3 Lokalen KBK OPLEIDINGEN .s. s. Reclame op lichtmasten erbij voor twee scholen SJENSEN= HEEFT UAUTOSCHADE? Troosteloos gezicht op de Kerkweg-Oost Jio>lS Gemeente selecteert 52 lokaties v.. d.linde Bewoners kopen groenstrook van gemeente Troubadour in koffiebar f focwA 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. SHBI Onafhankelijk Nieuwsblad Bremmer MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD-BOEKHOUDEN 13 mnd. alphens avondcursussen studiecentrum facqdemte voor eenjarige beroepsopJetdinged S^Vraag studiegids! HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN SCHOENEN KHARWA" Drs. H. C. M. COMPEER 01828-12624 COMPEER WU HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF PERSONEN WAGENS BEDRIJFS WAGENS MET OPEN LAADBAK (prijzen exclusief BTW) F’V INTERIEURVERZORGING BEL: INFO KAN OOK AFGEHAALD WORDEN IN HAL ’TTREFPUNT, STATIONSSTRAAT 16. MERK TYPE PRIJS JAAR KLEUR KM.STAND Beginners jongeren 18.45 uur. 2e jaars jongeren 20.15 uur. Beginners paren wordt nader vastgesteld. Citroen Volvo Volvo Nissan Nissan Ford Merc. Benz Mazda Mazda Mazda Nissan Volkswagen Mitsubishi Aubergine Antracite Midnight B. Silver M. Dark Bleu Black Wit D. blauw Wit Groen Rood Groen Wit óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 Uw televisiedokter S. ATTEMA NIEUW!! OVO MOTORRIJLES XM, V6 3.0 740 GL Station 740 GL (+gas inst.) Laurel V6 3.0 Aut. Bluebird "Van" Scorpio 2.0 I GL RIOOL VERSTOPT? 1990 1988 1988 1988 1987 1987 1989 1989 1986 1985 1987 1982 1986 NIMA-A, MBA en COMPUTERBOEKHOUDEN alléén in Ommoord. 19.000 km 52.000 km 110.000 km 79.000 km 65.000 km 97.000 km 24.000 km 28.000 km 79.000 km 35.000 km 130.000 km 80.000 km 78.000 km De dienstverlening omvat onder meer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie op aanvraag op aanvraag f 19.950,- f 19.900,- f 11.849,- f 14.900,- Inschrijven: woensdag 28*augustus a.s. tussen 19.00-21.00 uur aan de zaal of 30 minuten voor aanvang van de les of telefonisch op onderstaand nummer 071 - 414042 NIEUWENHUIJZEN-VISSER REGISTERACCOUNTANT ^DIENSTVERLENING^ 24 UUR PER DAG DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: f 29.900,- f 18.900,- f 11.900,- f 11.900,- f 17.900,- f 6.250,- f 9.999,-- ACCOUNTANTSKANTOOR RIJOPLEIDING op VIDEO (prijzen inclusief BTW) S dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! 1 jaar schriftelijke garantie M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. HAKKEN-KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ 208 D dubb.cab. 2200 Diesel 2200 Diesel 2000 Benz Cabstar D (grote bak) Transporter B gesloten busje Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 •wal, Weekblad voor Waddinxveen 47e Jaargang - No. 2248 rl Plas weg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21331 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I j Xff - "in het nieuws Voetballer N. YILMAZ heeft zich la ten overschrijven van WSE-voetbal naar Waddinxveen-voetbal. DELMATION BV, Waddinxveen, heeft de vestigingsplaats gewijzigd in Zoetermeer. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETAB.V., Oranjelaan9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Als er voor 1 oktober a.s. een opdracht aan een aannemer wordt verstrekt hoeft er wat dat betreft geen vuiltje meer aan de lucht te zijn. Vandaar dat het college van B. en W. in de gemeen teraad van september tot besluitvor ming wil komen om voor een kleine ne gen ton de Koningin Beatrixschool met één lokaal uit te breiden en de Kardi naal Alfrinkschool met twee lokalen (en speellokaal). Eveneens snel zal de beschikbaarstel- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. F tapijt gordijnen vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Groentvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Jan Dorrekenskade-Oost 50-2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16877 - Fax 01828-16686 Bij de naar Waddinxveen verhuisde GOUDSCHE MACHINEFABRIEK BV, Gouda, zijn volmachten verleend aan A.S. WIRODIHARDJO uit Hel- levoetsluis, W.D.J. CLEMENT uit Zevenbergen, J.N. DEN HERTOG uit Capelle aan den IJssel, V.K. DE KRUYFF uit Alphen aan den Rijn en G.C. WILHELM uit Gouda. Procura tiehouder A.B. MANN is verhuisd naar Pijnacker. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 2 cn o X o I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828 -12596 -- 76a l aa «i h WadtSnrreen Woensdag 28 augustus 1991 STOEL- EN MEUBELFABRIEK H.A. VAN BERKESTEIJN BV, Waddinxveen, heeft de bedrijfsactivi teiten hervat en exploiteert thans de ge bouwen in de ruimste zin genomen. Omdat tegen deze motivatie niets valt in te brengen zal het betreffende schoolbestuur waarschijnlijk geen be roep instellen tegen het ministeriële be sluit, zo heeft de gemeente inmiddels vernomen. Niettemin is er veel spoed nodig om de toegestane uitbreiding van in totaal drie lokalen ook daadwerke lijk veilig te stellen. Want de ’’nood wet”, die het ministerie in voorberei ding heeft om de bouwactiviteiten in het basisonderwijs te kunnen beper ken, kan nog het nodige roet in het eten gooien. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn 52 lantaarnpalen geschikt om van reclamelichtbakken te worden voorzien. Voor dat doel heeft de ge meente Waddinxveen een overeenkomst gesloten met het Energiebedrijf Midden-Holland NV (EMH) in Gouda Het contract zorgt voor zo’n 45.000 gulden (exclusief btw) aan extra inkomsten voor Waddinxveen. WADDINXVEEN - Er is uit de gemeentekas 262.553,- nodig om de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool aan de Zuidplaslaan met één lokaal uit te breiden. De hier ook staande rooms-katholieke Kardi naal Alfrinkschool krijgt er voor 610.674,- twee lokalen (en speello kaal) bij. Van plannen om de openbare Annie M.G. Schmidtschool met twee lokalen uit te breiden is afgezien omdat ”een dergelijk verzoek niet voldoende kan worden gemotiveerd”. Het dichtgetimmerde woonhuis van de naar de Zuidplas verhuisde De heer L. LAMENS heeft van Rabo bank Nederland de zilveren organisa- tiespeld gekregen, omdat hij 25 jaar lid is van de Raad van Toezicht van de Co öperatieve Rabobank Waddinxveen Het gaat om de plaatsing van kleine (700 x 700 mm) lichtbakken, waarvoor de gemeente een jaarlijkse vergoeding krijgt van 750,- en van grotere (1050 x 1050 mm) lichtbakken, waarvoor een vergoeding van 1.000,- per jaar is af gesproken. Eerder dit jaar werd in het gemeente huis al besloten in te stemmen met 25 reclamelichtbakken aan lichtmasten. wrijfa/v LEEDWEnj r~/\uTÜSCHA E>Ej, nen om het te slopen voor de bouw van een luxe appartementengebouw, ter wijl anderen in de gemeenteraad koste wat het kost een verdere aantasting van het oude gedeelte van de Kerkweg- Oost willen voorkomen. In het gemeentehuis staat op de kamer van burgemeester C.M.y^n der Linden een maquette van het appartementen gebouw dat de eigenaar van het hoek huis op de hoek Kerkweg-Oost-Oran- jelaan zou willen neerzetten. Daarvoor is dan wel de sloop van het woonhuis nodig. Een en ander bete kent een grondige wijziging van het straatbeeld en voor het zover is zal daarover in de gemeenteraad nog een aardig robbertje gevochten moeten worden. A.P.C. Rehorstaan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het is een troosteloos gezicht op de hoek van de Kerkweg-Oost-Oranjelaan. Daar staat sinds Nieuwjaarsdag van dit jaar het dichtgetimmerde huis van de naar de Zuidplas verhuisde aannemer A.P.C. Rehorst. Het is nog altijd onbekend wat er met het pand gaat gebeuren. Er zijn plan- Mevrouw C.M. DE RAAD-BUITE- LA AR van de Kerkweg-West heeft vo rige week woensdagmiddag tijdens een feestelijke receptie in de raadzaal van het gemeentehuis afscheid genomen als ambtenaar van de gemeente Waddinx veen. De Waddinxveense maakt na een loopbaan van bijna 40 jaar op woens dag 4 september gebruik van de moge lijkheid tot vervroegd uittreden. Me vrouw De Raad-Buitelaar trad op 15 februari 1952 in dienst van de gemeente Waddinxveen en was laatstelijke als medewerkster verbonden aan de sectie Burgerzaken. In voorkomende geval len blijft ze nog wel dienst doen als ambtenaar van de burgerlijke stand bij huwelijkssluitingen De Waddinxveense haarkunstenaar RONALD ENGER van de Kanaal straat is op 46-jarige leeftijd na een ern stige ziekte overleden. Hij is in beslo ten familiekring in Nieuwegein gecre meerd. Ronald Enger had tot vorig jaar een knipboetiek aan de Kerkweg-Oost waar hij naar eigen deskundig inzicht het haar van vrouwelijk Waddinxveen en omgeving van zeer eigentijdse cou pes voorzag. WADDINXVEEN - Een aantal bewo ners aan het Kamilleveld en de Weide- zoom in Groenswaard 3 koopt van de gemeente een groenstrook bij hun hui zen. De tuinen van deze huizen grenzen aan het gemeentelijk groen dat de huiseige naren in eigendom willen hebben. Het gaat hier om de groenstrook tussen Weidezoom 43 enerzijds en Kamille veld 1 tot en met 13 (oneven nummers). De grond komt in het bezit van A.J.M. van Schijndel (Weidezoom 43), H.M. van Geest (Kamilleveld 1), J.W.M. van Kulik (Kamilleveld 3), J. Möhle (Ka milleveld 5), N.T. Hilgers (Kamille veld 7), F.C. Weiss (Kamilleveld 9), P.E. Mulder (Kamilleveld 11) en J.A.M. Zoet (Kamilleveld 13). De grondprijzen variëren van 1.375,- Qn 2.750,- aan het Kamilleveld tot 8.250,- aan de Weidezoom. Dat is een grondprijs van 125,- per vier kante meter. Over alle aspecten daarvan heeft kort geleden nader overleg plaats gevon den. De bakken zullen alleen daar komen waar ze de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen (niet bij verkeerslich ten en dergelijke), terwijl ze ook niet voor woonhuizen hun wervende wer king zullen mogen uitstralen. Lan taarnpalen verscholen achter bomen en dergelijke blijven uiteraard als lokatie achterwege. Wat de reclameteksten betreft is be paald dat maximaal 25% van de re clame betrekking mag hebben op alco holhoudende dranken en maximaal 25% op tabaksartikelen. De gemeente verwacht overigens daat dit percentage niet wordt gehaald omdat de reclame voor het overgrote deel afkomstig zal zijn van het lokale bedrijfsleven. Dat blijkt uit voorstellen van het col lege van B. en W, die deze week in de raadscommissies worden besproken. De bespreking is een gevolg van nieuwe gegevens die aan het Raadhuis plein zijn binnengekomen naar aanlei ding van het raadsbesluit van deze zo mer om het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te bewegen het huisvestingsoverzicht voor Waddinx veense scholen in de periode 1991-1993 te herzien. Het resultaat daarvan is dat de Kardi naal Alfrinkschool met twee lokalen mag uitbreiden en dat de Koningin Beatrixschool er maar één lokaal bij krijgt in plaats van de gevraagde twee. Het ministerie motiveert dit met de in middels ontstane leegstand in de Ko ningin Julianaschool aan de Tollens laan van één lokaal. ling en overdracht van de noodzake lijke bouwgrond aan de Zuidplaslaan geregeld moeten worden. Bepaald is dat het college van B. en W. de bouw plannen en de daarbij behorende kos ten nog moet goedkeuren. Om geen onnodig risico te lopen zal dit ook voor 1 oktober a.s. gerealiseerd moeten zijn. De schoolbesturen zijn overigens al enige tijd geleden begonnen met de voorbereidingen. Van de mogelijkheid om van gemeen teweg beroep tegen de besluitvorming van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen beroep in te stellen wordt op dit moment afgezien, want daardoor treedt vertraging op en dan zou wel eens als gevolg van de ’’nood wet” alles verloren kunnen zijn. Dat betekent dat men zich neerlegt bij het niet doorgaan van één lokaal erbij voor de Koningin Beatrixschool en het schrappen van twee nieuwe lokalen voor de Annie M.G. Schmidtschool. Eerder hadden Ben W. al besloten om geen nieuw verzoek om een rijksver- goeding voor de uitbreiding van de An nie M..G. Schmidtschool met twee lo kalen en een tweede A-lokaal (gymnas tiek) in te dienen, omdat een dergelijk verzoek niet meer voldoende kan wor den onderbouwd. In een gesprek met het ministerie is deze constatering ook door ’’Zoetermeer” bevestigd. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 30 augustus begint koffiebar ”De Schaapskooi” aan de Nesse het nieuwe winterseizoen met Theo van Teijlin- gen, een troubadour van het eerste plan. Op deze avond zingt en vertelt hij over Franciscus van Assisi. Een reizende prediker, uit de 13e eeuw, die volgens velen niet goed wijs was. Maar die, zo als uit het programma van Theo zal blij- ken, hele radicale, gezonde ideeën had over het leven. Kom maar kijken en luisteren naar Theo van Teijlingen die in ’cabaretes ke’ teksten, verhalen en gevoelige lied jes het verleden doet herleven. De deuren staan vanaf kwart voor acht open en het programma begint om kwart voor negen. De toegang is vrij. r. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Zie ook onze advert, op pagina 27. ■Mi ’7-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1