Gouweroute door W’veen I Uiterlijk vertoon van burgemeester Expositie Kunstig Knipwerk in Reen wijk fes w f «Hl Brief over Evaluatie naar mini-containers Bromfietsen uit verkeer Jeugdige dieven Twee mannen aangehouden FIETSER GEWOND DRONKEN RIJDERS Expositie Jeanne Lendfers Waddinxveense ambtsketen uit 1959 Bejaarden huisvesting toegelaten instelling I Bk r ff N. t KZ/Z/ZZ Groene Hart-route Autoroute -. O 3 <1 R||g| WADDINXVEEN - Bij een burgemeester denken sommigen aan een hoge hoed en een ambtsketen als typische kenmerken van de uiterlijke verschijning van deze ambtsdrager. Die hoge hoed ligt overal in de mot tenballen, maar de ambtsketen hoort er nog steeds bij. WADDINXVEEN - ’’Waddinxveen zal nooit een schoonheidsprijs ver dienen wat toeristische waarde betreft. Veel houtzagerijen en meubelfa- briekjes verdringen zich langs de Gouwe, door de goede ligging aan het water voor de aan- en afvoer. Let ook op de voor de Gouwe zo karakteris tieke hefbrug en het aquaduct over de snelweg na Waddinxveen. Vlak voor Gouda is het goed toeven in recreatieterrein ’t Weegje. REEUWIJK - Van zaterdag 3 tot en met zaterdag 31 augustus wordt in de Oudheidskamer Reeuwijk, Oudeweg 3, de tentoonstelling ’’Kunstig Knipwerk” gehouden. Deze expositie is samengesteld door de Rotter damse stichting W.TjLever, die een collectie van bijna tweeduizend Ne derlandse papierknipsels (ca. 1700-heden) beheert. s S3 «tóf ff ff - J.'/' Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 31 juli 1991 Pagina 9 4 pa- Si De Groene Hart-route voor fietsers is ongeveer 34 kilometer lang en voert de fietsers eveneens door het Gouwebos in Waddinxveen. Ze rijden over het Wilgenlaantje, de Alberdingk Thijm- laan, de Bosboom Toussaintsingel, de Staringlaan, de Groensvoorde, de Wadde, de Dorpstraat en de Piasweg. Deze route is niet voorzien van bord jes, zodat in de brochure precies staat aangegeven hoe moet worden gereden om Waddinxveen, Zevenhuizen, Bleis- wijk, Zoetermeer, Benthuizen, Ha- zerswoude en Boskoop aan te kunnen doen. De Groene Hart-route maakt duidelijk hoe wijd, ruim en rechtlijnig dit hart van Zuid-Holland is. ’’Opvallend is het verschil tussen de polders met een kleiige bodem (vaal akkerbouw, onder andere kool en bie- Een toeristische autoroute dichtbij Waddinxveen is de Hollandse Midden- route van de ANWB. Wie deze 97 kilo meter lange route achter het stuur wil uitrijden kan in Alphen aan den Rijn of in Bodegraven beginnen. Men komt dan onder meer in Woerden, Mont- foort, Utrecht, Haarzuilens, Breuke- len en Nieuwkoop. Het gebied dus van Aarkanaal, Vecht, Hollandsche IJssel en Oude Rijn. WADD1NXVEEN/GOUDA PA. WADDINXVEEN - De laatste twee weken zijn door de Waddinxveense rijkspolitie in totaal zes bromfietsen uit het verkeer genomen. Twee bromfiet sen werden zonder meer in beslag ge nomen, omdat er onverzekerd mee werd gereden. De andere vier brom fietsen worden aan een technisch on derzoek onderworpen. WADDINXVEEN - Op maandag 29 juli om 12.15 uur vond op de Kanaal dijk, nabij de kruising met de Burg. Trooststraat, een aanrijding plaats, waarbij een 9-jarige fietser werd ge wond. De jongen stak onverwachts de rijbaan van de Kanaaldijk over en werd door een 43-jarige automobilist uit Boskoop geschept. Met hoofd verwondingen, hersenschudding en knieletsel werd hij naar het Goudse Bleuland Ziekenhuis overgebracht, doch kon gelukkig de zelfde dag nog naar huis terugkeren. i de penning onderaan de ketting. WADDINXVEEN - De rijkspolitie heeft een 43-jarige inwoner van Utrecht bekeurd omdat hij onder in vloed van alcohol had gereden. Op de rijksweg A 12 zag hij afzettingsmate- riaal over het hoofd. Bij de ademtest bleek hij te veel aan Bacchus te hebben geofferd. De auto was total-loss. In de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli vond op de JWFrisoweg een aan- rijding plaats, waarvan diverse omwo nenden getuige waren. De 34-jarige Waddinxveense bestuur der bleek zwaar onder invloed. Hij wei gerde elke medewerking op het politie bureau. Hij wilde ook geen verklaring afleggen. Terzake rijden onder invloed en het weigeren van de ademanalyse is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Re centelijk was hij voor hetzelfde feit ook al bekeurd. .///W/w, WADDINXVEEN - Op dinsdag 9 juli werd ten nadele van een 70-jarige Wad- dinxvense vrouw een portemonnee met inhoud 300,-) buitgemaakt. Vier jonge inwoners van Gouda (16, 14, 13 en 13 jaar) waren haar woning binnengegaan en hadden uit haar tas de portemonnee gehaald. Een dag later konden ze worden angehouden. Eén van hen bekende nog 10 strafbare feiten te hebben gepleegd, waaronder een beroving van een 10-jarig meisje. Nadat de knaapjes twee keer op het po litiebureau hadden overnacht, moch- ten zij huiswarts keren. Over enkele 1 weken zullen ze voor de kinderrechter verschijnen. Een 15-jarige Waddinxvener werd een 'dag nadat hij een fiets had ontvreemd bij een flat aan de Willem de Rijkelaan, aangehouden door de politie. De eigenaar zag twee andere jongens *op zijn fiets rijden en heeft zijn fiets 'weer teruggenomen. Omndat de jeug dige Waddinxvener recentelijk nog ‘met justitie in aanraking was geweest werd hij geleid voor de officier van jus titie. schrijving gegeven van dat kostuum: ”Het costuum der burgemeesters zal bestaan in een zwart lakenschen geslo ten rok, met witte knopen, waarop het gemeentewapen, of de burgerkroon. De kraag en de opslagen in het zilver geborduurd met eiken takken ter breedte van drie duim, zwarten broek, staanden degen, driekanten hoed met zwarte liggende pluimen, zilveren lis en knoop, als aan den rok, een oranje co- carde”. Bij ons weten loopt er geen burgemees ter meer rond in dit costuum. Mocht dit echter wel het geval zijn, ook dan is het goed dat er een ambtsketen bestaat. De burgemeester zou anders kunnen wor den aangezien voor een ouderwetse aanspreker. In elk geval: vergeleken bij al het uiterlijk vertoon van die tijd moet de ambtsketen veel goed maken. In Waddinxveen is in 1959 een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester aan geschaft. Volgens het college-advies aan de raad was de oude keten te kort en voldeed deze ook niet bij het dra gen. In deze raadsvergadering 22 de cember ’59 werd ook besloten tot het aanschaffen van penningen voor de se cretaris en de wethouders. Het raadslid T. Ververs zei voor de aankoop van een nieuw ambtsketen voor de burgemees ter te zijn, omdat dit een wettelijk on derscheidingsteken is. Hij zag echter niet in welk nut het aan schaffen van onderscheidingstekenen voor wethouders en secretaris heeft. De toenmalige burgemeester C.A. Van der Hooft wees er echter op dat deze onderscheidingstekenen alleen worden gedragen bij hoog bezoek (in die dagen bijvoorbeeld Prins Bern- hard) en officiële gebeurtenissen. Op 1 januari 1960 werd door burge meester en wethouders gerecipieerd en bij die gelegenheid kon men de onder scheidingstekenen dragen. Zonder hoofdelijke stemming werd tot de aan schaf besloten. De gevolgen van nalatigheid van de burgemeester in het dragen van het on derscheidingsteken in de gevallen waarin hij daartoe verplicht is, zijn ner gens geregeld. Die gevolgen kunnen daarom geen andere zijn dan dat zij, die de burgemeester niet persoonlijk kennen, zich erop kunnen beroepen niet geweten te hebben dat het de bur gemeester was die handelde of bevelen gaf. Bij arrest van de Hoge Raad van 14 juni 1870, Gemeentestem 1990, is be slist dat, wanneer feitelijk vaststaat dat de burgemeester, terwijl hij werkzaam was ter handhaving van de orde, drager vrijwilligersclub demonstraties pierknippen en lezingen. De tentoonstelling ’’Kunstig Knip werk” toont een ruime keuze uit het werk dat Wiecher Tjeert Lever in een periode van ruim veertig jaar heeft ge maakt. Bovendien zijn er mooie voor beelden van oude Nederlandse volks kunst uit zijn vroegere verzameling te zien. Voor de expositie in Reeuwijk heeft de stichting W.Tj. Lever speciaal knipsels uitgekozen die te maken heb ben met oude beroepen en ambachten. De tentoonstelling biedt dus voor elk wat wils en laat zien dat er prachtige kunst mogelijk is met zulke eenvoudige middelen als schaar en papier. De in 1991 gemaakte linosnede Blauw stierentableau' van Jeanne Lend fers (Lindengaarde). De kleuren zijn geel, oker, lichtblauw en donker blauw. (Foto: Ekko ten Cate). WADDINXVEEN - In Waddinxveen wordt bekeken of er een proef kan wor den gehouden om te komen tot een ge- scheiden inzameling van afvalstoffen bij flatbewoners. Bewoners van de laagbouw kennen al het gescheiden op halen in mini-containers van huishou delijk afval en groente-, fruit- en tuin afval. In het najaar zal door de gemeente een evaluatie worden gehouden naar de eerder dit jaar gewijzigde gescheiden inzameling van huishoudelijke afval stoffen. Scholieren van de samenwer kingsschool voor HAVO-Atheneum (klas 4 atheneum) hebben over de mini-containers onder 50 inwoners een enquete gehouden, die laat zien dat het nieuwe systeem is aangeslagen. Of er in het Gouwedorp ook nog sprake is geweest van het ophalen van huishoudelijk afval in plastic zakken met open wagens zal door B. en W. worden nagegaan. Dat gebeurt op ver zoek van PCW-raadslid J. van Wijk, die dit had gesignaleerd en ontoelaat baar had genoemd. In het gemeentehuis wordt verder de rijksontwikkelingen gevolgd betref fende mogelijkheden om te komen tot een gedifferentieerd tariefsysteem van reinigingsrechten. was van het wettelijk onderscheidings teken en de persoon, die zich tegen hem vergreep, hem bij zijn naam noemde en omtrent de hoedanigheid, waarin de burgemeester handelde, geen onwetendheid beweerde, de rech ter niet hoeft te onderzoeken of het on derscheidingsteken wel zichtbaar werd gedragen. Het niet-dragen van het on derscheidingsteken door de burge meester in de raadsvergadering zal de genomen besluiten zeker niet onwettig maken. Het onderscheidingsteken is verbonden aan het ambt, niet aan de persoon. Het moet dus bij afwezigheid of ziekte van de burgemeester ter be schikking staan van zijn vervanger. De overweging, dat het onderschei dingsteken is verbonden aan het ambt en niet aan de persoon, leidt tot de ge volgtrekking, dat de gemeente en niet de burgemeester voor de aanschaffing ervan heeft te zorgen en de daaraan verbonden kosten heeft te betalen. Het onderscheidingsteken is dus eigendom van de gemeente. ’’Kunstig Knipwerk” wordt zaterdag 3 augustus om 10.00 uur geopend door Reeuwijks burgemeester mevrouw Y. Verstoep-Bauer. Van 10.00 tot 16.00 uur verzorgen Tobia Lever en Narda Wilken demonstraties papierknippen en exposeren ook enig werk van eigen hand. Een goede gelegenheid om de kunst van het knippen eens van dichtbij te bekijken. Een tweede demonstratie papierknippen geeft Tobia Lever op zaterdag 17 augustus van 14.00 tot 17.00 uur. Gedurende de gehele tentoonstelling zal verder Henk van Afk, voorzitter van de Leverstichting, met een infor- matiestandje aanwezig zijn. Hij kan bezoekers desgewenst wat vertellen over het tentoongestelde knipwerk en eventueel vragen over meegebrachte oude knipsels beantwoorden. De Oudheidkamer Reeuwijk, Oude weg 3 in Reeuwijk is geopend op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepsbezoek (na afspraak) op andere tijden is ook mogelijk. Centraal op de tentoonstelling staat het prachtige knipwerk van papierknipper en verzamelaar Wiecher Tjeert Lever (1917-1981). Lever maakte al op jeug dige leeftijd kennis met de kunst van het papierknippen. Op het turfschip van zijn ouders, de ’’Nooit Volmaakt”, knipte hij op zesjarige leeftijd al kleed jes en gekke poppetjes uit papier. De vondst van een mooi knipseltje in een oude familiebijbel stimuleerde hem er mee door te gaan, al vonden velen het maar vreemd dat een jongen daarin geïnteresseerd was. In de jaren veertig beoefende Wiecher Lever het papierknippen naast zijn baan als vertegenwoordiger, maar in 1950 durfde hij het aan hiervan zijn be roep te maken. Lever maakte veel vrij werk voor de verkoop, maar vervaar digde ook veel stukken (bijv, voor ge boorte of huwelijk) in opdracht. Zijn belangrijkste activiteit werd echter het knippen van silhouetten, profielpor tretten uit zwart papier. In 1960 opende Wiecher Leverzijn Ne derlands Museum van Knipkunst in het Drentse Roden, enige jaren daarna verhuisde dit museum naar Wester- bork, waar het tot 1987 geopend bleef. In 1988 kwam Levers unieke museum- verzameiing helaas op de veiling te recht, maar de in hetzelfde jaar opge richte stichting W.Tj. Lever slaagde er gelukkig in een belangrijk deel van die collectie aan te kopen en zo bij elkaar te houden. Uitgaande van de aangekochte verza meling en nieuwe aanwinsten organi seert de stichting nu tentoonstelling op diverse plaatsen in het land. Verder geeft de stichting kleine publicaties uit en verzorgen medewerkers van deze ten, bonen en soms graan) en de venige polder (weilanden). Naarmate men dichter bij Boskoop komt ziet men dat dit veel niet alleen voor veeteelt ge schikt is: heide, coniferen en azalea’s kunnen het groene hart met veel bonte kleuren versieren”, aldus de brochure- tekst. WADDINXVEEN - Staatssecretaris drs. E. Heerma van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de Stichting Bejaardenhuisves ting Waddinxveen erkend als een ’’toe gelaten instelling”. Dat betekent dat de door mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester voor gezeten stichting de woningbouwmarkt op kanzodra dat maar wordt gewenst. Voor die erkenning heeft de oud-wet- houder zich sinds haar benoeming an derhalf jaar geleden zeer krachtig en met succes ingezet. De Stichting Be jaardenhuisvesting Waddinxveen be heert 246 flatwoningen voor ouderen aan de Peter Zuidlaan, Jan van Bijnen- pad en Mevrouw Kuipers-Rietberg- plantsoen. Omdat de stichting geen echte woning bouwvereniging was behoorde het zelf ontwikkelen of deelnemen aan woning- bouwplannen niet tot de mogelijkhe den. Dat kan nu gaan veranderen. Het gemeentebestuur zal na de zomer vakantie een werkgroep instellen voor de opstelling van een nieuw lokaal volkshuisvestingsplan. De woning bouwverenigingen, die in de opvatting van het rijk meer verzelfstandigd moe ten gaan worden, zullen hierin zitting nemen. k h puzzelritten WADDINXVEEN - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ken de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer *en van Verkeer en Waterstaat zullen ;van de gemeente Waddinxveen een brief krijgen over de kwalijke kanten van autopuzzel- en orentiëntatieritten. B. en W. hebben dat geantwoord op vragen van PvdA-raadslid J.B. Bonsel- Snelleman. Haar fractie zou zo gauw mogelijk dit soort ritten willen verbie den, maar het college meent daarvoor onvoldoende wettelijke mogelijkhe den op basis van de verkeerswetgeving te hebben. In ’’Swiebertje”, de vroegere TV-serie voor kinderen die zo trouw door veel volwassenen werd gevolgd, kwam voortdurend een burgemeester in beeld, die geen minuut door het leven scheen te kunnen gaan zonder die ambtsketen om zijn nek. Zoals van de meeste TV-series gezegd kan worden: de werkelijkheid is anders. In de Gemeentewet staat (art. 83): ”Hij (de burgemeester) draagt de on derscheidingstekenen door Ons (de Kroon) te bepalen”. De Gemeentewet dateert al van 1851maar deze bepaling heeft de veelvuldige wijzigingen van die wet onveranderd overleefd. Bij Ko ninklijk besluit van 16 november 1852 (staatsblad no. 201) is nadere inhoud gegeven aan artikel 83. Daaruit citeren wij: ’’Artikel 1: De on- derscheidingsteekenen, door den Bur gemeester te dragen, bestaan in een zil veren penning, hebbende eene middel lijn van veertig strepen en vertoonende aan de ene zijde het wapen des Rijks, aan de andere dat der gemeente; de penning hangende op de borst, hetzij aan een oranje zijden lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het opperkleed vastgehecht. Artikel 2: De burgemeester draagt de onderscheidingsteekenen, wanneer hij: voorzit in de vergadering van den Raad; ingeval van brand, of van oproe rige beweging, van zamenscholing of anderen stoornis der openbare orde zich in het openbaar vertoont; uit krachte van artikel 188 der Gemeente wet (betreft het toezicht op schouwbur gen, herbergen, tapperijen enzo voorts) of van eenige andere wet per soonlijk in het openbaar bevelen geeft; bij plegtige gelegenheden namens de gemeentewet opkomt. Het is wel duidelijk dat het dragen van een ambtsketen pas zin heeft op tijd stippen dat er geen twijfel mag bestaan wie de burgemeester is. In de tijd waarin het Koninklijk Besluit is ont staan, was de burgemeester in de eerste plaats gezagsdrager. Dat komt er in ar tikel 2 nogal duidelijk uit. Toch kan men vaststellen dat het gebruik van de ambtsketen in grote trekken gelijk is gebleven. Hoogstens kan men vaststel len, dat het aantal ’’plegtige gelegenhe den” waarbij de burgemeester aan treedt, minder groot is. Wanneer het mogelijk is, houden we het tegenwoor dig liever wat informeel. De burgemeester was bevoegd bij die plechtige gelegenheden ”des verkie zende” een speciaal kostuum te dra gen, Koning Willem lil heeft bij besluit van 21 februari 1853 de volgende om- Dat staat over ons 758 jaar oude Gou wedorp in het door de Koninklijke Ne derlandse Toeristenbond ANWB en de Amsterdamse ’’Stichting: Fiets!” uitge geven boekje ’’Fietsen in Zuid-Hol- land/Noord”. In dit boekje staan 20fietsroutes, waar van de dwars door Waddinxveense voerende Gouweroute er één is. Een andere route die onze gemeente aan doet is de Groene Hart-route. De van routebordjes voorziene Gou weroute is ongeveer 38 kilometer lang en voert in Waddinxveen over het Wil genlaantje in het Gouwebos, de Alber dingk Thijmlaan, de Bosboom Tous saintsingel, de Staringlaan, de Brede- rolaan, de Koningin Wilhelminasingel, het KW-plein, de Willem de Zwijger- laan, de Noordkade, de Nesse, de Zuidkade en de Wilhelminakade. De Gouweroute brengt de fietser in Al phen aan den Rijn, Hazerswoude, Bos koop, Waddinxveen, Gouda, Reeu wijk, Bodegraven en Zwammerdam. In het boekje van de ANWB en de stichting ’’Fiets!” worden de beziens waardigheden van Gouda (bekend van kaas, pijpen, kaarsen, aardewerk en stroopwafels) en van Boskoop (mo dern kwekerijcentrum) beschreven. WADDINXVEEN - Op woensdag 24 juli werd een Waddinxvener aangehou den. In verband met een onherroepe lijk vonnis onderging hij enkele dagen hechtenis. Op verzoek van de gemeentepolitie te Woerden is op donderdag 25 juli een 22-jarige Waddinxvener aangehouden. De aanhouding stond in verband met diverse gevallen van gepleegde ver duistering. ■■■.-. 'zer/M». gr”’’ 1 f De Waddinxveense kunstenares Jeanne Lendfers exposeert linosneden in de Goudse Stadsgalerie, Achter de Kerk 10 in Gouda. Haar linosneden zijn gebaseerd op de thema’s geboorte en dood, levensstrijd en het vrouwelijke in de mens. Jeanne Lendfers exposeert met werk van zes andere kunstenaars van zater dag 3 tot en met zondag 25 augustus 1991 in de Stadsgalerie. Allen zijn aan gesloten bij de Regionale Kunststich ting, met andere woorden: een Goudse G7. Met deze expositie willen de kunste naars een overzicht bieden van hun werk over een langere periode om een beeld te geven van de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Peter Bartels (Bodegraven) toont een zestal etsen en zeefdrukken uit 1989, 1990 en 1991, zowel figuratief als ab stract werk, waarbij elke serie rond een bepaald thema is opgebouwd. Cleas Neus in Aars is weer eens een nieuw pseudoniem van de Goudse kun stenaar Jan Pieter van den Bos, die een aantal etsen exposeert. Theod. Hoogwerf Boomzinger blikt te rug op zijn Corne-architectuur en land schappen, onder meer in de vorm van een leestafel-installatie voor twee per sonen. Sya de Nooyer exposeert litho’s uit de perioden 1980/83 en 1983/86. Daar naast werk dat een combinatie is van steendrukken en houtsneden en dat stamt uit de jaren 1986/87/90/91 Ria van Santen (Gouda) komt met een selectie van haar oude en nieuwe etsen. Deze kunstenares zal in 1992 een cur sus model- en portrettekenen geven voor de Volksuniversteit. Cees van der Veer (Gouda) expo seerde nog onlangs in de Stadsgalerie met - vooral een aantal nieuwe - etsen en komt nu met werk dat een overzicht biedt over een langere periode. De tentoonstelling zal op vrijdagavond 2 augustus om 20.00 uur door een van de zeven kunstenaars worden geopend en daarna muzikaal worden opgeluis terd door accordeonspel van Anke Mensink uit Waddinxveen. De ope ningstijden van de Stadsgalerie zijn dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, donderdag en za terdag van 11.00-17.00 uur. Jeanne Lendfers laat in Gouda zien de linosneden ’’Heksen” (1988), Icarus (1990), Ariadnes ontwikkeling (1990) en Stierentableau (1991). Karakteristiek voor de meeste druk technieken is dat het contact tussen de drukplaat en het papier zichtbaar blijft in de vorm van een niveauverschil/een groef in het papier. De prenten worden meestal door de kunstenaar zelf gedrukt. Wanneer de grootte van de oplage bekend is wordt het werk gesigneerd en wordt vermeld onder de prent om welk exemplaar he( gaat bijvoorbeeld 6/15 betekent het zesde exemplaar in een oplage van 15 stuks). Meestal is er sprake van een kleine op lage: variërend van ongeveer 100 tot maar 5 stuks. Zelfs unica zijn te vinden in de grafiek. De oplage maakt de kunstenaar moge lijk een groot publiek te bereiken ert het werk voor een bescheiden prijs aaij te bieden. Voor de rasechte grafiek* kunstenaars zijn dit echter prettige bij komstigheden. Meestal wordt de aantrekkingskracht van de druktechniek bepaald door de resultaten op papier, die men denkt er mee te kunnen bereiken.Bovendien is er een sterk gevoel van verbondenheid met de arbeid, het ambachtelijke; het totale wordingsproces vergt enige tijd, je houdt zelden schone handen en meestal is er heel wat fysieke kracht no dig om de prent te drukken. Maar vooral het moment waarop een proefdruk getrokken wordt geeft steeds weer een sensatie die onver vangbaar is. De Waddinxveense ambtsketen uit 1959. In het midden van de ketting vergroot weergegeven de beide zijden van 1 - - jiiMi rn IMF - i* - - - W'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 9