Monument is hersteld wiHiii 01726-17720 SOLIDAK HEEFT UAUTOSCHADE’ SIS B. en W. halen november van dit jaar niet Kruiskerk verkocht GUIT 17216 PERSOONLIJK EN ZAKELIJK DAKBEDEKKINGEN HAND WEER GEZET 1 2 C.H. de Vries krijgt het rustiger Modeshow in AF-centrum voor ouderen FOCWfl A. Aan het KW-plein Onafhankelijk Nieuwsblad v. d. linde arf SCHOENEN Il Sr HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN 1 van noort Grontmij Wilgenoord 73 - Bodegraven ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS I HAR WA” WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Woensdag 16 oktober 1991 47e Jaargang - No. 2255 Uitvaartverzorger C.H. de Vries met zijn onafscheidelijke sigaar. Vrijblijvende offerte Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie gratis dakinspectie Schaatsvereniging De Gouwestreek BEDANKT VAN NOORT Transporten, Verhuizingen b.v., SATCOM International b.v., GRONTMIJ, HOOGWERF EIKELENBOOM Kleuren Laboratorium, Drukkerij A-TWEE, ASAC Hardware Leverancier, WADDINXVEEN - De plannen voor een nieuw hoofdwinkelcentrum in Waddinxveen hebben opnieuw vertraging ondergaan. Het college van B. en W. dacht tot voor kort een eindrapportage over de hele situatie in no vember met de gemeenteraad te kunnen bespreken in diverse commissie vergaderingen, maar ook dat streven is gedoemd te mislukken. WADDINXVEEN - Maandag is het vernielde bronzen beeld van konin gin Wilhelmina weer hersteld teruggeplaatst op de nieuwe sokkel van het monument aan het Koningin Wilhelminaplein. 72; RIJOPLEIDING op VIDEO J NIEUWH OVO MOTORRIJLES 1 jaar schriftelijke garantie HAKKEN-KLAAR TERWIJL U WACHT 1 SCHOENMAKERIJ Hoogwerff I ZuóA EIKELENBOOM bv! Contactlenzen van Grit: een ’must’ voor het oog. Vertraging winkelhart 4 Coenecoopl 'I INTERIEURVERZORGING K O Plas weg 16 Waddinxveen Te! 01828-21831 4 CONTACT Contactlenzen nodig? Ga dan naar een echte specialist. Bij Grit Optiek krijgt u altijd de lenzen die het meest voor u geschikt zijn. Sana Sport b.v., VOLVO Bedrijfswagens, Nutricia, P. v.’t Wout Heiwerken, HAWA Sport, VOLVO Hooftman Autobedrijf, Rabobank, Jannes Vos Containers, Axis Aandrijvingen, Verkley bloemen en planten, DOECO, Volmac, Studio Landmeter, Goudse Courant en alle medewerkers voor al hun inzet, sportiviteit en medewerking. BEDANKT! Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Volop keus - Volop voordeel!! WADDINXVEEN - Op maandag 7 oktober vond bij een bedrijf aan de Passage een ongeval plaats. Bij het schoonmaken van een machine zou een medewerker vermoedelijk niet de juiste procedure hebben gevolgd. Hier bij werd zijn rechterhand af gesneden. Het slachtoffer werd per ambulance naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotter dam overgebracht. Bij een urenlange operatie werd zijn hand weer aangezet. De Arbeidsinspectie stelt een onder zoek in. I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828 12S96 Moordende 76a 1W b. Waddmrveen KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 Centrum van fabricage p Import en verkoop Weekblad voor Waddinxveen z---r---S Per 1 oktober 1991 is aan ir. H.H. ’t Hart, in verband met het binnen kort bereiken van de VUT-gerech- tigde leefti j ddoor de Raadvan Be stuur TNO ontheffing verleend uit zijn functie van Secretaris van de Raad van Bestuur. Met ingang van gelijke datum is DR. W.H.J.M. WIENTJENS uit Waddinxveen benoemd tot zijn opvolger. Omwonenden bemerkten de vernieling en waarschuwden de rijkspolitie. Het bronzen beeld van koningin Wilhel mina lag achteloos bij de kapotte zuil, waarvoor natuursteen uit Belgi moest worden betrokken. C.M. KROES uit Waddinxveen staat voor de op woensdag 13 november te houden verkiezingen van hoofdinge landen van het hoogheemraadschap van Rijnland in het district 4 (Midden- Holland, waaronder ook Waddinx- veen) kandidaat voor de vacature hoofdingeland ongebouwd. tapijt gordijnen vinyl zonwering vitrages badmatten Burgemeester C.M. VAN DER LIN DEN heeft vorige week donderdag middag het van Boskoop naar de Nesse in Waddinxveen verhuisde winkeltje ’t Paradijsje officieel geopend, ’t Para dijsje van Piet en Laura l’Amie toont een breed assortiment op het gebied van antiek meubilair, klassieke porse- leinenkastèn, kleinmeubelen, verlich ting, aardewerk en porselein, glas en kristal, oude tapijten en curiosa. -Groenxvoorte 12 WaddmxvMn Tel. 01828-16119 De omstreden Be Fair-lokatie, die niet in de laatste plaats het voetbalbestuur van Be Fair op de barricades bracht, kwam vorig jaar maart rond de toen ge houden gemeenteraadsverkiezingen om de hoek kijken. Binnen het college van B. en W. en de gemeenteraad spra ken sommigen van een ’’droomloka- tie”. Zoals bekend wordt in Waddinxveen door de Stuurgroep Centrum studie ge maakt van de verschillende lokaties voor de vestiging van het hoofdwinkel centrum van Waddinxveen. In dat ka der is ook onderwerp van studie de lo- katie Be Fair. In overeenstemming met het door de Stuurgroep Centrum uitgebrachte ad vies hebben B. en W. dinsdag besloten de lokatie Be Fair buiten verdere studie te laten. De reden hiervoor is dat uit een uitge bracht deskundigen-rapport is geble ken, dat de kosten wegens aankoop van eigendommen in het Passage-gebied en de verplaatsing van de aldaar geves tigde winkels naar het Be Fair-terrein zodanig hoog zijn, dat de vestiging van een nieuw winkelcentrum op deze lo katie financieel-economisch niet tot de mogelijkheden behoort. SATCOM tKTERKCnOHAL BV Oud-PCW-gemeenteraadslid A. VAN DOORN regio-directeur van het bouwbedrijf Intervam Noordwest in Amsterdam en Intervan West in Rijs wijk is 25 jaar in dienst van Intervam. De directie van Intervam BV biedt hem op vrijdagavond 1 november een re ceptie aan in party- en congrescentrum Festige in Amsterdam-Buitenveldert met muzikale omlijsting van het trio Pim Jacobs en het duo Pim Jacobs en Louis van Dijk. Arie van Doorn is de baas van CDA-gemeenteraadslid H.H. HELLER. c co o I o (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - Uitvaartonderne mer C.H. de Vries gaat het rustiger aandoen, zo heeft het Weekblad voor Waddinxveen vorige week bericht. De Waddinxvener heeft de bekende uit vaartverzorging C.H. de Vries Zn. laten opgaan in de Rotterdamse uit vaartvereniging CVO. ”Ik zal op de achtergrond aanwezig blijven”, aldus de bekende Waddinx- veense uitvaartverzorger, die in 1987 aan de Alberdingk Thijmlaan het rouwcentrum ’’Gouwehof” - zijn kroon W&z». transporten bv B verhuizingen bv plannen van derden zijn tot nu toe nog niet aan het college van Ben W. gepre senteerd. Binnen de KNOV-afdeling Waddinx- veen bestaat in ieder geval grote on vrede over de gang van zaken. Gevon den wordt dat het na een periode van vele geldverslindende rapporten hoog tijd wordt naar een andere projectont wikkelaar dan de MAB BV om te zien. De georganiseerde middenstand vindt dat er hoe dan ook naar moet worden gestreefd dat er in november alsnog een eindrapportage beschikbaar komt. Het KNOV-Waddinxveen is met twee leden, die onder nadrukkelijke ge- De 17-jarige Boskoopse HAVO-5- scholier van de Waddinxveense samen werkingsschool voor HAVO-Athe- neum aan de Sniepweg, FRANK NOORLAND, was zondagavond te gast in het VPRO-televisieprogramma van Paul Haenen. Hij werd daarin als voorzitter van het Landelijk Actie Ko- mité Scholieren (LAKS) geïnterviewd over de gevolgen van het dichtdraaien voor LAKS van de subsidiekraan door het ministerie van WVC per 1 januari 1992. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad wordt woensdagmorgen 23 okto ber om tien uur een modeshow voor ouderen gehouden. Deze damesmodeshow wordt gegeven door Monique Mode in het winkelcen trum de Passage en is een jaarlijks ini tiatief van de Stichting Welzijn Oude ren Waddinxveen. Iedere bezoeker krijgt een gratis toe gangsbewijs met een nummer, waar mee men kan meedingen naar een leuk prijsje. Bovendien krijgt men een gra tis kopje koffie en kan man na afloop de kleding nog eens bekijken en ook kopen. Leeuwerv 74IW 1/ "^\utoschaoe/SS Vorige maand schreef het college nog in een ’’tussenbericht” aan de gemeen teraad: ”Ons streven blijft er namelijk op gericht om in elk geval tijdens de commissievergadering van november 1991 onze eindrapportrage aan u voor te leggen. In die rapportage zullen na dere gegevens aan u worden ver strekt”. De vertraging wordt veroorzaakt door het niet op tijd kunnen beschikken over alle cijfers en gegevens. Om die reden is ook de vergadering van de Stuur groep Centrum voor het hoofdwinkel centrum opgeschoven van deze week naar volgende week. Nieuwe winkel- heimhouding staan, in de Stuurgroep Centrum vertegenwoordigd. In die groep zitten ook burgemeester C.M. van der Linden en wethouder P.F.J. van Schie (CDA) met vier van hun ambtenaren, onder wie gemeentese cretaris C.A.P.M. Loose en Openbare Werken-directeur ing. S. van Houten. Verder maken projectontwikkelaar MAB, het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie, het ministerie van Economische Zaken en adviseur en ex- Openbare Werken directeur ing. A M. Zwamborn er deel van uit. Vorige maand maakten B. en W. be kend dat er op het voetbalcomplex van Be fair in het Warnaarplantsoen geen nieuw winkelcomplex met woningen zal worden gebouwd, omdat deze loka tie onhaalbaar is gebleken. op een belangrijk stuk levenswerk - bouwde en door loco-burgemeester P.F.J. van Schie (CDA) geopend zag. ”In samenwerking is besloten alles bij het oude te laten en zeker de goede naam met eerbied en zorg te handha ven”. Vanwege zijn gezondheid is het voor Chris de Vries niet meer mogelijk in tensief leiding te blijven geven aan ’’zijn” C.H. de Vries Zn. Uitvaart verzorging, een geheel door de Wad dinxvener opgezette onderneming die eerbied, zorg en perfectie hoog in het vaandel heeft staan en in de loop der j a- ren een uitstekende naam opbouwde in Waddinxveen en wijde omgeving. dat met een auto de kleinste zuil wet daarop het bronzen beeld omver is ge haald. De herstelwerkzaamheden zijn uitge voerd door het Waddinxveense natuur- steenbedrijf Polet-Dercksen op het be drijvenpark Coenecoop. De kosten hiervan bedroegen 2.500 gulden, die aan de gemeente helemaal zijn vergoed door de verzekering. Een half jaar geleden werd het middel- ste gedeelte van het monument met op zet zwaar beschadigd. Vermoed wordt Kérkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 WADDINXVEEN - De Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt koopt de Kruiskerk aan de Passage van de Gere formeerde Kerken in Waddinxveen. Dat is vrijdagmorgen na afloop van de donderdagavond gehouden kerkverga dering in het uit 1925 stammende Godshuis bekend gemaakt. De offi cieel nog te beklinken verkoop, die de jaarlijks stijgende kosten van de Gere formeerde Kerken met twee predikan ten (dr. J.C. de Moor en ds. P.A.C. Bongers) moet verlichten, brengt nau welijks verandering in het huidige ge bruik van de kerkgebouw. De Gereformeerde Kerken blijven er voortaan als huurder in kerken. De ex ploitatiekosten en het onderhoud ko men nu volledig voor rekening van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die al enige tijd een medegebruik van de Kruiskerk maakte. De besturen en kerkeraden van beide kerken hebben er volledig vertrouwen in dat de Kruiskerk niet aan de slopers hamer ten prooi zal vallen om Wad- dinxveen aan een nieuw en groter win kelhart te helpen. De onduiidelijke toekomstplannen hebben op transactie nauwelijks invloed uitgeoefend. Niet bekend is gemaakt tegen welke prijs de Kruiskerk in andere handen is overge gaan. Over de verkoop van de Kruiskerk el ders meer in dit Weekblad voor Wad- dinxveen. De meest Inclusieve hardwareleverancier z-, Het herstelde monument van koningin Wilhelmina aan het Koningin Wilhelminaplein. (Foto: Peter Veenstra) WTl Gedipiomeera Optometrist OV Contactlensspeoalist ANVC - AuOicien Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt. Agmetenstraat 6. Tel 01820-16033. Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel. 01820-32208 ContactiensinstituuL Korte Tiendeweg 12. Tel. 01820-13477. Waddinxveen Passage 220. Tel. 01828-14303. - i -4.V- 5^0:4'.;^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1