van het ministerie van Bin nenlandse Zaken jarenlang CDA-frac- tievoorzitter in de Waddinxveense ge meenteraad is geweest, wordt vervan gen door interim-voorzitter prof.dr. L. Vlijm, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Waddinxvener blijkt met zijn mede-collegelid nief langer meer het vertrouwen te genieten van de sectordi- recteuren. Volgens voorzitter G. Veenhoven van het algemeen bestuur zijn de problemen terug te voeren op de ’’fusieperikelen”, die door drs. Blom en zijn collega onvoldoende zijn opgelost’. De christelijke hogeschool

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1