Minimabeleid SMULPAKKETTEN in W’veen BUIT Boek over SOLI DAK DAKBEDEKKINGEN s 01726-17720 t FEEST f GRATIS SMULPAKKET f HEEFT UAUTOSCHADE? 1*1 W’veen ’44-’45 Notarised! tpaar schudt 1000 handen Bronzen slagersechtpaar waddinxveen - Peter compeer en Myriam Compeer-Koot zijn twaalf en een half jaar getrouwd. Het Wad- dinxveense slagersechtpaar, (Jat drie kinderen heeft (Matthijs van 9 jaar, Gabriëlle van 7 jaar en Brent van 2 jaar), leidt een druk bestaan. In feite is Peter Compeer voor zijn Keurslagerij w B. en W. komen met notitie v.d. linde Van joodse jongen PERSOONLIJK EN ZAKELIJK Koffiebar ’’Reeuwijk en Omstreken” Notaris J. in ’t Hol en echtgenote namen dag lang afscheid Parkeren Onafhankelijk Nieuwsblad KLEURPLAAT EN BALLON A HOODiE FOCWA f' HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Bremmer Wilgenoord 73 - Bodegraven de verzekering voor uw opstallen, inboedel A.S. VRIJDAG 4 OKTOBER WERELDDIERENDAG JHARWA” F tapijt gordijnen J BIJ IEDERE AANKOOP f I EN ALS EXTRA VOOR DE KINDEREN I WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF 3e AIS II II f Bommer SCHOENEN 1 ONDERLINGE BRANDVERZEKERING 1 jv Vrijblijvende offerte I Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie gratis dakinspectie VOOR UW HUISDIER WADDINXVEEN - Een kwart miljoen gulden wil het college van Burge meester en Wethouders gaan uittrekken voor het voeren van een gemeen telijk minimabeleid. In hun ontwerp-notitie ’’Minimabeleid in Waddinx veen” schrijven Ben W. dat ze streven naar een andere beleidsopvatting, die een verschuiving vap het gemeentelijke minimabeleid naar het ge meentelijk sociaal beleid inhoudt. en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! RIJOPLEIDING op VIDEO V'U S&ltA» 5 NIEUW!! OVO MOTORRIJLES verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade w, 1 jaar schriftelijke garantie HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 ,,.W gers, terwijl mevrouw In ’t Hol en burgemeeser C.M. van der Linden toekijken. (Foto: Sjaak Noteboom). A* Weekblad voor addinxveen 47e Jaargang - No. 2253 Woensdag 2 oktober 1991 Waddinxveens kersverse ereburger notaris J. in 't Hol zet zijn handtekening in het gemeentelijke boek van erebur- Inde slagerswinkel aan de Groensvoorde fotografeerden we achteraan de heer Kootsr, Peter Koot, Myriam, Mi- Pi as weg 16 Waddinxveen Te! 01828-21831 1 ke. Nel en Nikky. Vooraan staan Brent, Jeanette, Alette en Corry. Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Tot medewerkster op de sectie Bouw zaken van de afdeling Ruimte en Bouw is benoemd mevrouw J.H.M. PRO- CEE te Leeuwarden. Mevrouw J. HILDEBRAND-RIJNS- BURGER, eerste tekstverwerkster op de afdeling Interne Zaken, is op eigen verzoek, per 1 oktober 1991 eervol ont slag verleend. Burgemeester C.M. van der Linden noemde notaris In ’t Hol niet ijdel en vinyl j| zonwering matrassen ■f Bedtextiel Groensworde 12 Waddinxvwn Tel. 01828-16119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 I Doe-het-zeltmaterialen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828 12596 MoonJande 76a wt h 1 Waddinxveen deze foto in het Weekblad voor Wad dinxveen. Wie de komende dagen in de winkel komt betaalt voor een stuk heerlijke zelfgemaakte gekookte worst van een half pond maar 1,98. Dat geldt ook voor een half pond lever worst voor dezelfde prijs van 1,98. Dat hébben de medewerkers geregeld. voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 WADDINXVEEN - Notaris J. in ’t Hol en zijn echtgenote hebben vorige week woensdag een enerverend afscheid beleefd. De gehele dag stond in het teken van het vertrek van de heer In ’t Hol uit het notariaat in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Binnen het notariskantoor J. in ’t Holenmr. P.L. vanderMeulenishij opgevolgd door mr. J.A.M. Koek. Vanaf dinsdag 1 oktober is dan ook aan de Prinses Beatrixlaan gevestigd notariskantoor mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek. O s cn n z o verband brengen van actuele ontwik kelingen en bestaande voorzieningen. Hierbij gaat het om de decentralisatie van de bijzondere bijstand, het kwijt- scheldingsbeleid, de schuldhulpverle ning, het nieuwe sociaal en culturele fonds en de sociale vernieuwing. Op die manier valt het huidige minima-be- leid na te gaan en inzicht te geven in de financiële mogelijkheden. De ontwerp-notitie ’’Minimabeleid in Waddinxveen” wordt deze maand in diverse raadscommissies besproken. Het minimabeleid komt verder aan de orde in de op woensdagavond 20 no vember te houden gemeenteraads-ver- gadering. ZEVENHUIZEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse is vrijdagavond 4 oktober om half ne gen als spreker aanwezig de Waddinx- vener Bart v.d. Roest. Zijn thema is: Horizontaal, vertikaal, diagonaal gelo ven. Dit veelzijdige onderwerp wordt omlijst met sketches en zang. Het pro gramma begint om half negen, maar om kwart voor acht is de koffiebar al open. tljfKclTOSCHA DElSS dierenspeciaalzaak: ■Brederodelaan 10 -01828 17789 WADDINXVEEN Voor het in het kader van de sociale vernieuwing steunen van de zwaksten in de lokale samenleving gaat het om 262.427,-. Dit geld zou de volgende bestemming moeten krijgen: 30.000,- voor onderwijs een etnische minderhe den (onder meer ouder-participatie), 75.000,- voor ouderenzorg (dagop vang en dagverzorging), 50.000,- voor kinderopvang en 1.500,- voor gehandicapten (ten behoeve van een boekje over toegankelijkheid). Voor nieuw aan te melden projecten is dan nog ruim één ton beschikbaar. Naar de mening van het college komt dit bedrag in aanmerking voor storting in het fonds voor de sociale en culturele vernieuwing, een nieuw fonds waar voor aparte reglementen nodig zijn. De notitie ’’Minimabeleid in Waddinx veen” is nog niet volledig, zo geven B. en W. ook toe. ’’Zo’n nota dient ook gegevens te bevatten over het huisves tingsbeleid, het subsidiebeleid, inven tarisatie van de behoefte van inwoners met een minimum-inkomen en vele an dere aspecten.- Dit is echter op korte termijn niet mogelijk, aldus het colege. Wat wel aan de orde is het met elkaar in ven blik op Waddinxveen in oorlogs tijd. Alle situaties zijn herkenbaar be schreven, alleen namen ontbreken, dus beperkt Albert de Vries zich tot een graanhandelaar, een oud-gemeente- ambtenaar, een zadelmaker, een schrijfmachinehandelaar, een SS-bur- gemeester en veel meer van dat soort aanduidingen. Onthullend zijn ook de blikken die ge worpen worden op het het leven in de Ortskommandantur, die was onderge bracht in het voormalig notarishuis aan de Kerkweg-Oost, en ’’Feldwebel Ot to”. Drie hoofdstukken bevat het boek over Waddinxveen. Meeslepend, veel zeggend, onthullend en spraakma kend. Albert de Vries wist als joodse jongen heel goed wat hij in Waddinx veen voor vlees in de kuip bleek te heb ben. Het afscheid van de tot ereburger van Waddinxveen benoemde Jacob in ’t Hol begon ’s morgens mef een besloten bijeenkomst in de raadzaal van het ge meentehuis, afgesloten met een lunch, ’s Middags was er een receptie, waar zijn duizend mensen zijn geweest. De dag werd temidden van hun familie, vrienden en kennissen afgesloten met een diner. Om alles in en om het raad huis in goede banen te leiden was er door partyservice Gertjan van der Loo Partner op het Raadhuisplein een partytent neergezet. Het was daar aan genaam vertoeven. In een toespraak aan het begin van de dag schetste notaris mr. P.L. van der Meuten de heer In ’t-Hol als een bijzon der mens, geboren in Zaandam en op notariskantoren actief in Zaandam, Dirksland, Alphen aan den Rijn, Apel doorn en Waddinxveen. Hij noemde zijn vertrekkende collega een eerste klas vakman met veel juridische kennis en inzicht, maar ook thuis in de psyche van de mens, die er in slaagde partijen die onverzoenbaar bleken toch met el kaar in contact te brengen. WADDINXVEEN - ’’Mazzel. Hoe een joodse jongen de oorlog door kwam”. Dat is het bij de Socialistische Uitgeverij Amsterdam (SUA) pasver- schenen onthullende boek van de nu 61-jarige Amsterdammer Albert de Vries. In het boek wordt de zwerftocht van hem en zijn ouders langs tientallen onderduikadressen in Nederland op heel bijzondere wijze beschreven, zo hebben de kunstcritici gerecenseerd. Opmerkelijk is dat het boek zo’n drie hoofdstukken bevat die gaan over Waddinxveen in de oorlogsjaren 1944 en 1945Albert de Vries zat hier niet al leen ondergedoken, maar maakte ook de bevrijding in Waddinxveen mee. Het boek ’’Mazzel. Hoe een joodse jongen de oorlog door kwam” biedt een nog nergens op die wijze beschre- Gouda van de Koninklijke Notariële Broederschap eveneens werd toege sproken, zei sprakeloos te zijn over de vele mooie woorden, het ereburger- schap en de cadeaus van de bevolking, het bedrijfsleven en het verenigingsle ven (twee geschilderde portretten van zijn kleinkinderen en 25.000,- voor een speciaal steunfonds voor het lokale bibliotheekwerk). ”Ik ben helemaal stil en dat gebeurt niet vaak”, zei hij. Hij noemde het no tariaat een bevoorrecht beroep. Van daar dat hij voor zijn afscheid een ge schenk voor het sociale en culturele le ven in.Waddinxveen op het oog had. Onder de aanwezigen ontdekte hij ook de burgemeesters met wie hij had sa mengewerkt. Naast burgemeester C.M. van der Linden waren dat ook de oud-burgemeesters C.A. van der Hooft en mr. A.G. Smallenbroek. ”Van der Hooft was de burgervader, Smallenbroek was de meest deskun dige en Van der Linden is een takticus pur sang”, becommentarieerde de heer In ’t Hol. Hij liet er in zijn dankwoord geen twij fel over bestaan met zorg te kijken naar de toekomst van het notariaat in Ne derland. Volgens hem is enige angst ze ker op zijn plaats als men kennis neemt van het ’’vrije” notariaat, waardoor de druk op de objectiviteit, de onafhanke lijkheid en de belangeloosheid zeer sterk zal toenemen. De heer In ’t Hol sprak ook nog over de woningbouw in Waddinxveen. Hij meent dat de mensen die hier niet ge boren zijn en heel prettig wonen de deur niet kunnen dichthouden voor de mensen in de Randstad die huisvesting zoeken. Daarmee ondersteunde hij de gemeentelijke visie om - indien hogere overheden daarom vragen - ook binnen de gemeentegrenzen te moeten bou wen voor mensen van elders. - in het winkelcentrum Groensvoorde van maandagmorgen vijf uur tot zater dagmiddag 5 uur in de weer. Slagers- dochter Myriam verricht ook het no dige werk in en voor de zaak van haar man. Hun bronzen huwelijk is voor fa milie, vrienden en medewerkers aan leiding voor een speciale felicitatie via Volgens mr. Van der Meulen slaagde de heer In ’t Hol er in zijn onpartijdig heid ook op anderen over te brengen. Het beschikken over een dergelijke ei genschap vond zijn college heel belang rijk. Mr. Van der Meulen stond ook stil bij het gegeven dat de heer In ’t Hol met zijn tijd meeging'door nooit zijn ogen te sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. ”U bent een sieraad voor het notariaat”, vatte hij zijn toe spraak samen. de ereburgers mr. A.G. Smallen- van roemde zijn grote werkkracht en on vermoeibare inzet. Bovendien had hij ontdekt dat de heer In ’t Hol ook een vaardige typist was. Ook hij bracht de toegankelijkheid en hulpvaardigheid van de vertrekkende notaris ter sprake ”Een sieraad voor Waddinxveen, de parel aan de Gouwe”, stelde burge meester Van der Linden. De vertrekkende notaris werd tijdens de bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis ook nog toegesproken door onder andere de heer J.C.M. Heemskerk (vice-voorzitter van de Waddinxveense ondernemerskring In dustrieel Contact Waddinxveen), de heer J.H.P. Mulder (voorzitter van de afdeling Waddinxveen van het Konink lijk Nederlands Ondernemers Ver bond) en mr. M.J. van den Berg (tweede secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland). De drie sprekers roemden met name het ondernemerschap en zakelijk in zicht van de heer In ’t Hol. Vooral de adviezen in rechte lijnen werden waar derend ter sprake gebracht. Waar no dig trad de scheidende notaris belange loos op. De Kamer van Koophandel heeft de heer In ’t Hol leren kennen als een goed ondernemer, wiens kantoor tot ver in de regio bekend staat als de- kundig op het gebied van de oprichting van nieuwe B V’s. ”Hij weet wat er leeft onder de ondernemers in deze regio”, stelde mr. Van den Berg. De heer In ’t Hol, die namens de kring Ereburger J. in ’t Hol temidden van broek, H. Verheul, mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, C.A. der Hooft en S. Pille. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het gemeentebe stuur heeft besloten op de parkéër- plaats nabij de woning Onderweg la in verband met de invaliditeit van de be treffende bewoner een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan te leggen, als bedoeld in artikel 132 a van het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens. Belanghebbenden worden door de ge meente gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bij de Kroon binnen een termijn van 30 dagen na heden.

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1