Jan Willem v.d. Hoek zwom weer vooraan Podo-orthesioloog Coen de Laat Laatste molen verdween in 1932 naar Harderwijk Speelgoed voor Gouds ziekenhuis Zwemfestijn De Geregtigheid De Goede Hoop Spiegel Het Derde Fortuin De Herderin Afwijking Aeolus De Betere Hoop Masters De Bijenkorf De Oranjeboom Het Eerste Fortuin De Drie Vinken De Herder De Eendracht V. fe-.ua wfe'.-‘ï w 'V I •A Pagina 15 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 Genezing via de voet verbrand. Vervolg van vorige tekstpagina Muller. De blokken tufsteen werden met rijna ken naar de molen vervoerd. Deze mo len werkte met 15 stampers en maakte de stenen tot kleine stukken en daarna werden deze met kantstenen fijn gema len. Als de stampers van De Oranje boom aan het werk waren, trilde niet alleen de molen zelf, maar ook de ge hele omgeving. Tras werd vroeger veel verwerkt bij de bouw, maar werd later verdrongen door cement. Hierdoor en door de opkomst van machines was de tijd van de industriemolens voorbij. In 1916 werd De Oranjeboom afgebro ken. De laatste windtrasmolen in ge heel Rijnland verdween daarmee. ria Jacoba de Lange. Zij overleed op 9 april 1858. De papierfabricage van de gebroeders W. en P. Blok gaf gunstige resultaten, in tegenstelling tolt die van andere col- lega-papiermakers in de jaren rond 1860. De gebroeders Blok hebben langdurig van 1823 tot 1845 met hun va der samengewerkt en daarna Willem en Pieter junior samen tot 1868, in welk jaar de firma Pieter Blok en Zonen werd opgeheven. De molen, vroeger genaamd De Her derin, later Minerva werd met twee ar beiderswoningen op 12 mei 1868 pu bliek geveild. Koper werd de houthan delaar Kors van der Torren Czn. vol gens een mededeling van wethouder J.G. Herfst is de molen in augustus 1882 afgebrand. Hij heeft dit zelf ge zien. De houtzaagmolen De Geregtigheid stond aan het eind van de Zuidkade en was in de tweede helft van de negen tiende eeuw eigendom van J. van der Torren. Toen de bovenbouw van de molen in 1902 werd afgebroken, zei men ”nu is de geregtigheid weg”. Later was de houtzagerij van A. van Wessem er gevestigd. In de bocht die de Gouwe daar maakte, was vroeger een ’’balkengat” ten be hoeve van de zagerij. Dat was ook het geval bij de houtzagerij Alblas. In 1943 werden op last van de Duitse bezetter alle huizen en verdere gebouwen in die bocht afgebroken om schootsveld te krijgen; ook die van de houtzagerij Nu volgen bijzonderheden over de mo lens die aan of dichtbij de Noordkade gestaan hebben. WADDINXVEEN/GOUDA Rotaract Waddinxveen, de jonge- renserviceclub van Rotary, schenkt de kinderafdeling van het St. Jozef Ziekenhuis in Gouda nieuw speel goed. Het nieuwe speelgoed wordt van avond - woensdag 28 augustus om acht uur - door een delegatie van Rotaract Waddinxveen op de kin derafdeling van het ziekenhuis aan geboden. Rotaract Waddinxveen heeft met het Rad van Avontuur tijdens de in juli gehouden braderie in de Dorp straat duizend gulden binnenge haald. De Laat wijst er nog op dat deze thera peutische aanpassingen niet gezien mo gen worden als een steunzool. Steunzo len duwen de gewrichten in een andere stand waardoor een andere houding ontstaat. Of dit altijd de juiste is is nog maar de vraag. Wie meer informatie wil over podo-orthesiologie kan bellen met Coen de Laat, tel. 01727-15693. minder goede staat, want voornoemde Spruijt liet de molen na de koop weer ’’recht zetten en in orde maken”. Ken nelijk was De Bijenkorf in de loop der jaren verzakt. In 1859 kwam de molen in bezit van Willem Blok. Op 22 april 1890 werd de korenmolenaar Jan Spruijtenburg Mzn. eigenaar. Deze richtte de molen in tot graanmolen en begon in 1893 daarmee te malen. Als BOSKOOP - De Boskoopse fysiotherapeut Coen de Laat mag zich na een studie van twee jaar podo-orthesioloog noemen. Podo-orthesiologie is een houdingscorrigerende therapie door middel van inlegzolen. WADDINXVEEN - De Boskoopse Gouwe-zwemmer Jan Willem van der Hoek was weer vooraan te vinden bij het langebaanzwemmen in de Sloterplas in Amsterdam en in de Biesbosch bij Hank. De papiermolen De Goede Hoop werd opgericht door Dirk Lambertsz. van der Wolff in 1757. Hij was toen ook ei genaar van de houtzaagmolen De Lief de. De Goede Hoop stond achter de te gelbakkerij van Alblas bij de Zuidka de, dichtbij de vroegere fabriek van Van Schaik en Berghuis (nu Baan’s meubelen). Deze papiermolen is eigendom ge weest van diverse eigenaren, waarvan de voornaamsten (na voornoemde Van der Wolff) waren: Hendrik van Maa- nen junior (ca. 1825) en W. Wemink (van 1839 tot ca. 1870). Onder leiding van papierfabrikant W. Wemink werk ten in 1847 zelfs zeventien personen in de molen. De molen werd in 1874 publiek ver- korenmolen is De Bijenkorf in 1923 kocht nadat Wernink enkele jaren daarvoor was overleden. Koper was J.A. van derWerve. Vermoedelijk was de molen voor die tijd reeds uitge sloopt. In elk geval is er daarna nooit meer papier gemaakt. Het perceel werd later bij de dichtbij zijnde tegel bakkerij van Gebroeders Alblas ge trokken. Bij het eerste bezoek wordt ook de be handeling vastgesteld. Er kunnen ver scheidene metingen worden verricht Na het overlijden van Arie Slinger in 1750 werd de molen Het Derde Fortuin gekocht door Leendert Thijszn. Mo raal op 27 april 1756. Leendert was de zwager van Liedeweij Slinger, een dochter van Arie, die gehuwd was met Comelis Thijszn. Moraal. In 1783 werd hij opgevolgd door zijn zoon Thijs. In 1809 liet deze op zijn beurt de molen weer na aan zijn zoon Leendert Thijszn. Moraal. Op 21 juli 1830 (zijn vrouw Martijntje was overleden in 1827) verkocht hij de molen aan Wouter van der Poel, die kort daarna trouwde met de enige dochter van Leendert Moraal, de in 1811 geboren Marrigje Moraal. In 1863, toen Wouter van der Poel en zijn vrouw al overleden waren, respectieve lijk in 1857 en 1862, werde de molen bij de boedelscheiding eigendom van hun oudste zoon Leendert van der Poel, die reeds in het bedrijf van zijn vader ge holpen had. Deze breidde de zaak uit met een zakkenplakkerij, waarin acht kinderen arbeid verrichtten. In 1866 werd in opdracht van Leendert van der Poel de papiermolen Het Derde Fortuin in het openbaar ver kocht. Koper werd Bastiaan Huurman, metselaar te Waddinxveen. Dat bete kende het einde van de oude molen en van het bedrijf. De wieken hadden honderdachten twintig jaar gedraaid! Ook de papiermolen De Herderin (la ter Minerva) stond bij de bermsloot in de Voorofsche Polder, ten westen van de trasmolen De Oranjeboom en ten zuiden van de molen De Herder. Even als deze laatstgenoemde molen, was De Herderin een achtkante boven kruier met stelling. De Herderin begon als nieuwe molen te malen in 1739. Het windrecht voor deze molen was in 1738 verleend aan Jan Pieterszn. Hove nier en Jacob Dirkszn. Verruijt, toen reeds papierfabrikanten met de molens Klein Oost-Indië, De Betere Hoop, De Eendracht en De Herder. De Herderin was toen hun vijfde molen! Maar in 1742 overleden zij beiden. De weduwen verdeelden het bezit, waar door de weduwe Hovenier De Herde rin verkreeg. Tot 1764 stond de molen op haar naam en tot en met 1784 op die van haar erfgenamen. In de Franse tijd was de molen eigen dom van de weduwe van Jan Spille ju nior en haar zon Jan Rudolf Spille, elk voor de helft. Op 22 maart 1823 werd de molen door Jan Spille junior, die toen alleen eigenaar er van was, onder hands verkocht aan Pieter Blok. Deze heeft vermoedelijk de naam van de mo len veranderd in Minerva. De beide zoons Willem en Pieter Blok junior herstelden de toen nogal vervallen mo len en richtten het bedrijf in naar de ei sen van de tijd. Er werkten in 1847 ongeveer achttien personeelsleden, onder wie vier vrou wen, in het bedrijf van de papiermake rij. Daarnaast ongeveer dertig kinde ren, die belast waren mer de zakken plakkerij. Deze kinderen varieerden in leeftijd tussen acht en twaalf jaar. De jonge Pieter Blok gaf die kinderen op gezette tijden kosteloos les in lezen en schrijven. Hij had meegevoel, wel een uitzondering, ten opzichte van de kin deren in de papiermakerijen van die tijdPieter junior was gehuwd met Ma- De therapie berust op het verschijnsel dat elke standafwijking van de voeten ook een standsverandering tot gevolg heeft in de rest van het lichaam. Omge keerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot ge volg. De Laat vertelt: ’’Iemand met een likdoorn gaat automatisch zijn voet zo neerzetten dat hij tijdens het bewegen er de minste kast van heeft. Als dit lang duurt dan kan dit klachten in de heupen en rug veroorzaken. In de praktijk blijkt dat mensen soms al binnenste buiten zijn gekeerd terwijl de oorzaak bij de voeten ligt. In dit geval is het na tuurlijk van belang dat eerst de oorzaak moet worden weggenomen door een pedicure. Zodra het podo-orthesiolo- gisch onderzoek start begin ik met een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten en ook wanneer deze optreden. Er volgen onderzoeken van nek, wer velkolom, bekken, benen en voeten waarbij onderlinge verschillen of asy- metrieën van het lichaam nauwkeurig worden bekeken. Ook wordt gekeken naar de manier waarop men loopt en staat. Door middel van dit onderzoek kunnen wij vaststellen of er misschien een onregelmatigheid bestaat in de ma nier van lopen of staan. Een lichaam kan optimaal functioneren wanneer de voeten, knieën, heupen, wervelkolom, nek en hoofd in harmonisch evenwicht zijn en zich met minimum aan energie gebruik kan voort bewegen”. Aeolus, ook wel De Gele Molen ge noemd, was een papiermolen die aan het begin van de Noordkade in de Voorofsche Polder heeft gestaan. Tus sen de Alpherwetering en de Berm sloot aan de brede sloot naar de plas De Put werd deze molen in 1770 gebouwd. De molen was eigendom van ”De So- cieteijt van de nieuw op te regten pa piermolen onder de directie van Hen drik Spille”. De vader van Hendrik, Jan Spille, was ook papierfabrikant en baljuw van Huybertsgeregt. Aan de overkant van de Alpherwete ring stond voor de molen een rijtje van acht arbeiderswoningen met de naam in pannen op het dak gelegd: No.bis et Posteris. Hendrik Spille heeft de na men van de molen en de acht huizen verzonnen want hij grasduinde wel eens in de wereld van de schone lette ren. In 1788, in het jaar dat Hendrik ver moedelijk overleed, werd zijn broer Jan Spille junior opvolger in de onder neming. Nadat deze in 1799 ook was overleden, werd de molen met de acht huisjes op 8 maart 1802 verkocht aan Matthijs Spruijt en Pieter Verzijden. Laatstgenoemde hebben dertig jaar met de molen gewerkt. Op 11 oktober 1833 werd de volgende eigenaar Johannes Herfst Jzn. (een zoon van Jan Herfst junior en Maria van den Arend). In 1853 verkocht Jo hannes Herfst de molen en de huizen aan Adrianus van der Breggen te Wad dinxveen en Willem van der Breggen te Haarlem. Zij hebben de molen ge sloopt in 1854; naar gezegd werd zou deze elders in Nederland weer als ko renmolen zijn opgebouwd, maar waar is tot heden niet bekend. De Betere Hoop, een papiermolen, stond ten noorden van De Bijenkorf en werd in de volksmond ook Dikke Bet genoemd in verband met de fordse romp van de molen. Hij dankte zijn naam aan het feit dat hij enige malen afbrandde en werd herbouwd. Dit ge beurde in 1720 en 1741. In 1742 werd op dezelfde plaats een nieuwe papier molen gebouwd. Eigenaresse was toen de weduwe van Jacob Dirkszn. Ver ruijt. Deze was compagnon geweest met Jan Pieterszn. Hovenier. Op het hoogtepunt vari dit compagnonschap in 1739 bezaten zij gezamenlijk vijf pa piermolens: De Eendracht, De Betere Hoop, De Herder, De Herderin en Klein Oost- Indie! Na 1742 traden verschillende andere papierfabrikanten op als eigenaar, voornamelijk door erfopvolging. Maar opnieuw trof de molen een ramp, voor de derde keer: op 24 mei 1765 sloeg de bliksem in, de molen verbrandde ge heel. Alleen het woonhuis ten noorden vand e molen bleef gespaard. In 1766 werd de molen voor de derde maal ge bouwd. Na weer vele jaren (meer dan een eeuw) van eigenaar verwisseld te zijn, werd in 1892 de toen oude papiermolen door Jan Hendrik van der Torren ver kocht aan Adrianus J.J. Vos te Gouda. De nieuwe eigenaar werd blijkbaar in kennis gesteld van de vele rampen die de molen had moeten ondervinden, want hij liet aan de Gouwezijde tussen deur en stelling van de molen een naambord bevestigen met het volgende vers: A.J.J. Vos Papierfabriek De Betere Hoop tot tweemaal toe in asch gelegd. En weer herbouwd op hoop van zegen. Zoo God mij dien nu niet ontzegt, Ga ik in ’t eind den ramspoed tegen, Die mij zoo hevig heeft bestreen. En lezer! voelt gij ook zijn slagen? Zoo denk ik ben het niet alleen: Elk heeft op aard’ zijn kruis te dragen. Dit aardige rijmpje verwijst in bedekte termen op het dragen van het molen kruis (de wieken). De dichter heeft het echter over tweemaal, maar de molen is driemaal afgebrand! De brand in 1720 zal hem misschien niet bekend ge weest zijn. In de molen werd vele jaren het be kende Waddinxveense grondpapier voor behangers, het Wensveens en kar- doenspapier (wit pak- of omslagpapier) gemaakt. De molen was reeds vanaf 1860 met een stoommachine uitgerust. In 1909 werd de bovenbouw van de mo len afgebroken en gebruikte men uit sluitend stoom als drijfkracht. Het pa pier bleef men met de hand schappen, als laatste handbedrijf in Waddinx veen. Ten slotte is De Betere Hoop in de Eerste Wereldoorlog stopgezet. Op de langebaan in het mooie recrea tiegebied Bussloo bij Apeldoorn wer den zaterdag zowel Nic Geers als Hans den Boer eerste op de 100 m voor 50- plussers. De wedstrijden vonden plaats in de windhoek van het meer en de sterke wind zorgde voor een stevige golfslag, waardoor er matige tijden op de klokken kwamen. Met name lichtgewichten, zoals Nic en Hans, worden dan nog al eens heen en weer geslingerd. De zware jongens zijn dan meer koersvast. Toch werden Nic en Hans een en twee op de km vrije slag in 15 min 2 en 20 min 13 en Hans eerste op de km schoolslag in 20 min 19, het geen tevens een baanrecord beteken de. Hoewel een verkoudheid hem parten speelde zwom Nic in Bussloo toch nog mee op de twee kilometer klassieker en was middenmoter in 30 min 10 sec. Zondag namen de masters ook deel aan de wedstrijden in de Sloterprijs, waar Nic weer eerste werd op de 1000 m vrij in 14 min 48.2 en Hans tweede op de 1000 school in 20 min 15.6. Op de langebaanwedstrijden wordt ook Albert Spijker, de nieuwe water- polo-trainer van de herenselectie van De Gouwe, regelmatig gesignaleerd. In de sterk concurrerende leeftijds groep van 30 tot 40 jaar draait hij sterk mee. In de Sloterplas werd hij op de 200 m vrij derde in 13 min 47.3. Wanneer de papiermolen De Bijenkorf gebouwd is, is niet precies bekend. Vermoedelijk is dat omstreeks 1720 ge weest. Het was een grote, met riet ge dekte achtkante bovenkruier met stel ling op een stenen onderstuk, die ten zuiden van de trasmolen De Oranje boom stond. De oprichters van de mo len warden de gebroeders Jacob en Arent Voorbij. Zij behoorden tot een familie die reeds in de zeventiende eeuw veel werd genoemd en die des tijds ook een belangrijke meebrouwe- rij in bedrijf had. Verschillende leden van deze kennelijk voorname familie zijn schepen of ouderling van de kerk geweest. Van deze molen is verder bekend dat in 1802 Jan Herfst er eigenaar van was. Er werd toen met tien man personeel ge werkt. Later was de weduwe van Jan Herfst eigenaresse tot 1839, in welk jaar zij overleed. De molen werd in 1840 toebedeeld aan Jan van der Star, gehuwd met haar dochter Adriana Herfst. Op 2 november 1842 werd de molen uit de hand verkocht aan An dreas Spruijt. Vermoedelijk was de molen toen in Onder de vele bekende molens die aan de Noordkade langs de Gouwe ston den, was er één die bijzonder werk ver richtte. Dat was de trasmolen De Oran jeboom, een achtkante stellingmolen. Hij stond ten noorden van De Bijen korf en ten zuiden van De Betere Hoop. Tras werd gemalen uit tufsteen dat afkomstig was uit Duitsland. De laatste eigenaar van deze molen was I Coen de Laat kwam door zijn werk als fysio- en manueeltherapeut in aanra king met mensen die kurken zooltjes in hun schoenen droegen en daarvan, naar hun zeggen, veel baat hadden. Een bekende podo-orthesioloog uit Rotterdam, de heer Breukhoven, wees De Laat naar de Nederlandse Stichting voor podo-orthesiologen. Deze verzor gen een volledige opleiding en stellen zware exameneisen alvorens men zich podo-orthesioloog mag noemen. De bedoeling van de therapie is dat men op termijn van zijn klachten af komt. De therapie valt onder de alter natieve geneeswijzen. Belangrijk is wel te weten dat betrouwbare therapeuten van alternatieve geneeswijzen dienen aangesloten te zijn bij de Nederlandse Organisatie van Alternatieve Genees wijzen (NOVAG). De Laat wijst erop dat men op deze wijze het kaf van het koren wil scheiden. Doordat het onder de alternatieve ge neeswijzen valt hebben sommige zie kenfondsen nog wat moeite met een vergoeding. Particuliere verzekeraars zijn iets soepeler. WADDINXVEEN - De Stichting De Wingerd in Groenswaard 2 en 3 houdt zaterdag 24 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur een zwemfestijn in het Gou- webad ”de Sniep”. De naam Herfst is van 1775 tot aan de jaren dertig in deze eeuw verbonden geweest aan de vele molens (vooral pa piermolens) die in Waddinxveen ge staan hebben. Jan Herfst was om streeks 1800 als eigenaar en mede-eige- naar van zes grauwpapiermolens de be langrijkste industrieël ter plaatse. Toch was hij niet de eerste die in Waddinx veen meer molens op zijn naam had staan. Hovenier en Verruijt bezaten als geza menlijke ondernemers in 1739 vijf mo lens. In die tijd was er nog een andere onderneming, van Arie Janszn. Slin ger. In 1727 liet hij een papiermolen bouwen aan de Noordkade in Noord- Waddinxveen, tussen de Gouwe en de Alpherwetering. Het was een acht kante bovenkruier met stelling. De naam van de molen werd later Het Eer ste Fortuin, ook wel De Grote Molen genoemd. De bouw van deze molen was nauwe lijks achter de rug of Arie Slinger vroeg windrecht aan voor een tweede. Dat werd toegestaan en de tweede papier molen Het Tweede Fortuin, kwam in de Voorofsche Polder te staan, aan de overzijde van de Alpherwetering, ach ter en wat noordelijker van Het Eerste Fortuin. Deze nieuwe molen was veel kleiner dan de eerste. Het was een wip molen die later werd vervangen door een achtkante bovenkruier met stel ling. Maar in het begin sprak men over De Kleine Molen, een naam die in gebruik bleef ook na de bouw van de grotere molen. De omschrijving van het kadas ter, de Tweede Kleine Fortuin, was juister. Voor deze tweede molen lag over de Alpherwetering een draaibrug die toegang gaf tot de molen, maar ook tot de later daarachter gebouwde mo len De Drie Vinken. Arie Slinger, van Stolwijk afkomstig, trouwde op 12 mei 1697 met een meisje uit Waddinxveen, Maria van der Wil- ligh of Wilgh. Zij gingen wonen aan de Waddinxveense Hoge Brugge in Zuid- Waddinxveen en kregen drie kinderen een zoon Comelis, die in 1716 trouwde met Jaapje Koster, en twee dochters Neeltje en Liedeweij. Arie Slinger werd ook vermeld als am bachtsbewaarder. In 1738 werd zijn bedrijf uitgebreid met een derde papiermolen, De Derde For tuin, die gebouwd werd ten noorden van Het Tweede Fortuin. In 1750 over leed Arie Slinger. Nadat zijn weduwe tot 1755 de zaken voortgezet had, kwa men er diverse eigenaren, totdat in 1785 de molen Het Eerste Fortuin pu bliek werd geveild. Jan Herfst kocht toen het 1/5 deel in de molen. Na 1828 werd zijn weduwe Cornelia van der Winden eigenaresse van de ge hele molen. Later (in 1849) werd Pieter Herfst, zoon van Jan Herfst senior, ei genaar. In 1840 had hij van zijn moeder de molen De Herder geërfd en in 1851 kocht hij uit de boedel van zijn overle den zuster Margje Herfst, de molen De Nijverheid. Pieter Herfst had toen dus drie papiermolens in beheer met be hulp van zijn zoons Pieter junior en Jo hannes. Nadat Johannes in 1854 jong was over leden, kon zijn vader niet meer op de zelfde voet met de bedrijven verder gaan. In 1857 verkocht hij De Nijver heid aan zijn zoon Piter junior en liet 4 Comelis Thijszn. Moraal, die in 1729 met Liedeweij Slinger was getrouwd, vroeg op 7 november 1737 het win drecht aan voor een windmolentje dat afkomstig was van Sloterdijk buiten Amsterdam en de naam De Drie Vinc- ken had. De molen zou worden overge plaatst naar Noord-Waddinxveen, over de Alpherwetering in de Voorofsche Polder, achter en ten westen van Het Tweede Fortuin. Het verzoek werd toegestaan en de mo len werd herbouwd. De molen kwam dus in het land te staan. Het was maar een kleine van 1670 daterende molen, die dienst had gedaan als verfmolentje. Het zal in latere jaren vervangen zijn door een andere, grotere molen, want in latere akten wordt de molen om schreven als een achtkante boven kruier. Met deze papiermolen werkte Comelis Thijszn. Moiraal samen met zijn schoonvader, Arie Slinger, de stichter van de drie Fortuinmolens. Ie der hield echter de molens op zijn eigen naam. De molen De Drie Vinken werd ook wel De Drie Goudvinken genoemd. In 1768, na de dood van haar vader, werd Trijntje Moraal, die een jaar daarvoor was gehuwd met Jacobus van Omme- ring, bezitster van de molen. Haar man heeft, hoewel hij geen papiermaker was, tot 1775 het beheer gehad over de molen. Op 2 september van dat jaar werd Jan Herfst de nieuwe eigenaar en zo kwam deze molen later als eerste on der de grootste papiermolenonderne ming van Waddinxveen, die stand hield tot 1840 en die kon wedijveren met de grote ondernemingen langs de Zaan. In 1840 werd, na het overlijden van de weduwe van Jan Herfst in 1839, de mo len na loting onder de erfgenamen toe bedeeld aan Jan van der Star, gehuwd met Adriana Herfst. Van der Star trachtte de molen in september 1842 publiek te verkopen maar er kon geen voldoende opbrengst gehaald worden. Op 2 november 1842 verkocht hij de molen uit de hand aan Adreas Spruijt. Na diens overlijden zullen de zoons G. en Aj.H. Spruijt het bedrijf in de molen nog enige jaren hebben laten voortzet ten, maar in 1853 werd de oude molen De Drie vinken door hen afgebroken. Het land waarop de molen gestaan had, werd in dat jaar door G. en A.H. Spruijt verkocht aan Adrianus van Til burg Herfst, die het bij het erf van zijn papiermolen Het Tweede Fortuin zal hebben opgenomen. Het Eerste Fortuin slopen. Met De Herder, die hij nog in bezit hield, ging Gieter swrior verder. r Het Iweede fortuin In 1756 verkochten de erfgenamen van Arie Slinger de molen Het Tweede Fortuin aan Jan Spille. De familie Spille bezat tenslotte aan het eind van de achttiende eeuw wel vier papiermo lens: De Aeolus, De Herderin, De Klein Oost-Indië en Het Tweede For tuin. In 1801 werd laatstgenoemde overgedragen aan Jan Herfst. Bij de boedelscheiding van Jan Herfst in 1840 werd Het Tweede Fortuin toe gewezen aan de zoon Adrianus van Til burg Herfst. Deze was geboren in 1797 en zou in 1858 overleden zijn. Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met Alida M.H. van Maanen, daarna met Ingetje van Dobben. Hij had maar één zoon, uit zijn eerste huwelijk, Hendrik van Tilburg Herfst. Deze had blijkbaar geen belangstelling voor de papierfabricage. In 1859 werd Het Tweede Fortuin publiek geveild tot afbraak. De overige gebouwen, bij de molen behorend, werden afzonder lijk geveild en gekocht door enige plaatselijke timmerlieden. De meeste vrijeslagzwemmers zijn ge wend links te ademen. Bij de meeste langebaan-wedstrijden wordt dan ook linksom gezwommen zodat de deelne mers zich op de bakens kunnen oriënte ren. In de Biesbosch bij Hank werd zater dag echter rechtsom gezwommen en dat vormt voor de ’’linkskijkers” een handicap omdat ze vaak op moeten kij ken om niet te gaan zwalken. De wei nige zwemmers die rechts ademen ha len zijn dan in het voordeel. Voor de op eenzame hoogte zwem mende Hans van Goor uit Hoorn maakt het weinig uit, hij is getraind op ademen aan beide zijden. Hij won de twee kilometer weer met overmacht in 23 minuten 54 voor een groepje elkaar niets toegevende zwemmers, van wie de ’’rechtse” Almar van der Meer uit Hilversum de tweede prijs binnen haalde in 24 minuten 20 sec. In dezelfde seconde finishten nog vijf zwemmers waarbij Boskoper Jan Wil lem van der Hoek van de zwemclub De Gouwe zesde werd. Zondag was Jan Willem te vinden in de Sloterplas te Amsterdam. Hans van Goor was afwezig en op de 200 m klas sieker was hier een boeiende strijd te zien tussen Jan Willem en alweer Al mar van der Meer. Samen waren ze weggesprongen voor de plaatsen een en twee. Nu was Jan Willem v.d. Hoek in het voordeel omdat er linksom werd gezwommen maar desondanks wist Al mar zijn hand een fractie eerder tegen de balk te krijgen. Tijden: 24 minuten 34.9 en 24 minuten 35.1. Het einde van het langebaan seizoen komt in zicht. Er komen nog twee weekeinden waarin Jan Willem v.d. Hoek nog zal proberen om in drie klas siekers, waaronder een drie kilometer, een hoge klassering voor de zwemkro- niekbeker te bereiken. zoals de beenlengte, scheefstand van het bekken, krommingen in de wervel kolom en verschillen in spierspanning. Met behulp van een podoscoop, dat is een voetspiegel, kan het totale druk- vlak van de voetzolen worden bekeken en geïnterpreteerdTerwijl de patiënt op de voetspiegel staat, brengt de podo-orthesioloog dunne elementjes aan onder de voetzool van kurkDit ge beurt op specifieke plaatsen. Bij de stu die komt ook een gedeelte reflexologie kijken en daar leert men dat elke centi meter op de voet reflexen afgeeft aan andere delen in en van het lichaam. Zo werkten de stukjes kurk niet alleen cor rigerend op de houding maar kunnen ook van invloed zijn op allergieën, or ganen of spijsvertering. De Laat zegt daarbij: ”Het kan voorkomen datze bij de een wel het gewenste resultaat ge ven en bij de ander niet. Uiteindelijk is het lichaam wat reageert”. Na de eerste behandeling wordt een in- legzooltje gemaakt door De Laat zelf. Deze worden gedragen in een gladde schoen zonder voorgevormd voetbed. De Laat meent dat iedereen die niets aan zijn voeten’mankeert een schoen moet kopen zonder voorgevormd voet bed. ’’Eigenlijk zijn deze voetbedden niet zo best. De fabrikant van de schoen gaat uit van een gemiddelde voet. Het zou dus kunnen voorkomen dat er reflexzones worden geraakt die daardoor uit balans raken”. De voeten zijn vaak ondergewaardeerd maar in middels heeft de wetenschap bewezen dat ze een heel belangrijk onderdeel zijn van ons lichaam. Zodra de zooltjes zijn aangebracht in de schoenen kan men er op gaan lopen. ’’Soms kan dit weleens enige pijn ver oorzaken maar dat komt omdat het li chaam weer in de juiste houding wordt verwezen. De stukjes kurk die worden aangebracht zijn dan ook minimaal. Teveel veranderingen zouden immers ook kwalijke gevolgen kunnen hebben. Ik raad dan ook iedereen aan terug te komen als hij te veel pijn gaat lijden. Vier tot zes weken na het aanmeten van de zooltjes wordt gekeken naar het re sultaat en zonodig wordt er nog iets bij- gesteld. De controles die daarna volgen zijn om de vier a vijf maanden. Het is uiteindelijk de bedoeling dat men door houdingsverbetering van de zooltjes af komt. De kosten van de zooltjes zijn relatief laag. Het eerste consult inclusief de zooltjes ligt rond de 150 gulden. De controles en het aanpassen liggen rond de 50 a 60 gulden. heeft later het bedrijfje blijkbaar te klein gevonden, want in 1892 verkocht hij aan speelgoedfabrikant Arie Klei weg een deel van de hangschuur van de molen, aan rietdekker Jacob Plomp het huis bij de molen en aan Cornelis Al blas de oude papiermolen. De molen werd daarna gesloopt. A.J.J. Vos kocht de molen De Betere Hoop (Dikke Bet) aan de Noordkade en zette daar de papiermakerij voort. De naam De Schoone Haas is aan de Jan Dorrekenskade-Oost nog terug te vinden op één van de woningen daar. De naam herinnert aan de papiermakerij van Jacobus van der Haas. Het bedrijf had eerst een zaagmolen (1634) en beschikte later over een herbouwde papier molen met dezelfde naam. In 1897 brandde de molen door bliksem inslag af. Een triest einde van deze mooie en vakkundig gebouwde papiermolen, die tot de fraaiste behoorde van de vele molens langs de Gouwe. De NV Papierfabriek De Schoone Haas werd in 1933 op geheven als gevolg van de slechte economische toestand. Directeur en gemeenteraadslid G. van Lange overleed in 1951 in Voorburg. (Foto: Sjaak Noteboom). De papiermolen De Herder was een achtkante bovenkruier met stelling en stond ver in de Voorofsche Polder, bij de boezemsloot, ten westen van en ach ter De Betere Hoop. Er was een brug voor die toegang gaf tot het molenerf. De molen werd in 1729 gebouwd door Jan Pieterszn. Hovenier en Jacob Dirkszn. Verruijt. In 1802 was Jan Herfst eigenaar van de helft van de molen; pas negen jaar later werd hij eigenaar van het geheel. Na 1812, in welk jaar Jan Herfst overleed, werd de molen toebedeeld (pas in 1828 was de boedelscheiding) aan zijn wedu we, de papiermakersdochter Cornelia van der Winden. Zij overleed in 1839, waarna hun zoon, Pieter Herfst, de mo len verkreeg. Hij bleef met De Herder werken tot zijn dood in 1873. Op 7 april 1875 werd de molen publiek verkocht. Koper was Johannes Arnol- dus van der Werve te Waddinxveen. Misschien heeft hij wel plannen gehad om de papierfabricage met de molen te continueren. In elk geval was hij bij de koop geen papierfabrikant maar koop man. ”Op 8 mei 1883 ’s nachts 11 ure, sloeg de bliksem in De Herder. Aan blussen viel niet te denken!” Aldus het verslag over de brand, ge daan door burgemeester G.W.C. van Dort Kroon. In juli van dat jaar ver kocht Van der Werve de overgebleven schuren, loodsen en de grond aan A. Vis, smid, en J.A. Alphenaar Wzn timmerman, beiden te Waddinxveen. De papiermolen De Eendracht was de oudste langs de Noordkade en werd in 1694 gebouwd door Leendert Ste- venszn. De molen moet ten noorden van en vermoedelijk vlak naast de la tere papiermolen De Betere Hoop ge staan hebben. Omstreeks 1721 was Jacob Dirkszn. Verruijt eigenaar van De Eendracht. De Verruijts zijn een oude, uit Leiden afkomstige familie. De vader van voor noemde Verruijt, Dirk Jacobszn. Ver ruijt, woonde al in 1680 in Zuid Wad dinxveen. Evenals zijn zoon is hij daar schepen geweest. De papiermolen De Eendracht brandde in 1741 af, tegelijkertijd met de molen (de latere) De Betere Hoop. De Eendracht werd niet meer her bouwd. yx".i L>* c:- I.-:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 15