Ds. G. C. Kunz SMENSEN^ s/IbCs (49) gaat weg Hondepoep blijft in W’veen een probleem -egam L<Ü 11 1 Plezierige drukte op de Gouwe B. en W. denken aan een folder en voorlichting Late oogst speelt Gouds oogstfeest Beroep Papendrecht aangenomen Gevaarlijk terrein door r9 v. d. linde vieze grond parten Ambtenaar komt om in verkeer Onafhankelijk Nieuwsblad «I w Jrem/ner HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN RIOOL VERSTOPT? 8 j’HARWA" SCHOENEN 01828-12624 Ita INTERIEURVERZORGING de zomervakantie op zoek moet gaan naar een nieuwe dominee. Tal. 01828-18119 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Woensdag 24 juli 1991 WADDINXVEEN - Ds. G.C. Kunz van de Centrale Hervormde Ge meente in Waddinxveen heeft besloten het op hem uitgebrachte beroep van Hervormd Papendrecht aan te nemen. Dat betekent dat de predikant zich dit jaar zal losmaken van wijk Oost van dit kerkgenootschap, dat na WADDINXVEEN - Misschien staan deze foto’s van een druk met ple zierjachten bevaren Gouwe elke zomer wel in de krant, maar het is dan ook nieuws. Hoewel niet te zeggen valt of het dit jaar drukker is dan in an dere jaren kan wel worden gezegd dat de pleziervaart menigmaal per dag de hefbrug over de Gouwe en de Coenecoopbrug gesloten doet zijn voor het doorgaande verkeer. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 RIJOPLEIDING op VIDEO VERKEERSSCHOOL BREMMER Tel. 079 - 312095 - WADDINXVEEN - Het is niet mogelijk om voor het hondepoeppro bleem in Waddinxveen een oplossing aan te dragen, die dit probleem uit de wereld kan helpen. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wet houders in een brief aan de heer J. Ravensbergen van de Elzenhorst 40. Deze Waddinxvener ergert zich dagelijks over de hondepoep aan de kop van zijn flatgebouw. Honde-eigenaren laten overdag en ’s avonds daar hun honden uit, omdat men in een langere wandeling meestal geen zin heeft. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ^DIENSTVERLENING^ 24 UUR PER DAG Op de Gouwe heerst weer grote drukte. In de zomermaanden wint de pleziervaart het altijd weer van de beroeps vaart op deze Staande Mast Route tussen de Deltawerken en het IJsselmeer. (Foto: Sjaak Noteboom). IIMk inc^1 47e Jaargang - No. 2243 eg-91-amm -in het nieuws- H.E.W. VAN RAALTE uit Ouder kerk aan den Amstel heeft een vol macht gekregen voor de nevenvesti ging Waddinxveen van.de NMB Post bank Groep NV, Amsterdam, met als vestigingsplaats Amsterdam-Zuidoost. Aan de Rijks Middelbare Tuinbouw School in Boskoop slaagde voor de A- leergang Boomteelt J. W. BROSENS. Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* .tel. 01820-13955 tel. 03480-14216 F tapijt gordijnen vinyl to zonwering matrassen Bedtextiel Groentvoonie 12 'HftJXnU--- YvaounucvMn Hoofdredacteur: B.J: Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 I Doe-het-zeifmatenaten I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels X. Tuinhout Sierbestrating Ta 01828 12596 -Hoonlemöe 76a De 39-jarige ALBERT SPIJKER (ex- trainer De Zijl/LGB in Leiden en oud- trainer van de nationale waterpolose- lectie) is de nieuwe trainer-coach van de waterpoloselectie van De Gouwe, waar speler KJELD BOONSTOPPEL wegens studieredenen vertrekt en waar CEES BOONSTOPPEL blijft. Hij volgt bij de Waddinxveense mannen in- terim-coach HUGO BOONSTOPPEL op. De naar de hoofdklasse gepromo veerde Gouwe-dames, die dezer dagen deelnemen aan een internationaal wa- terpolotournooi in Malta, houden WIM GROEN als trainer-coach. De arrondissementsrechbank in Rot terdam heeft M. DE BAARE van han- delsonderneming Michiel de Baare Tuinaanleg en -Onderhoud te Wad- dinxveen failliet verklaard. Dat ge beurde door rechter-commissaris mr. C.H.B. Boot. Tot curator is aangesteld mr. G.H.I.J. Hage in Gouda. jaar geleden in de plaats van de naar Capelle aan den IJssel vertrokken ds. J. Maasland. Hij werd in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost bevestigd door ds. H.A. Samsom uit Harderwijk. De Centrale Hervormde Gemeente Waddinxveen beschikt over drie predi- kantsplaatsen. Die worden op dit mo ment bezet door ds. G.C. Kunz, ds. H. Schipaanboord en ds. J.W. Goossen. Het kerkgenootschap wil in de wijk Zuidplas een vierde predikantsplaats stichten. Dat betekent dat in die wijk te zijner tijd ook een nieuw kerkgebouw zou moeten worden neergezet. B. en W. noemen het hondepoeppro- bleem een hoofdstuk apart. Ze denken dat de oplossing uiteindelijk zal moe ten komen van de hondebezitter/ster, die er zorg voor moet dragen dat veel ergernis wordt voorkomen. ”In feite is vooral sprake van een mentaliteits- kwestie”, denkt het college. Desondanks zijn B. en W. van mening dat ’’iets” gedaan moet worden aan het hondepoepprobleem. Zij denken hier- - bij aan het vervaardigen van een fol der, waarin de nadruk zal liggen op een mentaliteitsbeïnvloeding van hondebe zitters.. Deze folder zal aan alle bij de ge meente Waddinxveen geregistreerde hondebezitters worden uitgereikt. I Voorts zal het college aan deze proble- matiek aandacht besteden in de ge- 1 meenterubriek in het Weekblad voor Waddinxveen. ”Wij hopen met deze voorgenomen voorlichtingsactiviteiten een bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van het hondepoepprobleem”, aldus B. en W. in hun brief aan de heer Ra- vensbergen. Uw Mercedes-Benz dealer voor personen- en bedrijfswagens zit dichterbij dan u denkt. Gouda Hanzeweg 1 Woerden: Rietdekkersweg 2 VOSKO ELECTRONICS BV, heeft de plaats van vestiging veranderd van Oegstgeest in Waddinxveen. Het maat schappelijk kapitaal van deze BV be draagt 650.000,-, waarvan geplaatst/ gestort 600.000,-. Gouwenaar E.W. BERGER, direc teur van Boonstoppel Verf BV, is ge start met Peintec BV, Gouda. Het be drijf (maatschappelijk kapitaal 200.00,-, waarvan gestort/geplaatst 40.0000,-) importeert, exporteert en handelt in vergrondstoffen, verfpro- dukten en machinerieën en apparaten voor de verffabricage en geeft adviezen in de verfbranche. De duur van de cursus is 4 maanden. Examen in december. Slagingspercentage vorige cursus in één keer: 95% De cursus wordt gegeven bij Truckcenter Zevenhuizen, Noordeinde 57 Bel vrijblijvend voor inlichtingen en/of praktijklessen in nieuwe Volvo F. 10, met of zonder aanhangwagen: of C A. MANTEAU, tel. 01793-2776. Geef u tijdig op i.v.m. bestellen cursusmateriaal Verkeersschool Bremmer start begin september met de nieuwe cursussen Geef u nu op voor de cursus Over het hondeprobleem is in de Wad dinxveense gemeenteraad al veel ge sproken. Laatst kwam D’66-fractie- voorzitter Wim de Wit met het voorstel om in dit Gouwedorp, waar ongeveer 1.800 honden zijn, een hondepenning WIM DE WIT (D’66) in te voeren. Dit om enerzijds een sociaal controle middel te hebben op de hondepoep en anders om de betaling van de hondebe- lasting beter te controleren. Volgens Wim de Wit komt er in Wad- dinxveen te weinig hondebelasting bin nen. Het zou gaan om zo’n 10 procent van de hondebezitters die geen belas ting betalen. Dat zijn er circa 200. Naar zijn mening werken de door de ge meente aangestelde tijdelijke honde- controleurs te weinig structureel. De democraat is ook voorstander van de plaatsing van honden-uitlaatcircuits in elke woonwijk. Hij vindt dat het ge meentebestuur veel te weinig doet om de hondepoep op plaatsen waar deze niet hoort in te dammen. Aan een con creet hondeuitlaatbeleid wordt nauwe- lijksiets gedaan, hetgeen bij de honde- beziters nonchalance in de hand werkt. In het partijprogramma vati D’66 voor deze raadsperiode wordt ook voorge- WADDINXVEEN - Tot ver na de eeuwwisseling zal er geen woningbouw mogelijk zijn in het gebied achter de Dorpstraat en tegenover de Kleikade/ Veenkadè. De grond is er zo vervuild dat de door de gemeente gewilde bouwactiviteiten gedurende een lange reeks van jaren opgeschoven moesten worden. De grond zal namelijk met financiële steun van de provincie Zuid-Holland schoongemaakt moeten worden. En omdat er nog vele wachtenden voor de gemeente Waddinxveen zijn zal hier van in dit decennium niets meer kun nen komen. Dat is een tegenvaller voor het ge meentebestuur dat het Dorpstraatge- bied altijd al heeft willen versterken met woningbouw. Op de braaklig gende grond is veiligheidshalve wel het bordje ’’Gevaarlijk terrein. Verboden toegang” geplaatst. Dat is door de ge meentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven gebeurd om niet verant woordelijk gesteld te kunnen worden voor eventuele gevolgen. steld de relatief hoge hondebelasting voor iedereen enigszins in toom te hou den. Ook in dat programma 1990-1994 wordt al voorgesteld te komen tot de invoering van een hondepenning. De 25-jarige MARLOES WEKKING start volgende maand voor pianisten van 5 jaar en ouder de Pro Arte Piloot- school, een opleiding aan het Conser vatorium in Roterdam, die is bedoeld om jonge pianisten de vaardigheden van het pianospelen te leren. De Wad dinxveense, afgestudeerd muziekdo cente en assistente van de pianist en hoofdvakdocent Aquilles Delle-Vigne, begeleidt bij wijze van proef al vier kin deren in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. De opleiding omvat twee keer per week een half uur individueel pianoles en theorie- en samenspellessen. De in de pastorie aan de Stationsstraat wonende 49-jarige ds. Kunz heeft ge meend reeds op het eerste beroep dat op hem werd uitgebracht te moeten in gaan. Eerder besloot zijn collega ds. H. Schipaanboord van wijk West nog nee te zeggen tegen het op hem uitge brachte beroep van Hervormd Oude- water. Ds. Kunz werd óp 17 november 1941 geboren. Hij is sinds 14 december 1986 predikant in Waddinxveen. Daarvoor stond hij in Dordrecht (1978), Werken- dafh (1973) en Polsbroek (1969). In Waddinxveen kwam ds. Kunz bijna 5 GOUDA - De late oogst wordt een probleem voor het Goudse Oogstfeest op zaterdag 14 september. Dan zal bij de molen De Roode Leeuw op ouder wetse wijze de graanoogst weer worden binnengehaald. Wegens het veel te koude voorjaar zal de gehele graanoogst in Nederland en kele weken later plaatsvinden. Is het normaal dat begin augustus de combi ne’s het land opgaan om de oogst bin nen te halen, dit jaar zal dat eind augus tus zijn. Op zich niet zo’n probleem ware het niet dat korenmolen De Roode Leeuw een deel van de regionale oogst ge bruikt voor het jaarlijks terugkerende Goudse oogstfeest. Deze oogst wordt namelijk op traditionele wijze met ou derwetse maaibinders van het land ge haald, waarna de korenschoven nog twee weken opgestapeld op het land moeten drogea. Omdat het oogstfeest fond de molen op 14 september plaatsvindt (tevens Open Monumentendag) is de tijd tussen het maaien van het koren en het dorsen op het oogstfeest wel heel erg krap. Het oogstfeest viert dit jaar zijn eerste lustrum en is duidelijk uitgegroeid tot een regionaal festijn, dat alle facetten laat zien van de oogsttijd, vroeger en nu. direct voor de beroepsvaart open. Wat de pleziervaart betreft wordt de brug voor het wegverkeer meestal dan geslo ten als er een aantal jachten ligt te wachten. Zo gaat het in Waddinxveen, maar ook in Boskoop en Alphen aan den Rijn. De bediening van de Coenecoopbrug gebeurt met camera’s vanuit het brug- wachtershuisje bij de hefbrug over de Gouwe in Waddinxveen. Dat gebeurt even vlot en bespaart mankracht. De bediening van beide bruggen is in de zomermaanden 24 uur per dag, in de winter gelden beperktere openingstij den. De zondagopenstelling is een groot succes. In ieder geval is het druk genoeg in het Waddinxveense brugwachtershuisje. Kon er vroeger nog wel eens worden gestudeerd door de medewerkers van de provincie Zuid-Holland, die tijd is echter voorbij, want er is volop werk aan de winkel met het bedienen van twee bruggen. H.A. VAN BERKESTEIJN heeft Van Berkesteijn Beheer BV als directeur verlaten. De directie wordt nu ge vormd door H.A. van Berkesteijn Hol ding BV, Waddinxveen. De holding leidt voortaan ook Berkesteijn Meu- beltoonzalen BV, Waddinxveen. De Gouwe, door rijk en provincie om schreven als een onderdeel van de 95 kilometer lange Staande Mast Route tussen de Deltawerken en het Ijssel meer, blijft een aantrekkelijke vaar weg voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart, die nu vooral het beeld bepaalt. Een knelpunt voor de schippers is de nieuwe spoorbrug over de Gouwe in Gouda, die een doorvaarthoogte heeft van zeven meter. Deze kent maar een beperkt bedieningssysteem, zodat de zeilschepen met hoge masten rekening moeten houden met de nodige wacht tijd. Dat geldt ook voor het Julianasluizen- complex in het Gouwekanaal, waar de beroepsvaart voor gaat op de plezier vaart en dan laat ook de wachttijd oplo pen. Hier kunnen meestal twee of drie vrachtschepen worden geschut en dan is er maar beperkt ruimte voor de jachten. De hefbrug over de Gouwe gaat altijd Weekblad voor waddinxveen Pizzeria-ristorante LA TARAN TELLA BV, Waddinxveen, heeft van de handelsnaam 1' Antico nu de nieuwe nieuwe statutaire naam gemaakt. De BV houdt zich nu voortaan bezig met de exploitatie van een horeca-onderne- ming en met de exploitatie van een kunstgalerij. Het gewijzigde maat schappelijk kapitaal bedraagt nu 71.250,-, waarvan geplaatst/gestort ƒ41.990.-. Gevaarlijk terrein. Verboden toegang staat er op een l en tegenover de Kleikade/Veenkade. De verontreinigde grond is er de oorzaak van dat hier voorlopig niet gebouwd zal kunnen gaan worden. (Foto: Ton Bergmeer): WADDINXVEEN - De Waddinx veense gemeenteambtenaar mr. M. Meijndert, chef van de afdeling Be stuurszaken van de afdeling Algemene Zaken in het gemeentehuis, is in de vroege vrijdagmorgen 19 juli aan de ge volgen van een ernstig verkeersongeval overleden. Hij had net zijn 34e verjaar dag gevierd. In een brief aan alle medewerkers en de leden van de gemeenteraad hebben B. en W. melding gemaakt van het overlij den. Ze schreven dat de verslagenheid groot is bij zijn directe collega’s binnen de ambtelijke organisatie en het ge meentebestuur. B. en W. zeggen in de heer Meijndert een collegiaal, deskundig en hardwer kende medewerker te verliezen met een apart gevoel voor humor. ”In het bijzonder het woord aimabel zal - ook in de toekomst - een onmiddellijke as sociatie met hem oproepen en zo onze bijzondere herinneringen aan hem le vendig houden”, aldus het college. Mr. Marius Meijndert, die met zijn vriendin in Rotterdam woonde, is dins dag na een korte bijeenkomst in de ach terzaal van de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Bergschenhoek begra ven in die plaats op de Algemene Be graafplaats aan de Bergweg-Noord. Het contrast is altijd opmerkelijk. De Gouwe is nu Een blik in het brugwachtershuisje van de hefbrug druk bevaren met pleziervaartuigen. Nog geen halfjaar over de Gouwe. De brugwachters hebben hier monito- geleden was dat anders. Toen was het water dik bevro- ren staan om zowel het scheepvaartverkeer als het weg ren en werden er ijsbrekers ingezet om de Gouwe voor vekeer bij en op de Coenecoopbrug in de gaten te hou- de beroepsvaart bevaarbaar te houden. (Foto: Ton Ben- den. Deze brug wordt op afstand bediend. (Foto: Ton nemeer). Bennemeer).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1