Voorwaarts en niet vergeten Gouwestem tien jaar Nieuwe reeks i zes concerten Tweede lustrum mannenkoor Gemeente In raadzaal Waddinxveen Dansen voor ouderen op 18 september EuropaTuin Appelboom in de tuin Passafleur vernieuwde interieur De Sperwer HSW gaat vissen op Coenecoop Lions Club Z’huizen voert actie op braderie praat met Vondelwijk over voetpad Rommelmarkt kinderen in Zuidplas Vermeulen van Staringlaan naar Coenecoop Collecte militaire tehuizen kj.t u J- CD-opname Nieuwe leden CD-aanbod Jubileumconcert Yoga Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. I 1 te ■f Pagina 25 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 De medewerkster van Gerard van der Lubbe in zijn vernieuwde bloemenzaak Passafleur in het winkelcentrum Ter gelegenheid van het 10-jarig be staan is er door De Gouwestem een CD-opname gemaakt, die in oktober wordt uitgebracht. De nieuwe CD is genoemd naar één van de psalmen die het mannenkoor zingt ’’Jubelt God ter eer”. De opnamen zijn gemaakt op 22 en 23 ARIE SLINGER oud-voorzitter PvdA- afdeling Waddinxveen. Aan het begin van het nieuwe vereni- gingsseizoen nodig het bestuur van het mannenkoor alle mannen uit die van zingen houden om eens een repetitie bij te wonen of zich direct als lid aan te melden. De eerste repetitie is op maandag avond 2 september om kwart voor acht in de aula van de chr. scholengemeen schap De Wadde aan de Sniepweg te Waddinxveen. Voor nadere informatie kan men te recht bij de waarnemend secretaris W. Kooiman (01828-16390) of bij de voor zitter N.J. Vavier (01828-14114). "de Passage”. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem in Waddinxveen bestaat zaterdag 7 september officieel 10 jaar. Het koor groeide sinds 1981 uit van 40 naar ruim 80 leden. De Gou westem verzorgt jaarlijks zanguitvoeringen, concerten en allerlei andere muzikale bijdragen. De wekelijkse repetities in de aula van de christelijke scholengemeenschap De Wadde zijn niet alleen bijeenkomsten waarin heel veel aan muziekvorming wordt gedaan, maar ze worden ook geken merkt door een aantrekkelijke ongedwongen sfeer. april in de klankvolle Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn. Een groot aantal liederen wordt door het mannenkoor op fraaie wijze ten gehore gebracht onder de deskundige leiding van de dirigent Adriaan Verhoef. Medewerking wordt verleend door het trio ”Con Moto”, bestaande uit Riet den Hertog (sopraan), Marjanne Scheurwater (hobo) en Liesbeth Sep- penwoolde (piano). Ben Kramer bege leidt het koor en de solisten op het or gel. Kortom een zeer aanbevelens- waardige CD-opname, die overigens ook op muziekcassette is uitgebracht. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Strombeek. Weersgesteldheid z.w. wind. Afstand 131 km. In concours 615 duiven. Gelost om 7.50 uur. Aankomst eerste duif 9.07 uur. Laatste duif 9.17 uur. Snelheid eerste duif 1636 m.p.m. Uitslagen: F. Rip 1-5-77-117; R.A. van der Made 2-13-15-27-93-96-100-125- 141-145-149; D. Boere 3-8-33-36-44- 53-61-80-90-98-129-144; J. Verbakel 4- 9-11-14-17-21-23-24-26-28-30-34-37- 39-42-43-49-52-59-64-75-84-87-92-94- 102-105 -108-114-124; J. Toor 6-65-72- 86-101; D. Griffioen 7-25-31-56-66-81- 110-115-146-148; T.H. Twigt Zn 10- 50-58-97-153; A. Hofman 12-83; M. Tollenaar 16-54-57-62-63-70-118-121- 152; H. Metselaar 18-45-76-82-89-106- 107-119-126-134-135-138-147; T. Troost 19-22-35-73-88-139; mevr. C. Buik 20-151; N. Hoogerdijk 29-38-41- 46-47-69-71-128-131; H. Vink 32; P. Steenland 48-79-103-122; J.W. Sekeris 51; D.M. Degenhardt 55-133-150; N. van Tol 60-109-132-154; D. Heeren 67- 78-95-113-123; E. van Beek 68-85-99- 116-142-143; C.A. Bode 74-91-140; J. Jansen Zn 104-111-127; J. Deelen 112; M. Verschoor 120-137; A.H. Ki- vits 130-136. moeilijkste werken uit de gehele piano- literatuur en geven blijk van een over rompelende muzikale zeggingskracht. Een must voor de pianoliefhebbers. Hein Meens en Leo van Doeselaar brengen op 13 februari een avondvul lend programma met de liederencyclus Die Winterreise van Franz Schubert. Gezien de bekendheid van deze liede ren is een aanbeveling eigenlijk over bodig. Het Raphaëlkwartet bestaat uit leden van radio-ensembles. Het kwartet speelt onder meer een onvoltooid strijkkwartet van Edvard Grieg dat na zijn dood door zijn vriend, de Neder landse componist Julius Röntgen, aan de hand van nagelaten schetsen werd voltooid. De pianist van het Sextet, Bart van Oort, studeerde onder meer in Ame rika en bij Stanley Hoogland. Bart van Oort heeft zich gespecialiseerd op het bespelen van de vroege pianoforte. Het ensemble waarmee hij optreedt speelt ook voor de bekende Organistie voor Oude Muziek. Deze instrumentalisten hebben een grondige kennis vergaard van de ’’au thentieke” speelwijzen. Op hun pro gramma staat onder meer een piano concert van Wolfgang Amadeus Mo zart dat door hen in kamermuziekbe- zetting wordt uitgevoerd (in Mozarts tijd niet ongewoon) maar dat de mu ziekliefhebber van vandaag meestal al leen kent in de combinatie piano en strijkorkest. WADDINXVEEN - Zaterdag 24 au gustus hield de hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) haar achtste wedstrijd van de zomercompetitie. Er .werd sinds lange tijd weer een wed strijd in de Lek gevist. Weer, waterstand en een goede stek nabij Lexmond werkten mee, zodat een goede vangst als het ware gewaar borgd was. Conclusie is, dat deze eerste wedstrijd na de zomerstop er mag we zen. De uitslag is als volgt: 1. W. Houtman (22.840 gram), 2. J. Rupke (11.760 gram), 3. A. van Leeuwen (9.620 gram), 4. R. Jenner (7.240 gram) en 5. L. Pouwer (5.800 gram). De negende wedstrijd wordt zaterdag 31 augustus gehouden in de Oude Rijn. Vertrek vanaf het NS-station Waddinx veen om 05.30 uur. ZEVENHUIZEN - In Zevenhuizen wordt zaterdag 7 september de jaar lijkse braderie gehouden waar door de Lions Club Zevenhuizen acte de pre’sence geeft om te proberen via di verse acties tien mille in te zamelen, zo dat 500 blinden in de Derde Wereld weer kunnen zien. Onder het motto ’’Open uw ogen voor de blinden in de wereld” gaan de ruim 300 Nederlandse Lions Clubs, en dus ook Lions Club Zevenhuizen, in hun omgeving actie voeren teneinde een bijdrage te leveren aan de bestrijding van blindheid in de wereld. Deze massale actie geschiedt in het ka der van het 40-jarig bestaan van Lions Nederland, en het 75-jarig bestaan van Lions International. Alleen al in de Derde Wereld zijn er 40 miljoen blinde medemensen. Zo’n 30 miljoen hadden helemaal niet blind hoeven te zijn. Blindheidsbestrijding is een bijzonder effectieve vorm van ontwikkelings hulp. De kosten/batenverhouding is ui termate gunstig, mede dankzij de be langeloze inzet van talloze Lions overal ter wereld. Het gaat vooral om zeer eenvoudige operaties die over het algemeen, - voor Nederlandse begrippen - zeer weinig kosten. Een oogoperatie in landen als India, Pakistan en Bangladesh kost slechts 20,- per operatie. Kunt U zich het geluk voorstellen van een uiterst arme blinde die op deze wijze het licht weer in zijn ogen terugkrijgt? In samenwerking met Dijkshoorn Bril len is er tijdens de komende braderie in Zevenhuizen een attractief programma opgezet. Hoofdactiviteit zal de oogme- ting zijn met een oogmeetcomputer. Van elke meting wordt ’n computeruit draai met het resultaat verstrekt. Prij zen: volwassenen 4,-, kinderen 2,-. Voor filatelisten en andere geïnteres seerden zullen er speciale zegels in het kader van het Lions blindenpro gramma verkrijgbaar zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot batterijra- den voor slechts één piek, met als eer ste prijs een weerstation van 175,-, dat tijdens de braderie in de etalage van Dijkshoorn Brillen te bezichtigen is. Naast de verkoop van ’artikelen’ zal er ook aandacht besteed worden aan het verstrekken van informatie en het ge ven van voorlichting. Een speciale vi deoband over, de Lions-blindencam- pagne zal gedurende de gehele brade rie vertoond worden, terwijl daarnaast uitvoerig informatie beschikbaar is. Het eerste geld is al binnen. Naast de door Rodenstock-importeur Nehom B.V. gratis ter beschikking gestelde oogmeetcomputer, zal Dijkshoorn Brillen 10% aan de actie afdragen van elke bril die in de week volgend op de braderie verkocht wordt! De rest ho pen de Lions zoveel mogelijk op de braderie in te zamelen. WADDINXVEEN - Het dansen voor ouderen in de dansschool Van der Lubbe aan de Sniepweg start definitief op woensdagmiddag 18 september. Dat heeft J. Kunz meegedeeld. Hij was vorig jaar initiatiefnemer van het dan sen voor ouderen, dat los staat van de afdeling Waddinxveen van de Alge mene Bond van Ouderen (ANBO), waarvan hij voorzitter is. Dansen voor ouderen werd direct on dersteund door de heer R. Vunderink, directeur van de (toen nog in oprichting zijnde) Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen. De activiteit wordt nog steeds door de heer Kunz georganiseerd en gecoördi neerd door de SWOW. De leiding is in handen van Guus en Renee van der Lubbe van Dansschool Van der Lubbe aan de Sniepweg, waar ook de lessen plaatsvinden. Een klein aantal danspa ren kan zich nog aansluiten. Bij voldoende belangstelling gaat dan sen voor ouderen ook weer van start met een nieuwe beginnerscursus stijl dansen voor ouderen op de zaterdag middagen. Ook deze cursus zal onder leiding komen te staan van Guus en Re nee van der Lubbe. Aanmelden echter bij J. Kunz, Prinses Irenestraat 27, tele foon 12689. Vanaf vrijdag 4 oktober kunnen ouderen iedere vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur weer gezellig vrij dansen in dansschool Van der Lub be. Voor inlichtingen belt men ook tele foonnummer 12689. Het tweede lustrum van De Gouwes tem gaat allerminst ongemerkt voorbij Het jubilerende koor heeft een nieuwe CD gemaakt met het trio Con Mote en er staat in de Waddinxveense Ontmoe- tingskerk op vrijdagavond 25 oktober een jubileumconcert op het program ma. De Gouwestem, die vanaf maan dagavond 2 september om kwart voor acht weer repeteert in De Wadde, werkt ook mee aan een Kerstavond in de Goudse St. Janskerk. Het mannenkoor is niet meer weg te denken uit het leven van vele zangers. De Gouwestem staat ook bij het pu bliek goed aangeschreven, van Urk tot Middelburg, in Waddinxveen en in de regio. Het mannenkoor trok in de afge lopen 10 jaar steeds veel toehoorders. WADDINXVEEN - Zodra de afdeling geschillen van de Raad van State in Den Haag een oordeel heeft geveld over het omstreden voetpad achter de De Genestetlaan naar het Gouwebos is een reactie van de gemeente Waddinx veen te verwachten. Die is immers aangekondigd in de ver gadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening van 11 juni jl, welke werd bijgewoond door een aan tal bewoners van de De Genestetlaan en omgeving. Het voorstel voor de aan leg van het voetpad is toen aangehou den. Beloofd werd dat na de uitspraak van de Raad van State in de raadscommis sie een open discussie zal plaatsvinden over de tracékeuze en de wenselijkheid van aanleg van het voetpad. In de Waddinxveense gemeenteraad zijn niet alle raadsfracties overtuigd van de noodzaak tot aanleg daarvan. Het college van Burgemeester en Wet houders heeft de voorkeur voor het voetpad onder aan de spoordijk al uit gesproken. Zoals bericht is de De Genestetlaan- bewoner G. Korver - die een einde moet maken aan het oneigenlijk ge bruik van gemeentegrond bij zijn huis - de enige buurtbewoner in de Vondel wijk, die zijn strijd tegen een eventueel voetpad naast en achter zijn huis, langs de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en achter de algemene begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan heeft voortgezet. Het gemeentebestuur en het recreatie schap Gouwebos zien het voetpad als een extra toegang van het bos tussen Waddinxveen en Boskoop en als een ommetje voor de buurtbewoners die dat willen. Het staat overigens niet vast of ze ooit tot de aanleg ervan zullen be sluiten, maar ze vinden het wel plezie rig als de bestemmingsplannen voor het gebied die mogelijkheid bieden. De heer Korver en zijn raadsman mr. M.L. Groen vinden het voetpad echter overbodig, want er zijn genoeg plekken om in het Gouwebos te kunnen komen, zoals via de Alberdingk ThijmlaanBo vendien trekt zo’n pad ’s avonds en ’s nachts ongure elementen aan in een dorp dat toch al met een politietekort kampt. Een adequate afscherming en verlichting zouden onvoldoende zijn. WADDINXVEEN - De wijkvereni- ging Zuidplas houdt rond Het Zuid- honk/De Duikelaar aan de Zuidplas- laan zaterdag 7 september van 10.00- 13.00 uur een kinderrommelmarkt. Kinderen die zich ingeschreven hebben kunnen zich vanaf 9.30 uur melden bij Het Zuidhonk. Ze krijgen dan hun plekje toegewezen. Zodat ze hun ver zamelde of gemaakte spulletjes neer kunnen gaan zetten. Voor het publiek wordt het extra aan trekkelijk gemaakt. Er zijn spelletjes, zoals kamerverhuur, rad van avontuur, popraden en knikkers raden. De kinde ren kunnen tevens geschminkt worden. Verder staat de koffie klaar. WADDINXVEEN - Vermeulen Kunststoftoepassingen BV aan de Sta- ringlaan gaat verhuizen naar het bedrij venpark Coenecoop. Het Waddinx veense bedrijf heeft daar voor 157,50 ,per vierkante meter 2.650 vierkante grond gekocht naast Hageman Collec tion BV. De totale grondprijs bedraagt G 443.875,-. ‘Voorafgaande aan de grondverkoop heeft de gemeente nagegaan of er sprake is van een ’’schone” bedrijfs voering, want Hageman was beloofd dat er in de directe omgeving een ’’stof vrij” bedrijf zou komen en dat blijkt het geval te zijn. I WADDINXVEEN - Het komend seizoen 1991-1992 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis voor de twaalfde maal een serie van zes kamermu ziekconcerten gehouden, telkens op donderdagavond om half negen. De medewerkenden zijn ditmaal pianist Fred Oldenburg 17 oktober), het Raphaël Kwartet (21 november), het Dante Trio (16 januari), de tenor Hein Meens en Leo van Doeselaar op pianoforte (13 februari), Studio La ren o.l.v. Marijke Ferguson (12 maart) en een Sextet o.l.v. Bart van Oort ;(23 april). 'De abonnementen op de Waddinx- veense muziekserie kosten 50,- (CJP ien Pas 65+ 38,-). De losse kaarten posten 11,25 (CJP en Pas 65+ 8,25). De houders van een abonne ment hebben recht op een aan de con- ■certreeks verbonden CD-serie van 72,-, maar die moet dan voor vrijdag '|6 september worden besteld. Kaarten <en CD’s zijn verkrijgbaar bij de ge meente Waddinxveen (op werkdagen ,van 9.00-12.00 uur onder nummer 01828-14433). Ook dit jaar worden uitsluitend hou ders van een abonnement in de gele genheid gesteld om in het bezit te ko men van een 6-delige CD-serie tegen het bedrag van slechts 72,-. Indien men in aanmerking wil komen voor de CD-serie, dient vóór 6 september a.s te worden besteld. Bezoekers van Waddinxveense kamer muziekconcerten kunnen bekende na men tegenkomen op deze CD’s en zo herinneringen aan een bijzonder con cert levendig houden. Zo conderteer- den eerder in Waddinxveen Rian de Waal en het uit vier vrouwen bestaande Colorado Quartet. In de nieuwe Waddinxveense kamer- muziekserie dienen enkele concerten wat nader te worden toegelicht. Op het programma staan twee cycli. Fred Ol denburg speelt op 17 oktober de 12 etu des van Liszt. De etudes behoren tot de Op vrijdagavond 25 oktober om 20.00 uur geeft De Gouwestem een jubi leumconcert in de Ontmóetingskerk aan de Groensvoorde. De medewer kenden aan de CD zullen ook op dit ju bileumconcert aanwezig zijn. Voor de pauze zal een deel van het re pertoire dat op de CD te beluisteren valt ten gehore worden gebracht, ter wijl na de pauze klassieke en populaire muziek zal worden gezongen. Een avond om bijtijds te reserveren. De Gouwestem is voorts uitgenodigd om op Kerstavond (dinsdag 24 decem ber )een muzikale bijdrage te leveren aan de Kerstnachtdienst in de luister rijke St. Janskerk in Gouda. Het man nenkoor heeft ook in 1986 meegewerkt aan deze kerkdienst en bewaart hier aan zeer goede herinneringen. WADDINXVEEN - In de week van 9 tot en met 14 september wordt de lan delijke collecte tot steun aan de mili taire tehuizen in Nederland, op Aruba en Curacao gehouden. Ruim 20.000 collectanten zullen dan in honderden Nederlandse gemeenten proberen om minstens een miljoen gulden in te za melen. De PTT-collecte wordt al sinds 1947 ge houden. Maar de collecte van 1991 is een duidelijke andere, dan alle voor gaande. Voor het eerst hebben het Pro testants Interkerkelijk Thuisfront, het Nationaal Katholiek Thuisfront en het Humanistisch Thuisfront besloten om voor deze collecte eendrachtig samen te werken. De Stichting Collectenplan heeft na melijk aan het Centraal Bureau Fond senwerving geadviseerd om na 1992 geen landelijke collecte meer voor de militaire tehuizen toe te staan, wanneer de collecte niet minimaal een miljoen gulden opbrengt. De gemiddelde op brengst in de laatste vijf jaar was 960.000,-. De collecte is van cruciaal belang voor de thuisfronten, die tezamen 55 mili taire tehuizen financieel steunen. Zon der collecteOopbrengst zal een aantal van deze tehuizen gesloten moeten worden en zullen de dominees en aal moezeniers en humanistische raadslie den in de krijgsmacht geen geldelijk support meer mogen verwachten. Juist de laatste jaren is het belang van dit werk zeer toegenomen. De militaire te huizen registreren jaarlijks meer dan twee miljoen bezoeken. Deze lande lijke collecte mag dus niet mislukken. Vakbeweging en kabinetspolitiek bot sen momenteel hevig op elkaar. Deze keer is de inzet van het conflict de plan nen van het kabinet met de WAO en de Ziektewet. Niet onbelangrijk is tevens wat er met de koppeling gaat gebeuren. Van de beide regeringspartijen lijdt de PvdA het meest onder het verlies van de kiezersgunst. Overigens vindt er al sedert jaren binnen de PvdA een dis cussie plaats over de koers en de grond slagen van de sociaal-democratie. Veel jongeren en nieuwelingen in de partij lonken in de linksliberale richting. Een richting die bijvoorbeeld de vakbewe ging niet heen wil. Belangenbehartiging kan niet zonder ethiek. Vier jaar geleden, om precies te zijn op 1 juni 1987, nam ik deel aan een schriftelijke discussie in het landelijke PvdA-opinieblad Voorwaarts. Daarin hield ik toentertijd een pleidooi voor een programmatische oppositie. Omdat de inhoud gaat over koers en grondslagen van de democratisch so cialistische PvdA is het artikel nauwe lijks gedateerd. Mijn standpunt als voorzitter van de Goudse FNV-afde- ling over bijvoorbeeld de koppeling en nu over de WAO en de Ziektewet staat niet haaks op mijn toenmalige en hui dige visie op het democratische socia lisme. In de verwarring van nu denk ik er goed aan te doen dit stuk onder de ogen van leden van de vakbeweging, leden van de PvdA en van de kiezers te brengen. Voor Waddinxveen is dit artikel even eens mijn ’’politiek testament”, omdat ik deze gemeente verlaat en me metter woon in Gouda vestig. ’’Pleidooi voor een programmatische oppositie” stond er boven het in Voor waarts van 1 juni 1987 gepubliceerde artikel van mijWat ik schreef is dit: ”De ’overwinningnederlaag’ van mei 1986 was nauwelijks een feit of de vre despolitiek en de koppeling van lonen en uitkeringen kwamen ter discussie. Waarvandaan die onrust? De PvdA koos toch voor de parlementaire weg? Deze keus maakte het ministerialisme mogelijk maar regeringsdeelname is daarmee niet het enige doel van de par tij. De oppositie vormt ook een reële mogelijkheid en behoort geen tweede keus te zijn voor een partij die zich de mocratisch socialistisch noemt. Rege ringsdeelname na verkiezingen is niet verzekerd, dan resteert de oppositie. Maar die moet dan programmatisch en niet opportunistisch zijn. Het gaat in het democratisch socialisme om beginselen. Daarom noemt de PvdA zich een beginselpartij. De be ginselen liggen vast in het beginselpro gramma. De praktische uitwerking daarvan vinden we terug in het verkie zingsprogramma van 1986 dat (hoe spijtig ook voor sommigen) tot 1990 dienst zal doen. Onze parlementariërs zijn op het hui dige programma ingëhuurd. Was de SDAP een arbeiderspartij, de PvdA is een volkspartij. Was en is het begrip ’arbeider’ politiek moeilijk te hanteren, hetzelfde geldt voor ’volk’. Daarom is het duidelijker politiek te bedrijven vanuit de principes: mense lijke waardigheid, sociale gerechtig heid, recht op werk voor allen, een rechtvaardige verdeling van inkomen en vermogen, medezeggenschap over produktie en consumptie van goederen en diensten. Democratisch socialistisch politiek is een principieel produkt van ethiek en belangenbehartiging. Onze politieke principes mogen we niet ver kwanselen voor ministerszetels en staatssecretariaten als we ons pro gramma nauwelijks kunnen verwezen lijken. De partij is er voor de leden en haar kiezers, niet voor de functionaris sen. Het verkiezingsprogramma is een opdracht voor onze Kamerleden en geen ballentent waar je bussen met wensen naar believen kunt omgooien. Verandering van programma moet ge schieden via de democratische organen van de partij. Discussie erover moet plaatsvinden binnen de partij en niet in de pers, tenzij aanwijsbaar de hand wordt gelicht met afspraken en spelre gels. In het laatste geval hebben we een kritische pers en openbaarheid nodig om misstanden aan de kaak te stellen. Het doel van de PvdA is een rechtvaar dige samenleving; dat is niet hetzelfde als een kabinet-Kok. Wanneer het doel het beste gediend is met een kabinet- Kok moeten we daarop principieel aan sturen. Dus werkend met een duidelijk plan zonder een overdaad aan ’wissel geld’. Daarom geen opportunistisch gevecht om het politieke centrum, ter wijl we de uitkeringsgerechtigden over leveren aan de tandenborstelbrigade en de omgekeerde bewijslast. Ondanks het taaie ongerief van kabinetten-Lub- bers moeten we blijven geloven in en strijden voor de veranderbaarheid en maakbaarheid van de samenleving. Democratisch socialisme is niet het zelfde als technocratie of bureaucratie. Het is wel een optimistische politieke visie op mens en samenleving. Wan neer wij sjacheren met onze beginselen is dat koren op de molen van onze poli tieke tegenstanders. Zij immers kiezen voor een behoudend beleid dat van de sociale zekerheid een schiettent en van de privatisering en commercialisering een geloof maakt. Wie daarvan dq rekening gepresen- BOSKOOP - EuropaTuin van Moons aan het Rijneveld in het noordoosten van Boskoop presenteert dezer dagen nieuwe soorten appelbomen: de Balle rina’s, zodat zelfs in de kleinste tuin een boomgaard mogelijk is. De sierlijke ballerina-fruitbomen (in de variëteit bolro, polka, waltz en may pole kenmerken zich door hun slanke vorm en een overvloedige produktie van heerlijke appels. Voorts kennen ze geen zijtakken en vragen daardoor een minimum aan onderhouds- en snoei- werkzaamheden De Ballerina-bomen zijn in 4 varianten exclusief bij EuropaTuin verkrijgbaar. Drie ervan produceren eetbare han dappels, terwijl de Maypole sierappels geeft, waarvan overigens goede jam (vaak in combinatie met andere vruch ten) gemaakt kan worden. EuropaTuin is er na maanden onder handelen eindelijk in geslaagd om deze voor Nederland gloednieuwe en unieke soorten te bemachtigen. Bij deze grootste keten van tuincentra in ons land verwacht men dan ook stellig een enorme belangstelling voor de nieuwe appelbomen. En dat is niet onterecht, want de Ballerina bomen hebben lou ter voordelen voor vrijwel iedere tuin en balkonbezitter. Ze zijn immers heel decoratief door hun superslanke vorm, kunnen gemakkelijk in een (25 liter) pot worden gezet en worden niet bre der dan ca. 30 cm. De hoogte zal na on geveer 5 jaar ca. 2.5 meter bedragen. Voorts hebben ze werkelijk alle voor delen van z’n gewone appelboom, zoals een schitterende bloesem in het voor jaar en in de oogsttijd een ’’vracht” aan overheerlijke appels! Deze bomen zijn vorstbestendig en heel leuk per 2,3 of meerdere te combi neren in ’n tuin, bijvoorbeeld in de bor der of in het gazon. Bovendien kunnen ze, zoals al eerder werd gezegd, uitste kend in een pot worden gezet, mits de pot voldoende inhoud heeft. Ook zijn de Ballerina bomen heel goed te ge bruiken als haag. Alhoewel een plant reeds vruchtzet- ting, zelfbevruchting, kent, geven twee exemplaren tesamen een optimale be stuiving en vruchtzetting. In de regel dragen tweejarige bomen reeds appels. teerd krijgen is zo klaar als een klontje: de zwakken in de samenleving. Die im mers moeten de welvaart van de boven klassen op hun bult nemen. De crisis in ons PvdA-kamp is zo groot en hevig als wij haar zelf willen maken. Bedenk evenwel dat bij een tot trauma geworden ’overwinningsnederlaag’ van mei ’86 enkel de rechtse rakkers goed garen spinnen. Een vaststaand feit is dat één van de drie Nederlanders stemde op de PvdA tijdens de Kamerverkiezingen. Dat vertrouwen van de kiezers verplicht ons aan het programma, daarmee zijn we de boer op gegaan. We zitten in de oppositie en die moeten we principieel voeren, dat wil zeggen volgens ons pro gramma en onze beginselen van eerlijk delen. Kiezers noch partijleden zitten verle gen om de gebakken lucht van allerlei gelegenheidsuitspraken die geen zoden aan de dijk zetten, maar die wel ver warring stichten. Zo’n honderd jaar geleden begon het Nederlandse socialisme in een Tweede Kamer van honderd volksvertegen woordigers met één zetel: die van Do- mela Nieuwenhuis. Nu heeft enkel de PvdA er vijftig. Weinig reden voor pes simisme. De PvdA moet haar principes hoog houden in plaats van het centrum zoeken. Het politieke midden moet zij overlaten aan D ’66, de VVD en het CDA. Hoe meer de PvdA wenst bij te dragen aan het ik-tijdperk en het ’werken aan zichzelf’, hoe verder zij af dwaalt van het wij-tijdperk van een sa menleving die er voor allen is. Het laat ste is het hoofddoel van het democra tisch socialisme. Opportunisme is een kat in de zak, dus een koop die je niet moet doen. De PvdA heeft goede waar die ze duidelijk moet uitstallen: een roos in de vuist, en geen bos onkruid!”. WADDINXVEEN - Passa fleur, de bloemenzaak van Ge rard van der Lubbe uit Zoeter- woude, heeft zich in het nieuw gestoken. Tijdens de vakanties is de zaak twee weken gesloten geweest om het interieur ge heel te vernieuwen. De nu twee jaar in het Wad dinxveense hoofdwinkelcen- trum gevestigde zaak van de Zoeterwoudenaar kreeg onder andere een spiegelwand. Te vens werd de werkplek voor Gerard van der Lubbe en zijn medewerksters vergroot. Bovendien werd voor de afde ling zijdebloemen meer ruimte ingeruimd Het geheel is in de kleuren groen-wit gehouden. Passafleur is een zeer goedlo pende bloemenzaak, die de winkel opnieuw moet indelen mede door het vele Fleurop- werk. LEZERS schrijven Met ingang van oktober wil de Stich ting Wijkwerk De Zuidplas starten met een cursus Yoga voor ouderenDit kan alleen maar bij voldoende belangstel ling. De yoga-docente wil een kennisma- kingsochtend houden op dinsdag 10 september van 10.00 tot 11.30 uur in het Zuidhonk. Deze ochtend is geheel vrijblijvend. Voor informatie kan men terecht bij mevrouw H. de Vries, tel. 01828- 17889. 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 25