WADDINXVEEN HAD EENS 25 MOLENS Kwart van alle Nederlandse papiermolens stond langs de Gouwe Molens ook op zondag in bedrijf T 1 a Kleine Oost-Indië De Schoone Haas il Sloop en brand ■Mg De Nijverheid De Liefde De Wip De Hoop r WADDINXVEEN - Er was een tijd dat het waterrijke Wad- jdinxveen al gauw zo’n 25 molens telde. Langs de Zuidkade, de Noordkade en ook de Jan Dorrekenskade wemelde het van de molens, die koren maalden, olie persten, hout zaag den, papier maakten en het land in tact hielden door polders te bemalen en het grondwaterpeil laag te houden. „LWlil te Pagina 11 o- - Ml 1 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 Vervolg op volgende tekstpagina De papiermolen ”De kleine Oost-In- mer dat men dit fraaie naambord niet heeft kunnen redden. Verder schreef Van Os over de molen: "voor een kenner en ook voor vele mo lenaars een prachtige molen zoals er in uren ver in ’t rond geen was, een acht kant en zeker onder goede molenmakers gebouwd. Alles was vierkanten gladge schaafd en flink hoog opgebouwd”. Bij de brand is wel de fabrieksvlag be waard gebleven, een rood-wit-blauwe vlag met een zeer goed geschilderde haas in de witte baan. Deze vlag is in particulier bezit alsmede een tegelta bleau met papiermolens aan de Gou we. Na de brand werden het opruimings- werk en de herbouw direct aangepakt, zodat op 17 november 1897 reeds een nieuwe fabriek in gebruik kon worden genomen. A.W. van Lange overleed in 1912. Zijn erfgenamen waren de we duwe en zes kinderen, onder wie een zoon. Deze zoon Gerardus - door ie dereen Grard genoemd - van Lange volgde zijn vader op. Het bedrijf werd toen omgezet in een naamloze ven nootschap. G. van Lange werd direc teur van de zaak die voortaan de naam droeg N.V. Papierfabriek De Schoone Haas, voorheen A.W. van Lange. Zaterdag 14 september a.s. is het voor de vijfde keer Ópen Monumenten Dag en moet worden vastgesteld dat het nu 758 jaar oude Waddinxveen geen en kele molen meer bezit. In heel Neder land is het al niet veel anders. Ooit telde ons land 10.000 molens. Nu zijn er nog zo’n 1.000. Vaak buiten gebruik, verminkt, kapot, verrot. Een nationaal symbool staat op instorten, want een derde van de Nederlandse molens wordt met de ondergang bedreigd. De molen brandde in 1897 helaas ten gevolge van blikseminslag af. Een triest einde van deze mooie en vakkundig ge bouwde papiermolen, die tot de fraai- De molen De Schoone Haas die eerst op dezelfde plaats stond, ten zuiden van De Nijverheid, was een grote acht- In de goede jaren van haar bestaan werkten er veel Waddinxveense man nen in deze papierfabriek. Naast de vaste kern van bekwame vaklieden vond ook een groot-aantal invaliden en ouden van dagen daar een bestaan. Men sprak altijd over ”de papierfa briek Van Lange”. Niet alleen pakpa pier werd er vervaardigd, maar ook pa pier voor enveloppen, kartons voor brievenmappen, labels, viltpapier (als onderlaag voor linoleum) en asfaltpa- Dat was vooral in de 17e, in de 18e, in de 19e en in het begin van de 20e eeuw het geval. De allereerste windmolens maalden hier reeds in de 15e eeuw de Polder Bloemen- daal - één van de oudste polders van Nederland - droog. Het was Jan van Henegouwen (Heer van Beaumont) die al in 1331 aan de oostkant van de Gouwe de water lozing ging regelen. De wipmolen bestond als zodanig reeds - voor 1693 en zal vermoedelijk als wa termolen op de Vliet gediend hebben. Tegenover de Vliet was vroeger in de Zuidkade een kleine, waarschijnlijk van een houten dek voorziene brug. Deze had als naam Tijsche Brugge en was daar omstreeks 1835 nog aanwezig maar zal niet lang daarna verwijderd zijn. Dat De Wip een watermolen is ge weest, blijkt uit een verzoek op 2 sep tember 1654 door Aemt Heijndricx van der Ben, wonende aan de Wens- veensche brugge aan de Rekenkamer* der domeinen gedaan tot toestemming om ’’seeckere wipwatermolentje bij hem gecoft” te mogen veranderen tot een papiermolentje. Hij verkreeg die toestemming, maar liet het molentje niet tot papiermolen verbouwen doch tot een gewone koren molen. In 1693 werd het molentje ver- plaatst naar een erfje dichtbij de oude plek en alsnog verbouwd tot papiermo len. Papiermaker was toen Arien Arentsz. van der Ben. In de tweede helft van de negentiende eeuw was de papiermolen eigendom van een combi natie Visser en Van Zaanen. Beiden waren familie van Jan Hendriksz. van t der Ben, die omstreeks 1800 mede- ei- 1 genaar van de molen was. In die tijd had de molen als windwijzer een ba zuinblazer. In 1884 werd de molen publiek ver kocht en ook de daarbij staande gebou wen: een pakhuis en twee woonhuizen. Daarna kwam de molen te staan op naam van A.J.J. Vos te Gouda (1885), die al eerder in het bedrijf van de pa piermolen De Wip gewerkt had. Vos Rond de eeuwwisseling verdween in Waddinxveen de ene na de andere mo len door sloop, verwaarlozing en brand. Op hun plaatsen werden fabrie ken (houtdraaierijen en meubelindus trieën) gebouwd als tastbare bewijzen van de vooruitgang. De uitvinding van de stoommachine en allerlei andere technische ontwikkelingen betekende het definitieve einde voor de molens, die in Waddinxveen ook nog eens wer den gemaakt en gerepareerd door de van oorsprong Rotterdamse ’’Molen- bouw”, de huidige machinefabriek Van den Berg Waddinxveen BV aan de Henegouwerweg. In 1969 ging in Harderwijk de restau- rantmolen ”De Hoop” in vlammen op. Deze korenmolen had tot in 1911 in Waddinxveen gestaan. Bijna 60 jaar geleden - in 1932 - verdween met ”De Nijverheid” de laatste molen uit ons dorp, dat in de 19e eeuw met wel 15 pa piermolens een belangrijke plaats had ingenomen in de door de Zaanstreek en de Veluwe gedomineerde papierin dustrie. Een kwart van alle Neder landse papiermolens was destijds in Waddinxveen te vinden. De Waddinxveense molens hadden soms een eeuwenlange staat van dienst. Heel wat door brand verwoeste molens werden op dezelfde plaats herbouwd. Dat gebeurde soms tot driemaal toe. Het was toen overigens ook de afschu welijke tijd van de kinderarbeid. In de papiermolen De Herderin” werkten zo’n anderhalve eeuw geleden 30 kin deren tussen de 8 en 12 jaar, die waren belast met de zakkenplakkerij De soms mooie namen van de tiental len molens aan de oevers van de Gouwe waren er echter niet minder om: De Hoop, De Nijverheid, De Kleine Oost-Indië, De Schoone Haas, De Liefde, De Wip, De Goede Hoop, De Geregtigheid, Aeolus, De Bijen korf, De Betere Hoop, De Eendracht, De Oranjeboom, De Herder, De Her derin, Het Eertste Fortuin, Het Tweede Fortuin, Het Derde Fortuin, De Drie Vinken, De Bunzing en De Achtkant. Ook de bijnamen mochten er zijn, zoals ’’Lijsje houd uw schortje op” (De Nijverheid) en ’’Dikke Bet” (De Betere Hoop). kante bovenkruier, op stenen voet en met riet gedekt. In 1634 begon deze molen zijn loopbaan als zaagmolen. Later volgde de ombouwing tot papier molen. In 1781 was die molen bouwval lig en werd afgebroken. Daarna werd een nieuwe, fraaie achtkante molen ge bouwd die in 1783 klaar was. De bouw som was 24.300,-, een respectabel be drag voor die tijd. De eerste steen werd gelegd door Ber- het opschrift De Schoone Haas. Jam- nardus Schoon en Jacobus van der Haas beiden vier-en-een-half jaar oud. Zij waren neefjes van de eigenaar van de nieuwe molen, Jan Soet. Jacobus van der Haas heeft later aantekeningen gemaakt over de Waddinxveense pa piermolens, over het personeel en de werkzaamheden en ook over deze eer stesteenlegging. Hij tekende daarover aan dat op die feestdag aan het werk volk ieder tien gouden dukaten werden geschonken. Een grote gift in die tijd! Jan Soet, de eigenaar van de molen, was ongehuwd. Hij heeft vele jaren met zijn ongehuwde zus Agatha samen gewoond. Zij overleed in 1789 en Jan Soet in 1802. Jacobus van der Haas erfde de helft van de papiermolen. In 1839 werd hij eigenaar van het geheel. Hij was een bekwame papierfabrikant en een uitstekende administrateur. Op 4 juli 1846 - hij was toen zevenenzestig jaar - verkocht hij uit de hand zijn mo len aan Francois van Lange, steenbak ker uit Nieuwerkerk aan den Ussel. Deze nieuwe eigenaar liet het papier- maken geheel over aan zijn zoon Ge rardus van Lange, die ook in Waddinx veen kwam wonen. In 1872 werd deze zelf eigenaar van de molen en het be drijf. Diens zoon Adrianus Wijnandus van Lange heeft al vroeg het beheer daarvan voor zijn rekening genomen. In 1880 kwam de molen en alles wat er verder bij hoorde op zijn naam te staan. Hij ging tijdig van de hand-papierfabri- cage over op het machinale bedrijf, als enige van de papierfabrikanten toen in Waddinxveeh. WADDINXVEEN - In de boekjes die in de loop der jaren over de his torie van Waddinxveen zijn ver schenen wordt natuurlijk ook ge schreven over de molens in dit Gouwedorp. P. van Balen doet dat in zijn ”Uit de Geschiedenis van Waddinx veen” (1940, herdruk 1983) in vo gelvlucht. Al wandelend langs de Gouwe - waar ook nog ’’Vier Schu ren” alias het ’’Spookhuis” stonden - passeren veel van die molens de revue. De omgeving van het ’’Sint Hubertsgeregt” gold destijds als ”de papiermakersbuurt met den baas”. Foto’s van Waddinxveense molens staan niet allen in ”Uit de Geschie denis van Waddinxveen”, maar ook in ’’Waddinxveen in oude an sichten” (1969), ’’Toen Waddinx veen nog een dorp was” (1981) en in’’Waddinxveen750 jaar” (1983). Het door oud-Waddinxvener W. Verboom - de vader van Marius Verboom van kruiderij ”De Peper- boom” bij de Passage - geschreven ’’Waddinxveen 750 jaar” bevat zelfs een heel hoofdstuk over de Waddinxveense molens. Dat hoofdstuk staat grotendeels op deze pagina. In ’’Toen Waddinxveen nog een dorp was” staat ook de Waddinx veense kerkarchivaris C. Neven van de Jan Dorrekenskade-Oost stil bij het onvergetelijke molen tijdperk van vroeger. Bij zijn be schrijving van de waterige Gouwe- kades (Noortgoutcade en de Zuyt- goudcade) komt het wel en wee van Waddinxveen in die dagen in volle omvang aan de orde. Watermolens zorgden voor droge voeten van de Waddinxveners, hoewel... Zo werd aan ”het noordende van de Gouka” werd een watermolen gebouwd, die in de strijd rond het beleg van Leiden "deur den brandt des viants” in vlammen opging. De oorlogshandelingen eisten in die dagen nog een zware tol. Tussen Waddinxveen en Boskoop werd de ’’Noordergoucade” doorgegraven om het land blank te zetten. En hoewel er een voet water op de Gouwekade stond, was dit niet vol doende om de Spanjaarden te ver drijven. Er werd een dam gelegd in de Gouwe waardoor de rivier met brede stromen nog sneller over be gon te lopen. Eind september 1574 joegen bulderende wind en spring tij de watermassa in de richting van Leiden. Enkele dagen later was de stad vrij, maar in april 1575 golfde het Gouwewater nog steeds door het als maar groter wordende gat in de Noordkade naar binnen. De kosten van het dichten werden begroot op 1800 pond. Een bedrag, zo hoog, dat Waddinxveen en Bos koop deze som samen onmogelijk op konden brengen. Tot in de wijde omtrek werden dorpen gelast om bij te dragen in de kosten. Toen dit nog voldoende opleverde, legden de Staten van Holland een heffing van 4 stuivers op elke ton bier, die in Holland zou worden verhandeld. En zo hebben de vaderen het gat langzaam maar zeker dichtgedron- ken. Omstreeks 1580 was de schade van inundatie zover hersteld, dat de kade met weg en brug en molen weer bruikbaar was als vanouds. Floris Balthasar tekende in 1610 twee molens langs de Noordkade op de kaart: de ’’Groote” en de ’’Cleene Noort Entse Mole”. De laatste sloeg het water uit de Voorofsche polder. Kort na 1872 is deze schepradmolen, met een vlucht van meer dan 25 meter, ge sloopt, Zelfs toen sprak men nog van de ’’Grote Noordeindsche Mo len”, de naam die terugging op de 17e eeuwse aanduididng van de Noordkade. ’t Dichtbevolkte ge bied werd toen door de bewoners omschreven als ”’t Noordende op de Goudtkade” (1686). In 1723 gaf men op: ’’Noordende van de kaa”, in 1761 ’’Noortgoutcade”. Ten slotte sprak men in 1829 van: Noordkade. En zo bleef het. De smalle kade telde een ongelofe lijke rijksom aan molens. Met daar tussen de onvoorstelbare armoede van de papiermakers. Van hun ba zen hadden er enkelen de euvele moed om zelfs de zondagsrust aan hun doodmoede arbeidsvolk te ontnemen. In 1833 draaiden de mo lens van een paar papierfabrieken gewoon door. ”De andere fabri kanten zullen niet achter blijven”, verzuchtte burgemeester P.A. van Oosten. Hij kreeg gelijk. dië; een achtkante bovenkruier, had sinds 1742 bovengenoemde naam, maar werd ook De Kleine Oost ge noemd. Leuff Corneliszoon, die in 1655 ook de papiermolen De Hoop liet bouwen, had in 1682: De kleine Óost- Indië opgericht. Deze molen stond op de hoek van de Jan Dorrekenskade en de Wetering, ten westen van De Hoop. Leuff Corneliszoon bouwde de molen ”op sijn eijgen gront nevens de-Dorre- kade buijtenwech in Zuijdwaddinx- veen” In 1683 trad zijn zoon Cornelis Leuven Timmerman in het huwelijk en ves tigde zich in de nieuwe molen. Pas in 1742 is de naam van de molen bekend. Het was wel verplicht molens een naam te geven ”te stellen ter bequaemster zichtbaerste plaetse met grote claere leesbare letteren”. Blijkbaar is het geen grote molen geweest, in de regis ters werd het als molentje aangeduid. Er was een kleine woning bij die vol gens het kohier der personele quotisa tie van 1742 werd bewoond door ’’dag gelders en arme mensen”. Het zal een klein bedrijf geweest zijn. Op 19 oktober 1825 werd De kleine Oost-Indië verkocht aan Cornelia van der Winden, weduwe van Jan Herfst. Er werd toen gewerkt met vijf man. In 1840 werd de molen geerfd door de dochter, Margje Herfst, die het oude bedrijfje direct daarop heeft stopgezet. De molen wordt voor het laatst ge noemd in 1843, toen Margje Herfst aan Klaas Breedijk verkocht ”een hoekje grond, waarop bevorens de windpa- piermolen Klein oost-Indië heeft ge staan”. In de tweede helft van de ze ventiende eeuw heeft aan de Jan Dor rekenskade ook nog een korenmolen gestaan. De molen De Nijverheid was in 1651 een zaagmolen, in 1655 papiermolen. De molen was een kloeke, achtkante bovenkruier met lage stelling, met riet gedekt, maar op een stenen onderstuk en met een schuur onder de balie. Op de oude kadastrale kaart van circa 1835 wordt de molen als De Kleine Papier molen beschreven, wat in strijd is met een akte van overdracht uit 1655, waarin de beschrijving luidt ”een acht kante papiermolen”. De molen had vroeger de bijnaam ’’Lijsje houd uw schortje op” ook wel De Slingertjes. In de tijd dat de molen papiermolen was, moet het een naam bord gehad hebben met een afbeelding van Vrouwe Fortuna, vandaar die bij namen. De afbeelding van Vrouwe Fortuna kwam ook voor als watermerk in papier. Zij staat op een bal, met beide handen in de lucht een wimpel zwaaiend die met alle winden draaien kan. De naam werd in 1840 veranderd in De Nijverheid. De molen werdin 1874 ver bouwd tot korenmolen. In 1857 was Pieter Herfst junior er eigenaar van ge worden. In 1873 stierf zijn vader, Pieter Herfst senior. Hij was altijd papierfa brikant geweest. Maar zijn zoon Pieter junior zette toen een streep achter zijn carrière als papiermaker en werd in het jaar daarop korenmolenaar. In 1932 volgde de afbraak van de molen nadat de wieken al drie jaar eerder verwij derd waren. Het was de laatste molen van Waddinxveen. Tot 1933 had G. van Lange de leiding. In dat jaar werd de fabriek wegens de slechte tijdsomstandigheden en de con currentie stopgezet. De gebouwen en inventaris werde op 14 en 15 maart 1934 in cafe ”Het Schaakbord” te Gouda openbaar geveild. De gebou wen kwamen gesplitst in handen van af zonderlijke eigenaren. Zo verdween helaas De Schoone Haas als het laatste bedrijf, overgebleven uit de tijd dat Waddinxveen een belangrijk centrum was voor de landelijke papierfabricage. G. van Lange overleed in 1951 te Voor burg. Hij was dertien jaar lid van de ge meenteraad in Waddinxveen geweest en heeft veel gedaan in het algemeen belang van de gemeente. Hij was ook commandant van de brandweer. Een aardige bijzonderheid is dat hij de eer ste Waddinxvener was die in het begin van deze eeuw een personenauto be zat, merk Spijker! Op korte afstand van de papiermolen De Schone Haas stond vroeger de houtzaagmolen De Liefde, omstreeks 1750 eigendom van Dirk Lambertsz. van der Wolff, later van L. Proos Hoo- gendijk. In 1867 werd deze molen ge sloopt en vervangen door een machi nale houtzagerij. Jarenlang is daar ge vestigd De Houthandel, voorheen firma J. en G. Alblas N.V. De papiermolen De Wip of Het Wipje werd daartoe al ingericht in 1693. Het was een wipmolen met stelling, een on gebruikelijk molentype voor de papier makerij, en hij bevond zich aan de Zuidkade langs de Gouwe en op korte afstand van de Vliet, een wetering wat noordelijk van de molen. De aan de Noordkade staande papiermolen ”De Betere Hoop” had in de volksmond de bijnaam ’’Dikke Bet” gekregen vanwege de forse romp van de molen. De molen werd in 1720, in 1741 en in 1765 door brand verwoest en telkens weer herbouwd. In 1860 kreeg de molen een stoommachine. Als gevolg hiervan verdween in 1909 de bovenbouw van de molen, die in de Eerste Wereldoorlog helemaal ophield te bestaan. (Foto: "Uit de Geschiedenis van Waddinxveen”, P. van Balen). Reeds in de tweede helft van de zeven tiende eeuw waren er papiermolens in Waddinxveen. Tijdens de achttiende eeuw nam de plaatselijke papierindus trie, met die in de Zaanstreek en op de Veluwe, een belangrijke plaats in met betrekking tot de landelijke papierfa bricage. Voor het maken van papier was veel water nodig, vandaar dat het water rijke Waddinxveen erg in trek was. Er stonden in de negentiende eeuw wel vijftien papiermolens, waarvan vijf aan de Zuidkade, een aan de Jan Dorre kenskade en negen aan of dichtbij de Noordkade. Daar stond vroeger een trasmolen. Hierna volgen korte beschrijvingen van de molens die aan de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade gestaan hebben in volgorde vanaf de Brug. De molen De Hoop werd in 1845 ge kocht door Andreas Spruijt en was tot 1860 papiermolen en werd in laatstge noemd jaar door G. en A.H. Spruijt, opvolgende eigenaren nadat hun vader in 1845 overleden was, verkocht aan Ja cob van Erk die er een korenmolen van maakte. De molen brandde in 1899 af. Dichtbij stond de molen De Nijver heid. Molenaar Herfst liet toen tijdens de brand zijn molen vonken malen om te verhinderen dat ook zijn molen door het vuur werd aangetast. Molen De Hoop werd na de brand her steld, later in 1911 verkocht en afgebro ken en daarna weer opgebouw d in Har derwijk. Maar in 1969, toen er een res taurant in was gevestigd, ging ook deze molen in vlammen op. Twee van de verdwenen molens aan de Zuidkade in Waddinxveen: ”De Nijverheid” en ”De Hoop". "De Nijverheid” was in 1651 een kloeke, achtkantige zaagmolen, in 1655 een papiermolen en in 1874 een korenmolen. De bijnamen van deze molen, die in 1932 werd af gebroken nadat drie jaar eerder de wieken al verwijderd waren, wa ren ’’Lijsje houd uw schortje op” en ”De Slingertjes". ”De Hoop" ste behoorde van de vele molens langs pier: de Gouwe. Van Os, de molenaarsbaas, heeft in zijn nagelaten schrift van 1930 aangetekend hoe de molen er ongeveer uitzag. Onder de kop van de as was een sier lijke baard gebeeldhouwd met het ver gulde jaartal 1783. Aan de oostkant een geschilderd bord met een haas en een jager met jachtgeweer, en eronder was in de vorige eeuw een papiermolen, ate inlaw ajoranaae, weer werd hersteld, in 1911 werd verkocht, werd afgebroken en werd her bouwd in Harderwijk en daar in 1969 in vlammen opging. Op de plek van ”De Hoop” in Waddinxveen verscheen later Kempkes Meubelfabrieken. Daar verrees weer later de Oostpolderwijk. (Fo to: "Uitde Geschiedenis van Waddinxveen", P. van Balen). I Is l A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 11