Ziekenhuis 'Irt fusie nabij O n Moerhuizen steunt Vluch tel ingen werk Volvo Ski Open bij Hooftman ieuvriendel ijke zakken Bleuland en Sint Jozef in Gouda §0 PERSOONLIJK EN ZAKELIJK Film in koffiebar Concert in Moerkapelle Woninginbraak W’VENERS IN FLORA-CROSS seerde deze veldloop op het sportvel dencomplex aan de Hoogeveenseweg. Dit jaar met vooral een groeiende be langstelling uit het buitenland. Avond van SGP-jeugd Nieuwe verkeers regels Actie van assurantie- bedrijven WADDINXVEEN - De Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA) in Tiel is begonnen met een voorlichtingscampagne in de nieuws- bladpers over verzekeringen. Bij de NBvA zijn in Waddinxveen aangeslo ten de verzekeringsadviseurs assuran tiekantoor D. Verweij en Huizenga Assurantieën. Opbrengst duizend gulden Loterij van SOOS Expositie ••nLr i 1 in Boskoop 9fT halte Patiënten Sociaal plan Organisatie ROTTEN NIET, PlE GOUDA - De bij de Waddinxveners en andere streekgenoten goed be kende ziekenhuizen Bleuland en Sint Jozef in Gouda gaan fuseren. De beide ziekenhuisbesturen stemmen hebben hun goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit om te komen tot één ziekenhuisorganisatie met ongeveer 600 bedden, zo is maandagmorgen op een persbijeenkomst in Gouda meegedeeld. I ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - B. en W. van de gemeente Moer huizen hebben de gemeenteraad een voorstel gedaan inzake het afsluiten van een contract met de plaatselijke vrijwilligers vluchtelingenwerk (een onderdeel van de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen) en de be kostiging van de werkzaamheden van de Waddinxveense cordinator Han Erath. ROTZAKKEN i Pagina 13 Adjunct-makelaar J.W. de Man van Vlietland Makelaardij. y. FOEI.' L Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 ■4*1 )0 EilAS. 1 y-.-z In het accountantsregister van de Orde Nederlands Instituut van registerac countants is als lid ingeschreven de Waddinxvener DRS. THEODOOR CORNELIS RAAPHORST (34). WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt vrijdagavond 15 november om half negen de film ’’Geronimo” ge draaid. De koffiebar is geopend vanaf' kwart voor acht. De film gaat over de leden van een jeugdbende, die naar een zomerkamp gaan. Er is verschil in achtergrond, ge woonten en huidskleur. Humor ont breekt overigens niet. Mevrouw A. JANSSEN te Zevenhui zen is per 1 november 1991 benoemd als technisch medewerkster plantsoe nen bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Op de typekamer van de afdeling In terne Zaken is mevrouw M.W.I. SMIT te Boskoop per 1 oktober 1991 aange wezen als eerste medewerkster tekst verwerking, terwijl mevrouw M.D. DE FRETES te Moordrecht per 1 novem ber 1991 als medewerkster tekstver werking in tijdelijke dienst is benoemd. De start van de 15e Rabo!Floracross in Boskop. MOERKAPELLE - In de Nederlands Hervormde Kerk van Moerkapelle wordt vrijdagavond 15 november om acht uur een concert gegeven door or ganist Peter Verweij en dwarsfluitiste Erica v.d. Kolk ten bate van de restau ratie van het Godshuis. De Hervormde Kerk in Moerkapelle moet gerestaureerd worden. Dat is een kostbare zaak. Ter ondersteuning van deze restauratie geven Peter Verweij en Erica v.d. Kolk een concert. Met werken van diverse componisten uit de periode 1700-1900 wordt een aantrekkelijk programma geboden. Ook voor samenzang is een plaats inge ruimd. De toegang is vrij. Aan het einde van het concert is er een collecte ten be hoeve van het restauratiefonds. WADDINXVEEN - Bij een inbraak in een woning aan de Kanaalstraat in Waddinxveen zijn contant geld en een rijbewijs buitgemaakt. De rijkspolitie stelt een onderzoek in. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. Dit jaar waren er alleen al 750 wedstrijdlopers. Daar komen ruim 200 prestatielopers bij en wordt het totaal aantal deelnemers van 1000 zeer dicht benaderd. Wat behelst de fusie vanaf 1 januari voor de patiënten? In eerste instantie zal er weinig merkbaar zijn, want alles blijft voorlopig ”bij het oude”. On danks de nieuwe organisatie per 1 ja nuari met een nieuwe naam, blijven de Jozef- en Bleulandlocaties operatio neel. Patiënten behouden de vrije keuze voor specialisten en locatie. ding op HBO-niveau verlangd wordt), de verantwoordelijkheden zijn zoda nig, dat een en ander uit de sfeer van de vrijblijvendheid gehaald moet worden, het aantal uren dat de aangestelde coördinator voor dit werk nodig heeft, overschrijdt over het algemeen de 20 uur en alleen door aanstelling van een betaald coördinator is de continuïteit naar de toekomst gewaarborgd (erva ring heeft geleerd, dat een opvolger van mevrouw Erath op de huidige voorwaarden niet te vinden is). De kosten voor een 20-urige werkweek worden geraamd op een bedrag van 36.000,- per jaar. Uitgaande van een bedrag van 55,- per opvang plaats per maand en het aantal opvangplaats in de regio (Waddinxveen 36/Boskoop 13/ Moerhuizen 8) staat hier een inkom- stenpost tegenover van 57 x 55,- x 12 37.620,-. De gemeenten Waddinx veen en Boskoop zijn reeds accoord ge gaan met de voorstellen. De kosten ten laste van de gemeente Moerhuizen bedragen 8 x 55,- 440,- per maand, welk bedrag uit de ROA-gelden kan worden betaald, waarna nog voldoende bestedings ruimte bestaat. Met betrekking tot dit punt stellen B. en W. de raad voor tot bekostiging over te gaan onder aante kening, dat een en ander vervalt indien van budgettaire neutraliteit geen sprake meer zal zijn. Voor alle integratie-activiteiten is een zorgvuldige procedure rond de organi satie en plaatsingsplan-ontwikkeling opgesteld. De directies van beide loca ties hebben inmiddels diverse vergade ringen met vertegenwoordigers van vakorganisaties gehouden. In goed overleg met de ondernemings raden en de vakorganisaties is het defi nitief concept-sociaal plan tot stand ge komen. In het sociaal plan is opgeno men op welke wijze tijdens de integra- tiefase met de belangen van de mede werkers rekening wordt gehouden. Er is onderzoek gedaan nar drie bouw kundige varianten, te weten 1. nieuw bouw van een tweede locatie (van ca. 200 bedden) met handhaving van het huidige Bleuland-gebouw, 2. totale nieuwbouw van een 600 bedden tellend ziekenhuis en 3. fusiebouw op het hui dige Bleuland-terrein. Het onderzoek heeft uitgewezen dat variant nummer 3 inclusief de noodza kelijke parkeervoorzieningen goed mogelijk is. In de concept fusie-over- eenkomst wordt dan ook een keuze ge maakt voor deze variant, waarbij toe komstige concentratie van alle zieken huisactiviteiten op de Bleulandlocatie middels uitbreiding, nieuwbouw en re novatie zal plaatsvinden. In de komende jaren zullen nieuwe bouwplannen moeten worden ontwik keld, goedgekeurd en uitgevoerd. Hierdoor zal nog minstens vijf jaar ge bruik moeten worden gemaakt van de huidige gebouwen. Per 1 november is het team van Vliet- land Makelaardij uit Gouda door de komst van J.W. (HANS) DE MAN uit Krimpen a.d IJssèl uitgebreid. De heer De Man (47) zal als adjunct-makelaar de afdeling woningmakelaardij komen versterken. Hij is de afgelopen twaalf jaar werkzaam geweest bij Honkoop Makelaardij in Stolwijk en beschikt zo doende op het gebied van de woning makelaardij over een zeer brede kennis en ruime ervaring. Vlietland Makelaardij zal behalve in bedrijfshuisvesting ook nog meer ac cent leggen op de woningmakelaardij Vanuit het kantoor in Gouda, nabij het winkelcentrum Bloemendaal, zal de woningmakelaardij in Midden-Hol- land, met name de Krimpenerwaard, Gouda en Reeuwijk, nu nog beter be werkt kunnen worden. Voor een opti male aan- en/of verkoopbegeleiding, het verrichten van taxatie-werkzaam- heden, kan men een beroep doen op de nieuwe medewerker. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 19 november om kwart voor acht houdt de SGP-studievereni- ging "Jongeren Perspektief in de her vormde Bethelschool (Heggewinde) weer een avond over het onderwerp "Goed en kwaad in de geneeskunst”. Spreker is drs. C.H. Bax uit Waddinx veen. De heer Bax is van beroep indus- trieapotheker. Hij zal dan ook iets ver tellen over de werking van geneesmid delen maar ook hoopt hij in te gaan op de alternatieve geneeswijzen. Wat is precies homeopathie en hoe moeten we daar, ook in licht van de Bij bel, mee omgaan? Er is dan ook weer uitgebreid gelegengeid tot vragen stel len. In verband met de komst van het te ver plaatsen Sint Jozef Ziekenhuis zal er op het grondgebied van het Bleuland Zie kenhuis worden bijgebouwd. Daar voor zullen in 1992 en daarna de plan nen wordt uitgewerkt. Het complete fusieziekenhuis kan er in 1998 staan. De ziekenhuiscombinatie, waarvoor via een prijsvraag 1.300 namen zijn in gediend, gaat geleid worden door A. H.J. van Galen, directeur patiënten zorg van het Bleuland Ziekenhuis, en mr. P.H.M. Onland, algemeen direc teur van het Sint Jozef Ziekenhuis. De directeuren J.W. Flach, directeur be heer van het Bleuland Ziekenhuis, en B. van den Berg, directeur patiënten zorg van het Sint Jozef Ziekenhuis, zul len niet meer aan het fusieziekenhuis verbonden zijn. De ontwikkelingen rond de Goudse ziekenhuisfusie volgen elkaar snel op Allerlei processen zijn in gang gezet, diverse onderzoeken hebben reeds plaats gevonden en er wordt veel over leg gevoerd met vakbonden, werkne mers en overheden. Een aantal belangwekkende zaken is reeds aan de orde gekomen en de con clusie is dat beide ziekenhuizen nog steeds ”op koers” liggen voor een fusie per 1 januari 1992 om per die datum verder te gaan met een nieuwe zieken- huis-organisatie. Recentelijk hebben de Raad van Toe zicht van het Bleuland Ziekenhuis en het Bestuur van het Sint Jozef Zieken huis het voorgenomen besluit, te ko men tot één ziekenhuisorganisatie per 1 januari 1992, goedgekeurd. Dit voorgenomen besluit is aan de beide ondernemingsraden en medische staven voorgelegd met het verzoek ad vies uit te brengen over de concept- fusieovereenkomst. Na ontvangst van deze adviezen kan medio december het definitieve fusiebesluit worden geno men. Oud-Waddinxveen A. VAN DOORN, destijds lid van de gemeenteraad voor de PCW (hervormde Kiesvereniging), heeft in Amsterdam zijn 25-jarig dienstverband bij het Rijswijkse bouw bedrijf Intervam BV feestelijk gevierd. Hij is bij dit bedrijf regio-directeur van Intervam Noordwest te Amsterdam en van Intervam West te Rijswijk. Per 1 januari 1992 geeft hij voor beide regio’s leiding aan het door hem voorgezeten directieteam dat verder bestaat uit di recteur ir. J.C. Padberg en adjunct-di- recteur A. van der Zaag. De huidige twee ziekenhuizen gaan beiden uit van een stichtingsvorm. De beide stichtingen zullen fuseren door middel van een juridische fusie. Door de oprichting van de nieuwe stichting dragen de stichting Bleuland Zieken huis en de stichting Sint Jozef Zieken huis al hun rechten en verplichtingen over aan de nieuw op te richten stich ting en hebben hierdoor hun bestaans recht verloren. De statuten van de nieuwe stichting, waarin een gelijke zetelverdeling is vastgelegd voor respectievelijk de stichting ”De Wijk”, de stichting ”Van Met ingang van 1 januari 1992 is me vrouw A.J. DE JONG te Moerkapelle benoemd tot medewerkster woon ruimte- en vreemdelingenzaken op de afdeling Algemene Zaken. Over verzekeringen bestaan nog altijd veel onduidelijkheden. Wist u bijvoor beeld dat een Nederlander na zijn pen sioen rond moet zien te komen van on geveer de helft van zijn laatstgenoten salaris? Of dat een schade aan de auto, veroorzaakt door een onbekende da der, in bepaalde gevallen toch vergoed kan worden? De Nederlandse Bond van Assurantie- bemiddelaars waarbij verspreid over het hele land 860 zelfstandig en onaf hankelijk werkende verzekeringsadvi seurs zijn aangesloten, komt daarom met specifieke informatie over verze keren. Daarbij wordt niet alleen stil gestaan bij de vraag hoe een financiële strop ten gevolge van een eventuele schade kan worden voorkomen, maar worden te vens tips gegeven om de kans op een schade te verkleinen WADDINXVEEN - Het jaarlijkse Volvo Ski Open is - zoals al kon worden aangekondigd - komende zaterdag 16 november van 10.00 - 17.00 uur bij Volvo-delaer Hooftman BV op het be drijvenpark Coenecoop. Er zijn die dag voor de automobilisten allerlei op de wintersport gerichte activiteiten, er zijn drankjes en hapjes en er is een te kenwedstrijd voor de jeugd tot 10 jaar, waarbij diverse waardebonnen zijn te verdienen. Het Volvo Ski Open wordt in nauwe sa menwering met de Nederlandse Ski Vereniging, waarvan Volvo hoofd sponsor is, gehouden. De bezoekers zullen deskundig geïnformeerd worden over alle denkbare zaken betreffende autorijden in de winter en de winter sport. Zo zal bijvoorbeeld worden stilgestaan bij nut en noodzaak van sneeuwkettin gen, snowgrips en winterhanden, en ook andere winteraccessoires passeren uitgebreid de revue. Volvo-rijders kunnen daarnaast een complete wintercontrolebeurt laten uitvoeren tegen het speciale geredu ceerde tarief van 35,-, inclusief een handige attentie voor de winter. Bo vendien staan diverse Volvo’s startklaar voor een proefrit en krijgt men een leuke Polaroid foto mee als aandenken. Wat betreft de wintersport, doet het Volvo Ski Open zijn naam alle eer aan. Zo is er een team van de Nederlandse Ski Vereniging aanwezig met informa tie over de meest uiteenlopende win- tersportonderwerpen. Van ski- gymnastiek tot en met snowcamps voor jongeren. Chateau vertelt alles over een caravan vakantie in de sneeuw wat vooral de laatste jaren snel aan populariteit wint. Overigens, laat iedereen vooal zijn ski’s meenemen, want deze worden ge heel gratis gecontroleerd. Daarnaast kunnen de bezoekers hun licht opste ken over talloze andere zaken die een rol spelen op en rond de piste. Zo presenteert wintersport speciaal zaak Bakker Sport de nieuwe skimode voor dit seizoen en natuurlijk de ski- uitrusting zelf; ski’s, schoenen, bindin gen, brillen enzovoort. Een aantal top merken waaronder Head is present met de nieuwste snufjes en materialen. Voorts werken mee: Koetsier, Leder waren, Opdrachtfoto en Reisburo Tourpoint. Het Volvo Ski Open is een gebeurtenis waar je wat van meeneemt, óók in let terlijke zin. Want er ligt voor iedere be zoeker een leuke attentie te wachten. Daarnaast is aan het Volvo Ski Open een Winterkwis verbonden met bijzon der fraaie prijzen. De hoofdprijs is ƒ5.000.-. Overige prijzen zijn een Carvox 4000 autotelefoon, een ski-safari of profes- WADDINXVEEN - In de zaterdag in Boskoop gehouden 15e Rabo/Flora- cross wisten een paar Waddinxveense atleten van Antilope in de prijzen te vallen. Bij de heren-veteranen 3 9000 meter won Bram Lindhout in 35.00. Bij de dames-veteranen 3000 meter ein dige Letteke Broekman als tweede in 11.46. De Rabo/Flora-cross is wederom een groot succes geworden. AV’47 organi- sionele Head ski’s met bindingen. Bo vendien, wanneer de hoofdprijswin naar bereid is mee te werken aan foto sessies en/of reclame-acties, kan hij of zij daarvoor als tegenprestatie een Volvo 440 GL plsu Chateau caravan verdienen. Iterson Ziekenhuis” en de stichting ’’Sint Jozef Paviljoen”, zijn volledig aangepast aan,het gekozen bestuurs model, dat kortheidshalve wordt aan geduid als Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht komt een aantal specifieke toezichthoudende taken toe, om de continuïteit van het ziekenhuis te kunnen bewaken. Voor de samen stelling van deze Raad wordt uitgegaan van vier leden van elke oorspronkelijke stichting, dus in totaal twaalf leden. De Raad van Bestuur (directie) is de spilfunctie gegeven om als bestuurscen trum leiding aan de organisatie te ge ven en zal bestaan uit een directeur pa tiëntenzorg en een directeur beheer. Door de fusie ontstaat er een nieuwe si tuatie met betrekking tot het vaststel len en uit te voeren beleid in het fusie ziekenhuis. Overigens is niet alleen de fusie, maar ook het feit dat zich steeds opnieuw veranderingen voordoen bin nen de gezondheidszorg van belang bij de vaststelling dat er behoefte is aan be zinning over de verdere beleidsontwik keling. Daarbij geleden de volgende algemene beleidsuitgangspunten: - het fusieziekenhuis wil functioneren ten behoeve van de gehele regio Mid- den-Holland (plm. 220.000 inwoners); - het fusieziekenhuis streeft naar een bij deze regiofunctie passend breed en volwaardig pakket van medische en on dersteunende functies met een daarbij behorende capaciteit van 600 bedden; - het fusieziekenhuis streeft naar geïn tegreerde zorgverlening, zowel in het ziekenhuis door goede integratie en af stemming van de activiteiten van de di verse disciplines, als buiten het zieken huis door structurele en intensieve sa menwerking met de eerste lijn, de thuiszorg en de overige instellingen voor gezondheidszorg; - vanuit de overtuiging dat goede zorg alleen geboden kan worden door kwali tatief hoogstaande en gemotiveerde medewerkers, streeft het ziekenhuis naar het voeren van goed sociaal be leid, waardoor ook de arbeidsmarkt problematiek adequaat tegemoet kan worden getreden; - na de fusie start de integratiefase, waarbij in goed overleg met alle be trokkenen via zorgvuldige planmatige procedures van activiteiten wordt na gestreefd met functieconcentratie en - verdeling; - in het fusieziekenhuis zullen patiën ten en medewerkers van alle levensbe schouwingen welkom zijn. Patiënten zal een zorgverlening worden aangebo den die zoveel mogelijk aansluit bij hun persoonlijke levensovertuiging. Door integratie en concentratie van ac tiviteiten zal in de toekomst echter in toenemende mate wel het één en ander merkbaar worden, waarbij met name gedacht moet worden aan verandering van locatie van specialisme en inten sieve bouwactiviteiten. Uiteraard zal hierover tijdig worden geïnformeerd. De heer R. VAN NIEUWKOOP, reeds op tijdelijke basis werkzaam bij de sectie Algemeen Onderhoud van de dienst Openbare Werken en Bedrij ven, is per 15 september 1991 in vaste dienst benoemd. WADDINXVEEN - Vrijdag 8 novem ber was er een rommelmarkt op de openbare Theo Thijssenschool (Kerk- weg-Oost). Er waren heel wat spullen gebracht. De ouderraadsleden en een deel van het team waren al vroeg in de middag bezig de boeken, het speelgoed, de puzzels en de huishoudelijke artikelen zo voor delig mogelijk uit te stallen. Om 18.30 uur stonden de eerste klan ten al op de stoep en stroomde de gym zaal langzaam vol. Er waren veel spul len die van eigenaar verwisselden. Een aantal meisjes van groep acht had op ei gen initiatief broches en maskertjes ge maakt, die goed verkocht werden. Om half negen was de koffie met koek op en waren de kraampjes leger dan om half zeven. Het was een erg gezellige avond en de opbrengst was bruto 1.000,-, zodat we weer wat kunnen aanschaffen voor de leerlingen. Door de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen e.o. is de gemeente Moerhuizen verzocht om medewerking voor afsluiten van een contract met de vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Tevens is verzocht uit de ROA-gelden een vast bedrag van 55,- per opvang plaats per maand beschikbaar te stellen ten behoeve van de bekostiging van de aanstelling per 1 januari 1991 van een betaald coördinator bij de stichting voor 20 uur per week. Ten aanzien van het af te sluiten con tract merken B. en W. op, dat er met de plaatselijke organisatie in Moerkapelle reeds een contract is afgesloten (met de voormalige gemeente Moerkapelle). Op grond van dit contract biedt de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinx veen afdeling Moerkapelle opvang en begeleiding aan in Moerkapelle, in het kader van de Regeling opvang asielzoe kers, wonende asielzoekers. Tevens voert zij het beheer over de be schikbare woonruimten en ontplooit zij activiteiten ten behoeve van het ge bruiksklaar maken en inrichten van ter beschikking komende woonruimte. Uit de ROA-gelden verstrekt de gemeente aan de stichting een bijdrage van 145,- per asielzoekers per maand ter bekostiging van de uit het contract voortvloeiende taken. Het huidige contract zal per 1 januari 1992 dienen te worden omgezet in een contract met de gemeente Moerhuizen. B. en W. van Moerhuizen stellen de raad voor hiertoe over te gaan. Voorts stellen zij voor met de vrijwilligersor ganisatie in Zevenhuizen een gelijk soortig contract af te sluiten. Vervolgens is de Stichting Vluchtelin genwerk Waddinxveen e.o. overge gaan tot aanstelling van een betaald coördinator met ingang van 1 januari 1991 in de persoon van mevrouw Han Erath (die reeds op vrijwillige basis aan de stichting verbonden was). Als motivering om over te gaan tot een betaald coördinator wordt genoemd de zwaarte van de taak sinds de ROA-re- geling vergt toegenomen professionali sering (het takenpakket is vergelijk baar met een^unctie waarbij een oplei- seerde eerder met een deel van ha|r textielschilderingen in de Openbare Bi bliotheek in Waddinxveen. Zij Jaat daar haar werk zien, hoe je met ge verfde en gedessigneerde lapjes compo sities kan maken. Zij is ongeveer 10 jaar geleden begon nen met les te nemen aan de Werj- schuit in Gouda bij Marijke Klooster man. In het begin werkte zij veel ruft grove structuren en natuurlijke mate rialen, waarvan alle onderdelen apart tot een compositie gevormd werden z$- als een weg met bomen, waarvan je ie dere boom kunt onderscheiden Ze werkt nu met dunnere stoffen eri va gere kleuren waardoor die samen uitbeelden waardoor men op een stand vaak het idee heeft, dat het mét een aquareltechniek tot stand gebracht is. Zij verft zelf haar stofjes om eqp spannend effect te creëren. Al bezig zijnde met haar lapjes ontstaat er een compositie, die steeds boeiender en spannender wordt, naarmate h<t wandkleed vordert. gele streep de betekenis van stopvef- bod; een onderbroken gele streep duidt een parkeerverbod aan. Tot 1 januari 1995 duiden zowel de doorgetrokken als de onderbroken gele streep een par keerverbod aan. Nieuwe verkeersborden krijgen éeh nieuw jasje. De huidige verkeersboj- den behouden hun functie, totdat ze op termijn door nieuwe vervangen wor den. I i WADDINXVEEN - In een persbe richt heeft de gemeente Waddinxveen er op gewezen dat op 1 november het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in werking is getreden. Het oude reglement dateert uit 1966. Sindsdien is het verkeersbeeld erg ver anderd. Het aantal gemotoriseerde weggebruikers is fors toegenomen. De wegen zijn hier niet altijd op berekend. Bestaande regels zijn niet altijd even logisch of noodzakelijk. Het blijkt dat de weggebruiker die regels minder na leeft, zeker als hij het nut ervan niet in ziet. Een opschoning van het bestaande reglement is gewenst. Uitgangspunt hierbij is dat de regels voor de wegge bruikers nu duidelijk zijn. Verder moe ten de regels een bijdrage leveren aan een schoner milieu, een betere door stroming van het verkeer en een ver groting van de verkeersveiligheid. Voorts wordt meer verantwoordelijk heid bij de weggebruikers gelegd in plaats van steeds opnieuw regels te be denken voor elke mogelijke situatie. Een mentaliteitsverandering van ver keersdeelnemers staat voorop: ’’Geef je verstand eens voorrang”. In het nieuwe reglement verandert een aantal regels en is een aantal regels kó men te vervallen. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. - Het rode voetgangerslicht kan ver vangen worden door een geel knipper licht. Bij dit knipperlicht mag doqr voetgangers overgestoken worden, zij het dat ze wel moeten uitkijken. Daar naast kunnen zij blijven wachten op hét veilige groene licht. - Fietsers mogen rechtsaf door rood, maar alleen als dit aangegeven is miq- dels het bord ’’rechtsaf voqr (brom)fietsers vrij”. - Automobilisten zullen meer hub richtingaanwijzers moeten gebruikeij. Zo moeten zij richting aangeven bij het wisselen van rijstroken (ook als zij te rug naar rechts gaan), het wegrijden uit een parkeerplaats, het inhalen, het om rijden en verlaten van de hoofdrijbaaji en het maken van elke andere zijde lingse verplaatsing. - Bestuurders moeten voetgangers en invalidenvoertuigen die oversteken qf dit kennelijk van plan zijn te doen op een voetgangersoversteekplaats (hqt zebrapad), voor laten gaan. Verder mag voor zo’n oversteekplaats niet meer ingehaald worden. - Vluchtstroken, vluchthavens en ber men van autowegen en autosnelwegen mogen alleen in noodgevallen gebruikt worden. Ze mogen dus niet meer ge bruikt worden om in te voegen. - Snelheidsaanduidingen op elektroni sche signaleringsborden hebben niét meer de betekenis van adviesSnelheia, maar die van maximumsnelheid. - Over de met schuine strepen gear ceerde vlakken van de rijbaan mag niét meer gereden worden. - - Na 1994 krijgt de doorgetrokken De uitgeschreven prijsvraag leverde ruim 1.300 inzendingen op, waarbij Waddinxveense Kunst Kring, expij- circa 600 verschillende namen zijn ge noemd. De jury staat thans voor de - niet eenvoudige - opgave om tot een definitieve keuze te komen. Naar ver wachting vindt de bekendmaking van de nieuwe naam eind november plaats. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag 5 november werd in het Anne Frank-centrum in Waddinxveen de trekking gehouden van de jaarlijkse lo terij van de Stichting Ouderen Onder ling Sociëteit (SOOS). De eerste prijs was een reis naar Portu gal voor twee personen en viel op lot nummer 0352. De tweede prijs, een di ner voor twee personen, viel op lot nummer 1915. De derde prijs, een elektrische deken, viel op lotnummer 1707 en de vierde prijs, een wekkerra dio, op lotnummer 1969. De overige prijzen vielen op de vol gende lotnummers: 525, 506, 2305, 2938. 2729. 1515, 1445, 1144. 0018. 0453, 0899. 2582, 1164, 2383, 0267, 1037, 1022. 0767, 1504, 2693, 0404. 1538, 1311,2888,2390 en 2880. De prijzen zullen bij de winnaars wor den thuisbezorgd. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Til en met zaterdag 28 december duurt de expositie van de Waddinxveense kun stenaressen Ton van Duppen-Smits ëh Will Borst. Zij laten beelden en plastie ken en textielschilderijen zien in ”In het vijfde wiel” aan de Barendstraat (naast Hotel Neuf) in Boskoop. Op de expositie (open op vrijdag van 14.06- 21.00 uur en op zaterdag van 9.00-17.(J) uur) worden ook textielschilderijen van Joke Brevoord-Kappers tentoon gesteld. Ton van Duppen-Smits is geboren in Brabant en is al 17 jaar woonachtig in Waddinxveen. In 1980 volgde zij lesjep poppen maken bij Niesje Wolters in Hilversum. In 1984 is zij begonnen met boetseren en beeldhouwen. Zij volgde lessen b i Fredy Wolff en bij Els van Foeken i i Alphen aan den Rijn. Eerder expc - seerde ze in Waddinxveen, Gouda, A - phen aan den Rijn en Aarle-Rixtel.fi werkstukken zijn gemaakt van brons, cement of steen"J Will Borst (Peuleyen 202), lid van de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 13