NOTARIS IN ’T HOL EREBURGER HEEFT UAUTOSCHADE? SOLI DAK UJ VOORDELIG in PIANO’S-ORGELS-KEYBOARDS Notaris geeft bieb 25 mille 01726-17720 "“egam I Twee schilderijen van kleinkinderen v.d.linde Vakbekwame Waddinxvener werkte onbaatzuchtig GUIT r» Collecte voor dieren Peruaans bezoek voor Kerngroep P.van Rooy erelid HCW Open Cirkel Afspraken waterstand Kerkweg Zuidplas- scholen vijfjaar FOCWfl Laat Leven op de markt Nieuwsblad Onafhankelijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN V WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF ijiVvjqijq i I I Brommer Wilgenoord 73 - Bodegraven IN DE ROZENBURCHT IN BOSKOOP ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER KOM JE OOK? DANSAVOND LJ f Brommer SCHOENEN i’HARWA" ■I <’1 J i o K Een bril Grit. van Vrijblijvende offerte Uw televisiedokter S. ATTEMA WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur heeft notaris J. in ’t Hol - die vandaag (woensdag 25 september) 65 jaar is geworden - benoemd tot ere burger van Waddinxveen. De afscheid nemende notaris treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger D.B. van der Most, die bij zijn af scheid als notaris in 1967 eveneens werd benoemd tot ereburger van dit Gouwedorp. INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN-KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Die staat, die zit. I 1 jaar schriftelijke garantie Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 A NIEUW!! OVO MOTORRIJLES Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie gratis dakinspectie ROOT BODEGRAVEN DM V I Kerkstr. 2, 01726-12541 eekblad voor Waddinxveen 1 Woensdag 25 september 1991 47e Jaargang - No. 2252 Dit zijn de portretten die notaris J. in 't Hol vandaag 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Piasweg 16 Waddinxveen Te! 01828-21831 LEES U bent aan een leesbril toe? Laat u dan voor lichten door een echte specialist: Grit Optiek. Voor een goed advies en de ruimste keus. tel. 01820-13955 tel. 03480-14216 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 WADDINXVEEN - De Waddinxve ner Peter van Rooy is vanwege zijn ver diensten voor de lokale hockeysport benoemd tot erelid van de hockeyclub Waddinxveen. Het is voor de derde keer dat de algemene ledenvergadering van HCW een erelid benoemde. c 5 2 O X o Dit zijn de portretten die notaris J. in 't Hol vandaag van zijn beide kleinkinderen aangeboden heeft gekregen. Links de Goudse portretschilderes Carla Rodenberg (Foto: Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - Voor volgende week woensdagavond 2 oktober om acht uur heeft het Open Cirkel-team van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen in Het Anker (ach ter de Brugkerk) een bijeenkomst georganiseerd waarvoor iedereen har telijk wordt uitgenodigd. De heer H. Huttinga, bestuurslid van de Nederlandse Christelijke Blinden en Slechtziendenbond, zal een korte in leiding houden over de hulpmiddelen die door blinden en slechtzienden ge bruikt worden. Daarna heeft de avond een open karak ter, waarin veel informatie over het werk van de bond. Ook is er voldoende mogelijkheid óm ervaringen uit te wis selen over het werk onder en de om gang met blinden en slechtzienden. den in moeilijke situaties bij hem altijd een gewillig oor en een heipende hand. De waardering voor die toegankelijk heid, zijn hulpvaardigheid en zijn so ciale bewogenheid is zeer groot binnen de- Waddinxveense gemeenschap, zo oordelen het college van Burgemeester en Wethouders en de voltallige ge meenteraad. Uit handen van burgemeester Van der Linden ontving de afscheid nemende notaris de bij het predikaat ’’Ereburger van de gemeente Waddinxveen” beho rende zilveren erepenning, de zilveren draagmedaille en de oorkonde. Tevens vond aantekening plaats in het ”Ere- boek der gemeente Waddinxveen”. De in 1926 in Zaandam geboren Jacob in ’t Hol, die binnen het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen aan de Prinses Beatrixlaan wordt opge volgd door kandidaat-notaris mr. J.A.M. Koek, is sinds 1 november 1967 WADDINXVEEN - Naar aanlei ding van klachten van bewoners van de Kerkweg-West en omgeving en correspondentie met de ge meente over het peil van de water stand in deze omgeving is door het Waterschap Meer en Woude er kend dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving van het opper- vlakte-waterpeil bij hen berust. Wel wijst het waterschap erop dat handhaving van dit peil in dit ge bied geen eenvoudige zaak is, mede door een aantal storende factoren. IN overleg met de gemeente is een aantal afspraken gemaakt waar door wijzigingen in de waterstand tot het uiterste minimum beperkt zullen blijven. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van zijn afscheid wegens het berei ken van de 65-jarige leeftijd heeft notaris J. in ’t Hol vandaag (woensdag 25 september) van de bevolking, het bedrijfsleven en het verenigingsle ven twee door de Goudse Carla Rodenberg geschilderde portretten van zijn beide kleinkinderen en een cheque van 25.000,- gekregen. Deze cadeaus werden hem aangeboden door voorzitter G. van Ringelenstein van het ’’Comité van aanbeveling af scheid notaris J. in ’t Hol”. Op een spe ciaal rekeningnummer bij de Rabo bank Waddinxveen verzamelde dit uit twintig leden bestaande comité sinds afgelopen zomer gelden in voor de beide bijzondere geschenken. Reeds tevoren was met notaris In ’t Hol overeengekomen dat - naast een per soonlijk cadeau - een belangrijk deel van het ingezamelde bedrag bestemd zou moeten worden voor een door hem uitgekozen maatschappelijk en cultu reel doel. En dat is geworden de spiks plinternieuwe ’’Stichting Bibliotheek fonds Jacob in ’t Hol”. De cheque van 25.000,- hiervoor werd vanmorgen enthousiast uit han den van notaris In ’t Hol in ontvangst genomen door voorzitter A. Kaufman van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan. De nieuwe stichting, die tot in lengte van jaren de naam van notaris In ’t Hol verbindt aan het Waddinxveense bi bliotheekwerk, heeft tot doel: ”Het be- WADDINXVEEN - De rooms-katho- lieke Kardinaal Alfrinkschool en de prot.chr. Koningin Beatrixschool vier den vandaag - woensdag 25 september - het 5-jarig bestaan. Dat gebeurde van morgen met diverse activiteiten, zoals een jubileumlied, vlaghijsen, een toe spraak en een vijftal activiteiten, zoals poppenkast, film, pannekoek eten, kleurplaat inkleuren en Rad van Avon tuur. De besturen van deze scholen wilden beiden in de jaren tachtig een school starten in de Zuidplas. Door gezamen lijke inspanning kregen beiden in juni 1986 toestemming om een school te bouwen. Op 11 augustus 1986 startte de scholen elk met ongeveer 50 kinderen in een noodcomplex aan het verlengde van de Gerstakker. Samen mochten de scho len 10 lokalen bouwen. Maart 1987 werd de eerste paal geslagen. In augustus 1987 waren de noodlokalen al niet toereikend meer. Gelukkig was de nieuwbouw zover gereed, dat daar reeds 6 groepen in gehuisvest konden worden. Op 30 oktober 1987 volde de officiële opening. Voor de kinderen en ouders waren twee dagen met activitei ten georganiseerd. Twee scholen in één gebouw die samen gebruik maken van een speellokaal, handenarbeidlokaal en documentatie centrum. Video-opnamens vinden cen traal plaats. De kinderen spelen samen op het plein, men heeft gezamenlijke projecten en dat alles gebeurt tot ieders tevredenheid. De scholen waren al snel te groot voor één gebouw, waardoor de noodlokalen nodig bleven. De noodlokalen werden verplaatst, zodat de scholen nu samen een dependance hebben. De twee scholen worden nu bezocht door ongeveer 550 kinderen, verdeeld over 10 groepen. De leerlingprognoses werden bijgesteld zodat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen toe stemming heeft gegeven om 3 lokalen te bouwen. Voor 1 oktober 1991 moet deze uitbrei ding zijn uitbesteed om ook echt te kunnen bouwen. Daar wordt hard aan gewerkt. !\J L EEUWEN ll^ftuTCISCHA EJE,^^ I Doe-het-zetfmatenalen 1 Keukens - Kasten L I Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating |J|k\ Tei 01828 12596 HoonJeinöe 76a Uw Mercedes-Benz ^=7=^ dealer voor f' A 'V personen- en (I J L 1 bedrijfswagens zit dichterbij dan u denkt. Gouda Hanzeweg 1 Woerden: Rietdekkersweg 2 WADDINXVEEN - De jaarlijkse col lecte van de Dierenbescherming, afde ling Gouda en omstreken, vindt in Waddinxveen plaats in de week van 30 september tot en met 5 oktober. Het resultaat van deze collecte komt vooral ten goede aan het Dierentehuis Midden-Holland te Gouda. In dit dierentehuis worden per jaar ge middeld 1000 afstands- en zwerfdieren opgevangen uit Gouda en de regio. Hiervan krijgt ongeveer 90% van de asieldieren een nieuw tehuis of gaat te rug naar de eigenaar. Ook de nazorg wordt niet uit het oog verloren. Voor de medische controle en verzorging van de dieren zijn twee dierenartsen verbonden aan het Die rentehuis. wr. Gediplomeerd Optometrist CA ConiactlensspecANVC - AudKien Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt. Agmetenstraat 6. Tel 01820-16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel 01820-32208. Contactlensinstituut. Korte Tiendeweg 12. Tel. 01820-13477. Waddinxveen Passage 220, Tel. 01828-14303 notaris in Waddinxveen. Ter gelegenheid van Koninginnedag 1991 werd hij reeds voor zijn zeer be trokken en vakbekwame uitoefening van zijn ambt, waarbij hij een grote werkkracht en onvermoeibare inzet ten toonspreidde, benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn feitelijke beroepsuitoefe ning bekleedde de afscheid nemende notaris tal van belangrijke beroepsma tige nevenfuncties, in welke hoedanig heid hij zich verdienstelijk heeft ge maakt voor een groot aantal organisa ties uit het bedrijfsleven en het vereni gingsleven, zowel binnen Waddinx veen als daarbuiten. Voor de Waddinxveense gemeenschap maakte notaris In ’t Hol zich onder meer verdienstelijk door gedurende acht jaar het voorzitterschap te bekle den van Het Groene Kruis in Waddinx veen. De gemeente Waddinxveen heeft nu sinds 1960 twaalf ereburgers benoemd. Onder hen bevindt zich één vrouw, Lous Oosterbroek-Waagmeester. Zij was Waddinxveens eerste vrouwelijke wethouder en werd in 1986 tot erebur ger benoemd. De andere ereburgers zijn ondernemer H. Verheul (1960), wijlen huisarts P. van der Linde (1960), prins Bemhard (1961), wijlen architect P.D. Stuurman (1961), wijlen notaris D.B. van der Most (1967), wijlen oud-burgemeester A. Wamaar Jzn. (1968), oud-wethou- der S. Pille (1970), oud-burgemeester C. A. van der Hooft (1975), wijlen oud- gemeentesecretaris H. Jenné (1976) en oud-burgemeester mr. A.G. Smallen- broek (1981). heren van een fonds, teneinde een col lectie van boeken en/of andere media te vormen, deze vanuit het gebouw van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen te Waddinxveen ter be schikking te stellen van de plaatselijke bevolking onder de voor openbare bi bliotheken gebruikelijke voorwaarden en voorts al hetgeen dat met een en an der rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. Bibliotheekvoorzitter Kaufman sprak van een unieke en zeer verrassende ca- deaukeuze, waarvan een brede laag van de Waddinxveense bevolking kan profiteren. ”Dit getuigt van een groot sociaal gevoel dat bewondering ver dient”, aldus de bibliotheekman, die niet onder stoelen en banken stak te willen komen tot het via de bibliotheek kunnen gaan uitlenen van compact discs. Het nieuwe fonds biedt daartoe de financiële middelen. Comitévoorzitter Van Ringelenstein stond niet alleen stil bij de cheque van 25.000,-, maar ook bij de beide schil derijen van de Goudse portretschilde res Carla Rodenburg, die notaris In ’t Hol kreeg aangeboden. Hij sprak bij het onthullen van de werkstukken van een ’’werkelijk schitterend cadeau, dat onder de scheppende handen van Carla Rodenburg tot stand kwam”. ”Een cadeau dat bijeen is gebracht door niet alleen het bedrijfsleven, ver enigingen en - zoals men nogal eens zegt - de beter gesitueerden, maar ook ”het penningske van de weduwe” maakt hier deel van uit”, aldus de heer Van Ringelenstein. WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen heeft zaterdag bezoek gehad van CIDIAG-directeur Oscar Bal- buena en een medewerkster van deze Peruaanse ontwikkelingsorganisatie Het tweetal maakte tijdens het korte bliksembezoek ook kennis met wet houder P.F.J. van Schie (CDA), voor zitter van de Kerngroep die al jaren lang via de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking NO VIB contact heeft met Peru. In Lima steunt de Kerngroep al jaren lang een ontwikkelingsproject. Burgemeester C.M. van der Linden heeft de benoeming van het twaalfde ereburgerschap, waartoe in een ge heime vergadering van de gemeente raad unaniem was besloten, vandaag bekend gemaakt. Hij deed dit aan het begin van een officiële bijeenkomst en een receptie in de raadzaal van het ge meentehuis ter gelegenheid van het af scheid van de heer In ’t Hol. Jacob in ’t Hol, die per 1 oktober met functioneel leeftijdsontslag gaat en bijna een kwart eeuw leiding en inhoud heeft gegeven aan het notariaat in Waddinxveen, kreeg het predikaat ere burger toegekend vanwege zijn grote en blijvende verdiensten voor de Wad dinxveense gemeenschap. Volgens het gemeentebestuur heeft de heer In ’t Hol zich op geheel onbaat zuchtige wijze ingezet voor vele Wad dinxveense bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren. Zij von- WADDINXVEEN - Komende vrijdag 27 september is de Waddinxveense werkgroep ’’Laat Leven” van de Ver eniging ter Bescherming van het Onge boren Kind op de weekmarkt aanwe zig. De twee doelstellingen van de werk groep zijn voorlichting en hulpverle ning. Door middel van voorlichting hoopt zij zoveel mogelijk mensen er van te overtuigen dat het ongeboren kind vanaf de bevruchting menselijk le ven is, dat zichzelf nog niet kan be schermen en daarom onze bescherming verdient. Eén van de manieren om bekendheid te geven aan het werk van de VBOK is aanwezig te zijn op braderieën, beur zen en markten. Op deze manier wil de werkgroep ook graag het bestaan van de VBOK onder de aandacht brengen voor de hulpverlening. Als er problemen zijn met een onge wenste zwangerschap, dan zijn er op het dienstencentrum van de VBOK in Amersfoort professionele krachten aanwezig om hulp te kunnen bieden aan moeder en kind. Het telefoonnum mer, zowel van de hulpverleenster in Waddinxveen als dat van het diensten centrum in Amersfoort is dan ook dag en nacht te bereiken. Enthousiast verwelkomt Kerngroeplid ir. W.J. de Vos een vrouwelijk lid van de Peruaanse delegatie. Links CIDIAG-directeur Oscar Balbuena (Foto: Sjaak Noteboom). tapijt gordijnen vinyl b zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tei. 01828-16119

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1