GEMEENTE WADDINXVEEN Een gelijk aantal mannen en vrouwen I Dr. André de Bruin krijgt zijn zin 850 LOTEN RTW-RADIO Woning van dokter verstild woonhuis VERLOOP Dg laatst© GRASKARPERS tot 50% KORTING V BEKENDMAKING SPREEKUREN Westerbork Mensenrechten BOUWVERGUNNINGEN Siervishandel I VERGADERING OPROEP KUNSTENAARS VERGADERINGEN Honger Hoeft Niet De Klup Jostiband TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Kopieerapparaat Pagina 3 erloop Commissie voor Sociale Zorg op donderdag 29 augustus 1991, aanvang 19.45 uur in het gemeentehuis 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 De allesopruimer voor SLOOT - BASSIN - VIJVER Zolang de voorraad strekt. Commissie voor de Bezwaar- en beroepschriften op woensdag 4 september 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Commissie voor Openbare Werken en Verkeer op woensdag 28 augustus 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Commissie voor de Financiën op donderdag 29 augustus 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis WADDINXVEEN - De Waddinxvener dr. A.A. de Bruin, landelijk voorzitter van de Coornhertstichting, krijgt na veel gepraat en discussie toch zijn zin. Het college van B. en W. heeft namelijk besloten voor één keer 500,- uit de gemeentekas te halen voor het Fonds Coornhertprijs, omdat deze sociale vernieuwingsprijs heel indirect ook van betekenis voor Waddinxveen genoemd kan worden. 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Inschrijfformulier Naam: Adres: - Afscheid van voorzitter H.N. van Teijlingen. i. 2. 3. - Bezwaarschrift tegen een beschikking tot verlaging van een uit- WOENSDAG 28 AUGUSTUS VRIJDAG 30 AUGUSTUS ZATERDAG 31 AUGUSTUS ZONDAG 1 SEPTEMBER Op de agenda o.a.: - Voortgangsrapportage instroomprojekt buitenlandse jongeren. Postcode/woonplaats: Tel.nr.: omdat van de vorig jaar toegekende 1.200,- ’’slechts" 885,65 is ge bruikt. De rest werd weer teruggestort in de gemeentekas. Recreatieraad van het recreatieschap Gouwebos op maandag 2 september 1991, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Boskoop Op de agenda o.a.: - Voorstel tot vaststelling van een algemeen besluit inzake het aan gaan en verstrekken van kasgeldleningen in 1991. - Ter kennisname concept-beheersvisie Gouwebos. - Begroting 1992 en meerjarenbegroting 1992-1996. - Overleg met subsidiënten. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening op dinsdag 3 september 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis en het feit dat ook deelnemers uit Wad- dinxveen in de band meespelen. Daarmee volgen B. en W. een advies van de welzij nsambtenaren op het ge meentehuis. Als het aan de financiële ambtenaren had gelegen was er geen geld beschikbaar gesteld, want zij wij zen er op dat slechts 2 deelnemers in de Jostiband uit Waddinxveen komen en dat de band niet (direct) in het belang van de plaatselijke gemeenschap actief is. De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. BOUWPERCEEL: Sperwerhoek 26 Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande veilingter- rein aan de Bredeweg ten behoeve van een op te richten distributie centrum. Gedurende de bovengenoemde termijn van één maand kan een ie der schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-bestem- mingsplan bij de gemeenteraad. Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 20.00 uur - Khabar Oua Nagham. Pre sentatie: Hamid Meskine. 21.00 uur - Non-stop-muziek. 22.00 uur - Da Capo. Presentatie: Jan Koorengevel. afmeting: hxb Verz.waarde- verk. prijs 14433 14433 - Advies tot instemming met het ontwerpprogramma basiseduca tie 1992. Verdeeld zijn de meningen over een eenmalige bijdrage van 10 cent per in woner 2.500,-) aan de Werkgroep Westerbork 102.000 voor een ereveld met 102.000 stenen ter nagedachtenis aan de joden die in de Tweede Wereld oorlog vanuit Westerbork weggevoerd zijn. De Waddinxveense subsidiëring hangt onder andere af van de landelijke reac ties op dit initiatief. Binnen het college van B. en W. wordt hier namelijk ge nuanceerd over gedacht. Inmiddels hebben zo’n 260 gemeenten (dat is 40% van alle gemeenten) al positief gerea geerd. Voor de Waddinxveense welzijnsamb- tenaren is dat gegeven en gezien het bijzondere karakter van de actie B. en W. te adviseren 2.500,- uit de ge meentekas beschikbaar te stellen, ter wijl de financiële ambtenaren daar te gen zijn omdat het hier niet gaat om een plaatselijk belang en omdat het ook geen taak is van de plaatselijke overheid betreft 3 ia de I M-baud 87.9 (kabel) en 105.8 (ether). Staringlaan 2. postbus 330. 2740 AH IVaddiiixseen. lel. 01828-10379. De drie scholen voor voortgezet onder wijs hebben duizend gulden gekregen als bijdrage in de kosten van een door Amnesty International verzorgde thea tervoorstelling in het kader van een project over mensenrechten. De theatervoorstelling maakte voor de vierde achtereenvolgende keer deel uit van een reeks lessen over de mensen rechten en het werk van Amnesty In ternational en is samen met de Wad dinxveense Amnesty-werkgroep ge houden. Verleende bouwvergunningen AARD VAN HET BOUWPLAN het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak Toch geld voor Coornhertprijs Op de agenda o.a.: - Advies inzake reclame aan lichtmasten. - Landelijke enquête vereniging VBV. - Voortgang Brugweg (mondeling). Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) WADDINXVEEN - Voor de nieuwe seizoenloterij van WSE-voetbal zijn al 850 loten verkocht. Dat meldt de WSE- Weekkrant. De loten gaan in deze zo mermaanden grif van de hand. De eerste trekking van de tweede editie van de succesvolle loterij is op zondag 29 september na de wedstrijd WSE- Nieuwkoop. Organisator Jan Verbakel heeft er het volste vertrouwen is dat ook de laatste loten aan de man ge bracht zullen kunnen worden. 00.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Ineke van Meurs. 01.00 uur - Non-stop-muziek. 07.00 uur - Stekker uit je wekker. Gert Voogd. 09.00 uur - Ochtend Magazine. Presen tatie: Ferry van Loon. 11.00 uur - Hitherinneringen. Een pro gramma van Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Huis op je radio. Presenta tie: Diederick Huizinga. 15.00 uur - RTW Aktueel bij WSE- voetbal. Presentatie: Kate Goudriaan. 17.00 uur - Sportuitslagen bij WSE- voetbal. Presentatie: Menno Tam- ming. 18.00 uur - Het Muziekcentrum met Ron Menke. 19.00 uur - Hitfront Danceable. Pre sentatie: Gert Voogd. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. Vanaf zaterdag 28 september tot en met zaterdag 12 oktober 1991 zal in de raadzaal van het gemeentehuis de jaarlijkse expositie van kering ingevolge de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers. - Bezwaarschrift tegen een beschikking tot verlening van bijzon dere bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet, in de vorm van leenbij stand. Noordeinde 351 Boskoop Tel. 01727-15569 Maandag de gehele dag en woensdagmorgen gesloten. Vrijdagavond koopavond. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 gil - werken van Waddinxveense amateurkunstenaars worden gehou den. Belangstellende amateurkunstenaars kunnen zich door indiening van onderstaand aanmeldingsformulier inschrijven voor deelname. Het aantal te exposeren werken per persoon is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De in te dienen werken mogen niet groter zijn dan 100 x 100 cm. Na aanmelding worden deelnemers persoonlijk verder geïnfor meerd omtrent de gang van zaken. Mocht u vooraf meer inlichtin gen wensen dan kunt u zich wenden tot de afdeling Welzijn, me vrouw W. Romeijn, tel. 14433, toestel 166. Aanmeldingsformulieren moet voor 16 september 1991 binnen zijn bij de afdeling Welzijn van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. me vrouw W. Romeijn, Raadhuisplein 1,2741 HR Waddinxveen. i De actiegroep "Honger Hoeft Niet Waddinxveen” krijgt dit jaar een subsi- die van 1.000,- als bijdrage in de kos- i ten van deelname aan de landelijke ac- tieweek, die van 9 tot 16 oktober wordt gehouden. De Waddinxveense actiegroep, die i sinds 1988 op gemeentelijke subsidie [kan rekenen, is samengesteld uit di- j verse organisaties en heeft tot doel de i Waddinxveense bevolking te informe- ren over de voedsel-, schulden- en mi lieuproblematiek van de Derde We- ireld. De groep zal in de tweede helft van ok tober diverse activiteiten organiseren, •zoals onder andere het serveren van <en wereldmaaltijd, een informatie avond over de schuldenlast en kritisch Jiankieren en een koffieconcert. «De werkgroep had om een bijdrage van 1.250,-gevraagd, maar B. en W. heb ben hiervan duizend gulden gemaakt - Opleiding in het kader van het leerlingwezen voor twee Wad dinxveense jongeren. - Invoering Jeugdwerkgarantiewet. - Jaarverslag Madi-Zuidplas bereikbaarheidsdienst buiten kan tooruren. - Overeenkomst tussen gemeenten en Stichting Vluchtelingen werk Waddinxveen e.o. - Het integraal plan zwakzinnigenzorg van de provincie Zuid-Hol- land. - Voorstel om basiseducatie niet in het convenant Sociale Vernieu wing op te nemen. - Deelname aan de Stichting Arbeid Midden-Holland, ter uitvoe ring van de regionale banenpool en de J.W.G. - Rapport inzake het verzoek van Souburgh om een bijdrage in de advieskosten ten behoeve van het keukenprojekt. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift tegen een beschikking tot verlening van een bij drage ingevolge de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Ge handicapten. - Bezwaarschrift tegen een beschikking tot beëindiging van een uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. 00.00 uur - In het Holst. Presentatie: Ferry van Loon. 02.00 uur - Non Stop Muziek. 08.00 uur - Non Stop Gospel-mix 09.00 uur - Uitzending van de Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt. De dienst begint om 10.00 uur. 11.30 uur - WSE spektakel met Ron Menke. 14.00 uur - RTW Vakantie Magazine. Presentatie: Kate Goudriaan. 15.00 uur - De Komische Noot. Samen stelling Gert-Frank van der Poel. 16.00 uur - RTW Sportcafé bij WSE- voetbal. Presentatie: Michiel Bosgra. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 20.00 uur - Trendy Jongerenmagazine. Presentatie: Natascha Adriènne. 21.00 uur - Zomerradio. Presentie: Diederick Huizinga. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. 24.00 uur: Sluiting. Op de agenda o.a.: - Ontwerp-bestemmingsplan Zuidkade - Wilhelminakade 1991. - Voorbereidingsbesluiten t.b.v.: - gebied bestemmingsplan Zuidkade - Wilhelminakade 1991 - perceel Nesse 2. - Voortgang ruimtelijke ontwikkelingen in de Goudse Regio. - G.S.-nota Mobiliteitsbeheersing rond bedrijven. - Stand van zaken grondverwerving bedrijvenpark Coenecoop II. Ontwerp-bestemmingsplan Veilingterrein Bredeweg, le herziening”. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat met ingang van donderdag 29 augustus 1991 één maand voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven (van 08.30 tot 12.30 uur) het ontwerp van het bestemmingsplan "Veilingterrein Bredeweg, le herziening". Op de agenda o.a.: - Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van de aanschaf van 6 grote en 10 kleine bedrijfscontainers. - Beschikbaarstellen krediet inzake opleiding in het kader van het leerlingenwezen voor twee Waddinxveense jongeren (advies ligt vertrouwelijk ter inzage). - Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van een bijdrage in de advieskosten ten behoeve van het keukenprojekt Souburgh. - Advies inzake vaststelling van het bedrag der uitgaven en ont vangsten voor basiseducatie in 1990. - Subsidieverzoek inzake het groot onderhoud van de Stichting Dierentehuis Midden-Holland. - Subsidieverzoek Stichting Zwemrevalidatie en Recreatie Wad dinxveen. - Voorstel inzake deelname regionale banenpool. - a. Jaarrekening 1990 dienst Openbare Werken (inclusief zwem bad). b. Jaarrekening 1990 gemeentelijk Grondbedrijf. c. Jaarrekening 1990 Gemeentelijk Antennesysteembedrijf. d. Jaarrekening 1990 Samenwerkingsschool Havo-Atheneum. e. Jaarrekening 1990 algemene dienst (inclusief S.C.W./C.K. V.). WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft op dit moment evenveel mannelijke in woners als vrouwelijke, namelijk tweemaal 12.642. ’’Niet belangrijk, maar wel uniek”, aldus B.S.J. Kramer, chef van de sectie Burgerzaken in het gemeentehuis, in een toelichting op de statistiek van de loop der bevolking. Op 1 juni telde dit Gouwedorp25.163 Waddinxveners. Mede dank zij het geboorte overschot van 91 is dat nog goed gekomen, want in mei vertrokken er 81 inwoners, terwijl er zich maar 42 personen vestigden. Bovendien heeft de (bescheiden) toe name van het woningbestand helemaal niet geleid tot een toename van het inwo nertal. De in de eerste vier maanden genoteerde "vestigingswinst” van totaal 39 personen werd in de maand mei in één klap teniet gedaan door een vertrekoverschot van 39 personen. Groenswaard 1 boekte een bescheiding toename van 36 inwoners Gebleken is ook dat de gezinsverdunning zich in vergelijking met de voorgaande twee jaren nog slechts in geringe mate voortzet en zich hier en daar zelfs stabiliseert. De gemiddelde woningbezetting handhaaft zich op 2,77. Een bedrag van 500,- kan ook De Klup in Gouda tegemoet zien als een eenmalige bijdrage in de kosten van de aanschaf van inventaris. Het geld is be schikbaar gesteld op verzoek van de vereniging van ouders van geestelijke gehandicapten. Door een verbouwing is De Klup, die al op een jaarlijkse Waddinxveense subsi die van 8.100,- kan rekenen, een aan tal maanden niet bruikbaar. Daarom moeten er hoge kosten gemaakt wor den wegens verbouwing, verhuizing en vervanging van inventaris. De vereniging van ouders probeert door middel van allerhande acties 35.000,- bij elkaar te krijgen. De Jostiband, het huisorkest van De Hooge Burch in Zwammerdam, krijgt een eenmalige gemeentelijke bijdrage van f 500,-. In de nu 25-jarige band zit ten 173 verstandelijk gehandicapten uit 14 verschillende gemeenten. De gemeentelijke jubileumbijdrage wordt gegeven, gezien de Waddinx veense contacten met De Hooge Burch Het college spreekt uit dat de gift op grond van een welwillende benadering 1 van het verzoek van de Coomhertstich- ting (volgens André de Bruin een soort I "openbare nutsinstelling”) wordt gege- I ven. Van alle kanten wordt echter in i het gemeentehuis benadrukt dat het hier gaat om een eenmalige bijdrage. De stichting belooft de gemeente overi gens ook tot in 2000 niet meer om subsi die te zullen vragen. In het kader van de gemeentelijke sub sidieverordening werd het verzoek van de Coornhertstichting in 1990 afgewe zen. Dat ging toen gepaard met een uit voerige discussie over de vraag of er van plaatselijk belang sprake zou zijn. De conclusie was toen dat dit niet het geval was. Gesprekken en (persoonlijke) brieven van André de Bruin leidden ertoe dat deze zomer in het college van B. en W. j opnieuw over subsidiëring van het Fonds Coornhertprijs is gesproken, hetgeen leidde tot een eenmalige wel willende benadering in de vorm van een gift van 500,-. Uit de gemeentekas is 250,- gekomen als bijdrage voor het kopieerapparaat dat het gymnasium in Tsjechische Pehl- rimov heeft gekregen ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Om het geld hiervoor te krijgen was de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg, die al ja renlang contacten met Pelhrimov on derhoudt, de boer opgegaan. Het ging een eenvoudig, doelmatig ko pieerapparaat - dat in Tsjechoslowa- kije is gekocht - van zo’n tien mille. Dank zij steun van de Rotary Club Waddinxveen, de (ouders van) leerlin gen van de samenwerkingsschool en de Werkgroep Stedenband Waddinxveen is dit geld er gekomen. Het woonhuis van wijlen P. v.d. Linde aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Sinds het overlij den van huisarts en Waddinxveens ere burger P. van der Linde sr. staat zijn woohuis op de hoek Kerkweg-Oost- Juliana van Stolberglaan leeg. Het is een verstild gezicht daar op die hoek bij het winkelcentrum ”de Passage”. Nog niet bekend is wat er met het huis op die plaats gaat gebeuren. Enerzijds zijn er plannen om de rij oude huizen langs de Kerkweg-Oost aan te pakken, ander zijds worden er pogingen ondernomen om dit karakteristieke straatbeeld van Waddinxveen zoveel mogelijk in tact te houden. De gemeenteraad heeft het laatste woord. 19.00-23.00 uur - Nederlands op z’n Best. Een programma van Frank Deurknop, Klaas Vaak en de Koffie- man. schrijft in voor de amateurexpositie 1991 en meldt daartoe de vol gende werkstukken aan: Categorietitel v/h werkstuk beeld, schilderij e.d.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 3