EEN LEVEN IN DE GIST uan Ledenwerf actie van ZH-Landschap Diplomaten vrouw houdt een lezing ”Mr. Gist” is Nederlands brooddeskundige bij uitstek Speelplek NEUF Kostprijzen Bijgestaan Service Meedraaien Trendsetter Dr. A.A. de Bruin houdt causerie in Agnietenkapel Stamppot eten in ons café F* Ml i Perfect door zijn details - New Generation Classics. WADDINXVEEN/DELFT - Ze noemen hem ”Mr. Gist”. Het verhaal gaat dat elke bakker in Nederland hem kent. Hij is Nederlands brooddeskundige bij uitstek. Zijn voornaam ’’Piet” is al genoeg om aan te geven over wie men het heeft. Maar hij is ook een begaafd spreker, een gezaghebbend bestuur der, een bescheiden, prettig en aimabel mens én een suc cesvol directeur bij Gist- Brocades BV in Delft, waar hij na een dienstverband van 36 jaar met de VUT is ge gaan: Piet de Graaff (60) van de Stationsstraat in Wad dinxveen. 3*811 SST Verkrijgbaar bij: R KOETSIER SCHOENEN Burg. Colijnstraat 11 BOSKOOP a 01727-12262 VAN OOSTEROM SCHOENMODE Dorpsstraat 108 HAZERSWOUDE-dorp ■s 01728-9434 BREMMER SCHOENEN Kerkweg Oost 177 WADDINXVEEN s 01828-12012 RONAAT SHOE FASHION Passage 216 WADDINXVEEN a 01828-15213 Iedere maandag t/m vrijdag: voor maar I IJ,DU Maandag: Zuurkool met worst, dinsdag: Raasdonders met spek, woensdag: Chili-con carne. donderdag: Andijvie-stamppot met gehakt, vrijdag: Boerenkool met worst. van 12.00 tot 13.30 en 17.00 tot 20.30 uur. 1 M® Pagina 15 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 Elke bakker kent Piet de Graaff HOTEL- RESTAURANT Barendstraat 10 2771 DJ Boskoop Tel. 01727-12031 oplossingen. Je geeft de bakker advie zen waarmee hij uit de voeten kan en je belt hem de volgende dag op het afge sproken tijdstip op om te weten hoe het allemaal afgelopen is. Zo kweek je een band waar beide partijen wat aan heb ben]. De markt is sterk veranderd in de 36 jaar dat Piet de Graaff gezicht gaf aan de bakkerijprodukten van Gist-broca- des. In 1955 waren er nog zo’n 13.000 bakkers in Nederland. Dat zijn er nu nog maar 3.300. Een fikse schaalver groting kenmerkte dat veel kleinere aantal bakkers. Bakkerijgrondstoffen hebben vanaf ongeveer 1980 het produktenassorti- ment van Gist-brocades een nieuwe di mensie gegeven. Piet de Graaff stond aan de wieg van die ontwikkeling. Hij werd in 1980 commercieel directeur van de Gist-brocades-dochter in Dor drecht die zich helemaal had toegelegd op de produktie van banketgrondstof- fen. gen toedoen. Wij hebben altijd een stap verder willen gaan, en verstaan on der kwaliteit meer dan op tijd en op de juiste plaats leveren; dat is maar een onderdeel. Wij willen met onze pro- dukten in de bakkerij zijn, ons inleven in de problematiek en een sterke band met de bakker opbouwen. Langs ver schillende wegen, of het nu viavakwed- strijden, medewerking aan een congres vaktechnische voorlichting of het ma ken van een bakkerij-lay out is, willen wij de bakker munitie en bagage aan reiken waarmee hij zelf gemakkelijker kan beslissen”, aldus Piet de Graaff. ’’Onder service verstaan wij het streven om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Dat schept hooggespan nen verwachtingen, zodat je iedere keer moet beoordelen in hoeverre je activiteiten bijdragen aan de bakke rij”. ”Ik heb altijd bij de gist willen werken”, stelt Piet de Graaff. Twee ge neraties eerder, in de jaren van de Eer ste Wereldoorlog en het tijdelijk cen traal bakken, kwam het Gistdepöt via zijn grootvader in de familie, waar het tot 1979 is gebleven. ”We keken op tegen ”Gist-Delft” en ik heb gedurende mijn hele opleiding een plaats in dat bedrijf geambieerd. Maar zie er niet alleen de zonnige kant van. Ik kan niet ontkennen een mooie func tie te hebben, maar het is ook gewoon "buffelen”: hard werken om de verant woordelijkheid over grote bedrijven waar te maken. Daarvoor vecht ik tot de laatste dag dat ik hier zit”. WT| OOP b IJ SUPERIOR SHOES D Dommel WADDINXVEEN - De koninklijk onderscheiden Arie Pieter de Graaff van de Stationsstraat mag dan wel met de VUT zijn gegaam helemaal niets doen is er niet bij. Zo is hij kort geleden benoemd tot voorzitter van het Georganiseerd Overleg tussen werkgevers en werknemers in de Nederlandse bakkerijbranche. Bovendien blijft hij actief op de Agrarische Hogeschool in Den Bosch, waar de Waddinxvener deel uitmaakt van de commissie die zich bezighoudt met levensmiddelen technologie. Hij begeleidt bij de zelfde hogeschool de commissie bakkerijtechnologie. In Waddinxveen is Piet de Graaff actief als lid van de gemeentelijke commissie die het Gouwebad ”de Sniep” exploiteert, is hij enthou siast van de Rotary Club Waddinx veen en steekt hij energie in diverse commissariaten. Aanbiedingen van de overheid om in het buiten land projecten te managen heeft hij afgewezen om voldoende tijd te kunnen overhouden voor zijn pri- -véleven. Piet de Graaff werd op 11 januari 1931 geboren, is getrouwd en heeft drie dochters. Na de MULO deed bij op de Vakschool Wageningen de MTS en volgde hij er de leraren opleiding bakkerijleraar. Op deze MTS gaf hij van 1953 - 1955 les als bakkerijleraar. In 1955 trad Piet de Graaff in dienst van Gist-brocades NV in Delft, bij welk bedrijf hij 36 jaar in dienst zou blijven. Hij begon als bakkerijdes- kundige (1955 -1970) en werd er vervolgens bakkerijtechnoloog/ onderzoek (1970-1972). Bij Gist-brocades bekleedde hij voorts de functies manager Interna tional Bakery Services (1972 - 1977), hoofd Gist Nederland (1977 - 1980), commercieel directeur Gist-Diederik Dordrecht (1980 - 1983), algemeen directeur Gist- brocades Benelux (1980 - 1983) en general manager Business Unit Ba kery Ingredients van de Food In gredients Division van Gist-broca des (1987 - heden). Zijn activiteiten strekte zich ook uit tot alle landelijke en internationale verenigingen en commissies. Zo was hij betrokken bij het Genoot schap voor de Bakkerij, de Neder landse Vereniging Bakkerijgrond stoffen Fabrikanten (voorzitter), de Bakkerij Tentoonstellings Com binatie, de Fedima (Fedéreation des Industries de Matieres Primai- res et des Améliorants pour la Bou- langerie dans la CEE), de Colafec (Comité des Fabricants de Levure de panification de la Communauté économique Européenne en het Groupement d’Etudes des Indus tries Europe de Fermentation. Voorts was hij initiator van en ac tief betrokken bij tal van binnen- en buitenlandse evenementen op bak- kerijgebied. Verder kende men oud-waterpo- loër Piet de Graaff als voorzitter van de oudercommissie van de openbare Theo Thijssenschool, voorzitter van de eerste Waddinx- veense Ouderraad, lid en vice- voorzitter van de gemeentelijke sportcommissie, lid van het Sport- keuringsbureau Waddinxveen, 19 jaar secretaris en 12 jaar voorzitter van de zwem- en poloclub De Gou we, 5 jaar secretaris van de Kring Bij zijn afscheid kijkt Piet de Graaff het liefst vooruit naar wat nog gedaan rrioet worden. ’’Verlaging van de kostprijzen in de gistsector is essentieel. En de in voering van total quality management is een ’’must". Wij hebben daar in de business unit bakery een goede aanzet toe gegeven”. "We groeien mee met de marktontwik kelingen. Dat is een goede zaak. Kwali teitsprojecten in alle geledingen van het bedrijf houden iedereen alert op de DEN HAAG - De ledenwevingsactie van het Zuidhollands Landschap en in rondom de Krimpenerwaard is een suc ces. Honderden mensen hebben zich als nieuwe begunstiger van het Zuid hollands Landschap aangemeld. In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard streeft het Zuid hollands Landschap naar de inrichting en de situering van grote, aaneengeslo ten natuurgebieden. Het Zuidhollands Landschap bezit nu in de Krimpenerwaard al bijna 20 na tuurterreinen, variërend van eende- kooien tot boezemlanden en kaden. Voor een krachtige inzet van het Zuid hollands Landschap is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van de Krimpenerwaard en directe omgeving bij de bescherming van hun eigen om geving worden betrokken. Door be gunstiger te worden van het Zuidhol lands Landschap, helpt men hieraan di rect mee. Voor 30,- per kalenderjaar steunt men het werk van de stichting. Aanmelden kan via de antwoordkaart of telefonisch. Het Zuidhollands Landschap, Schie- damsesingel 181, 3012 BB Rotterdam (telefoon: 010-4135045). Vorige week woensdagavond werd Arie Pieter de Graaff terecht voor al zijn verdiensten in en buiten zijn werk kring beloond met het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Dat ge beurde tijdens een grootse bijeen komst voor externe relaties uit de bak kerswereld in de Jan Steenzaal van het Haagse Congresgebouw. Vandaag (woensdag 13 november) en vrijdag 15 november zijn er nog een tweetal afscheidsbijeenkomsten in Delft en Dordrecht voor de General Manager Business Unit Bakkery Ingre dients van de Food Ingredients Divi sion van Gist-brocades BV, de vroe gere Koninklijke Nederlandsche Gist en Spiritus Fabriek (KNG&SF). Als general manager bekleedde hij voor het bekende bedrijf een Europese baan die hem commercieel verant woordelijk maakte bij Gist-brocades voor 17 omvangrijke produktiebedrij- ven in 9 Europese landen. Niettemin spreekt hij graag liefkozend over zijn multinationale werkgever als ”de gist”. De afzwaaiende Piet de Graaff is in de binnen- en buitenlandse bakkerijwe- reld meer dan een begrip. Daar getui gen ook de artikelen in de Fabrieks bode van Gist-brocades en in het tijd schrift Bakkerij van. De Waddinxve ner kon zich aan de aandacht rond zijn persoon dan ook in deze weken even tjes niet onttrekken. Duizenden bakkerijen heeft de Wad dinxvener van binnen gezien. En dui zenden bakkers heeft hij vanaf 1955 met raad en daad bijgestaan in de ver volmaking van hun produkten. Dat deed hij in de bakkerijen zelf en in tal van organisaties die de belangen van bakkers en hun produkten behartigen. Piet de Graaff gaat nu met de VUT. Het is geen verrassing. Tweeënhalfjaar geleden al liet hij weten te willen stop pen op zijn zestigste. "Ik heb het nu nog prima naar m’n zin. Maar je moet niet door blijven werken tot je de feiten niet meer overziet. Vaak eindigen carrières de laatste paar jaren in een teleurstelling. Dat wil ik juist voorkomen”. Piet de Graaff heeft in de bakkerswe reld gezicht gegeven aan Gistbrocades. "De Graaff is een instituut”, roepen collega’s van hem. Dat mag waar zijn, maar hijzelf wil liever niets weten van al die lof die hem links en rechts wordt toegezwaaid. "Hoogtepunten uit mijn loopbaan? Kom nou, daar ben ik veel te nuchter voor”. Zijn naam werd al een paar dagen na zijn aantreden bij de KNG&SF in 1955 een begrip binnen de Delftse onderne ming. Niet zozeer vanwege een com mercieel wapenfeit als wel vanwege die koe die boven op z’n auto belandde. "Ik was nog maar net in dienst en reed in een oude Morris Oxford met het kenteken NP-48-56. Na een voordracht in Rotterdam schepte ik op de rijksweg tussen Delft en Rotterdam een koe. Het beest kwam boven op mijn dak te recht. Voorpoten over de voorruit, achterpoten over het kofferdeksel”. "Het toe val wil dat er in die tijd nog een De Graaff bij ons werkte: Arie de Graaff, hoofd-inspecteur van de gistaf- deling Nederland. Geen familie overi gens. Iedereen kende hem. Toen het verhaal over de koe op de auto van De Graaff rondging, dacht iedereen dat het om hèm ging. Ook de toenmalige directeur Jellema wist niet beter. Dat bleek toen - tot verbijstering van Arie de Graaff - directeur Jellema vanachter zijn directiebureau hard "boeee!” te gen hem loeide. Arie de Graaff was verbaasd en wist van niets”. "Toen ik bij de gist kwam, was er een sterk service-element in de bedrijfsfilo sofie: inleven in het gebruik van onze produkten, dus ook in produktieplan- ning, winkelpresentatie enz en daarbij ook aangeven wat misschien niet goed is. We hebben binnen Gist-brocades al tijd gezegd dat bij uitgebreide service verlening de vrijheid hoort om naar eer en geweten te zeggen dat niet altijd he lemaal parallel loopt met het belang van de onderneming. Wie dat risico niet wil nemen, kan er beter het zwij- In feite is De Graaff het levende bewijs dat meeleven met de bakkerijproble- matiek niet zo zeer met eigentijdse marketingtechnieken te maken heeft. Piet de Graaff deed in de vijftiger en zestiger jaren niet anders. "Als er een bakker overstapte naar een andere leverancier, ging ik er op af. Soms zei mijn baas "Laat maar, dat lukt toch niet” maar in negen van de tien gevallen lukte het wel degelijk”. Wat zijn dat voor speciale gaven? Piet de Graaff: "Kijk, verkopen is een rela tie opbouwen. Zorgen dat een afnemer niet meer om je heen kan. Dat lukt als je je ook echt verdiept in zijn materie. In de jaren vijftig heb ik nachten mee gedraaid in bakkerijenJe moet de pro blemen van de bakker kennen, mee denken en meewerken aan praktische wensen van de afnemer. En die wensen zijn in deze tijd veel gevarieerder en veranderen veel sneller dan in de pe riode toen ik in dienst trad bij de onder neming”. Keer op keer hamert hij erop: het is de afnemer die de kwaliteit bepaalt. Hoe anders was dat toen Piet de Graaff in 1955 als bakkerij deskundige in dienst trad van de onderneming? ”Wij dachten toen zelf wel te weten wat goed was voor de bakkers. Dat was zo’n beetje de houding. Het is nu com pleet veranderd. Terugblikkend, denk ik dat de invoering van bakkerijgrond stoffen daar veel mee te maken heeft gehad. Bakkerijgrondstoffen aan de man brengen is heel wat anders dan gist verkopen. Gist leveren is een regel maat. Die heeft de bakker toch wel elke week nodig”. Marketing van bakkerijgrondstoffen is een vak apart. ”Wij zitten in een vak technische commerciële sector. Met de nadruk op dat vaktechnische. Een gladde verkoper zal heus wel wat aan een bakker kunnen verkopen. Maar komt-ie ook een tweede en een derde keer bij die bakker binnen? Dat lukt al leen als je het vak en de problemen van de bakkerij kent”. In de loop der jaren heeft Gist-broca des een onmiskenbare invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse bakkerij. In tal van bakkersbijeenkom sten met het onmisbare (vaktechni sche element vervulde het team een sleutelrol. Dikwijls richtinggevend, zo als achteraf kan worden vastgesteld over de systematische activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld luxe- brood. kleinbrood en produktieplan- ning. Ook nu kijkt Piet de Graaff naar de toekomst van de bakkerij: ”Dat we straks in de bakkerij zonder minimum- broodprijs moeten werken, valt op zich wel mee. Kijk maar naar het prijsver schil van nu. Wel kan het een probleem geven wanneer een bakkerij-onderne- ming onvoldoende heeft vastgesteld wat zij precies wil zijn: wat voor soort bedrijf, welke produkten voor welke doelgroepen op welke plaats. Er ligt in de markt een moeilijk te definiëre stuk tussen typisch industriële produktie en typisch ambachtelijke produkten, in de vorm van allerlei tussendoortjes en de snackachtige produkten. Kijk eens wat er tussen de middag gebeurt rondom kantoren en in kantines. Daar ligt een enorm aantal produkten, en er zit ook nog brood bij. Zonder te willen zeggen dat alle bakkers nu alleen maar snacks moeten gaan maken, trek ik wel de conclusie dat de bakker temidden van de vele golfbewegingen sterk kan zijn door op de trends te anticiperen, hoe moeilijk dat ook is. Hij heeft een prachtig produktie-apparaat om met eigen produkten trendsettend bezig te zijn. Zo kan hij het in zijn eigen omge ving zo goed doen, dat hij de verwach- WADDINXVEEN - De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Waddinxveen, heeft op dinsdag 19 november een avond in het AF-cen- trum (Jan van Bijnenpad). Mevrouw L.A. Schouten-v.d. Berg uit ’s Hertogenbosch is diplomatenvrouw. Zij zal die avond komen vertellen hoe het is om diplomatenvrouw te zijn en zij zal dan ook alle aspecten van dit le ven belichten. Aanvang van de avond is 20.15 ui^r. GOUDA/WADD1NXVEEN - De Waddinxveense historicus dr. A.A. de Bruin, voorzitter van de afdeling Mid- den-Holland van het Humanistisch Verbond en voorzitter van de Coorn- hertstichting, houdt maandagavond 18 november om acht uur een vrij toegan kelijke causerie over Erasmus en Coomhert in de Goudse Agnietenka pel. De organisatie van de avond is in han den van de Coornhertstichting en de oudheidkundige kring Die Goude. Na afloop zullen er in de Agnietenkapel di verse publikaties en brochures te koop zijn, zoals de Coornhertredes. De avond wordt besloten met een huishou delijke vergadering voor de vrienden van de Coornhertstichting. Erasmus en Coornhert, die zijn te be schouwen als de belangrijkste erflaters van de Nederlandse beschaving, heb ben beiden een deel van hun leven in Gouda doorgebracht. Dr. André de Bruin zal het belang van hun geestelijk erfgoed tegen het licht van deze tijd plaatsen en de overeenkomsten en de verschillen tussen Erasmus en Coorn hert schetsen. Koninklijk onderscheiden Waddinxvener A.P. de Graaff temidden van zijn echtgenote en de burgemeester van Delft. (Foto: Gist-brocades). tingen van de klant overtreft. Met zijn produkt, maar ook met zijn verpak king. Veel produkten zijn geschikt als cadeau-artikel, compleet met een fraaie doos die er ook aan de buiten kant een geschenk van maakt”, aldus Gist-brocades-directeur Piet de Graaff. In de visie van van Piet de Graaff ne men de mogelijkheden toe. ”We moe ten echter ook bedacht zijn op de pro blemen die op ons afkomen: De milieu problematiek, de bacteriologische ge steldheid van de produkten etikette ring, toenemende invloed van consu menten en regelgeving. Daarom moe ten we nu vooruitkijken en bezig zijn met de zaken van morgen”, stelt Piet de Graaff tot slot. Gouwe-Rijnstreek van de KNZB, 2 jaar lid van de Bondsraad van de KNZB, 40 jaar lid van de Bond van Oud-leerlingen Wageningen, lid van het Genootschap voor de Bak kerij (38 jaar lid van de commissie bedrijfsopleiding), 7 jaar lid van de Staatsexamencommissie leraren opleiding, vele jaren commissielid van de Agrarische Hogeschool in Den Bosch (begeleidingscommis sie bakkerijtechnologie, externe commissie), 4 jaar bestuurslid en 4 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging Bakkerijgrondstoffen Fabrikanten (Nabafa), 2 jaar lid van het comité de direction van Fe dima en 12 jaar vertegenwoordiger voor Nederland als lid van het be stuur van Cofalec. Nog voor zijn afscheid van Gist- Brocades had Piet de Graaff al per ‘2 oktober het voorzitterschap van het Georganiseerd Overleg op zich genomen, als opvolger van J. de Mey. ”Er zijn twee overwegingen om na mijn actieve loopbaan in te gaan op deze uitnodiging. In de eerste plaats heb ik binnen de bakkerij veel en heel prettig samengewerkt. De meerdere vrije tijd wil ik daarom graag aan de bakkerij ge ven. Een tweede element is de uit daging van het nieuwe, iets dat ik van nature nodig heb”. ”Als GO-voorzitter - ik ben druk bezig met te oriënteren en te inven tariseren - heb je een neutrale posi tie. Vandaaruit wil ik, in het besef dat het allemaal om de mensen in de bedrijfstak gaat, een brug slaan en bijdragen aan de belangenbe hartiging van werkgevers en werk nemers. Zo kun je mijns inziens als een katalysator bijdragen aan ver beteringen in de bedrijfstak en de juiste balans voor de toekomst te vinden. Het feit dat De Meij in dit proces zo’n uitstekende rol heeft gespeeld en er de afgelopen jaren al zoveel is bereikt, beschouw ik als een extra dimensie in de uitdaging. Gelukkig kan ik constateren, dat werkgevers en werknemers zeer positief vergaderen, fair en open. Dat is een goede uitgangspositie om het geleidelijke proces van ver beteringen in het bakkerijklimaat voort te zetten. Het is wat dat be treft zaak een sociaal beleid te voe ren dat in harmonie met andere be drijfstakken verloopt en een perso neelsbeleid te voeren dat het imago van de bakkerij ten goede komt”, aldus Piet de Graaff. Het Georganiseerd Overleg is een platform van parallele belangen, maar ook van natuurlijke tegenstel lingen. De sociaal-economische ontwikkeling van de branche vergt daarom nogal wat van de onder handelingspartners Piet de Graaff: ”Bij iedere stap moeten we ons afvragen of het kan. Alles kost geld en zo’n proces kan alleen maar geleidelijk verlopen. Als voorzitter, in een neutrale posi tie, kun je geen elementen in de vergadering inbrengen. Je kunt echter wel proberen het overleg te bevorderen. Stokt het overleg op enig moment, dan zie ik het als mijn taak om zowel met de ene partij ais met de andere te praten om over eenstemming te zoeken, om ope- ningen en oplossingen te vinden. Dat vind ik een nuttige tijdsinvul- ling, omdat het in het belang van de hele bakkerij is”. WADDINXVEEN - Op verzoek van de directie van het Medisch Kleuter dagverblijf in de Zuidplas is besloten het terreintje achter het gebouw als speelruimte in te richten voor zowel de kinderen uit het dagverblijf als voor de kinderen uit de wijk. Het terrein zal hiertoe worden omheind.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 15