Amerikaanse Onderzoek verkoping Luifelbaan College sprak met beide uitgevers bodem bij Brugweg Linnen dak weer weg Komende zaterdag 31 augustus Twee PTT- cellen bij Luifelbaan Lokatie industrieterrein Expositie amateurs in raadzaal Fietstocht Kunstzinning Brandje bij Artilux BV Duiker hersteld Dieren bescherming op weekmarkt P. Alblas overleden Zonnig Zuid start nieuw seizoen Over overname van het Weekblad voor Waddinxveen Bijbelcursus in Zevenhuizen Humanistisch Café in Gouda Antwoorden Inzicht Week 35 VERKOOP bij inschrijving van Pagina 21 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 wordt er voor het eerst een Amerikaanse verkoping gehouden. - I NIEUWE EN GEBRUIKTE PIANO’S WADDINXVEEN - Komende zaterdag sl augustus is het Luifelbaandag 1991 in het winkelcentrum aan de Brederolaan. Tussen negen en vier uur staan er in Waddinxveen-Noord allerlei kraampjes met koopwaar en PIANOHANDEL MOS EN SPETTER St. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN TEL. 01828-11697 TEVENS ACCESSOIRES, STEMMEN EN REPAREREN Geopend: Donderdag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. N -- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft over de overname van het Weekblad voor Waddinxveen kortgeleden ge sprekken gevoerd met de huidige uitgever Veta BV en met de nieuwe uit gever NDU/Dagblad van Rijn en Gouwe BV. B. en W. delen dat vorige week woensdag mee in de beantwoording van de 12 schriftelijke vragen die de PvdA-gemeenteraadsleden mevrouw A. Vermeij en drs. M. Kraaijestein over deze kwestie hebben gesteld. NNv b--- WADDINXVEEN - In een brief aan omwonenden heeft de gemeente Waddinxveen vorige week laten weten dat de gemeentelijke dienst Open bare Werken en -Bedrijven binnenkort een nader onderzoek start naar de kwaliteit van de grond en het grondwater op het bedrijventerrein aan Brugweg/Henegouwerweg. WADDINXVEEN - Op 87-jarige leef tijd is de aan de Peter Zuidlaan wo- ’nende P. Alblas overledenHij is op de (algemene begraafplaats aan de Alber- ■dingk Thijmlaan ter aarde besteld. WADDINXVEEN - Vorige week vrij dag 23 augustus heeft de wijk- en speel tuinvereniging Zonnig Zuid in de St. Victorwijk met een voetbaltoernooi om de ”Zonnig-Zuid” Beker het nieuwe seizoen geopend. 1 t 1IU Waddinxveen, geweest. b Is het u bekend of er eventueel redenen van redactionele, financiële en/of eco nomische aard aan deze overname ten grondslag liggen? Uit de ons verstrekte informatie is ons gebleken dat aan de overname com merciële overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Naar de mening van de lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente be houdt alles wat wordt gedaan uit liefde tot Jezus Christus zijn waarde en zal blijven bestaan. In hoeverre zijn B. en W. door de hui dige uitgever (Uitgeverij Veta BV) en door de nieuwe uitgever (NDU BV/ De gestelde PvdA-vragen zijn als volgt door het college van Burgemeester en Wethouders beantwoord: Heeft het college van B. en W. kennis genomen van het bericht dat er na 46 jaar een definitief einde komt aan het zelfstandig voortbestaan van het in 1945 opgerichte Weekblad voor Wad dinxveen? (Zie bericht ”NDU koopt weekblad van Waddinxveen” in de Goudsche Courant van zaterdag 3 au gustus 1991). Ja. Ons college heeft via genoemd arti kel in de Goudsche Courant kennisge nomen van de overname van het Week blad voor Waddinxveen. Hoe kijkt het college van B. en W. - in het licht van de overname van het Weekblad voor Waddinxveen en zo kort na de opheffing van de Kabelkrant Waddinxveen - aan tegen de aard en WADDINXVEEN - In Waddinx veen staan diverse telefooncellen. De kroon spant het winkelcentrum Luifelbaan aan de Brederolaan in Waddinxveen-Noord waar maar liefst twee telefooncellen staan. Wanneer kan de al enkele jaren geleden aangekondigde gemeentelijke voor- lichtingsnota tegemoet worden gezien? In de beleidstoelichting op de beleids begroting 1991 stelden B. en W. in het hoofdstuk ’’Algemeen Bestuur” onder ’’Voorlichting” op pagina 5: ”Met de beschikbare menskracht zijn de gren zen bereikt van wat op het gebied van communicatie en voorlichting kan worden gedaan. Om de menskracht zo effectief mogelijk te benutten, wordt met name gekozen voor voorlichting via persberichten en eigen gemeente lijke folders”. Voorts kondigde u aan dat ”in de komende periode getracht zal worden de gemeentelijke rubriek qua om vang te comprimeren en ook op andere manieren de gemeentelijke in formatie bij diegenen te krijgen, die daaraan behoefte hebben”. In hoeverre zijn B. en W. er al in geslaagd aan deze nieuwe taakstelling inhoud te geven en zo ja op welke wijze? De hier gestelde vragen hebben niets te maken met de overname van het Weekblad voor Waddinxveen. Bespre king daarvan dient ons inziens plaats te vinden in het kader van de in voorbe reiding zijnde nota Communicatiebe leid. Wanneer u het verschijnen van deze nota niet wenst af te wachten heeft u de gelegenheid ons in de commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken, of in het kader van de begrotingsbehande ling 1992 vragen te stellen. De fractie van de PvdA constateert dat Waddinxveen met deze overname het enige ’’eigen” weekblad gaat verliezen. Is het college geïnformeerd met ingang van welke datum dat gaat gebeuren? Met ingang van 1 januari 1992 zal de overname zijn beslag krijgen. Daaraan voorafgaand zal al sprake zijn van een gedeeltelijke samenwerking. Zo zal de zogenaamde baliefunctie (voor de af gifte van advertenties en kopij) voorlo pig nog bij drukkerij Veldwijk aan de Oranjelaan verzorgd worden. WADDINXVEEN - Zaterdag 7 sep tember kan tussen 14.00-15.00 uur bij het gebouw Het Anker aan de Nesse (achter de Brugkerk) gestart worden voor de 20 kilometer lange fiets-recrea- tietocht onder het motto ’’Kunstzin nig”. Langs de route wordt de deelne mers gevraagd zoveel mogelijk kunst werken te ontdekken. De tocht langs mooie plekjes in en bui ten Waddinxveen wordt gehouden door de Stichting Woord en Daad. De opbrengst is bedoeld voor een project voor hongerende kinderen in Ha“ti. De kosten van deelname bedragen 2,50 voor volwassenen en 1,- voor kinderen tot 15 jaar. Er kan zaterdag 7 september tussen 14.00-15.00 uur ook gestart worden bij het kerkgebouw van de Gerefor meerde gemeente aan de Mendelweg in Boskoop. Heeft de overname nog eventuele ge volgen en/of perspectieven voor het huidige en toekomstige voorlichtings beleid van de gemeente Waddinxveen? Voor het huidige voorlichtingsbeleid heeft de overname, gelet op de ver wachtingen ten aanzien van de inhoud en profilering van het Weekblad, naar verwachting geen consequenties. autobedrijf Van Beijnum een grote springiraffe en kunnen de kleintjes worden geschminkt. Voor de inwen dige mens zorgt onder andere een olie- bollenkraam. De Bas Speelgoed demonstreert in een kraam komende zaterdag Abalone, dat volgende week op de Naj aarsbeurs in Utrecht wordt gekozen tot speelgoed (spel) van het jaar 1991. Abalone van spellenmaker Goliath in Hattem, is een taktiekspel voor 1 tot 2 personen vanaf acht jaar. De spelregels van het één meter grote spel zijn in een minuut te leren. Het speldoel is de te genspeler van het uitgekiende spelbord af te drijven. In de zeshoekige doos be vinden zich een massief kunststof spel bord met 14 witte en 17 zwarte gepolij ste glazen spelballen. De Luifelbaandag 1991 is voor ieder een in en buiten Waddinxveen weer de moeite van een bezoek waard. GOUDA - Maandagavond 2 septem ber om negen uur opent de afdeling Midden-Holland van het Humanistisch Verbond het activiteitenseizoen 1991/ 1992 met het tot een traditie geworden maandelijks Humanistisch Café in het fiOC-trefcentrum aan de Spiegelstraat 113a in Gouda. Ook in dit seizoen zal het café iedere eerste maandag van de maand een plek rijn waar humanistische gezinde men sen, leden en niet-leden, elkaar in een p/ettige, ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Dit keer zal in de loop van de avond Marry Menschaart haar ’’Mening van de Maand” geven in een pakkende be spiegeling van zaken, die ons bezighou- An. Het nader onderzoek heeft als doel in zicht te krijgen in de precieze aard, om vang, verspreiding en gevolgen van de verontreinigende stoffen in grond en grondwater. Het onderzoek moet uit wijzen of er risico’s voor de volksge zondheid en het milieu zijn en of er dus maatregelen moeten worden getroffen. Het onderzoek zal in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd door een ingenieursbureau Het onderzoek is verdeeld in drie fa sen, te weten: 1. het verkrijgen van een globaal inzicht in de aard en de omvang van de bodemverontreiniging; 2. vast stelling van horizontale en verticale verspreiding van verontreinigingen in grond en grondwateren 3. beoordeling van toekomstige verspreiding en van contactmogelijkheden met de veront reiniging. In iedere fase kan veldwerk en labora toriumwerk worden uitgevoerd. Er zul len op verschillende plaatsen monsters van de bodem en het grondwater wor den genomen. Deze monsters worden in een laboratorium geanalyseerd. Uit de analyse blijkt welke concentra ties van verontreinigde stoffen dr in de monsters zitten. Zo wordt bepaald waar de verontreinigen en hoe groot de mate van verontreiniging is. Tevens vindt ook zintuiglijk onderzoek plaats. Op basis van bijvoorbeeld kleur en geur kan een deskundige beoorde len of de grond vervuild is. Het ligt in de bedoeling het nader on derzoek in week 35 te starten. De werk zaamheden worden uitgevoerd door Lexmond Milieu-adviezen BV te Nieu- werbrug. Als er geen vertragende om standigheden zijn, is voor het eigen lijke onderzoek zes maanden nodig. Indien noodzakelijk stellen B. en W. de omwonenden in die periode middels een bewonersbericht op de hoogte van de stand van zaken. IN ieder geval zal men na afloop van het onderzoek op de hoogte worden gesteld van de resulta ten. In overleg met de gemeente wordt be paald wie de omwonenden als bewoner vertegenwoordigt. Deze vertegen woordiger zal deel uitmaken van de in Beide uitgevers hebben in die gesprek ken het college verzekerd dat de goede formule van het Weekblad voor Wad dinxveen gehandhaafd zal blijven, al ’’zijn daarvoor bij de overname door de beide uitgevers geen waarborgen over eengekomen”. Veranderingen komen er bijvoorbeeld wel in de opmaak (de lay-out gaat van zeven naar acht ko lommen). Wat in de beantwoording wel opvalt is dat Burgemeester en Wethouders al leen wensen in te gaan op de feitelijk door de PvdA-raadsleden gestelde vra gen. ”Wij onthouden ons van reacties op uitlatingen of waarde-oordelen die in uw vraagstelling zijn verweven”, zo laten loco-burgemeester P.F.J. van Schie en gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose in een zin voorafgaande aan de beantwoording weten. B. en W. laten in hun antwoorden ver der weten dat het Dagblad van Rijn en Gouwe BV plannen heeft om in de dorpskom van Waddinxveen voor het dagblad en het weekblad een eigen kantoor te vestigen. Voorlopig wordt echter door de nieuwe uitgever vanaf 1 september a.s. gebruik gemaakt van een deel van de balie van het kantoor van het grafisch bedrijf Veldwijk BV aan de Oranjelaan. Over de schriftelijke vragen en ant woorden met betrekking tot de over name van het Weekblad voor Wad dinxveen kunnen de gemeenteraadsle den verder spreken in de raadscommis sie voor algemeen bestuurlijke zaken van dinsdagavond 10 september en in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 18 september. De ver gaderstukken zullen daarvoor op de beide agenda’s worden gezet. Heeft de overname naar de mening van B. en W. gevolgen voor het gevoerde advertentie- en publikatiebeleid van de gemeente Waddinxveen op onder an dere het gebied van de wekelijkse ge meentelijke informatierubriek ’’Ge meente Waddinxveen”, de personeel sadvertenties en de overige gemeente lijke bekendmakingen? Nee-. WADDINXVEEN - De Waddinx- vëense vrijwillige brandweer heeft za terdagmorgen voorkomen dat de fa briek van kleinmeubelen Artilux BV aan de Mercuriusweg in de vlammen opging. Mede dank zij kordaat optre den van de aanwezige medewerkers kon de schade tot een minimum be perkt blijven. Het vuur was ontstaan bij het wegslij pen van draadijzer dat uit een muur stak. De vonkenregen bereikte enkele bussen met lak en verfverdunner op de grond bij de spuitcabine die daarop •vlam vatten. in eerste instantie werd de brand, die voor een grote rookontwikkeling zorg demet een poederblusser bedwongen De brandweerlieden maakten het kar wei af. Brandweerman Jan Meijer moest zich na het uitrukken van de vrijwillige brandweer onder ziekenhuisbehande ling stellen, omdat hij een zweepslag Opliep. Hij is als eerste gemeentebode Van Waddinxveen tenminste een week uitgeschakeld. WADDINXVEEN - In opdracht van de gemeentelijke dienst Openbare -Werken en -Bedrijven is in de Es- doornlaan bij het kruispunt met de Kerkweg-West en de Chopinlaan een riuiker hersteld. Daarna zal het wegdek worden aangepakt. De duiker verzakte steeds door weg vloeiend zand. Omdat kleine repara ties onvoldoende soelaas boden is de /verzakking van de ondergrondse riool- verbinding tussen de Petteplas en het water naast en achter de oude begraaf plaats ditmaal grondig aangepakt. Heeft de overname gevolgen voorde lo kale werkgelegenheid bij de Waddinx- veense uitgever nu en in de toekomst en zo ja welke zijn die gevolgen? Neen. Alle rechtstreekse betrokkenen worden door de nieuwe uitgever in de gelegenheid gesteld hun werkzaamhe den te continueren onder nagenoeg de zelfde condities. het karakter van de toekomstige nieuwsvoorziening van de inwoners van Waddinxveen en zijn daarin wijzi gingen c.q. verbeteringen te voorzien? Hierbij betrekt de PvdA-fractie ook de andere in Waddinxveen verschijnende huis-aan-huis weekbladen Holland Silhouet, Waddinxveense Post en Dorpskrant en de regionale dagbladen Rijn en Gouwe en Goudse Courant. Welke officiële dekkingspercentages (bereik) hebben beide dagbladen ove rigens in Waddinxveen? Op basis van de uitlatingen van de nieuwe uitgever moeten wij conclude ren dat het de intentie is om de nieuws voorziening in Waddinxveen ten ge volge van de overname niet te wijzigen. Wel wordt verwacht dat na de vestiging van een eigen kantoor in Waddinxveen en het onderbrengen van een redacteur die voornamelijk voor Waddinxveen zal werken, de nieuwsvoorziening in het weekblad én het dagblad sterk zal kunnen verbeteren. Op welke wijze uw fractie ook de an dere in Waddinxveen verschijnende huis-aan-huis-weekbladen en twee re gionale dagbladen wil betrekken, is ons niet duidelijk. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat veel uitgevers streven naar een weekbladcomponent voor hun dagbladen. Beschikbaar is een overzicht inzake be reik, oplage en dekkingspercentages van alle in Waddinxveen verschijnende dag- en weekbladen. WADDINXVEEN - Komende vrijdag staat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Gouda en omstreken, met een infor- matie/verkoopstand op de weekmarkt in Waddinxveen. Voor kinderen in diverse leeftijdsgroe pen tussen drie en twaalf jaar is er een kleurwedstrijd. Voor de mooist ge kleurde platen zijn aardige prijsjes be schikbaar. In de week van 30 september t/m 4 ok tober houdt de Dierenbescherming weer de jaarlijkse huis-aan-huis-collec- te. Hiervoor worden dringend collec tanten gezocht. De opbrengst wordt besteed aan aller lei projecten in de eigen regio, zoals voorlichting, wintervoeding voor de vogels, en natuurlijk vooral het Goudse dierentehuis Midden-Holland, waar per jaar zo’n 1.000 dieren passe ren, met name honden en katten die zwerven of door hun baas worden afge staan. Wie overweegt een huisdier aan te schaffen wordt verzocht eerst eens een kijkje te nemen in het dierentehuis. Het ligt aan de Groenhovenweg 502 te Gouda en is geopend maandag tot en met zaterdag van 14.00-16.00 uur (tel. 01820-30164). Wie bij de collecte wil helpen kan zich opgeven in de kraam of contact opne men met mevr. Gort (tel. 16519) of mevr. Witte (tel. 16347). ZEVENHUIZEN - In de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk aan de Dorps straat in Zevenhuizen gaat de Evange lische Toeristingsschool (Brandpunt Bijbelschool) op de eerste en derde woensdagavond van de maand om half acht een cursus verzorgen, zo heeft me vrouw A. v.d. Berg, Julianastraat 37 in Moerkapelle (tel. 01793-1555) laten weten. De Stichting Evangelische Bijbel school in Doom geeft reeds meer dan dertig jaar in 25 plaatsen in Nederland een Bijbelschool-cursus, die bedoeld is voor mensen die overdag werken. Dat gebeurt op één zaterdag of twee avonden per maand van september tot en met mei. De school is bedoeld voor mensen, die meer van de Bijbel willen weten en meer toegerust willen worden in hun geloof en voor eventueel werk in hun kerk of gemeente. Naast de studie van de Bijbel nemen ook onderwerpen als gezinsleven, ge- meenteleven, evangelisatie en pasto raat een ruime plaats in. De totale cur sus duurt vier jaar. Dit onderzoek wordt door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd conform de Interimwet Bodemsanering. De pro vincie heeft hierin een toetsende rol, omdat zij uiteindelijk verantwoorde lijk blijft in het kader van het sanerings programma. Naar aanleiding van een geconsta teerde verontreiniging in maart 1989 op het oppervlaktewater in de watergang achter de Brugweg heeft een bodemon derzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft zich tevens uitge strekt tot het open terrein van twee in de zuid-westhoek van het bedrijfster rein gelegen bedrijven. De resultaten hiervan gaven aan dat het betreffende gebied was verontreinigd met olie, PAK en zware metalen. De concentraties van deze stoffen zijn zodanig hoog dat een nader onderzoek voor het gehele bedrijfsterrein noodza kelijk wordt geacht. WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeentehuis wordt van zater dag 28 september tot en met zaterdag 12 oktober weer de jaarlijkse expositie van werken van Waddinxveense ama- teurkunstenaars gehouden. Belangstellende kunstenaars kunnen tich voor de komende expositie nog bij de afdeling Welzijn van de gemeente (Waddinxveen opgeven. Het aantal te exposeren werken per persoon is af hankelijk van het aantal inschrijvin gen. De in te dienen werken mogen niet groter zijn dan 100 x 100 centime ter. Is het u bekend op welke wijze in de nieuwe situatie de gevarieerde redac tionele aandacht voorzo veel mogelijk maatschappelijke en politieke sectoren van de Waddinxveense samenleving optimaal gewaarborgd blijft? Heeft de huidige uitgever daarin bij de over name voorzien en welke afspraken zijn daarover eventueel met de nieuwe uit gever gemaakt? De huidige uitgever heeft ons verze kerd dat de nieuwe uitgever juist van wege de goede formule van het Week blad voor Waddinxveen voor de over name van dit weekblad gekozen heeft. Bij de overname zijn daarover door de beide uitgevers geen waarborgen over eengekomen. Ook de nieuwe uitgever heeft bevestigd dat de formule van het weekblad gehandhaafd zal blijven. Veranderingen komen er wel in bij voorbeeld de opmaak. (De lay-out gaat van zeven naar acht kolommen). Dagblad van Rijn en Gouwe BV) over deze voor de lokale nieuwsvoorziening en -informatie zo belangwekkende overname geïnformeerd? En zo ja, op welk tijdstip en wat is precies de in houd van deze informatie? Zo nee, laat u zich dan zo spoedig mogelijk infor meren? En brengt u daarvan de raad op de hoogte? Ons college is op vrijdag 9 augustus jl door de huidige uitgever van het Week blad voor Waddinxveen benaderd met het verzoek om in een gesprek de over name te mogen toelichten. Dat gesprek heeft op maandag 12 augustus jl plaats gevonden. Op donderdag 15 augustus jl is gesproken met de nieuwe uitgever van het Weekblad voor Waddinxveen. Tijdens deze gesprekken is inzicht ge geven in de gevolgde aanpak bij de overname, de overwegingen die daar bij een rol hebben gespeeld, de conti nuïteit van het weekblad en de gevol gen van een en ander voor de informa tievoorziening in de gemeente en voor de gemeente als adverteerder in het weekblad. In navolging van banketbakker Van den Berg, die de Amerikaanse verko ping introduceerde tijdens een open huis in de Passage en bij de heropening van de winkel aan de Luifelbaan, maakt het publiek ook tijdens de Lui felbaandag kennis met de succescvolle Amerikaanse verkoping. Op deze dag staat er één kraam vol met verschillende artikelen uit alle deelne mende winkels. Daar vindt men wor sten, bananen, bloemen, hengels, speelgoed, een kratje bier, stroopwa fels, koffie en noem maar op. Elke winkelier levert een aantal artike len. De totale opbrengst van de Ameri kaanse verkoping wordt bestemd voor de Stichting De Gouwebloem, die voor veel zieke en gehandicapte Waddinx- veners veel betekent. De bezoekers van de Luifelbaandag krijgen van banketbakker Van den Berg weer een gratis kopje koffie en een stroopwafel aangeboden. Voor de kinderen is er limonade. Dat is gelijk een goed moment om mee te doen aan de Amerikaanse verkoping. Zoals altijd hebben de winkeliers van het winkelcentrum Luifelbaan weer ge dacht aan de kinderen. Zo staat er bij Bureau Beheer Landbouwgronden zal op 18 september 1991 om 11 uur in hotel-restaurant Groenendijk Rijndijk 96 te Hazerswoude t.o.v. notaris Mr. G.P.van Breugel overgaan tot de OPENBARE VRIJWILLIGE 36 HECTARE CULTUURGROND waaronder percelen weiland, alsmede percelen bestemd voor de boomkwekerij te Hazerswoude. Zoeterwoude, Boskoop en Benthuizen. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op door bovengenoemde notaris uit te reiken inschrijvings-, formulieren op bovengemeld tijdstip. Nadere informatie, inschrijvingsformulieren en inschrijvingsvoorwaarden met prijslijsten zijn te verkrijgen bij Mr. J. Kroes. notariskantoor Mr. G.P. van Breugel postbus 128. 2394 ZG Hazerswoude rel.: 01714-14600. Zijn er vanuit het college van B. en W. nog pogingen ondernomen om in over leg met de huidige uitgever in Wad dinxveen de uitgave van een zelfstandig plaatselijk nieuwsblad als het Week blad voor Waddinxveen tot de moge lijkheden te laten behoren? Of is het college dit alsnog van plan te gaan doen? Gelet op het feit dat genoemde ge sprekken plaatsvonden nadat partijen tot volledige overeenstemming waren gekomen, waren er voor ons college geen mogelijkheden om te doen wat in deze vraag verzocht wordt. Wij zouden daartoe overigens ook niet bereid zijn geweest. Pieter Alblas was het oudste lid van de Hervormd Gemengde Zangvereniging JVox Jubilans, oud-hulpkoster van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen en een graaggeziene Waddinxvener. Voor al zijn activiteiten kreeg hij in ‘4973 uit handen van wethouder H. Hui ler (SGP/Hervormde Kiesvereniging) %de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. “De in Boskoop geboren tuinder Pieter •Alblas richtte op 26 januari 1933, sa men met anderen, de ijsclub Nooit Ge dacht op. Hij was ook bestuurslid en Voorzitter van deze club. Ook is hij be- stuurslid van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB), afdeling Soms was er sprake van grote drukte in de tent van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen die een week lang aan de Zuidplaslaan heeft gestaan. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen heeft aan de Zuidplaslaan bij het win kelcentrum Zuidplas weer een ge slaagde tentevangelisatieweek voor te stellen projectgroep. Voor ieder te onderzoeken lokatie in het kader van de Interimwet Bodemsa nering wordt een projectgroep inge steld. De projectgroep bespreekt de onderzoeksresultaten en adviseert het college van B. en W. over de te nemen besluiten. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land nemen nadien besluiten over de vervolg onderzoeken en eventueel te nemen maatregelen. B. en W. streven ernaar de project groep zodanig samen te stellen dat daarin alle belanghebbenden vertegen woordigd zijn. Wellicht is er aan de Brugweg een buurtcomité of een wijk- vereniging. Een lid hiervan kan dan op voordracht van die vereniging lid wor den van de projectgroep. Het toernooi, waarvoor i 1990 Vink Verzekeringen de wisselbeker beschik baar gesteld heeft, deden mee OMO, Zuidkade 1, Overkant en uiteraard Zonnig Zuid. Het toernooi blonk uit in sportiviteit en gezelligheid en werd gehouden op het terrein van de voetbalvereniging WSE. Winnaar werd Zonnig Zuid. Feitelijk waren alle deelnemers winnaar, van wege die sportiviteit. Zoals de laatste aren gebruikelijk is, is dit toernooi tevens de eerste activiteit van het nieuwe seizoen van de speel tuinvereniging Zonnig Zuid. Het programma van Zonnig Zuid staat in de komende periode weer bol van al lerlei activiteiten, zoals gezelligheids- middagen voor volwassenen, die op 10 september weer aanvangen. De peu- terclub voor 2,5-, 3- en 4 -jarigen begint op 11 september. De schaakavonden zijn gepland op de eerste en de derde donderdag van de maand te beginnen op 5 september, terwijl de computer lessen zullen worden gehouden op de tweede en de vierde donderdagavon den en wel vanaf 12 september. De maandelijkse klaverjas-avonden starten al op 4 september. De jongsten krijgen weer hun hobby-club terug vanaf oktober. Bingo voor groot en klein staat weer meerde malen op het programma. Op vrijdag 6 september is er een avondje vissen gepland. Hiervoor kan nog aangemeld worden tot en met 3 september op telefoonnummer 16143 of 15859. En wat dachten de wijkbewo ners van vissen voor vrouwen? Dat is gepland op vrijdag 13 september. Hier voor kan men zich aanmelden door een telefoontje te plegen met nummer 16143 tot uiterlijk 10 september. Als de verbouwing van het wijkgebouw Zuid nu ook nog snel zal afkomen, dan ziet het seizoen er voor alle leden en wijk bewoners van Zonnig Zuid weer glans rijk uit. jong en oud achter de rug. De commissie met een kleine honderd vrijwilligers/sters had goed weer voor het uitgebreide programma in en bui ten de tent onder het motto ”Er is er maar Eén”, FT',**?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 21