PvdA: Van Schie Wethouder J. Neele SOLI DAK opent ’’Dorpstraat domineert college 1 n Bep Vermeij geeft alleen burgemeester complimentjes 01726-17720 Senioren reis op 3juni 1992 NU VOOR 10,- LEO VAN DER PLUYM WEEKMARKT WADDINXVEEN Vergunning voor bouw winkels en huizen ““egam sprak voor ouderen Minister P. Bukman in W’veen Open dag ”Wie zorgt die leeft” Vergadering school vereniging Notaris PERSOONLIJK EN ZAKELIJK Winkelerf in Waddinxveens oudste winkelcentrum OCCR5ION SPEKTAKEL op donderdag 31 Oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 November a.s. van de BOVAG dealers uit: p 1 Nieuwsblad Onafhankelijk 9? DANSAVOND HONDEKOP PANTOFFELS l A»\ HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN r3 v.d. linde Wilgenoord 73 - Bodegraven Rremmer IN DE ROZENBURCHT IN BOSKOOP ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. HAR WA” (f SCHOENEN HAKKEN-KLAAR j TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WIN EEN LANG WEEKEND PARIJS, automobielbedrijf i INTERIEURVERZORGING ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN!! i i DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER KOM JE OOK? NIEUW!! OVO MOTORRIJLES DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: VAN 29,95 MATEN 35 T/M 43 fcgf/II KvZmFI s cn k o RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - De Partij van de Arbeid heeft aan het begin van de maandagavond begonnen algemene beschouwingen over de gemeentebe groting voor 1992 de wethouders Paul van Schie (CDA), Karei van Soest (VVD) en Joop Neele (PCW) er behoorlijk van langs gegeven. Alleen burgemeester Kees van der Linden kreeg complimentjes. WADDINXVEEN - Komende zaterdagmorgen 26 oktober om elf uur opent verkeerswethouder J. Neele (PCW) het winkelerf in de Dorpstraat. Hij doet door de onthulling van een klok. Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie gratis dakinspectie c-2 fti Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen’ Tel^oon 01828-1 2012 BOVAG WANT®#ÉvAG-BEDRIJF HEEFT HART VOOR IX- J Z'N KLANTEN! U X L I j r Weekblad voor Waddinxveen l BEP VERMEIJ (PVDA) l eg-91-am De gezamenlijke winkeliers in het nieuwe winkelerf Dorpstraat. (Foto: Sjaak Noteboom), ik- 'S. de 24 winkeliers aanleiding er zaterdag voor jong en oud een feestelijke dag van te maken. Elke winkelier zet voor zijn winkel een kraam en timmert aan de weg met speciale aanbiedingen. Voordat de officiële openingshande ling een feit is marcheert drumband De Cormula’s door de Dorpstraat. Dan zijn voor de jeugd ook de ballonnen te tel. 01820-13955 tel. 03480-14216 V tapijt gordijnen vinyl te zonwering vitrages badmatten Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 bv Woensdag 23 oktober 1991 47e Jaargang - No. 2256 WADDINXVEEN - De senioren reis van het Comité Seniorenreis Waddinxveen zal in 1992 worden gehouden op woensdag 3 juni. D?t heeft het comité dezer dagen beslo ten. Het reisdoel wordt niet tevoren be kend gemaakt, omdat het gaat om een ’’verrassingsreis” ter gelegen heid van het 60-jarig bestaan. c doorgaan van vergaderingen, hun ad viezen en vragen niet meer kwijt. De fractie van de PvdA zal daarom in elke andere commissie - indien nodig - vra gen over het milieu gaan stellen. Meer en meer lijkt het erop dat milieuzaken alleen van de financiële kant benaderd worden. Inhoudelijk wordt er weinig of niets nieuws gepresenteerd. Wat is er nog over van het tijdperk van de Gou den Zak?”. Bij het winkelcentrum Zuidplas staat al een grote bouwkraan. (Foto: Sjaak Noteboom). Uw Mercedes-Benz dealer voor i personen- en II ./IK bedrijfswagens zit -dichterbij dan u denkt. Gouda Hanzeweg 1 Woerden: Rietdekkersweg 2 WADDINXVEEN - Notaris J. in ’t Hol heeft vanmiddag - woensdag 23 ok tober - in de gemeentezaal van de Im- manuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan op een bijeenkomst voor ouderen in formatie gegeven over allerlei notariële zaken, zoals het maken van testamen ten. 1 Vrijblijvende offerte t H - Sinds het begin van de zomer is er in de Dorpstraat op initiatief van het ge meentebestuur gewerkt aan de herin richting. Het doorgaande vrachtver keer wordt uit de winkelstraat geweerd en de inrichting is zodanig gekozen dat het er in alle opzichten plezierig winke len is. De realisatie van het winkelerf is voor De betrokken wethouders waren het uiteraard volledig oneens met de kri tiek van de PvdA-fractie op hun func tioneren. Over de dominerende rol van wethouder Paul van Schie zei burge meester Kees van der Linden dinsdag avond (de tweede dag van het tot en met donderdag durende begrotingsde- bat) dat het college van Ben W. er niet over piekert in te grijpen. Hij meende de zaak niet te moeten overtrekken en verdedigde de opstel ling van zijn collegelid door te stellen Over het werkterrein van wethouder Joop Neele meldde PvdA-fractievoor- zitter Bep Vermeij het volgend: ’’Voor de sociale vernieuwing heeft het col lege tot nu toe ons inziens een passieve houding ingenomen. We verwachten toch van de portefeuillehouder, dat hij ”de boer op gaat”, dat wil zeggen ideeën oppert en zich niet alleen be perkt tot het zetten van oproepen in de krant”. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - Minister drs. P. Bukman van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij is donderdagavond 28 november om acht uur in Waddinx veen. Hij spreekt dan over diverse ac tuele zaken op een bijeenkomst van de CDA-regio Gouwe IJssel in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde. De in 1934 geboren bewindsman stu deerde sociale geografie, was voorzit ter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en lid van het ARP-par- tijbestuur. In 1980 werd hij gekozen tot voorzitter van het CDA, waarna hij in 1986 minis ter van Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Lubbers II werd. In het ka- binet-Lubbers III werd hij, na een korte periode staatssecretaris van Eco nomische Zaken te zijn geweest, be noemd tot minister van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. WADDINXVEEN - Het verzorgings tehuis Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan neemt komende zater dag 26 oktober samen met de Maat schappelijke Dienstverlening Zuidplas en het Kruiswerk Midden-Holland deel aan de open dag ”Wie zorgt die leeft”. Deze open dag, die de bezoekers een indruk moet geven van het werk dat van de zorg wordt gemaakt, is van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Over wethouder Karei van Soest kwa men de sociaal-democraten als volgt te spreken: ”De fractie van de PvdA maakt zich ernstig bezorgd over de wij ze, waarop het gemeentelijk milieube leid tegenwoordig uitgedragen wordt. De grote matheid is toegeslagen. Elk enthousiasme lijkt bij de portefeuille houder te ontbreken. In dit kader noe men wij het herhaaldelijk niet door gaan van de commissievergaderingen, wegens het ontbreken van agendapun ten. Ook blijken zeer frequent niet alle partijen bij de commissievergaderin gen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld bij hqt behandelen van de begrotingsstuk ken ontbraken twee politieke partijen op de vergadering. Het is zelfs voorge komen, dat een commissievergadering wegens het ontbreken van het quorum niet door kon gaan! Bij welke andere commissie is dit voorgekomen in de af gelopen decennia? Commissieleden kunnen, door het herhaaldelijk niet Over wethouder Paul van Schie zei PvdA-fractievoorziter Bep Vermeij het volgende: ’’Deelt u onze mening dat het college, waarvan drie politieke portefeuillehouders deel uitmaken, op dit moment door één van de wethou ders gedomineerd wordt? Los van alle kritiek lijkt het zo, dat wethouder Van Schie in veel gevallen met iedeeën komt en in staat is dominant zijn visie te presenteren en aan de andere college leden weet op te leggen. Wanneer u het met onze indrukken eens bent, dan zouden wij aan de voorzitter van het college willen verzoeken dat binnen het college te bespreken, zodat elke porte feuillehouder beter en zelfstandiger zijn taak kan gaan vervullen, uiteraard collegiaalWe gaan zeker niet zo ver als de heer Hielema, die een paar jaar ge leden in de algemene beschouwingen wethouder Van Soest van een medecol- legepartij nogal aanviel en zijn funktio- neren wou bespreken. Wij vinden dit vooralsnog tot de verantwoordelijk heid van het college als geheel en ie dere portefeuillehouder afzonderlijk te behoren”. verkrijgen voor een ballonnenwed strijd met mooie prijzen. De ballonnen gaan tegelijk met de officiële openings handeling van wethouder Neele de lucht in. In de Dorpstraat treedt tussen half twee en half vier de Boerenkapel van Concordia op. Verder is er een mime speler te zien. Het wordt komende za terdag ongetwijfeld weer een mooie dag in het winkelerf Dorpstraat, Wad- dinxveens oudste winkelhart. dat hij als coalitielid verantwoordelijk is en zich terecht ook voelt voor het be leidsprogramma en de goede samen werking tussen de drie samenwerkende collegepartijen CDA, PCW en VVD. ’’Probleem is'alleen - en dat is wellicht een handicap voor ons allemaal - dat de heer Van Schie al 17 jaar wethouder is, alle portefeuilles heeft gehad, overal in thuis is, inventief is en bij alle zaken vanwege financiële kantjes is betrok ken. Niettemin is de heer Van Schie be reid mee te werken aan compromissen! En elk vogeltje zingt nu eenmaal hoe het gebekt is. Maar wij staan ons man netje en vrouwtje in het college”. De wethouders Paul van Schie en Joop Neele maakten dinsdagavond maar be perkt van de mogelijkheid gebruik om de PvdA-kritiek te weerleggen. Wet houder Paul van Schie gaf in ieder geval te kennen een minder grote bemoeial te zijn dan anderen vaak denken. Wet- houderJoop Neele kwam alleen met feitelijke informatie over de activitei ten op zijn beleidsterrein. Wethouder Karei van Soest kon de ver leiding niet weerstaan om eveneens een dag later in te gaan op de PvdA-kritiek op zijn functioneren. Volgehs'hem is er met zijn aandacht en enthousiasme voor het milieu niets aan de hand. Hij ziet in ieder geval geen verband tussen het afgelasten van commissievergade ringen als er geen agendapunten zijn en zijn opstelling. De liberaal zei de nega tieve opmerkingen van de PvdA niet op prijs te stellen. WADDINXVEEN - De Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samen werkingsverband te Waddinxveen houdt donderdagavond 31 oktober om acht uur in de samenwerkingsschool aan de Sniepweg de statutaire jaarver gadering. Op de agende staat een aantal versla gen. Aan de orde zijn verder het Be leidsplan 1991-1992, het Verslag van de gang van zaken over het schooljaar 1990-1991, de Voordracht aan de ge meenteraad van leden en plaatsvervan gende leden van de commissie van be stuur en de Benoeming van leden van het bestuur van de vereniging. Complimenten waren er van PvdA- zijde alleen voor burgemeester Kees van der LindenOver hem zei Bep Ver meij: ”Wat betreft Coenecoop II zijn complimenten voor de voorzitter van het college op zijn plaats voor de voort varendheid bij de verwerving van gron den. Toch blijft er bij ons een vieze smaak achter over grondeigenaren, die dubbel verdiend hebben ten koste van gemeenschapsgeld. Wij constateren hier een misstand. Formeel is er juist gehandeld, maar moreel kunnen er grote vraagtekens gezet worden”. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft bekend ge maakt dat het gemeentebestuur van Waddinxveen een verzoek om afgifte van een bouwvergunning heeft ontvan gen van Noorlander Beheer Nederland B.V. te Leiderdorp voor het oprichten van een flatgebouw, bevattende 48 ap partementen, met winkelruimte(n) op de begane grond-laag, aan en nabij de Zuidplaslaan, in het zogeheten cen trumgebied van de wijk Zuidplas. De bouw zal qua aard, afmetingen en (toekomstig) gebruik in overeenstem ming zijn met de in voorbereiding zijnde en binnenkort in procedure te brengen 27e Uitwerking van het be stemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980”. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, vooruitlopend op het van kracht worden van dat Uitwer- kingsplan, de gevraagde bouwvergun ning te verlenen en met het oog hierop de vooraf benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij het col lege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een en ander als voorge schreven in artikel 15, zesde en ze vende lid, van de voorschriften van ge noemd bestemmingsplan. In verband hiermede ligt het bouwplan met ingang van donderdag 24: oktober 1991 gedurende 14 dagen voor een ie der ter inzage, tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen be langhebbenden tegen het voornemen om de bouwvergunning te verlenen schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethou ders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). I Doe-hei-zeltmateriaien 1 Keukens - Kasten X Wand- en vloertegels ik Tuinhout Sierbestrating QL\ Tet 01828 12596 76a h Waddmiveen UnnaeuswegA^-Boskoop lTe|. 01727-13268 Per 1 oktober 1991 is de heer E. FEN- NIS te Tilburg benoemd tot verkeers technisch medewerker bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven. De heer H. HEIDEBRINK, bijstands- maatschappelijk werker op de afdeling Sociale Zaken, is per 1 november 1991 in vaste dienst benoemd. Boskoop, Moerkapelle, Waddinxveen en Zevenhuizen. Zoals u gewend bent op deze dagen, staan er weer tientallen occasions te blinken en zijn er kortingen tot ZESHONDERD i GULDEN bij elkaar te gooien met het dobbelspel. -U komt toch ook?!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1