GEMEENTE WADDINXVEEN Drinkwater is goed Huize Souburgh bestaat 25 jaar Wel veel chloride Zilveren bestaan zal worden gevierd Kleding- inzameling W’veen M. de Baare niet failliet RTW-RADIO Recreatie- dag Reeuwijk Zomerschaak met 35 man Gouda in actie voor behoud eigen zwemmers SPREEKUREN VASTSTELLING PLAN OUDERENVOORZIENINGEN 1992 BEKENDMAKING NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES Informatiebus BOUWVERGUNNINGEN Mineralen VERKEERSMAATREGEL ZUIDKADE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Verandering TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN WJ I 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 Vastgestelde bestemmingsplannen ’’Wijk Zuidplas 1980, derde herziening” en ’’Wijk Zuidplas 1980,4e herziening” WADDINXVEEN - Het bestuur en de directie van het bejaardentehuis Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan gaan het 25-jarig bestaan van dit tehuis vieren. Dat gebeurt met een in november te houden bijeen komst in de recreatiezaal, die wordt gevolgd door een receptie. L’ fi Voordracht algemene decoratieverlening 1992 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 j. si Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 31 juli 1991 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Wilhelminakade 25 Troelstrahoeve 8 Kuyperhoeve 59 Nieuwe folders zijn: Bonenakker 5 Kievitdreef79 I VRIJDAG 2 AUGUSTUS ZATERDAG 3 AUGUSTUS maar in ons kraanwater zit wel te veel chloride. De hal van het dit najaar 25 jaar bestaande Huize Souburgh. (Foto: Archief). ZONDAG 4 AUGUSTUS Ï-Xx- 'l I BOUWPERCEEL: Henegouwerweg 96 WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het drinkwater in Waddinxveen en omgeving, geleverd door de Watermaatschappij Zuid-Holland Oost in Gouda, is door de Consumentenbond als kwalitatief goed bestempeld, De bestemmingsplannen liggen ter inzage in het gemeentehuis, af deling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrij ven (van 08.30 uur tot 12.30 uur), Raadhuisplein 1, Waddinxveen. Aangezien niemand zich met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend en de gemeenteraad bij de vaststelling van beide bestem mingsplannen geen wijzigingen in de ontwerpen hebben aange bracht, is niemand gerechtigd bij Gedeputeerde Staten bezwaren in te dienen. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen worden verzocht de zakken bij de eerste de beste straat binnen de be bouwde kom van de gemeente, waar de inzameling plaatsvindt, neer te zetten. De inzameling geschiedt met vergun ning van de gemeente en wordt gecon troleerd door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving te Amsterdam. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. van de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken. In de wand is een groot assortiment folders en brochures over uiteenlo pende onderwerpen aanwezig. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 20.00 uur - Non-stop-muziek. 22.00 uur - Da Capo. Presentatie: Jan Korengevel. 14433 14433 Via de FM-band 87.9 (kabel) en 105.8 (ether). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen. Tel. 01828-10379. In het gemeentehuis is een brochurewand in gebruik bij de balie - t' De kledinginzamelingsactie is bedoeld voor de armsten in de Derde Wereld. Ingezameld worden kleding voor vol wassenen en kinderen, schoenen in pa ren gebonden, dekens, beddegoed en huishoudtextiel. Het ontwerp Plan Ouderenvoorzieningen 1992 zal van 5 augustus 1991 tot en met 5 september 1991 ter visie liggen op de secretarie van de gemeente. Een ieder kan binnen de vorengenoemde termijn schriftelijk be zwaar indienen tegen dit ontwerp. Dit bezwaar dient te worden ge richt aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA ’s-Gravenhage. Schaepmanhoeve 44 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis Tijdens deze dag is ook de provinciale recreatiebus aanwezig. Bij dit informa tiepunt kan men folders krijgen en ko pen over recreatievormen als wandelen en kanovaren, of over een specifiek re creatiegebied. J De recreatiedag in de Reeuwijkse Hout is één van de activiteiten die de provincie organiseert om de recreatie mogelijkheden in Zuid-Holland onder de aandacht te brengen. Tips voor een i dagje uit zijn te vinden in het ’’Zuid- Holland magazine”, dat uiteraard in de informatiebus te krijgen is. Verleende bouwvergunningen AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een veestal annex berging het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfspand het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakraam .in het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak WADDINXVEEN/GOUDA - Het ge meentebestuur van Gouda onderzoekt hoe het precies komt dat maar liefst 25% van de bezoekers van het subtro pische Gouwebad ”de Sniep” aan de Sniepweg in Waddinxveen uit de kaas- en stroopwafelstad komt. Een marktonderzoek over de toekomst van het Goudse Spaardersbad moet la ten zien waarom dat het geval is en wat er aan te doen valt. Gouda heeft drie overdekte zwembaden: het Spaarders bad, De Tobbe en De Trefkuil. De beide laatste zijn in deze vakantiepe riode gesloten. De gemeente Gouda vindt overigens het Waddinxveense percentage van 25% maar betrekkelijk en onzuiver, want in het Gouwebad is deze conclusie getrokken uit tellingen van een paar dagen. Wel is het de gemeente Gouda duide lijk geworden dat er meer gedaan moet worden voor de recreatiezwemmers uit de stad, zoals dat ook in Waddinxveen het geval is. Binnenkort ontvangt men een briefje in de brievenbus, om aan de kleding- zakken te bevestigen. De zakken niet later dan 09.00 uur goed zichtbaar aan de stoeprand neerzetten. Om ook in crisisgebieden met geld en andere hulpgoederen te helpen, is er een noodfonds opgericht op bankreke ning ABN 57.86.31.180 ten name van Stichting World Child Care. 00.00 uur - RTW’s Zomermuziek- nacht. Presentatie: 00.00 uur: Ed Schuurman Gerben van Kruistum, 02.00 uur: Peter Teunisse, 04.00 uur: Luuk van Dijk, 06.00 uur: Diederick Huizinga. 08.00 uur - Non Stop Gospel-mix 10.45 uur - Kerkuitzending. Uitzending van de Immanuëlkerkgemeente. De dienst begint om 10.00 uur. 12.00 uur - RTW-Klassiek. Presenta tie: Ben Evertse. 14.00 uur - Music Magazine. Presenta tie: Kate Goudriaan. 15.00 uur - De Komische Noot. Samen stelling Gert-Frank van der Poel. 16.00 uur - RTW Sportcafé. Presenta tie: André de Knoop. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 20.00 uur - Zomerradio. Diederick Huizinga. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. 24.00 uur: Sluiting. De wettelijke grenzen voor koper (3 mg/1)arseen (50 microgram/1) en alu minium (200 microgram/1) worden in kraanwater niet overschreden. De bond is vooral verheugd dat de hoe veelheid aluminium in zowel kraan- als bron- en mineraalwater beperkt is. Op een van de tappunten met loden aanvoerleidingen in Rotterdam gaat het kraanwater de wettelijke norm voor lood (50 microgram/1) te boven. De Consumentenbond heeft daar 100 microgram/1 gemeten. De bond advi seert bewoners van huizen met loden Er is besloten het parkeren voor de percelen Zuidkade 91 en 92, te verbieden door middel van het aanbrengen van een gele streep, als bedoeld in artikel 216 van het reglement verkeersregels en ver keerstekens. Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tot het in dienen van een beroepschrift bij de Kroon binnen een termijn van dertig dagen na heden. Vrijdag 21 november 1991 is het pre cies 25 jaar geleden dat Huize Sou burgh van de Protestants Christelijke Stichting Bejaardentehuis Souburgh Waddinxveen aan de Prins Bernhard laan 2 haar deuren voor het eerst open de. Na een vrij lange voorbereidingstijd van vijf jaar kon het initiatief van de diakoniën van de drie plaatselijke pro testantse kerken, de Centrale Her vormde Gemeente, de Hervormde Im manuëlkerkgemeente en de Gerefor meerde Kerk, gerealiseerd worden. In de loop van de jaren moest worden geconstateerd dat het tehuis niet meer aan de stellen eisen voldeed, zodat in 1978 de eerste stappen werden gezet om te komen tot een ingrijpende reno vatie. Deze renovatie was in december 1983 voltooid, waarbij het weer vol deed aan de eisen die aan een goed functionerend bejaardentehuis kan worden gesteld. Als u de burgemeester wilt attenderen op de bijzondere verdien sten van (een) inwoner(s) van Waddinxveen, wordt u verzocht dit te doen vóór uiterlijk vrijdag 7 september 1991. U kunt een brochure met alle gegevens aanvragen of ophalen bij de sectie Bestuurszaken op de eerste verdieping van het gemeente huis. Inlichtingen kunt u krijgen bij mevrouw M.A. van Ulden, telefoon 14433, toestel 179. De algemene decoratieverlening ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin zal in 1992 nog volgens het huidige decoratiestelsel plaatsvinden. De verjaardag van de Koningin wordt j aarlij ks gevierd op 30 april De uitreiking van de onderscheidingen zal volgens de tot nu toe ge volgde gedragslijn plaatsvinden op woensdag 29 april 1992. REEUWIJK - Het natuur- en recrea tieschap Reeuwijkse Plassen, waarvan ook Waddinxveen is, houdt in samen werking met de provincie Zuid-Hol land, de Stichting Sportief Aktief en de Windsurfclub Reeuwijk een recreatie dag in de Reeuwijkse Hout op zondag 4 augustus 1991. Vanaf 11.00 uur vinden er in dit prach tige recreatiegebied talloze gratis acti viteiten plaats, die jong en oud een fan tastische dag bezorgen. Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld uitleven bij de sportinstuif en meedoen aan het zevenlandenspel. Dit jaar is er ook weer een watersportspektakel met onder andere kanovaren, surfen, wa terfietsen. Er zijn verschillende ludieke fietsen aanwezig waarmee en tochtje over het water gemaakt kan worden. De Windsurfclub Reeuwijk houdt die dag open huis en iedereen kan een keertje proberen te surfen op de surfsi mulator. Liefhebbers kunnen hun slag slaan op de tweedehands surfbeurs. Verder kan men een ritje maken met het recreatietreintje. Er is een fiets tocht van 12 of 25 kilometer en een wandeltocht van ongeveer 4 kilometer uitgezet. De natuurexcursie, onder lei ding van een ervaren gids, start om 11.30 uur en de clowns August en Cluns vermaken het publiek om 14.00 uur. Deelnemen aan de activiteiten kan op de recreatiedag tot 17.00 uur. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het' gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. Er blijkt sprake te zijn van een over schrijding van de richtwaarde van 25 milligram per liter, doch ongezonde ef fecten treden pas op vanaf 200 milli gram per liter. De prijs van het drinkwater is lang niet overal gelijk in Nederland. De Wad- dinxveners betalen 1,35 per kubieke meter. Uit het onderzoek van de Consumen tenbond blijkt verder dat de kwaliteit van kraanwater en bron- en mineraal water uit de fles’elkaar niet veel ont loopt. In beide watersoorten komen verontreinigingen voor, en beide kun nen ook smetvrij zijn. De bond verwacht dat het in de toe komst moeilijker wordt de kwaliteit van drinkwater te waarborgen. In kraanwater zijn nitraat, metalen en chemische verontreinigingen aange troffen. Meer kraanwater zal in de toe komst uitgebreid gezuiverd moeten worden. De bond benadrukt dat er mo menteel geen directe gezondheidsrisi co’s bestaan, maar dat de kwaliteit van kraanwater wel wordt bedreigd. Ongeveer één op de vijf waterleiding bedrijven slaagt er niet in kraanwater te leveren dat op alle punten voldoet. In één geval is, voor het loodgehalte, een wettelijke grens overschreden. Vorige maand is al bekend gemaakt dat in vijf bron- en mineraalwaters chemi sche verontreinigingen zijn gevonden. Zuivering van bron- en mineraalwater is niet toegestaan, zodat in de toekomst grote problemen kunnen ontstaan. De Consumentenbond onderzoekt het kraanwater van alle 50 waterleidingbe drijven in Nederland. Daarnaast is in zes grote steden extra water getest van wege de mogelijke aanwezigheid van loden aanvoerleidingen en bij tien van nitraatrijk water verdachte putten. Tegelijkertijd werden 35 bron- en mi neraalwaters onderzocht. In beide on derzoeken is gebruik gemaakt van ui terst fijnmazige metingen die het mo gelijk maken zeer kleine hoeveelheden stoffen te vinden. De wettelijke grens voor nitraat in kraanwater is 50 milligram per liter (50 mg/1). De bond heeft nergens over schrijdingen van deze grens geconsta teerd. De EG-richtwaarde van 25 mg/1 is in vier van de tien extra tappunten overschreden. In ruim 75% van de monsters is minder dan de door de bond gewenste waarde van 10 mg/1 ge vonden, leidingen het water, dat ’s ochtends het eerst uit de kraan komt, niet voor con sumptieve doeleinden te gebruiken. De wet geeft voor kraanwater een ma ximum van 1500 mg/1 voor het totale gehalte van alle mineralen te zamen. Drinkwater is van nature mineraalarm, toch heeft de bond in een géval precies dit maximum gevonden. Er zijn mine raalwaters op de markt die bijna drie .keer zoveel mineralen bevatten als in leidingwater is toegestaan. Dergelijke mineraalwaters zijn niet ge schikt voor consumptie in grote hoe veelheden. De bond vindt het nuttigen van bron- en mineraalwater omwille van de aanwezige grote hoeveelheden mineralen niet nodig. Sommige mine ralen zijn in hogere concentraties rond uit schadelijk voor de gezondheid. De wettelijke grens van 175 mg/1 na trium wordt nergens overschreden. Veel kraanwater bevat wel meer dan de richtwaarde van 20 mg/1. De Consu mentenbond geeft 11 van de 35 bron- en mineraalwaters en 35 van de 50 kraanwaters het oordeel ’goed’. Het kraanwater van de tappunten in Hoorn, ’s-Gravendeel, ’s-Gravenzan- de, Maassluis, Schiedam en Vlaardin- gen wordt als ’slecht’ beoordeeld. In de achterliggende 25 jaar is er op het gebied van de ouderenzorg nogal wat veranderd. Het aantal ouderen in Ne derland en derhalve ook in Waddinx veen is sterk toegenomen. Was aanvan kelijk de leeftijd van opname gemid deld 70 jaar, de gemiddelde leeftijd van de huidige bewoners bedraagt 85 a 90 jaar. Mede hierdoor is het van rusthuis meer en meer veranderd in een verzorgings tehuis. Deze verandering heeft nadruk kelijk invloed op de personeelsbezet- - Geluidhinder en wat we er aan kunnen doen; Een uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. - Premiekoop-A regeling in het kort, 1991; Een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer. - Het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem; Een uitgave van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. - Koninklijke onderscheidingen bij algemene decoratieverlening; Een uitgave van de gemeente Waddinxveen, afdeling Algemene Zaken. 00.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Ineke van Meurs. 01.00 uur - Non-stop-muziek. 07.00 uur - Stekker uit je wekker. Pre1 sentatie: Gert Voogd 09.00 uur - Ochtend Magazine. Presen tatie: Ferry van Loon. 11.00 uur - Hitherinneringen. Een pro gramma van Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Huis op je radio. Presenta tie: Diederick Huizinga. 15.00 uur - RTW Aktueel. Presentatie: Door Oremus. 17.00 uur - Sportuitslagen. Presentatie: Menno Tamming. 18.00 uur - Het Muziekcentrum. Pre sentatie: Peter Teunisse. 19.00 uur - Hitfront Danceable. Pre sentatie: Gert Voogd. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. WADDINXVEEN - Het aantal deel nemers aan de zomerschaakcompetitie in De Duikelaar/Het Zuidhonk (Zuid- plaslaan) is inmiddels opgelopen naar 35 en ondanks de vakanties is de op komst steeds ruim boven de twintig en dus zeer goed te noemen. Een dubbele winst werd deze keer ge haald door Van Oort tegen Ritter ep Schoonen, V.d. Starre tegen V.d. Gaag en Stam, V.d. Wouden tegen Wiersma en Alblas, De Niet tegen Schoonen en Ritter en Van Wouden berg tegen Singeling en Smitskamp. Van Woudenberg heeft nu nog steviger de eerste plaats in handen en zal daar moeilijk van af te krijgen zijn. Maar de strijd om de tweede en derde plaats gaat in alle hevigheid door. Hiervoor zijn nog ruim 20 kanshebbers. De top-tien na 12 ronden is nu als volgt: Van Woudenberg (55 punten), De Niet (42 punten), Jansen, Hennink, Van Oort en Te Lintelo (40 punten), Smits kamp en V.d. Starre (38 punten), Stam, Ritter en Muit (36 punten). Souburgh-directrice G. Fahrner. (Foto: Archief). ting en de inrichting van het tehuis. Ook de overheid heeft, mede gezien de stagnerende economische ontwikkelin gen, gemeend de taak van de bejaar dentehuizen te moeten uitbreiden en heeft daartoe de wijkfunctie als onder deel van het flankerend bejaardenbe leid in het leven geroepen. Uitgangs punt van het flankerend beleid is en blijft het zo lang mogelijk handhaven van de zelfstandige leefwijze van oude ren. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood WADDINXVEEN - De arrondisse mentsrechtbank in Rotterdam heeft dinsdag het faillissement van M. de Baare van handelsondememing Mi- chiel de Baare Tuinaanleg en -Onder- ghoud in Waddinxveen na gedaan ver zet vernietigd. Gebleken is dat het bedrijfje kortgele den ten onrechte door rechter-commis- saris mr. C.H.B. Boot in staat van fail lissement was verklaard en als curator mr. G.H.I.J. Hage toegewezen had ge kregen. Souburgh draagt eveneens daaraan haar steen bij. In overleg met andere instellingen werkzaam op het gebied van ouderenzorg alsmede met het ge meentebestuur is zij gekomen tot het verlenen van dagopvang in een door Souburgh beschikbaar gestelde ruimte; maaltijdvoorziening vanuit de keuken van Souburgh, in de weekeinden en op feestdagen en tijdelijke verzorging op de ziekenafdeling van Souburgh. Uit breiding van taken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden is een blijvende bezigheid voor de speciaal voor dit be leid gevormde commissie. Het bestuur heeft gemeend, mede gelet op de ontwikkelingen bij het 25-jarig bestaan op bescheiden wijze te mogen stilstaan. De herdenkingen hebben een overwegend besloten karakter met als afsluiting de openbare receptie. WADDINXVEEN - De Stichting World Child Care houdt donderdag 15 augustus in Waddinxveen een kledin ginzamelingsactie De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat met ingang van 1 augustus 1991 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt de door de gemeenteraad op 3 juli 1991 vastgestelde bestemmingsplannen ’’Wijk Zuidplas 1980, derde her ziening” en ’’Wijk Zuidplas 1980, 4e herziening”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 3