Afscheid nadert notaris J. in ’t Hol 01726-17720 SOLIDAK Badkamers half geld Lucas Bols” bij Van Eeuwen honderd soorten, veelal met de origi nele bijbehorende glazen en in diverse fraaise kado-vertpakkingen. Gemeentebestuur vraagt ieder een om mee te denken v.d. linde Onder krat GUIT Culturele avonden ouderen Honden niet los Aanrijdingen op Piasweg Onafhankelijk Nieuwsblad Bremmer DAKBEDEKKINGEN HUIS-AAN-HUIS IN Wilgenoord 73 - Bodegraven WADDINXVEEN ENMOERHUIZEN l'HARWA" MW SCHOENEN Palletdieven Subsidie 1992 47e Jaargang - No. 2251 Woensdag 18 september 1991 J. NEELE Tl* Vrijblijvende offerte Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie gratis dakinspectie NIEUW'! OVO MOTORRIJLES WADDINXVEEN - De rijkspoUtie gaat optreden tegen mensen die in het Gouwebos hun hond los laten lopen. Dat mag alleen op de daarvoor aange wezen plekke». INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFÉN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING J§ RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 25 september is voor no taris J. in ’t Hol de langverwachte dag. Dan zet hij in de raadzaal van het gemeentehuis officieel een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan die de geboren Zaandammer in 1951 begon. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie in de afgelopen week naar aanleiding van een inbraakmelding in de Stationsstraat een on derzoek werd ingesteld. De inbraak moest - zo bleek bij aankomst van de WADDINXVEEN - Sinds Nieuwjaarsdag heeft het gemeentebestuur van Waddinxveen met het rijk een convenant sociale vernieuwing afgeslo ten. Sociale vernieuwing is opgezet om op de terreinen arbeid, scholing, inkomen, leefomgeving en op sociaal- en cultureel gebied een samenhan gend beleid te krijgen, dat als doel heeft de sociale achterstandssituaties van mensen of groepen mensen op te heffen. eekblad voor addinxveen Oproep voor ideeën politie - korte tijd voor de ontdekking hebben plaats gevonden. [I; Het project spel voorziening aan huis van het Centrum Buitenlanders ’’Rijn en Lek” dat is bedoeld om onder an dere taalachterstanden bij allochtone kinderen te verkleinen; - De cursus actieve en gerichte ouder- - Een cursus gezondheidsvoorlichting voor migrantenvrouwen; participatie van het Centrum Buiten landers ’’Rijn en Lek”: een bijscho- lingscursus voor zowel leerkrachten als migrantenouders; - Een bijdrage aan het nieuwe kinde ropvangcentrum. De afgelopen week werd naar aanlei ding van een inbraakmelding in de Sta tionsstraat een onderzoek ingesteld door de politie. De inbraak moest WADDINXVEEN - Bij het laden van een vrachtwagen aan de Mercuriusweg zijn twee gewonden gevallen. Ze kwa men onder het zware krat met glas te recht. De een, een 28-jarige inwoner van Aalsmeer, liep knieletsel op, de an der, een 36-jarige inwoner van Nieu- werkerk aan den IJssel, brak zijn been. Het tweetal werd naar het Goudse St. Jozefziekenhuis vervoerd. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 V tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groenswords 12 nBQUHUVWn Tei.01828-18119 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Ingezonden mededeling O i 2 cn n I Doe-het-zelfmatenalen 1 Keukens - Kasten j Wand- ei vloertegels Tuinhout Sierbestrating L Tel 01828 12596 ---HoonJcmóe 76a *i h Waddinxveen Op die bijeenkomst biedt het uit de be volking van Waddinxveen en omgeving samengestelde ’’Comité van aanbeve ling afscheid notaris J. in ’t Hol” (reke ningnummer 3868.24.967) als blijk van dank en waardering cadeaus aan na mens de bevolking, het bedrijfsleven en het verenigingsleven. Woensdagmiddag 25 september, van half vijf tot half acht is er in de raadzaal van het gemeentehuis een afscheidsre ceptie voor iedereen. Daar zal men ook kunnen kennismaken met de opvolger van de heer In ’t Hol, mr. J.A.M. Koek. Hij zet samen met mr. P.L. van der Meulen het notariskantoor aan de Prinses Beatrixlaan voort. r korte tijd voor de ontdekking hebben plaats gevonden. In een wachtlokaal van het NS-station Waddinxveen werd een 15-jarige inwo ner van Den Haag, van buitenlandse afkomst, slapend aangetroffen. Op hem werd een hoeveelheid geld, dat was gestolen, aangetroffen. Hij had ook een setje cheques bij zich. Deze cheques bleken van een tweede wonin ginbraak in Waddinxveen afkomstig te zijn. Bij nader verhoor bekende de zeer jonge knaap, die reeds vele malen met de politie in aanraking was gekomen, 15 inbraken te hebben gepleegd, o.a. in Rijswij kHij is voor de officier van j us- titie geleid en in bewaring gesteld. Notaris J. in ’t Hol neemt volgende week woensdag officieel afscheid als notaris in Waddinxveen. Hij wordt op die dag 65 jaar en viert dus dan ook zijn verjaardag. Zijn vertrekdatum is officieel 1 oktober 1991(Foto: Ton Ben- neme er). Op 1 november 1967 ging hij in Wad dinxveen aan de slag en heeft dus bijna een kwart eeuw leiding en inhoud gege ven aan het notariaat in dit Gouwe- dorp. Daarvoor werkte hij in Zaan dam, Dirksland, Alphen aan dem Rijn en Apeldoorn. De heer In ’t Hol, die op 1 oktober af scheid neemt wegens het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd, wordt woensdagmorgen 25 september tussen half elf en half een een informele bij eenkomst aangebodenwelke wordt af gesloten met een informeel lunchbuf- fet. TER AAR Hans Verkerk Badkamer-import verkoopt showmodellen en opkooppartij- en van diverse fabrieken en worden direkt aan particulieren voor de halve prijs verkocht! Wie binnenkort een badkamer nodig heeft kan dus nu zijn slag slaan bij Hans Verkerk aan de Westkanaalweg 100 in Ter Aar. De verkoop is vrijdag 20 en za terdag 21 september. Voor in formatie 01722-2648. WADDINXVEEN - In het pasver- schenen jaarverslag 1990 van de Wad- dinxveense rijkspoUtie wordt melding gemaakt van de in september 1990 aan gebrachte verkeersmaatregelen op de Piasweg, zoals de veelbesproken asver- springen. De asverspringen en andere maatrege len werden aangebracht en getroffen om de snelheid van het doorgaande verkeer een stuk omlaag te brengen en ter verhoging van de verkeersveiligheid op de landehjke weg naar Zevenhui zen. In het vierde kwartaal van vorig jaar vonden er op de Piasweg ondanks dat toch nog 8 aanrijdingen plaats, waar van 1 met dodelijke afloop. Wanneer deze tendens zich zou door zetten, zou dat betekenen, dat op jaar basis meer aanrijdingen zouden wor den geregistreerd dan de daaraanvoor- afgaande j arenaldus de pohtie Navraag bij de politie leerde, dat tus sen 1 januari 1991 tot 14 september 1991 zich op de Piasweg ’’slechts” 5 aanrijdingen met louter blikschade hebben voorgedaan. Daarnaast is er één geval van doorrijden na aanrijding geweest. WADDINXVEEN - De gulle bottelier Van Eeuwen aan de Brederolaan in het winkelcentrum Luifelbaan kijkt met plezier terug op afgelopen zaterdag toen met een reeks jubileumaanbiedin- gen het 170-jarig bestaan van de slijte rij werd gevierd. In de periode 1821-1991 zijn vijf gene raties Van Eeuwen in Waddinxveen ac tief geweest. Van Eeuwen heeft door de jaren heen het assortiment en ser vice onaangeast gelaten en waar moge- De afgelopen week zijn twee inwoners van Den Haag aangehouden en ver hoord in verband met 3 diefstallen van pallets. Deze diefstallen zijn gepleegd in juli en september op het bedrijven park Coenecoop en .op het veilingter- rein. Er zijn totaal meer dan 120 pallets ont vreemd. Zijn hebben bekend. Het gemeentebestuur vraagt iedereen mee te denken en plannen te ontwikke len waarmee achterstandssituaties voorkomen of verbeterd kunnen wor den. Een projectvoorstel dient de volgende onderdelen te bevatten: a. omschrij ving; b. doel of doelen; c. doelgroep; d. werkwijze en aktiviteiten; e. begroting van kosten en baten; f. looptijd (maxi maal twee jaar). Bij de toekenning van subsidie zullen de ingediende projectvoorstellen wor den getoetst. Naast de financiële haal baarheid staat hierbij de mate waarin het voorgestelde project past binnen de bovengenoemde omschrijving van so ciale vernieuwing centraal. Wie een projectvoorstel heeft kan dit vóór 1 november 1991 richten aan de gemeente Waddinxveen, ter attentie van de afdeling Welzijn, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Voor nadere informatie kan men kontakt opnemen met de heer J.H. Eling, chef afdeling Welzijn, tel. 01828-14433 toestelnum- mer 140. r WADDINXVEEN - De Waddinx- veense culturele commissie voor de ou deren en mindervaliden heeft het pro gramma voor het winterseizoen 1991/ 1992 vastgesteld. In dit seizoen worden weer negen culturele avonden gege ven. De eerste avond wordt gegeven op maandagavond 23 september in het Anne Frank-centrum en begint om 8.00 uur. Voor het eerst treedt dan voor de culturele commissie op de zanggroep King Combo met begelei ding van gitaar en slagwerk. Het is een gezellig Nederlandstalig pro gramma, dat wordt afgewisseld met een accordeon-orkest en een gemengd ensemble tnet viool en dwarsfluit. De groepen zijn afkomstig uit Boskoop. Gezien de afwisseling van het pro gramma is de commissie ervan over tuigd dat deze avond voor elk wat wils biedt Iedereen komt op muzikaal ge bied aan zijn trekken. Na de rustperiode van een viertal maanden verwacht de culturele com missie dat de toeloop van het aantal be zoekers erg groot zal zijn. Uit organisa torisch oogpunt heeft de commissie echter moeten besluiten dat de zaal niet eerder open gaat dan haf acht. Dus een half uur voor de aanvangstijd. Als er mensen zijn die niet op eigen ge legenheid kunnen komen dan kan er voor vervoer worden gezorgd. Tegen een vergoeding van ƒ2,- wordt men dan thuis afgehaald en na afloop weer teruggebracht. Zij die hiervan gebruik willen maken moeten dan nummer 15555 bellen, Voor hen waarvoor het gewenst is dat begeleiding nodig is, is een introducee geen enkel bezwaar. Zoals men ziet is er voor een ieder gele genheid te komen naar deze mooie avonden. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* lijk uitgebreid. Ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan was zaterdag ’’Lucas Bols” in de slijterij aanwezig. Hij deelde aan groot en klein iets uit, waar onder een bon voor een extra voorde lige kennismaking met de ambachte lijke tapwijnen. Van Eeuwen, die door de gezamenlijke inkoop met 350 collega’s importeur, groothandel en detaillist tegelijk is, be schikt over een ruime sortering. Alleen de bierafdeling bestaat al uit meer dan Politie pakt inbreker sociale vernieuwing De jubileumaanbiedingen vonden gre tig aftrek. Bij diverse aankopen kreeg men gratis een spel kaarten, een linnen draagtas, een pracht glas, een pracht pul of gratis flessen wijn. Van Eeeuwen maakte daarmee duidelijk, zoals de slogan ook luidt, alles onder de kurk te hebben. Om een indruk te geven, hebben B. en W. enkele gehonoreerde projectvoor stellen in 1991 opgesomd: - Een boekj e over de toegankelij kheid gebouwen, dat wordt gemaakt door het Platform Gehandicapten Waddinx veen; - Voorzieningen voor dagopvang/- verzorging van ouderen; <L» ♦'v. - - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1