Burgemeester vraagt namen Rowah klaar voor de competitie ITS-symbool voor twee sportzalen Nieuwe speelplek aan de Overtoom Afscheid komt eraan Hondepoep in Waddinxveen Voor een koninklijke onderscheiding Voor ds. G.C. Kunz van de Centrale Hervormde Gemeente Hervormde tentweek in Zuidplas Jaarverslag 1990 WV-Zuid-Holland Opening Marchant Nieuwe tijden uitlenen De Sperwer Jazznight in Alphen Parkeerverbod bij 2 huizen aan Zuidkade IIP Etampes Juniorkamer Kraamcentra Eigen terrein Bestuur Kader den van een koninklijke onderscheiding. WADDINXVEEN/DEN HAAG - In Waddinxveen zijn de sporthal ”de Sniep” (Sniepweg) en de sportzaal ’’Groenswaard” (Wingerd) goed voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Ze zijn dan ook gesierd met het Interna tionaal Toegankelijks Symbool (ITS). Het Gouwebad ”de Sniep” (Sniep weg) daarentegen is voor rolstoelgebruikers maar beperkt toegankelijk. WADDINXVEEN - De Waddinxveense handbalvereniging Rowah lijkt op de goede weg om een levensvatbare vereniging te worden. Hoewel de oprichting van de handbalvereniging pas enkele maanden gelden plaats vond, lijkt Rowah voldoende stabiel te zijn om zich zonder meer aan te sluiten in de rij van Waddinxveense sportverenigingen. WADDINXVEEN - De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Be drijven heeft de groenvoorziening rond het trapveld aan de Overtoom in de Oostpolderwijk (Zuidkade 1) aangepakt. Het gaat hier om de door de bewoners bepleite verplaatsing van een speelterreintje WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft zich tot de Waddinxveense bevolking gericht met het verzoek namen te noemen van plaatsgenoten die in aanmerking zouden kunnen komen voor het opspel- AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! ASRFFK Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 31 juli 1991 Pagina 7 Ook nam de Sperwer deel aan een con cours vanuit Etampes. Weersgesteld heid: veranderlijke wind. Afstand 441 km. In concours 185 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 13.17 uur. Laatste duif 13.58 uur. Snelheid eerste duif 1259 m.p.m. Uitslagen: H. Metselaar 1-5-14-18-39; R.A. van der Made 2-3-29-42; J. Troost 4-19-26- 40; A. Hofman 6; D. Boere 7-10; T.H. Twigt Zn. 8; N. Hoogerdijk 9; M. Verbeek 11-16-25-30; J. Verbakel 12- 20-22-32; M. Tollenaar 13-44; J. Toor 15-41; Comb. Wibo 17; D. Heeren 21- 28-31; N. van Tol 23-24-43; J. Jansen Zn. 27-33; J.W. Sekeris 34-37; D. Grif fioen 35-36; C.A. Bode 38; E. van Beek 45; A.H. Kivits46. Dat staat in het ’’Overzicht 1991 van de voor rolstoelgebruikers toegankelijke sport- en recreatieobjecten in Zuid- Holland” van het Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid (POG) in Den Haag. Met name rolstoelgebruikers ontmoe- noemen van namen voor de algemene decoratieverlening in 1992. De bro chure wordt verstrekt door de sectie Bestuurszaken op de eerste verdieping van het gemeentehuis, waar desge vraagd inlichtingen worden verstrekt door mevrouw M. A. van Ulden. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Pont. St. Maxence. Weerstgesteldheid: kalme veranderlijke wind. Afstand 340 km. In concours 910 duiven. Gelost om 12.15 uur. Aankomst eerste duif 16.37 uur. Laatste duif 17.09 uur. Snelheid eerste duif 1295 m.p.m. Uitslagen: J. Verbakel 1-3-5-6-7-15-16-17-30-35- 36-40-44-47-48-50-51-56-59-61-64-71- 72-79-86-90-92-100- 106-111-120-121- 129-135-163-164-166-176-178-180-185- 195-204-207-225; J. Toor 2-52-128-167- 170-193-194-206; D. Griffioen 4-43-84- 102-134-210; N. Hoogerdijk 8-14-18- 20-27-42-66-81-87-91-93-165-196-199- 205-208MVerbeek 9-10-11 -12-13-19- 21 -32-38-45-82-83-104-152-191-192- 217-226; E. van Beek 22-63-65-67-69- 70-130-131-133-138-139-140-142-144- 146-155-156-160; R.M. van der Made 23-57-118-127; R.A. van der Made 24- 28-31-34-49-74-76-94-96-183-188-227; W. Breedijk 25-26-73-126-150-154- 162-168-181-200-213; H. Metselaar 29- 41-58-60-89-103-108-110-114-149-184- 198-215-220-222; J.W. Sekeris 33-125; D.M. Degenhardt 37-95-211; P. van der Made 39-148-153, Comb. Wibo 46- 158-201-223; C.A. Bode 53-98-113- 119-179; H. Vink 54-68-99-112-124- 143-157-175-197-212-218-228; F. Rip 55-62-117-151-159-161-221; J. Jansen Zn 75-78-80-97-137-219; M. Tolle naar 77-115-116-147-171-214-216-224; D. Heeren 85-88-101-105-122-136-172- 187-190-202-203; J. Troost 107-132- 173-209; G.C. van Kleef 109-189; T.H. Twigt Zn. 123-169; D. Boere 141- 145-182-186; mevr. C. Buik 174; J. Deelen 177. BOSKOOP - Marchant BV opent vrij dagmiddag 9 augustus in Boskoop een nieuwe bedrijfspand. De opening wordt gehouden om vier uur op het ITC-terrein Boskoop aan de Belgiëlaan langs de Hoogeveenseweg in Hazerswoude. Na de openingshan deling is er een receptie. De Jazznight Alphen is van oorsprong een initiatief van de Juniorkamer in Al- phen aan den Rijn, een trainingsorga nisatie voor mensen van 21 tot 40 jaar. Middels trainingen en projecten biedt Juniorkamer hen de gelegenheid te werken aan hun persoonlijke ontwik keling en leidinggevende capaciteiten. De Jazznight was één van de projecten die ten goede komen aan de Alphense gemeenschap. De eerste Jazznight vond plaats in 1982. Na de tweede succes volle Jazz- night in 1983 werd het muzikale evene ment in 1984 losgekoppeld van de Ju niorkamer en ondergebracht in een stichting. Dat betekent dat in deze weken op ba sis van een goedgekeurd inrichtings plan de nieuwe aanplant is verwijderd en dat er voor de zomervakantie een speelterreintje is aangelegd. In het ko mende najaar wordt de helft van de strook (Berberis) gerooid. Hiervoor in de plaats wordt een be planting aangebracht zonder stekels. Aan de straatzijde blijft één rij Berbe ris gehandhaafd. Gouda en omstreken: De La Reijlaan 45 2806 DA Gouda. Telefonisch spreekuur: maandag tot en met don derdag van 10.00-12.00 uur, tel. 01820- 21430. Voor directe hulp tel. 01820- 15744. Advies en informatie: maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur, tel. 01820-19744. Voor Boskoop: Marsdiep 235, 2401 XG Alphen aan den Rijn, tel. 01720- 92108, telefonisch spreekuur: maandag tot en met donderdag van 9.30-10.30 uur, tel. 01720-92058. op het beroep moest beslissen een spannende is geweest. ”We hopen en bidden dat God ds. Kunz de wijsheid zal schenken voor het nemen van de juiste beslissing. Moge het een beslis sing zijn, die vrede in het hart zal ge ven”, betoogde hij in de dagen vooraf gaande aan de besluitvorming. Diezelfde woorden gebruikte ook ds. H. Schipaanboord (Sniepweg) van wijk West, de collega van ds. Kunz. ”Hoe de beslissing ook zal zijn voor Wad dinxveen en voor Papendrecht - de Heere geve hem vrede over de geno men beslissing. De Heere leidt ons bo ven”, zei hij voordat ds. Kunz definitief zou besluiten in te gaan op het eerste beroep in zijn Waddinxveense periode ”Er zijn momenten, in de studeerka mer doorgebracht, die niet aan de openbaarheid prijsgegeven behoeven te worden. Althans: dit is mijn per soonlijke mening”, aldus de predikant van wijk Oost (Brugkerk) van de Cen trale Hervormde Gemeente. Niettemin wilde hij wel kwijt dat er veel aan vooraf is gegaan en dat er veel spanning was alvorens de vrijheid te vinden tegen het beroep van Papen drecht ”ja” te kunnen zeggen. ’’Maar wij kregen rust nadat het besluit voor Gods aangezicht genomen was. Ik ver trouw dat ik een goede beslissing geno men heb”. Ook scriba C. Stellaard van wijk Oost meende dat de week waarin ds. Kunz WADDINXVEEN/GOUDA Het Kruiswerk Midden-Holland gaat de openingstijden van de uitleenmagazij- nen veranderen. Bij het Kruiswerk in Boskoop en Wad dinxveen veranderen per 1 augustus de openingstijden van de uitleenmagazij- nen voor verpleegartikelen. Waddinxveen: wijkgebouw Stations straat 12: maandag, woensdag en vrij dag van 12.00-13.00 uur en dinsdag en donderdag van 17.00-18.(X) uur. Boskoop: wijkgebouw Overslag 10: maandag en vrijdag van 12.00-13.00 uur en dinsdag van 17.00-18.00 uur. Van het Kruiswerk Midden-Holland staat het centraal kantoor in Gouda: Spoorstraat 2, Postbus 571, 2800 AN Gouda. Tel, 01820-29466. Fax 01820- 13984. De telefonische bereikbaarheid van de wijkverpleging is als volgt: spreekuren: maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur in alle wijkgebouwen. Buiten spreekuurtijd: Tijdens kantoor uren via het districtskantoor. Voor spoedeisende zaken buiten kantooru ren en in het weekeinde via het centraal kantoor. Afspraken voor dieetspreekuren: van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur, tel. 01820-29298. Zwangerschaps- en postnatale gymnas tiek: Telefonische informatie en op gave bij de districtskantoren. VTO-team Midden-Holland: Bij pro blemen in ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar, tel. 01820-29466. Voor meer informatie over Rowah kan men terecht bij Kees Hoffmans (secreta ris, tel. 01828-13453) of Wendela van der Vet (PR, tel. 01727-15052). In het najaar van 1992 wordt de overge bleven rij Berberis gerooid en ook ver vangen door andere beplanting, zo heeft adjunct-directeur ing. W.J. Dek kers van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven in een brief aan secretaris A.B. Benders van de bewonersvereniging Overtoom- Molenring laten weten. Het nieuwe speelterrein omvat een bankje, een afvalbak, een rotspartij, twee veertoestellen, een lokomotief en een nieuw speeltuinhuisje. Op dit moment is nog onbekend wat er moet gaan gebeuren met de ruimte van het verplaatste speeltuintje. De bewo nersvereniging heeft de leden opgeroe pen met suggesties te komen. De handbalsport kent net als bijvoor beeld korfbal een binnen- en een bui tenseizoen. Rowah begint dit jaar in het binnenseizoen met de competitie; daarvoor speelt Rowah met name oe fenwedstrijden. In eerste instantie wilde Rowah zich ook inschrijven voor de buitencompeti tie; het was echter een flinke streep door de rekening toen Rowah het handbalverbond moest melden dat er geen buitenaccommodatie in Waddinx veen beschikbaar is. ”In de bondstatuten moet je als aange sloten vereniging immers beschikken over een eigen terrein om wedstrijden te kunnen spelen. Dat we aan het bin nenseizoen kunnen meedoen is in we zen een noodoplossing”. Toch is het bestuur van Rowah niet pessimistisch over de toekomst. ”Tot nu toe hebben we best goede medewer king gehad van de gemeente; de nood zaak van een eigen accommodatie is naar mijn mening bij de gemeente wel duidelijk. Binnenkort zullen we best een oplossing hiervoor moeten kunnen vinden”, aldus Rob Jongkind. Over de toekomst van Rowah is het be stuur zeer hoopvol gestemd. Tijdens de eerste officiële ledenvergadering en te vens oprichtingsvergadering van de club sprak het bestuur een doelstelling uit, die erop neer komt dat Rowah in ’92 een ledenaantal moet halen, waar door het niet de kleinste vereniging in de afdeling Rotterdam is. Op dit moment ligt Rowah prima op schema. ’’Hoewel Rowah gevestigd is in Waddinxveen, blijkt uit het huidige ledenbestand op dit moment ook de rol voor de regio; de leden komen niet al leen uit Waddinxveen, maar ook uit Boskoop. Moordrecht, Zoetermeer en Gouda”. Dat Rowah nog verder moet groeien mag duidelijk zijn; dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. De voorwaarden voor een groei naar een stabiele, ge zonde vereniging zijn in de afgelopen maanden echter goed gesteld. Natuurlijk zal er in de komende tijd hard gewerkt moeten worden om Ro wah nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, ondermeer bij de jeugd. Een eerste stap daarvoor is het scholen- handbaltoernooi dat in de herfstvakan tie zal plaatsvinden. ring en beginnende speelsters vormt juist een gezellige damesgroep, die op dit moment op een prima manier met de sport bezig is”, vult Rob Jongkind aan. Het gaat hier om de koninklijke schou derklopjes, die zullen worden uitge deeld ter gelegenheid van Koninginne dag 1992. Op 30 april van dit jaar was er zelfs sprake van een ware ’’lintjesre gen” in dit Gouwedorp. Het gaat bij de komende decoratiever lening om Waddinxveners die zich in werk, gezin, maatschappij, kerk of ver enigingsleven op bijzondere wijze heb ben onderscheiden of verdienstelijk hebben gemaakt. In het gemeentehuis is een brochure verkrijgbaar met alle gegevens over het Burgemeester Van der Linden hoopt op woensdag 29 april weer diverse Waddinxveners te mogen onderschei den. Namen van verdienstelijke plaats genoten ontvangt hij graag voor uiter lijk vrijdag 7 september a.s. WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - In Waddinxveen bekende bedrijven als Inter-Hair Hairstyling maken het mogelijk dat op zaterdag 21 september in Alphen aan den Rijn de tiende Jazznight Alphen kan worden gehouden in Avifauna. Vanwege het tweede lustrum is de organisatie in volle gang om de laatste contracten af te sluiten voor een gelegenheidsforma- tie van een aantal internationale jazz musici. Tevens streeft het bestuur er naar om enkele toppers van voorgaande Jazz- nights weer naar Alphen te halen. In totaal zullen 17 jazz-formaties uit di verse landen in de zeven zalen optre den. Aanvang 20.30 uur. Enkele artiesten waren tevens te horen tijdens het North Sea Jazz Festival dat onlangs werd gehouden in Den Haag. In het programma zijn optredens opge nomen van het Rosenberg Trio, Toon Roos (oud-Alphenaar) Quartet, Roger The Evolution, Greetje Kauffeld Trio en The Deep River Quartet. De kaartverkoop (a 35,-) start op 23 augustus bij de VVV Alphen aan den Rijn (01720-95600) en de kantoren van de Rabobank in Alphen aan den Rijn (01720-85640). De organisatie ver wacht ook dit jaar weer 3.000 jazzlief hebbers uit het hele land. WADDINXVEEN - De jaarlijkse ten- tevangelisatieweek van de Centrale Hervormde. Gemeente van Waddinx veen wordt gehouden van woensdag 14 tot en met zondag 18 augustus. Het motto is ditmaal ”Er is er maar Eén!”. De afsluiting van de traditionele week in de wijk Zuidplas is zondagmorgen 18 augustus om kwart over negen met een themadienst onder het linnen dak. De dienst, die wordt geleid door kandi- daat-predikant P. Barmentlo uit Utrecht, gaat vooraf met het zingen van liederen, die de kinderen tijdens de tentweek hebben geleerd. Het programma op de ochtenden van woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 augustus bestaat tussen 10.00 en 12.00 uur steeds uit het vertellen van een Bijbelverhaal, zingen, knutselen en poppenkast. De middag van woensdag 14 augustus is er één vol verrassingen. Tussen 14.00 en 16.00 uur is er dan een fietsspeur- tocht. ’s Avonds is er een achtkamp voor jongeren (vanaf 15 jaar) en oude ren. De middag en avond van donderdag 15 augustus staat in het teken van het ge zellige spel ”Wie helpt ome Ko?”. ’s Avonds om zeven uur vindt de ontkno ping plaats van dit spel, waarvoor ou ders en belangstellenden van harte wel kom zijn. Vrijdagmiddag 16 augustus komt An dré Verhagen met zijn evangelisch poppentheater naar de tent van de Centrale Hervormde Gemeente in de Zuidplas. Hij brengt dan het midde leeuwse spel ”De troubadour”, waar bij middeleeuwse instrumenten zijn te horen. ’s Avonds om acht uur is André Verha gen er voor jongeren en volwassenen met het programma ”De zeven tuinen van Wang”. De doordeweekse tent week wordt zaterdagavond om acht uur afgesloten met openluchtzang. Aan deze avond werkt onder andere mee het jeugdkoor van Vox Jubilans onder leiding van Jan Mulder en Martinus Tellegan. De jaarlijkse tentweek laat de Centrale Hervormde Gemeente Waddinxveen in de wijk Zuidplas voorafgaan door een evangelisatieactie op maandag avond 12 augustus. In het oudste en nieuwste gedeelte van de wijk wordt dan het evangelisatieblad ’’Echo” en een folder verspreid. ”Er zijn zovelen die van Gods Woord en Zijn Evangelie zijn vervreemd. Als we beseffen wat voor toekomst deze mensen hebben, een toekomst zonder God, dan kunnen wij niet thuis blijven zitten en doen we mee aan deze actie”, aldus de voorbereidingscommissie van deze Waddinxveense kerk. Met het tweede lustrum hebben twee bestuursleden aangekondigd te zullen aftreden. Renée de Vries, verlaat na acht jaar als secretaris het bestuur. Tim Hammer, één van de initiatiefnemers van de Alphense Jazznight, legt na 10 jaar de voorzittershamer neer. Wim de Ruiter zal in de toekomst het voorzitterschap combineren met zijn penningmeesterschap. Louis van Baal blijft verantwoordelijk voor het muzi kale programma. Als nieuwe bestuursleden zijn aange treden Denise Jansen (secretariaat en logistiek) en Carin Selders (PR en sponsoring). Evenals voorgaande jaren is ook de tiende Jazznight financieel mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. Zalen zijn gesponsord door NV Aannemings bedrijf Cultuurweg, Bex Reizen BV, Rob Muns’ Makelaarshuys, Schouten- Jongeburger BV, Arenthals/Chaudron groep, Gamma/Goedhart en Rabo bank Alphen aan den Rijn. Andere sponsors zijn Vapotherm, Alphens Studiecentrum, Ford van Bunningen, Inter-Hair Hairstyling, Koster van Mil Partners Pensioenadviesburo BV, Avifauna en Normad Reklameburo. Rowah bezit op dit moment een goed team van kaderleden, waardoor de prille vereniging het volgende seizoen in de kompetitie kan gaan uitkomen. Op dit moment zijn drie teams inge schreven voor de competitie 91-92. Hoewel het presteren niet het allerbe langrijkste is, zullen deze teams zeker geen slecht figuur gaan slaan in de com petitie. Op de toernooien van enkele weken geleden, wisten alle Rowah-teams met prijzen (twee derde plaatsen en één tweede plaats) prima te presteren. ”Dat betekende overigens weer op nieuw werk aan de winkel voor Rowah; de vereniging beschikte immers nog niet over een prijzenkast”. Zeker aan de jeugd wil Rowah zorgvul dig aandacht besteden. ”Dat doen ove rigens alle handbalverenigingen in deze regio. Met limonade voor, tijdens en na de wedstrijd proberen verenigingen de jeugd enthousiast te maken. Daarnaast wil Rowah echter ook veel aandacht besteden aan een goede opleiding van de jeugd. En dat is dankbaar werk. Het is immers prachtig te zien hoe snel kin deren de beginselen van de sport onder de knie krijgen als er op deskundige wijze mee wordt omgegaan. In het Ro- wah-jeugdteam, dat op haar laatste toernooi een prachtige tweede plaats behaalde, ontwikkelen zich zodoende al wat kleine talentjes”, meent Rob Jongkind. Maar ook bij de senioren ontbreekt het talent niet. Zo bestaat het herenteam van Rowah ondermeer uit een aantal oudhandballers, waarvan sommigen op redelijk hoog nationaal nivo hebben gespeeld. Qua techniek kan een aantal daarvan best nog op hoger nivo komen de drang om gezellig de wedstrijden te kunnen spelen zonder de constante druk om te presteren past prima bij de opzet van Rowah. ”Ook de damesgroep zal komend sei zoen prima kunnen meedraaien in hun competitie. De combinatie van erva- De tentevangelisatieweek van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen wordt over twee weken gehouden. Eén van de medewerkers is evangelisch poppenspeler André Verhagen. WADDINXVEEN - De Provinciale VVV Zuid-Holland heeft van de pro vincie Zuid-Holland bijna een kwart miljoen gulden 240.(XX),-) gekregen voor het in 1991 opzetten van een geau tomatiseerd toeristisch informatiesys teem. Dat staat in het pasverschenen jaarver slag 1990 van de Provinciale VVV Zuid-Holland, die in Delft is gevestigd en waarbij 36 plaatselijke VVV’s (zoals in Gouda en in Boskoop) en 35 service- folderposten (meestal in Rabobanken, maar niet in Waddinxveen) zijn onder gebracht. Het provinciale VVV-pro- motiebudget in 1990 omvatte 470.000,-, vooral opgebracht door het bedrijfsleven en de plaatselijke VVV’s. In het dagelijks bestuur van de Provin ciale VVV Zuid-Holland heeft als pen ningmeester Waddinxveens wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) zitting. Die bestuursfunctie bekleedt hij ook na mens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zoals in de beginperiode van een be ginnende sportvereniging gebruikelijk is, waren de eerste wedstrijden nog bij zondere gebeurtenissen. Nu, aan het einde van het eerste halve jaar spelen de heren, dames en de jeugd van Ro wah met een vaste regelmaat hun wed strijden. Daarnaast weet Rowah ook aandacht te besteden aan activiteiten naast het handbal, zoals gezellige feest- en bar- becueavonden, waarbij niet alleen de ouderen van Rowah, maar ook juist de jeugd aan haar trekken kan komen. ’’Natuurlijk is Rowah nog een hele kleine vereniging”, vertelt voorzitter Rob Jongkind. ”We hebben te maken met een geheel nieuwe tak van sport in deze regio, zodat we het groeien nog wel wat tijd moeten gunnen. Lang zaamaan verwachten we echter dat met name de jeugd de handbalsport zal ont dekken; het is immers een moderne tak van sport, dat aantrekkelijk is voor zo wel de beoefenaar als ook voor de toe schouwer, ongeacht het nivo waarop je speelt”. ”Het spreekt vanzelf dat de eerste maanden van Rowah met name in het teken stonden van het opbouwen van een goede struktuur in de vereniging. Er zijn natuurlijk in de beginperiode onnoemelijk veel dingen te regelen en te organiseren. Op dit moment is alles prima op orde. We-hebben een goede technische commissie, dat volledig be mand wordt door oud-handballers en een enthousiaste PR-commissie, die zowel de activiteiten voor de leden ver zorgt, alsook de promotie van de ver eniging voor haar rekening neemt”. WADDINXVEEN - Voor de huizen Zuidkade 91 en 92 zal een gele streep worden aangebracht om het parkeren van voertuigen daar te kunnen verbie den. B. en W. hebben dit besluit genomen op basis van het huidige Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), dat per 1 november a.s. wordt vervangen door een vernieuwe wetge ving. Belanghebbenden zijn er door het ge meentebestuur op gewezen dat de mo gelijkheid bestaat tot het indienen van een beroepschrift bij de Kroon binnen een termijn van dertig dagen na van daag. WADDINXVEEN - Binnen de Cen trale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen heeft iedereen zich neerge legd bij het besluit van de predikant ds. G.C. Kunz (Stationsstraat) om het op hem uitgebrachte beroep van Her vormd Papendrecht aan te nemen. Ds. Kunz (49), die sinds 14 december 1986 hier werkzaam is, vervult vanaf dit na jaar in de Drechtgemeente de vacatu re, die eerder dit jaar ontstond toen daards. J.C. de Bie met emeritaat ging. In zijn overgang naar zijn vijfde ge meente - sinds hij in 1978 in Dordrecht in het ambt werd bevestigd - ziet ds. Kunz geen aanleiding veel woorden te gebruiken om zijn beslissing te verdui delijken of aannemelijk te maken. ten allerlei obstakels in het gebruik van recreatieve voorzieningen. Vandaar dat het POG het nieuwe overzicht heeft samengesteld. Deze jaarlijks terugkerende uitgave van het Provinciaal Overleg Gehandi captenbeleid Zuid-Holland (POG) geeft aan welke objecten het Interna tionaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) mogen dragen. Het ITS is een keurmerk, dat aangeeft dat een gebouw bereikbaar, toeganke lijk en bruikbaar is voor lichamelijk ge handicapten. Dat zijn niet alleen rol stoelgebruikers maar ook mensen die slecht ter been zijn, doven/slechthoren- den of blinden/slechtzienden. Zij kun nen dan zelfstandig het project bezoe ken. Speciaal is aangegeven waar men aan gepast sanitair kan vinden. Dit is be langrijk omdat veel gehandicapten niet weg durven gaan omdat ze niet weten of er toiletvoorzieningen voor hen zijn. In een tweede deel van de uitgave wor den nog een aantal recreatieve voorzie ningen genoemd die geen ITS hebben maar wel vaak nog bruikbaar zijn met enige hulp of improvisatie. Het overzicht is gratis af te halen op het adres Groot Hertoginnelaan 28, Den Haag of verkrijgbaar tegen portokos ten a 2,70 bij de afdeling voorlichting van het Provinciaal Overleg Gehandi captenbeleid Zuid-Holland, tel. 070- 3468200. Bij FOCWA Garantiebedrijf Noordkade24 ifqnftgjëF' Telefoon (01828) 12588 Waddinxveen NEDERLANDSE VERENIGING l- wVVAh ONDERNEMERS IN HET c t if o«ui EL'AS Tekening: Elias. K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 7