Kickboksen I F® In sportpark komt geen indoorcentrum in gymzaal Van ’’woestijn” naar huizen odEH00 nnEmOB DoffiO°Ö noUiSflOP DJl Sponsorloop voor tv-studio in kinderziekenhuizen Tellen van buitenlands Info-avonden: geld Eveline Swidde komt met WA-DO Brandweer- wedstrijd Herrie in Vondelwijk !iu 00 Op weg naar wijkgemeente in Zuidplas 1 SGP-avond op 5 september Groeten uit Waddinxveen Vergadering Gouwebos odEwJdb Met Gouwenaar Frans van de Ven Afgewezen 1 1 Tel. 01720-22450 ,5 I--- [odUmVI Da 3 DO lEJD 0 I s /B. I CO fel BEDRIJFSOPLEIDINGEN ALPHENSE AVONDSCHOOL iODO ,MOO 000 lüflo “lil o (j Videoband Sinds 1946 SlFSiiiiff?! Drie jaar I _-i, rca I ro CURSUSJAAR 1991-1992 - AVONDOPLEIDINGEN iüawïfiuiZI V' WADDINXVEEN - Er komt voorlopig geen indoorcentrum in het sport park ”de Sniep” bij de Dreef/Sniepweg. Nadat eerder Droog Beheer BV uit Naaldwijk afhaakte voor het daar neerzetten van een discotheek, heb ben nu ook de particuliere initiatiefnemers A. Baars en P.A.J. Verheul het gemeentebestuur laten weten geen brood meer te zien in een indoor- complex. MIDDENSTANDSDIPLOMA BASISKENNIS BOEKHOUDEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN ‘MBA REP. CURSUS MBA en PRAKT.D. BOEKH. SPD - alle modulen Extra Cursussen: ENGELS, FRANS, DUITS en SPAANS WADDINXVEEN - In Waddinxveen worden kickbokslessen gegeven. Dat gebeurt sinds deze vorige week woensdagavond in het gymnastieklo kaal aan de Johannes Postlaan door Gouwenaar Frans van de Ven van sportvereniging Seishin-do (tel. 01820 - 38258 na 19.00 uur). WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Waddinxveense afdeling 143 van de Nederlandsche Tafelronde neemt enthousiast en ambitieus deel aan het project ’’Pleisternet” van de landelijke serviceclub. De actie daarvoor be gint maandag 2 september om half acht met een voorlichtingsavond in ho- tel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Hierbij uitgenodigd zijn de directeuren van alle basisscholen in Waddinxveen en Boskoop. AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! fMiiVGI ACRFFK Noordkade 24 Telefoon (01828)12588 Waddinxveen L- MlWffltgil" Pagina 17 - De kickbokser Frans v.d. Ven uit Gouda met zijn dochter Michelle en zijn vrouw Ellen. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 Tafelronde voert actie De nu ook in Waddinxveen actieve "V WW <7 'i if Plaats: nog een ’’zandwoestijn” bij de St. Victorwijk, het tot vorig jaar nog groene longetje bij de Apollolaan lljlUlliHhhfi iniiiiimmiul llll'p.ilftfU IL. i il?Hilil u lUHiriflWül De Tafelronde is namelijk van plan aan de officiële aanbieding van een nieuw trimparcours met inloopbaan in het nieuwe deel van Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop op zaterdag 5 oktober een sponsorloop voor scho lieren uit de groepen 7 en 8 en andere fundraisingsactiviteiten voor ’’Pleister- net” te koppelen. Dit onder het motto ”Van kinderen voor kinderen”. Het gaat hier tenminste om 9 premie A- koopwoningen, 27 premie C-koopwo- ningen, 16 multifunctionele woningen, 24 vrije sectorwoningen twee-onder- één-kap en één vrije sectorwoning voor bijzondere doeleinden. De huurwonin gen worden verhuurd door de woning bouwvereniging SSW. uit Woerden zullen aan de man worden gebracht door De Pater Makelaardij BV in Waddinxveen. nen tussen de 21 en 40 jaar uit alle be roepen. De serviceclub dient persoonlijke be langstelling voor andere vakken en be roepen, liefhebberijen en belevenissen op te wekken en levendig te houden. Verder wordt aandacht gevraagd voor de betrekkingen op nationaal en inter nationaal niveau. De gemeenschap die nen dus. Zo werd in 1986 een andere landelijke actie gehouden voor de Stichting Afasie Nederland, die ruim zes ton opbracht. - Aanvang september/oktober a.s. - Cursusduur 4-12 mnd. - Hoog percentage geslaagden voor elke cursus, b.v. middenstand 80% maandag 26 aug. (géén Talen) maandag 9 sept. (alléén Talen) Scholengem. BOSPARK Pr. Beatrixlaan 4 Alphen aan den Rijn Tijd: 19.30 - 21.00 uur Voor aanvraag studiegids of verdere informatie: Ze hebben het college van Burgemees ter en Wethouders een brief geschre ven, waarin ze hun opvatting kenbaar maken en waarin ze wethouder P.F.J. van Schie (CDA) heel hartelijk danken voor alle gedane inspanningen en de ter beschikking gestelde tijd. De heren Baars en Verheul menen dat een aantal factoren heeft bijgedragen aan hun beslissing om in Waddinxveen niet met het avontuur van een indoor centrum te moeten starten. Zo hebben ze bezwaar tegen de beperkte omvang van de gedachte horecagelegenheid in het complex. Het aantal vierkante me ters hiervoor werd evenals de verkoop van etenswaren beperkt gehouden om het Gouwebad ”de Sniep” en het ten niscentrum Waddinxveen niet met ex tra concurrentie te confronteren. Ook de door de gemeente Waddinx veen gevraagde grondprijs voor het in doorcentrum vond men behoorlijk aan WADDINXVEEN - De Werkgroep Anti-Apartheid Waddinxveen, die de zer dagen voor een aantal projecten in Zuidelijk Afrika opnieuw de vakantie- muntenactie houdt, gaat donderdag 29 augustus het buitenlands geld ophalen dat de scholieren van de deelnemende scholen hebben meegenomen. Dit geld zal op maandag 2 september vanaf tien uur ’s morgens door de werk- groepleden in de raadzaal van het Wad dinxveense gemeentehuis worden ge teld. De overgebleven vakantiemunten uit Nederland en het buitenland halen de Waddinxveense scholieren op bij fami lie, buren en bekenden. De opbrengst van de munten is bestemd voor onder andere het betalen van een leerkracht aan een school in Namibië. In de Openbare Bibliotheek in Wad dinxveen wordt vanaf dinsdag 3 sep tember de gehele maand een tentoon stelling gewijd aan Namibië en het pro- jekt. De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond 6 september om 20.30 uur in de bibliotheek. De Zuidafrikaanse schrijfster Emma Huismans zal de opening verrichten. z -.-V/v Op de informatieavond van maandag 2 september in De Unie zal aan de hand van een videoband, die op de scholen vertoond kan worden, en ander voor lichtingsmateriaal de importantie van het nieuwe landelijke serviceproject worden duidelijk gemaakt. De Nederlandsche Tafelronde houdt zich sinds jaar en dag bezig met service- projecten op landelijk en regionaal/ plaatselijk niveau. De Waddinxveense afdeling spande zich onder meer in voor een gehandicaptenlift in het Gou webad ”de Sniep”, een picknicktafel in het Warnaarplantsoen, verbeteringen voor de dierenopvang bij mevrouw A. van Hengel aan de Henegouwerweg en voor diverse andere activiteiten die geld voor een goed doel opdrachten. ”Je kunt ze gemakkelijk overal uit- kunt ze staand, zittend in kruiphou- - - dus in de eerste plaats oefeningen, die je een prettig gevoel geven en alle belangrijke lichaamsfuncties De trainingen in de Waddinxveense gymzaal zijn elke woensdagavond tus sen negen en tien uur. De kickboksers in spé die meer willen trainen kunnen dat met Frans van de Ven doen in Reeuwijk op zaterdagavond tussen half elf en twaalf uur. Volgens de sportieve Gouwenaar is het doel van de trainingen te werken aan een goede conditie en te leren kickbok sen. ’’Kickboksen is een eeuwenoude sport, waarin aspecten van karate, bok sen en judo voorkomen”, aldus Frans van de Ven. ”Het is een goede sport om zelfverdediging te leren, alsook te werken aan een gezonde geest en li chaam”. Het is nu nog een 'zandwoestijn” bij de St. Victorwijk, het tot vorig jaar nog groene longetje bij de Apollolaan en de Mercuriusweg. Op die plek verrijst een nieuw woonwijkje, op de foto gezien vanaf de Zuidkade. (Foto: Feja- grafie Ton Bepnemeer). a "Groeten uit Waddinxveen" heet deze "prentbriefkaart", die is gemaakt door één van de leerlingen van de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum en die staat opgedrukt in het programmaboekje voor het nieuwe schooljaar. f WADDINXVEEN - De Waddinx veense Eveline Swidde (tel. 01828 - 12181) start maandagavond 2 sep tember in buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan voor alle mensen - die zich in dit nieuwe sei zoen weer met frisse moed willen storten op het lichaamswerk - met de cursus WA-DO. WA-DO is afgeleid van het Ja panse WA (harmonie) en DO (be wegingen). Het komt neer op een variatie van inspannings- en ont- R.J.M.P. van Wiechen en J.M. Suy- kerbuyk hun schouders gezet onder dit meerjarige initiatief. de hoge kant. Verder waren er de ei sen, die er ten aanzien van het uiterlijk van het gebouw werden gesteld en voor de beide initiatiefnemers een zeer aan zienlijke kostenverhoging betekenden. sportvereniging Seishin-do stelt vriend schappelijke training centraal. Er wordt rekening gehouden met ieders leeftijd en kunnen. De meesten trainen puur recreatief. Zij kunnen echter toch zicht houden op hun vorderingen door aan examens mee te doen en zodoende een graduatie (band) behalen. Voor wie dat ambieert is er na gebleken ge schiktheid de wedstrijdsport. Frans van de Ven: ’’Kickboksen is een sport voor iedereen, ongeacht maat schappelijke status. Zo is het een sport die ook beoefend kan worden op de universiteit Nijenrode. Heeft men be- langsteling voor de sport, dan kan men het beste een keer vrijblijvend meetrai nen om te zien wat de training in houdt”. WADDINXVEEN - De brandweer korpsen van Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Zevenhuizen doen za- terdagmidag 28 september om twee uur mee aan de jaarlijkse brandweerwed- strijddie ditmaal op het ’’Lombokter- ,rein” van de Nederlandse Spoorwegen aan het Stationsplein in Gouda worden gehouden. De andere deelnemende korpsen ko men uit Gouda, Bodegraven, Capelle aan den IJssel, Driebruggen, Moor drecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. H-- Tafelrondes zijn in Nederland actief sinds het einde van de Tweede Wereld oorlog De eerste serviceclub startte op 7 juni 1946 in Utrecht. Louis Mar ches! stichtte op 14 maart 1927 in het Engelse Norwich de eerste Round Ta ble op, een organisatie van jonge man- WADDINXVEEN - Omwonenden van de Staringlaan en de Tollenslaan riepen vrijdagnacht de hulp in van de rijkspolitie, omdat men de slaap niet kon vatten door aanhoudend lawaai. Aanvankelijk werd gedacht dat de stu dio van de op dat moment in de lucht zijnde RTW-radio in Waddinxveen- Noord de oorzaak van deze geluidover- last was, maar dat bleek bij nader on derzoek de protestants-christelijke Groen van Prinstererschool te zijn. In het schoolgebouw werd tot in de kleine uurtjes een feestje gebouwd. Aan de overlast werd door de rijkspoli tie snel een einde gemaakt, waarna de rust in dit deel van de Vondelwijk weer terugkeerde. WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen treft voorbereidingen om te komen tot de stichting van een vierde wijkge meente in de wijk Zuidplas. In deze wijk wordt al jarenlang op zondag ge kerkt in de hervormde Rehoboth- school aan de Sperwerhoek. Vooruitlopend op wijk Zuid (naast wijk Oost/Brugkerk, wijk Noord/Be- thelkerk en wijk West/De Hoeksteen) wordt er een kerkeraadscommissie sa mengesteld, die onder verantwoording valt en deeluitmaakt van de door ds. H. Schipaanboord voorgezeten kerkeraad van wijk West. Op het moment dat wijk Zuid zelfstan dig wordt gaat deze commissie over in de wijkkerkeraad Zuid. Met het oog daarop wordt de huidige kerkeraad van wijk West uitgebreid met vier in de Zuidplas wonende ouderlingen: één ouderling met bepaalde opdracht voor het evangelisatiewerk (E.J. Blonk) en drie diakenen (C. den Haan, J. Janse en een te benoemen Zuidplasser). Voor de, mede door andere mutaties, in totaal ontstane vijf vacatures in de wijkkeraad West vraagt de Centrale Hervormde Gemeente om namen van kandidaten die in de Zuidplas wonen. Volgende maand zullen de verkiezin gen hiervoor door dit kerkgenootschap worden voorbereid. De heren Baars en Verheul moesten ook concluderen dat de mogelijkheden om het gebouw bij eventueel faillisse ment een andere bestemming te geven (dus makkelijker en tegen een hogere prijs verkopen) zeer gering blijken te zijn. ”A1 deze factoren in ogenschouw ne mend zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij aan de ene kant kostenverho gend bezig waren en aan de andere kant juist inkomensverlagend. Dat is in onze ogen geen goede start voor een nieuwe zelfstandige onderneming”, al dus de beide initiatiefnemers in hun brief aan het Waddinxveense gemeen tebestuur. ^/ADDINXVEEN - Het aannemings bedrijf Cultuurweg BV uit Alphen aan den Rijn heeft een stuk grond met mals gras veranderd in een stukje Waddinx- veens ’’woestijnzand” bij de Apollo laan tussen de Mercuriusweg en de Zuidkade. Op die plek zal een wijkje met 79 koopwoningen en 6 huurhuizen worden neergezet. De koopwoningen van de Verenigde Bouwbedrijven Van der Heijden BV WADDINXVEEN - In de hervormde Bethelschool aan de Heggewinde houdt de SGP-studievereniging ’’Jon geren Perspektief” donderdagavond 5 september om kwart voor acht weer een bijeenkomst. Het onderwerp voor deze avond zal zijn Ontwikkelingssamenwerking. Spreker is de heer I. ’t Lam uit Gorin- chem. De heer 't Lam is medewerker geweest van de reformatorische stichting, ’’Woord en Daad”. Deze stichting houdt zich, zoals de naam al zegt, naast zending ook daadwerkelijk bezig met ontwikkelingsprojekten in Haïti en In dia. De heer ’t Lam zal zijn onderwerp met dia’s verduidelijken. WADDINXVEEN - In Waddinxveen worden niet alle subsidieverzoeken even welwillend behandeld. De Stich ting Gouds Poppentheater in Gouda kan geen bijdrage in de exploitatiekos ten van 1000,- tegemoet zien. B. en W. achten subsidiëring van Goudse Kindertheatervoorstellingen niet in het Waddinxveens belang WADDINXVEEN - Deze week zijn de scholen voor voortgezet on derwijs in Waddinxveen weer be gonnen. Dat betekent dat de schoolvakanties nu echt voor ieder een voorbij zijn, nadat vorige week maandag de scholen voor het basis onderwijs al hun deuren weer openden. Zij die alsnog groeten uit Waddinx veen de wereld in willen sturen kunnen daarvoor in het program maboekje voor de cursus 1991-1992 van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniep- weg in Waddinxveen een goede suggestie vinden. Daarin staat een alleraardigste ’’prentbriefkaart” afgedrukt met getekende impressies van Satcom BV op Coenecoop, één van de twee cirkelflats in de wijk Zuidplas en de kunstwerken aan de Dreef (getor deerde zuilen ’’wokkels”) en op het Koningin Wilhelminaplein (zuilen met bronzen beeld van ko ningin Wilhelmina). De samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum werd in 1970 door een groep Waddinxveense ou ders opgericht. De school met meer dan 1.000 leerlingen wordt be stuurd door een commissie van be stuur met als voorzitter wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) en wordt geleid door rector dr. A.W. Hendriks uit Reeuwijk. Wat van de school opvalt is dat van de 72 docenten meer dan de helft (53) niet in Waddinxveen woonach tig is. Ook de administratie en de technisch onderwijs-assistenten worden door niet-Waddinxveners gedomineerd. Alleen bij de con cierges en de huishoudelijke dienst zijn veelal Waddinxveners werk zaam. Bij FOCWA .X Garantiebedrijf NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET C A R R O S S E R I E B E D R l J f slaapt en angstig bent. De oefenin gen zijn dan ook ontwikkeld door een arts Tran Vu Chi, die studeerde aan het Japanse instituut voor on derzoek naar stress in Tokyo”, al dus lesgeefster Eveline Swidde. Ia Liintf te. (lAni.jl'Laliil üVOr'jl uit. voeren, je hebt er geen speciale hulpmiddelen voor nodig en je ('tnurizl Griftnn/J in Ir fliinknil, ding of liggend uitvoeren. Het zijn die je een prettig gevoel geven en op een doeltreffende manier ver sterken”. De cursus wordt gegeven op maan dagavond in het buurtcentrum ”De Boog” in Waddinxveen van 20.00- 21.00 uur en bij voldoende deel name (de cursussen blijven klein, maximaal tien mensen) wordt op woensdagavond eveneens van 20.00-21.00 uur een cursus georga niseerd. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het ^recreatieschap Gouwebos komt maan dagavond 2 september om acht uur in '■het gemeentehuis van Boskoop in Vpenbare vergadering bijeen. $n deze vergadering van de recreatie- ’■raad zal officieel afscheid worden geno- ’men van Boskoops wethouder H.N. Wan Teijlingen, die voorzitter is van het recreatieschap Gouwebos, dat de groene long tussen Waddinxveen en .Boskoop beheert en exploiteert. Enkele van de overige agendaputen: mededelingen en ingekomen stukken, Vaststelling van een algemeen besluit •inzake het aangaan en verstrekken van kasgeldleningen in 1991, concept-be- Jheersvisie Gouwebos, begroting 1992 *ln meerjarenbegroting 1992-1996 en overleg met subsidi. 'en. iJMi'UIUUHl "I llHUillil.nl Tot het zand voldoende is ingeklonken blijft het nog stil op de vlakte bij de St. Victorwijk. Daarna barst het werk los. Het is dan voor het eerst dat een bedrijf - in dit geval het Woerdense Van der Heijden BV - in Waddinxveen een compleet woonwijkje uit de grond stampt, waarbij natuurlijk rekening ge houden moet worden met richtlijnen en voorwaarden van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrij ven. jaLL spanningsoefeningen, waarbij je een heel bewust gebruik maakt van de ademhaling. ’’Sommige oefeningen kun je ge bruiken als je last van hoofdpijn hebt of rugklachten, of als je slecht Het is samenwerking met de Stichting Kinderziekenhuis Televisie opgezette landelijke serviceproject ’’Pleisternet” beoogt namelijk in drie jaar tijd een aantal grote kinderziekenhuizen te voorzien van een volledig ingerichte te levisiestudio. De bedoeling van kinder- ziekenhuis-televisie is om langdurig en vaak ernstig zieke kinderen het contact met school, thuis, vriendjes en vrien dinnetje niet te laten verliezen. Voor het welslagen van dit ambitieuze project moet wel worden bewerkstel ligd dat de personele bezetting en de continuïteit van de ziekenhuisstudio’s gewaarborgd is. In ieder geval laat het Emma Kinderziekenhuis in Amster dam zien dat daar sinds 1981 kinderzie- kenhuis-televisie heel goed mogelijk en nodig is. In ons land steunen alle 179 Tafelron des met bijna 3.000 leden het nieuwe serviceproject. In Waddinxveen heb ben de Tafelaars T.A.J. van Catz, P.S.H..Lok, J.C. Uylenberg, .■‘T. s", t -s. ..t..: r 'T'. imrinwinminn m mi ij mimimui iiiiuiwi iMllMM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 17