I 8MENSENB Eenzame biljarter Extra vragen van PvdA Geen subsidie DANSLES v.d. linde Afscheid na bijna 40 jaar gemeentewerk Weekblad verkocht Mededeling aan lezers en adverteerders ’’Reeuwijk en Omstreken” 1 Onafhankelijk Nieuwsblad 3 .^0 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Brommer de verzekering voor uw opstallen, inboedel KHARWA" Ë^remmer SCHOENEN gfeèr en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade Beginners jongeren 18.45 uur - 2e jaars jongeren 20.15 uur Beginners paren wordt nader vastgesteld. dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 Tei. 01828-18119 START WOENSDAG 4 SEPTEMBER Inschrijven: 30 minuten voor aanvang van de 1e les of telefonisch op onderstaand nummer 071-414042 NIEUWENHUIJZEN-VISSER INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD - BOEKHOUDEN 13 mnd. KBK OPLEIDINGEN óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. VERKEERSSCHOOL BREMMER Tel. 079 - 312095 ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ llf f i ft -L*-' a eekblad voor Waddinxveen 47e Jaargang - No. 2245 Woensdag 7 augustus 1991 De tradiotioneel stille zomerse weken zijn bijna weer voorbij. Op (Foto: Sjaak Noteboom). I doet meer 11 Jeugdwerk in portocabines bij zwembad? in het nieuws- WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft besloten niet in te zullen gaan op het subsidieverzoek van de Stichting Omroep voor Radio Free dom. Hiermee wordt geen gemeente lijk belang gediend. 20.000 86:500 De Waddinxvener A.P.J. MULDER is directeur van de nieuwe BV Mulder- Waddinxveen Beheer, die zich bezig houdt met de verkrijging, vervreem ding en exploitatie van vermogens waarden. Maatschappelijk kapitaal f 2C.CC0,-, waarvan geplaatst/gestort f. Bij het bestuur van de Orde Neder lands Instituut van Registeraccoun tants is een aanvraag om inschrijving binnengekomen van de Waddinxvener DRS. T.C. RAAPHORST (volgende maand 24 jaar). In verband met zijn overleden is in dit register de naam van wijlen D. WESTERDUIN geschrapt. voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 BEHEERMAATSCHAPPIJ VELDWIJK BV, WADDINXVEEN UITGEVERIJ VETA BV, WADDINXVEEN F tapijt r gordijnen vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 1 **■--* Min - Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Tijdens een op woensdagmiddag 21 augustus om vier uur te houden re ceptie in het Waddinxveense ge meentehuis zal officieel afscheid worden genomen van mevrouw De Raad-Buitelaar. Ze maakt per 4 september officieel gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittre ding. M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 NIMA-A, MBA en COMPUTER- BOEKHOUDEN alléén in Ommoord. I üoe-bet-zelfmatenaten I Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tei 01828-12596 -- ItnnrtWrtE 7fa KWMVhi IHM WADDINXVEEN - Gisteren (dinsdag) heeft ze haar bureau op geruimd en vandaag (woensdag) heeft ze nog wat laatste spulletjes opgehaald: mevrouw C.M. de Raad-Buitelaar (59) van de Kerk- weg-West. Zij zet dezer dagen een punt achter een 39,5 jaar lange ambtelijke loopbaan in het ge meentehuis van Waddinxveen. De medewerkster van de onder de afdeling Algemene Zaken vallende sectie Burgerzaken trad 15 februari 1952 in dienst van de gemeente Waddinxveen. In het begin pakte ze alles aan, want speciale afdelin gen kende de gemeentesecretarie toen nog niet. Uiteindelijk vond ze al gauw haar plek in de sfeer van de bevolkings boekhouding en maakte daar heel wat omzettingen mee door telkens nieuwe systemen van registratie. De geboren en getogen Waddinx veense is ook een jaar of acht amb tenaar van de burgerlijke stand ge weest en zal in die functie voorlopig nog wat hand- en spandiensten ver richten bij huwelijksvoltrekkingen. Het TECHNISCH HANDELSBE DRIJF SAMACO BV, Rijswijk, met als vestigingsplaats Waddinxveen, heeft de omschrijving van het bedrijf gewijzigd in het verhandelen en exploi teren in binnen- en buitenland van oc trooien en proced’s op gebied van het bouwwezen, de import en export van en handel in bouwmaterialen, bouw materieel en aanverwante artikelen en het in onderaanneming verrichten van werkzaamheden op het gebied van de grond-, water- en wegenbouw alsmede de uitoefening van het metaalbewer- kingsbedrijf door de fabrikage, ver koop en verhandeling van bouwmate rialen, bouwmaterieel en apparaten op het gebied van het bouwwezen, bene vens het geven van adviezen op dit ge bied. de foto een eenzame biljart in eetcaf De Diamond aan de Passage. WADDINXVEEN - De fractie van de Partij van de Arbeid heeft bij het college van Burgemeester en Wethouders opnieuw een pleidooi gehou den voor De Bonkelaar ”als beste alternatief voor jongerenwerk, ook kleiner opgezet”, dan wel voor het ’’nieuwe jongerenwerk” uit te wijken naar twee tijdelijk bij het Gouwebad neer te zetten portocabines. Mevrouw C.M. de Raad-Buitelaar, werkzaam bij de gemeente Waddinxveen (afdeling Algemene Zaken, sectie Burgerzaken) maakt deze maand na 40 jaar trouwe dienst gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). Dat blijkt uit twee aanvullende schrif telijke vragen die fractievoorzitter Bep Vermeij en fractielid drs. Martin Kraaijestein maandag hebben gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De vragen zijn een vervolg op de 11 vragen die PvdA-raadslid Charles Wij nen ruim drie weken geleden over het zelfde onderwerp aan B. en W. stelde. De vragen wachten nog op antwoord omdat verantwoordelijk wethouder Karei van Soest (WD) deze week nog met vakantie is en het college van B. een W. pas dinsdag 13 augustus weer in volle samenstelling vergadert. Zoals bekend heeft de gemeenteraad vlak voor de zomervakantie in meer derheid besloten het kleinschaliger jeugd- en jongerenwerk over te plaat sen van De Bonkelaar - dat na een ver bouwing een kinderopvangcentrum zou moeten worden - naar een voorma lige kleuterschool aan de Peter Zuid- laan. Hiertegen worden inmiddels door om wonenden zoveel protesten geuit dat het twijfelachtig is geworden dat het gemeentebestuur tijdig in zijn opzet zal slagen. Ook in de gemeentelijke kring heeft die twijfel al volop toegeslagen. In de visie van de PvdA, toegelicht in de twee extra schriftelijke vragen, kan op de bovenverdieping van De Bonke laar de Stichting Muzikantencollecief Waddinxveen worden gehuisvest en op de benedenverdieping het ’’nieuwe jongerenwerk”. ”De kinderopvang kan dan in de Peter Het in Waalwijk gevestigde TRUS TER COMPONENTS HOLDING BV, Waddinxveen, heeft de statuten en het maatschappelijk kapitaal gewij zigd. Het bedrijf kent ook geen ver schillende soorten aandelen meer. De duur van de cursus is 4 maanden. Examen in december. Slagingspercentage vorige cursus in één keer: 95% De cursus wordt gegeven bij Truckcenter Zevenhuizen, Noordeinde 57 Bel vrijblijvend voor inlichtingen en/of praktijklessen in nieuwe Volvo F. 10, met of zonder aanhangwagen: of C.A. MANTEAU, tel. 01793-2776. Geef u tijdig op i.v.m. bestellen cursusmateriaal Öm de cursusplaatsen voor de cursisten bereikbaar te maken heeft ’’Roosje Vos” het fietsenplan ontwikkeld. Cursisten van ’’Roosje Vos” kunnen, na tekenen van een contract en het storten van een borgsom, een fiets in bruikleen krijgen voor de duur van de cursus die ze bij ’’Roosje Vos” volgen. Meer informatie voer de cursussen bij ’’Roosje Vos” en het fietsenplan kan een ieder krijgen tijdens de spreekuren van ’’Roosje Vos”, of door te bellen naar 01820-28444. Vanaf maandag 26 augustus worden er wekelijks spreekuren gehouden in het gebouw aan de Prinses Beatrixlaan 4 te Waddinxveen. De spreekuren zijn voor buitenlandse mannen op maan dagavond van 19.00- 19.30 uur, voor buitenlandse vrouwen op donderdag morgen van 9.00- 10.00 uur en voor Ne derlanders op dinsdagmorgen van 10.00-11.00 uur. In Waddinxveen is vorig jaar al een ne venvestiging gesticht van het dienstver lenende bedrijf HOUDRINGE RENTMEESTERSKANTOOR BV, De Bilt. Bij Computer Service Holland BV, Rotterdam, met als vestigingsplaats Waddinxveen, is commissaris D. KO NING uit Den Haag opgevolgd door de registeraccountant L.J. LANGEN- BERG uit Zevenbergen. De Waddinxvener MARTIJN SMIT is geslaagd voor de opleiding MTS-elec- tronica commercieel technische diffe rentiatie. Het Weekblad voor Waddinxveen is één van de weinige zelfstandige nieuwsbladen, die er in Nederland nog verschijnen. De meeste lokale kranten werden in de loop der jaren gekocht door de grote dagbladuitgevers. De eerste editie van het Weekblad voor Waddinxveen verscheen met toestem ming van het toenmalig Militair Gezag op 19 mei 1946 op bonkaartenpapier. Zuidlaan, waar ook eventueel uitbrei ding (aanbouw) mogelijk is. Bent u be reid dit als alternatief in uw overwegin gen mee te nemen?”, vragen Bep Ver meij en Martin Kraaijestein aan B. en W. Een tweede alternatief zou voor de PvdA zijn voor de tijd van twee jaar portocabines te kopen of te huren, die in de buurt van het Gouwebad ”de Sniep” aan de Sniepweg te plaatsen. ”In die tijd kan het ’’nieuwe jongeren werk” opgezet worden en kan naar de finitieve behuizing uitgekeken worden. Bent u bereid dit alternatief eveneens in uw overwegingen mee te nemen?”, vragen de beide sociaal-democraten eveneens. De lokatie van de voormalige kleuter school aan de Peter Zuidlaan zeggen ze na sloop geschikt te vinden voor oude renhuisvesting. door BERT WOUDENBERG WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen krijgt per 1 januari 1992 een andere eigenaar. Uitgeverij Veta BV, een dochter van Beheer maatschappij Veldwijk BV, heeft ge meend de in 1945 door wijlen F. Veld wijk opgerichte zelfstandige krant te moeten verkopen aan het Rotterdamse concern Nederlandse Dagbladunie BV, waarvan Dagblad van Rijn en Gouwe BV in Alphen aan den Rijn een dochter is. Volgens Veta-directeur F. van Kem pen is er sprake van een zeer aantrek kelijke overnamesom, die het bedrijf uiteindelijk niet meer kon negeren. Bovendien waren er een aantal andere doorslaggevende bedrijfsmatige over wegingen om na 46 jaar te stoppen met de eigen uitgave van een wekelijks nieuwsblad. De verkoop van het Weekblad voor Waddinxveen, waarvan het nieuws eind vorige week uitlekte, gaat dezer dagen gepaard met een aantal gebrui kelijke verklaringen van de betrokken uitgevers. Bij de verkoop is ook be trokken het eveneens door Veta BV uitgegeven zelfstandige nieuwsblad De Gouwe Koerier in Boskoop, dat sinds 1976 wordt vervaardigd. Over het bedrag dat voor de uitgave- rechten van beide nieuwsbladen zal worden betaald is door de betrokken bedrijven geen enkele officile medede ling gedaan. WADDINXVEEN - In deze derde en laatste week van de bouwvakvakantie druppelen de elders vakantievierende Waddinxveners langzaam maar zeker weer hun woonplaats binnen. Dat bete kent dat het weer wat drukker wordt op de weerkmarkt, in de winkels, op straat en in de bedrijven. Volgende week dinsdag vergadert ook het college van Burgemeester en Wethouders weer compleet. In de wijk Zuidplas zal dan weer verder worden gebouwd. Het wa ren weer de traditioneel stille zomerse weken, waarvan er ongetwijfeld nog wel een paar zullen volgen tot de schoolvakanties voorbij zijn. Onze fo tograaf Sjaak Noteboom fotografeerde een eenzame biljarter in het eetcafé en snookercentrum De Diamond aan de Passage. Dit horecabedrijf is gedu rende de gehele vakantie geopend ge bleven. Terug van weggeweest zijn ook Boudewijn en Ellen Verkerk van café Royal (tegenwoordig met gezellig ter ras) en Ton en Caroline Ververs van restaurant Bibelot. Evenmin is bekend welke eventuele nieuwe redactionele koers de NDU BV vanaf 1992 wil gaan voeren en wat de aard en het karakter van het overgeno men Weekblad voor Waddinxveen zal gaan worden. Zeker is in ieder geval dat de grafische verzorging ervan ge heel buiten Waddinxveen zal gaan plaatsvinden, hetgeen automatisch een andere opmaak en indeling betekent. Voor NDU/Dagblad van Rijn en Gouwe BV is met het Weekblad voor Waddinxveen en De Gouwe Koerier het aantal eigen huis-aan-huisbladen in deze streek op vijf gekomen. Uitgevers wisseling WADDINXVEEN - Het door Uitgeverij VETA BV uitgegeven Weekblad voor Waddinxveen in Waddinxveen en De Gouwe Koerier in Boskoop krij gen per 1 januari 1992 te maken met een uitgeverswisseling. Dezer dagen zijn daartoe met succes de onderbandelmgen afgerond inzake de verkoop door Beheermaatschappij Veldwijk BV te Waddinxveen van alle aandelen van Uitgeverij VETA BV te Waddinxveen aan het Dagblad van Rijn en Gouwe BV te Alphen aan den Rijn, deel uitmakend van de dag- bladuitgeverij Nederlandse Dagbladunie (NDU) te Rotterdam. Over deze transactie, die de uitgaverechten van beide wekelijkse nieuws- bladen in handen stellen van de NDU BV, zijn respectievelijk de onderne mingsraad en de werknemers van de betrokken bedrijven geïnformeerd. Meegedeeld is dat de uitgeverswisseling geen negatieve gevolgen voor het huidige personeelsbestand zal hebben. Het Weekblad voor Waddinxveen (dat verschijnt in Waddinxveen, Zeven huizen en Moerkapelle) en De Gouwe Koerier (dat verschijnt in Boskoop en een deel van Hazerswoude- Dorp) hebben een gezamenlijke oplage van ruim 22.000 exemplaren per week. Beheermaatschappij Veldwijk BV en VETA BV hebben in de afgelopen periode na ampel beraad gemeend van de geboden mogelijkheid van een uitgeverswisseling gebruik te moeten maken uit onder andere een oogpunt van continuïteit en van perspectief van beide sterke nieuwsbladen, die in Waddinxveen en Boskoop sinds vele jaren een begrip zijn. De grote veranderingen in de uitgeverswereld nu en in de toekomst, de voortschrijdende techniek, die de lezers en de adverteerders steeds hogere eisen doen stellen aan kwalitatief goede en effectieve nieuwsbladen, en het feit dat het grafisch bedrijf Veldwijk BV in Waddinxveen zich in de ko mende tijd meer wil gaan richten op een aantal kernactiviteiten op het gra fisch vlak zijn belangrijke factoren geweest die aan de besluitvorming van VETA BV hebben bijgedragen. Veldwijk BV aan de Oranjelaan in Waddinxveen is reeds enkele jaren in tensief bezig aan de realisatie van een ingrijpend vernieuwingsproces. Daartoe werd onder andere het bedrijfspand geheel gemoderniseerd en werd onlangs een vijfkleurenpers geïnstalleerd. Het Weekblad voor Waddinxveen en De Gouwe Koerier zuilen na 1 januari 1992 grafisch in eigen beheer van het Dagblad van Rijn en Gouwe BV in Al phen aan den Rijn en in Rotterdam worden vervaardigd. Van Rijn en Gouwe verschijnen in haar hartgebied al de huis-aan- huisbladen Alphens Nieuwsblad in Alphen aan den Rijn, het Bodegraafs Nieuwsblad in Bode graven en het Woerdens Nieuwsblad in Woerden. Uitgeverij VETA BV is met NDU BV/Dagblad van Rijn en Gouwe BV overeengekomen dat reeds vanaf 1 september a.s. aan de adverteerders de mogelijkheid zal worden geboden om advertenties in de uitgaven van beide uitgevers te plaatsen. Waddinxveen, 7 augustus 1991 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* GOUDA/WADDINXVEEN - De Goudse Stichting Volwassenen-Edu- katie ’’Roosje Vos” komt met nieuwe cursussen voor Nederlanders en bui tenlanders in de Goudse streek en ”Het fietsenplan”. Bovendien breidt de stichting met ingang van 26 augustus haar activiteiten in Waddinxveen uit. Naast cursussen voor buitenlanders ko men er in Waddinxveen nu ook cursus sen voor Nederlanders. Dit is mogelijk doordat vanaf maandag 26 augustus cursussen gegeven kunnen worden in het gebouw van het ’’Gouwe College” aan de Prinses Beatrixlaan. Het cursusaanbod in Waddinxveen wordt dan als volgt. Voor buitenlan ders: avondcursussen Nederlands, dag- cursussen Nederlands voor buiten landse vrouwen, een intensieve cursus Nederlands voor beginners, een inten sieve cursus Nederlands voor half- gevorderden en een cursus Neder lands, rekenen en beroepenorientatie voor buitenlanders die naar het ver- volg-onderwijs willen (bijv, een be roepsopleiding). Voor Nederlanders: avondcursussen Engels, dagcursus Engels en dagcursus Nederlands/rekenen. Tegelijk met de ingebruikname van deze cursuslocatie start ’’Roosje Vos” haar fietsenplan. Cursisten van ’’Roosje Vos” komen uit de hele regio Midden-Holland. Dit betekent voor een aantal cursisten dat zij de cursus plaats niet lopend kunnen bereiken. Gouwenaar H.J. HOPMAN is direc teur van de in Waddinxveen gevestigde nieuwe beheersmaatschappij Hopman Egbers Beheer BV, Apeldoorn. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200.000,- waarvan geplaatst/gestort f 40.000,-. ’’Roosje Vos” Verkeersschool Bremmer start begin september met de nieuwe cursussen Geef u nu op voor de cursus i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1