Vooroordeel ONKYOHiFi MARIJT voor bedrijven en particulieren... Start verbouwing wijkgebouw Zuid over make-up ’’Waddinxveen heeft volop schoon heidsspecialistes”. Deze kop, in het Weekblad voor Waddinxveen van 6 no vember j.l. trok mijn aandacht. Ik ben namelijk één van de Waddinxveense schoonheidsspecialistes. Complimentjes voor PTT Post PI Zilveren spruit 1990 voor M. Pak Verkoop Kinderpostzegels Koffie- Ouderavond De Savornin Lohmanschool FNV-avond jubilarissen concert in Kreater NCVB-avond Palaver in Gouda Avond voor vraagouders Schrijfster in Zevenhuizen Bodemsanering in W’veen Vijf mille voor De Gouwebloem Gebr. Bakker Zn MAANDAG 18 NOVEMBER IN WADDINXVEEN GESLOTEN Middenstand Zelfwerkzaamheid Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Gebr. Bakker bestaat 25 jaar! Op maandag 18 november 1991 vieren wij dat met ons personeel. Daarom zijn de zaken in Waddinxveen op die dag gesloten. AUTO- T POETS- CENTRALE TE HOREN EN TE ZIEN BIJ RADIO VAN VLIET 4Ï Pagina 19 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 De bokaal De Zilveren Spruit, die De verkoop van de Kinderpostzegels is in volle gang in het postkantoor aan de kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Note- Tïili meubel specialist ■ie WADDINXVEEN: NOORDKADE 157 en NOORDKADE 92a TEL: 01828-15722 voldoende blijken om alle wensen van het bestuur te vervullen. Een artikel over make-up is op zich leuk en kan interessant zijn, ’t Is alleen jammer dat de Waddinxveense schoon heidsspecialiste als een soort binnenko mer wordt gebruikt bij dit artikel. Een inhoudelijk stuk over ons beroep zou beter op z’n plaats zijn geweest. Er is over ons vak vee! te vertellen en te schrijven, maar men moet zich er wel even in verdiepen. Rila v.d. Zwaluw Weidezoom 16 De Kinderpostzegels zijn dus alweer een week te koop. Bij de landelijke worden overgemaakt op banknummer 26.92.26.710 ten name van Bouwcom missie Zonnig Zuid te Waddinxveen, onder vermelding van ”Ik bouw mee”. deren. Met name kinderen die in hun welzijn of hun groei naar volwassen heid worden belemmerd of bedreigd. Mieke Kolet Schoonheidsspecialiste, Vijverlaan 12 Wilhelminakade 58 Waddinxveen - 01828-18468 Geopend: ma. t/m vrij. 8.30-17.30 uur iimiiz p Zi genlijk vandaan?” In het vervolg van het artikel wordt met geen woord meer gerept over de schoonheidsspecialiste. Door het arti kel worden schoonheidsspecialiste en make-up op een vage manier aan el kaar gekoppeld. Het bevestigt het vooroordeel van veel mensen dat een schoonheidsspecialiste hoofdzakelijk met make-up bezig is. Dat is onjuist! om de Zilveren Spruit. Veilingvoorzit- ter E.H. Bukman toonde zich erg te vreden over de kwaliteit van de inzen dingen. De mooie nazomer en de overschake ling op een aantal kwalitatief betere rassen zorgen voor een hoger kwali teitsniveau van de Nederlandse sprui ten. Deze worden nog vaak op de tradi tionele manier gegeten als groente bij een maaltijd met vlees en aardappelen De bezoekers van de kwaliteitsmani- festatie werden dan ook getrakteerd op een hartige taart met spruitjes en stok brood gevuld met een heerlijke sprui- tensalade. Nederland telt zo’n 5.000 ha spruitkool waarvan meer dan de helft wordt ge teeld in de provincie Zuid-Holland. De Zuidhollandse eilanden en het Groene Hart zijn de belangrijkste teeltgebie- den van deze winterkoninkjes. Jaar lijks wordt op veiling De Kring ruim een kwart van de landelijke oogst aan gevoerd. Deze 25 miljoen kilogram vinden vooral een markt in eigen land en in Duitsland. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) houdt woens dagavond 20 november om kwart voor acht haar ledenvergadering in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan. Prof. dr. Van Lieburg uit Alphen aan den Rijn zal deze avond spreken over ’’ontwikkelingen in de medische ethiek”. Deze lezing is bedoeld om ie dereen nader te bezinnen over medi sche ethiek. Antoinette Lammers studeerde piano aan het Rotterdams conservatorium bij Ton Hartsuiker, waar zij in 1978 haar einddiploma behaalde. Tevens stu deerde zij kamermuziek bij Michael Davidson en volgde zij meestercursus- sen bij Vlado Perlemuter en Tan Cro ne. Momenteel volgt zij interpretatie lessen bij Toos Onderdenwijngaard. j boom). WADDINXVEEN - Wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) heeft woensdagmorgen in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost de eerste nieuwe Kinderpostzegels gekocht. De postze gels, die 65 jaar in ons land bestaan, worden in Waddinxveen dagelijks van 9.00-17.00 uur verkocht. verkoop wordt de Stichting Kinder postzegels Nederland geholpen door zo’n 10.000 vrijwilligers, die deze en volgende maand de postkantoren be mannen. De Stichting Kinderpostzegels Neder land zet zich in voor kinderen over de hele wereld. De opbrengst van de Kin derpostzegels wordt verdeeld over pro jecten in binnen- en buitenland die zo direct mogelijke hulp bieden aan kin- Om te trachten toch de benodigde fi nanciële middelen te krijgen zal het be stuur landelijke fondsen aanschrijven. Ook zal het Waddinxveense bedrijfsle ven worden benaderd. Bij dit bedrijfs leven heeft men immers nog nooit een gesloten deur gevonden voor derge lijke aanvragen. De Waddinxveense bedrijven zullen worden aangeschreven en vervolgens worden bezocht door een afvaardiging van het bestuur met de vraag een bij drage te leveren aan de verbouwing van het wijkgebouw van deze zeer actieve wijk- en speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Natuurlijk heeft het bestuur ook wen sen buiten het wijkgebouw. In de speel tuin, zouden zij graag een aantal speel materialen vervangen willen zien. He laas moeten dergelijke zaken nu naar de achtergrond worden geschoven. Het bestuur hoopt eigenlijk dat de do naties van de landelijke fondsen en het Waddinxveense bedrijfsleven van een zodanige om vang zijn dat bij de feeste- lij ke heropening van het wijkgebouw in 1992 tevens nieuw speelmateriaal in de speeltuin in gebruik genomen kan wor den. Wie na het lezen van dit artikel over tuigd is van de steun die het bestuur verdient of een financiële of materiële bijdrage wil leveren voor de verbou wing kan contact opnemen met de voorzitter middels telefoonnummer 01828-15859. Ook kan een bijdrage WADDINXVEEN - In de protestants- christelijke De Savornin Lohman school aan de Wingerd is de jaarlijkse ouderavond gehouden, die geheel werd verzorgd door de kinderen zelf. Voordat het huishoudelijk gedeelte werd doorgelopen werd de school al druk bezocht door ouders en kinderen. In de weken voorafgaand aan deze ou deravond werkten alle groepen aan hetzelfde thema ’’Wonen”. Alle kinderen hebben hier hard aan ge werkt. Iedere groep heeft er een steen tje aan bijgedragen. De school was al om 18.30 uur open, zodat ook de kleu ters de kans kregen om hun ouders/ver- zorgers te laten zien wat er door de school verzorgd was. Onder gehoor van vele aanwezigen werd het huishoudelijk gedeelte be handeld. Mevr. D.C. van Houwelin- gen-Verdonk werd als nieuw lid geko zen in de medezeggenschapsraad en onder dankzegging voor de bewezen diensten werd afscheid genomen van secretaresse mevr. LD. Loomans-van Bree. Als teamlid trad af de heer B.J. Vroe- gop, maar hij blijft aan als adviserend lid. Verder trad toe als teamlid me vrouw T.A. Zwetsloot-Zijlstra. GOUDA - Zondagmiddag 17 novem ber om twee uur houdt de afdeling Mid- den-Holland van het Humanistisch Verbond (HV) weer een palaver in het Humanistisch Wooncentrum De Zuid- randflat aan de De la Reylaan 101 in Gouda. Palavers zijn in feite gezellige thema middagen, waar de aanwezigen, leden en niet-leden, gelegenheid krijgen in een vriendelijke, ongedwongen omge ving te palaveren; te oreren, te praten. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het thema is deze keer ’’Groeien en snoeien”. De tuin- en landschapsarchi tect Maarten Box leidt het onderwerp in. Wie heeft er wel eens bij stil gestaan dat bomen en struiken veel kunnen leren over persoonlijke groei? De inleider zal overeenkomst aangeven tussen het groeien en snoeien van bomen of strui ken en mensen. Aanmelding is niet nodig, maar wie meer informatie vooraf wenst kan in Waddinxveen bellen met coördinatrice Wil Nelissen, telefoon 01828-15140. De afwerking van de verbouwing rust hierdoor voor een belangrij k deel op de schouders van deze vrijwilligers. Geen eenvoudige opgave, maar het bestuur is er van overtuigd dat er binnen hun vrijwilligersbestand voldoende des kundigheid en bereidheid is om deze klus op te knappen. De gemeente Waddinxveen heeft voor deze verbouwing een krediet van 110.000,- beschikbaar gesteld. On danks dat er veel door vrijwilligers zal worden gedaan (waardoor loonkosten WADDINXVEEN - ’’Gemengde ge voelens” is het thema van de vraagou- deravond die de Stichting Gastouder- project Waddinxveen en omgeving woensdagavond 20 november van acht uur tot half elf houdt in het kantoorge bouw aan de Peter Zuidlaan 4 in Wad dinxveen. Op deze avond zal een video van een VPRO-televisieprogramma worden vertoond en en kunnen de aanwezigen ervaringen met elkaar uitwisselen. Voor deelname kan men zich opgeven op telefoonnummer 01828 - 19591 (werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur). Op de vraagouderavond zullen allerlei onderwerpen aan bod komen. Hierbij spelen niet alleen huilende kinderen bij het weggaan een rol, maar ook het spe len met andere kinderen, het gast- en vraagouderschap, zieke en niet fitte kinderen, de opvang van kinderen van werkende ouders en een kinderdagver blijf. In Nederland richt de stichting zich bij voorbeeld op hulp aan gehandicapte kinderen of kinderen in jeugdhulpver leningsinstellingen. In het buitenland ligt de nadruk onder andere op hulp aan straatkinderen en kinderen die mishandeld worden. Louise Schepel behaalde aan het Swee- linck conservatorium te Amsterdam de diploma’s ’’Onderwijsakte B” en ’’Uit voerend Musicus” en is sinds 1977 do cente aan de Stedelijke Muziekschool Den Haag. Sinds 1977 is zij hoorniste bij het Residentie Orkest. Hanneke Metselaar is sinds 1989 ver bonden als docente aan de Stedelijke Muziekschool. In 1991 rondde zij haar studie bij Johan Steinmann aan het Ko ninklijk Conservatorium in Den Haag af en vervolgde zij aan dit conservato rium haar opleiding in de richting Ka mermuziek bij Joep Terwey. Daar naast is zij lid van het Nationaal Jeugd Orkest. René Snoei studeerde viool en altviool aan het Rotterdams Conservatorium. Hij speelde in verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Apparut Strijkkwartet. Als dirigent is hij actief bij ”De Delftsche Orkestvereeniging” en ”Het Hollands Kamerorkest”. Daarnaast is hij werkzaam bij diverse muziekscholen en -instellingen. Ben van den Burg speelt sinds zijn 19e jaar klarinet in de Marinierskapel. Met deze kapel gaf hij concerten voor een uiteenlopend publiek (zoals ter gele genheid van ontvangsten door de Ko ninklijke Familie) in uiteenlopende landen, door heel Europa, in Amerika en Rusland. Hij studeerde aan het Rot- terdamns conservatorium. Daarnaast legde hij zich toe op het dirigeren van Harmonieverenigingen. Als klarinet- docent is hij verbonden aan de muziek school van de Stichting Kunstzinnige Vorming te Rotterdam. Hij treedt re gelmatig op met Antoinette Lammers. Nieuwsgierig begon ik te lezen. Wat was er over de specialiste geschreven? Iets over ons werk, over de opleiding, over specialisaties, over de ontwikke lingen in de loop der jaren, over waarom er zoveel schoonheidsspecia listes zijn in Waddinxveen? Nee, helaas komt de schrijver van het artikel niet verder dan te vermelden dat Waddinxveen wel eens de gemeente van schoonheidsspecialistes wordt ge noemd. Vervolgens dat het lijkt alsof er in deze streek nergens zoveel mensen zich be roepsmatig met gezichts- en lichaams- behandelingen bezighouden als in dit Gouwedorp. Daarna wordt uitgebreid de vraag beantwoord "Waar komt make-up ei- Na een vertraging van negen maanden wordt nu dus een begin gemaakt met deze noodzakelijke verbouwing, be doeld om antwoord te kunnen geven op de vraag om meer activiteiten in dit ge deelte van Waddinxveen en om meer ruimte voor bestaande activiteiten. In de bouwsom zit bijvoorbeeld slechts een bedrag voor vloerbedekking voor het nieuwe gedeelte, terwijl ook de vloerbedekking van het oude gedeelte aan vervanging toe is. Voor de afwer king van het plafond is slechts gerekend op het nieuwbouwgedeelte, terwijl vanwege de overgang van oud naar nieuw ook de afwerking van het pla fond van het bestaande gedeelte aange past zal moeten worden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het wensenlijstje van het bestuur. Helaas zal daar niet voldoende geld voor be schikbaar zijn. Dat het de vrijwilligers en het bestuur van Zonnig Zuid ernst is met hun inzet voor de wijkbewoners, moge blijken uit het feit dat zij, bij de besprekingen van de bouwplannen met de gemeente, hebben afgesproken dat een groot ge deelte van de werkzaamheden door henzelf zal worden uitgevoerd. aan de Stationsstraat. Om 18.00 uur werden de brievenbus sen weer gelicht en er werd afgespro ken dat hij dan later die avond de trein- kaart op het postkantoor af kon halen. Maar nog diezelfde vrijdagmorgen is de kaart door de PTT keurig bij ons thuis bezorgd. Terwijl er toch niet eens een postzegel op zat. Waddinxveense PTT-ers hartelijk be dankt voor jullie moeite. Dit is service met een hoofdletter. Dat mag ook wel eens in de krant. ZEVENHUIZEN - De schrijfster van bijzondere reisverhalen Carolijn Vis ser is dinsdagavond 26 november tus sen acht en tien uur te gast in de Open bare Bibliotheek aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen op de vierde schrijvers- avond van De Zeven Muzen en de bi bliotheek. De gratis toegangsbewijzen voor 60 tot 70 bezoekers zijn in de Openbare Bibliotheek verkrijgbaar. Carolijn Visser reist al vanaf haar vijf tiende jaar. Reizen naar minder be kende landen is haar specialiteit. NRC- Handelsblad plaatst regelmatig reisver slagen van haar, en de laatste jaren reist ze zelfs vaak in opdracht van dit dagblad naar verre bestemmingen, waarna er weer een zeer boeiend boek verschijnt. Zo werkte ze in Oost-Europa, verbleef een half jaar tussen goudzoekers in Costa Rica, interviewde bewoners van het Chinese binnenland, trok te paard door de grasheuvels van Mongolië enn reisde nog eens door China, tijdens de laatste studentenopstand. Verder kwam ze in Armenië, Malawi, Thailand, Japan en Nicaragua. Wie één boek van haar gelezen heeft, kijkt di rect uit naar het volgende, zo raak en intrigerend zijn haar reisbeschrijvin gen. Wanneer ze in Nederland is, geeft ze veel lezingen en radio-interviews. Ze vertelt net zo boeiend als ze schrijft. Aanbevolen dus, voor iedereen die geïnteresseerd is in reizen, andere vol keren, andere landen. Ook studeerde zij koordirectie bij Jos Vranken in Den Haag, waar zij in 1990 afstudeerde. Daarna vervolgde zij deze opleiding bij andere dirigenten. Als pianodocente en ensembleleidster is zij verbonden aan de Stichting Kunstzin nige Vorming Rotterdam. Daarnaast is zij een veelgevraagd begeleidster op podia en examens. Ik wil op deze manier in het Weekblad voor Waddinxveen de Waddinxveense PTT-ers complimenteren met de ser vice die zij verlenenWat is er namelij k gebeurd. Op vrijdagmorgen 8 november ging mijn man zoals iedere dag met de trein van 7.50 uur van het NS-station Wad- dinxveen-Noord naar Alphen aan den Rijn. Hij zou dan meteen een ansicht kaart voor mij posten, maar in plaats van die kaart heeft hij zijn treinkaart in de brievenbus gegooid. Bij de controle in de trein, bemerkte hij zijn vergissing en zodra hij op de zaak was belde hij naar het sorteercentrum WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Industriebond FNV houdt vrijdagavond 29 november om acht uur in café-restaurant-hotel De Unie aan de Kerkweg-Oost een jubila rissenavond. Op deze avond huldigt het bondsbe- stuur onder het genot van een hapje en een drankje 10 trouwe FNV-leden. De districtsbestuur en het afdelingsbestuur zullen hierbij aanwezig zijn. De FNV-jubilarissen, die gehuldigd worden zijn E. Biemolt (Juliana van Stolberglaan 77, 40 jaar lid), J. Busser (Burg. Colijnstraat 67 Boskoop, 40 jaar lid). W. Groen (Omloop 38, 25 jaar lid), J. Metselaar (Dahliastraat 21, Zevenhuizen, 40 jaar lid). P. van Ou denallen (Heemraadweg 44, 40 jaar lid), W.A. Ouwerkerk (Goudse Rij weg 236, Boskoop, 40 jaar lid), S. Pille (Jan van Bijnenpad 71, 70 jaar lid), A. Versluis (Sweelinckhof 6, 40 jaar lid), A. de Wit (Amalia van Solmsstraat 1, 25 jaar lid), J. Zweere (Begonialaan 21,25 jaar lid). Dit zijn alle leden die dit jaar gehuldigd worden voor hun langdurig lidmaat schap. Bijzonderheden in het lidmaat schap van de heer Pille. Hij is oprichter van de afdeling Waddinxveen (toen de ANMB) waarvan hij ook jaren be stuurder is geweest. De heer Metselaar is ongeveer vanaf 1945 bestuurslid geweest. Eerst van de afdeling Zevenhuizen en nu van de af deling Waddinxveen en omgeving. Sinds 1984 is hij penningmeester van de afdeling Waddinxveen van de Indus triebond FNV. voor de vijfde maal door De Kring- WADDINXVEEN - In de meerjaren begroting 1992-1996 van de gemeente - worden bespaard) zal dit budget niet Waddinxveen zal een verhoging van de ~,J J -- stortingen in de reserve bodemsanering worden opgenomen van 250.000,-. Deze verhoging is nodig in verband met verwachte kosten van in totaal 16 bo- demsaneringsprojecten in Waddinx veen. Tevens zal een krediet aan de raad wor den verzocht ten behoeve van de sane- ringskosten A3-gebied en diverse oriënterende onderzoeken en kleine saneringen die niet ten laste van de In- terimregeling bodemsanering komen. Aan de provincie zal worden verzocht om de lokatie Veenkade/Dorpstraat op te nemen in het eerstvolgende vast te stellen uitvoeringsprogramma bodem sanering. WADDINVEEN - In het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen wordt zon dagmorgen een docentenconcert ge houden. Dit koffieconcert maakt on derdeel uit van het project ’’Mozart maakt school”, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Zuid- Holland, Shell Nederland NV en de deelgemeente Rotterdam-Charlois. Op het programma staan werken van W.A. Mozart (Kwintet KV 452 in Es gr.t Vioolsonate KV 378 in Bes gr.t. en het Kegelstatt-trio KV 498) en werk van L. van Beethoven (Kwintet in Es gr.t. opus 16). De spelers zijn Arielle Vernede (pia no), Otto Bentinck (hobo), Coen Wolfgram (klarinet), Louise Schepel (hoorn), Hanneke Metselaar (fagot), Ren Snoei (viool), Ben van den Burg (klarinet) en Antoinette Lammers (piano). k Arielle Vernède behaalde in 1980 het solistendiploma aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds dien is zij bij de Stedelijke Muziek school Den Haag werkzaam. Daar naast studeerde zij na haar conservato- riumstudie in Parijs, onder andere bij Claude Helffer, en kreeg zij een beurs voor een meestercursus aangeboden door het Franse Ministerie van Cul tuur. Zij ontving in 1983 de ’’Zilveren Vrienden krans” van het Concertge bouw, won in 1984 het Arnold Schön- bergconcours te Rotterdam en in 1985 het Robert Casadesus concours te Cle veland. Otto Bentick studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Werner Herbers en Han de Vries. In 1980 behaalde hij daar zijn di ploma en in 1982 werd hij docent aan de Stedelijke Muziekschool Den Haag waarvan hij sinds 1987 directeur is. Coen Wolfgram behaalde in 1987 de Onderwijsakte aan de Muziek Pedago gische Academie in Leeuwarden bij Gerard v.d. Weerd, waarna hij in 1989 als ’’Uitvoerend Musicus” afstudeerde in Rotterdam aan het conservatorium bij Walter Boeykens. In 1990 behaalde hij daar de aantekening ’’Kamer Musi cus” en sinds 1990 is hij als docent ver bonden aan de Stedelijke Muziek school Den Haag. Bleiswijk is uit gereikt. (Foto: De Kring-Bleiswijk). BLEISWIJK - Vrijdag 8 november is onder grote belangstelling voor de vijfde keer de Zilveren Spruit uitge reikt op veiling De Kring in Bleiswijk. Winnaar van de schitterende bokaal is de heer M. Pak uit Moerkapelle met een score van 9.90. Op een tweede plaats eindigde de heer J. Paul, even eens uit Moerkapelle. Zijn inzending behaalde een 9.75. De heer E. Ver- nooy uit Berkei en Rodenrijs behaalde de derde prijs met een score van 9.72. Bijna zeventig telers hadden hun beste A-spruiten ingezonden voor de strijd LEZERS schrijven WADDINXVEEN - Welzijnswethouder K.W.Th. van Soest (VVD) slaat vrijdagmiddag 15 november om half vier de officiële paal voor de verbouwing van het wij kgebouw Zuid van de wij k- en speeltuinvereniging Zonnig Zuid aan de St. Victorstraat in de St. Victorwijk. Wiihelmmastraat 46. Tel. 01726-12828 Bodegraven WADDINXVEEN - De vrijdag en za terdag in het Anne Frank-centrum ge houden bazar van de Stichting De Gou webloem, die officiel werd geopend door wethouder K.W.Th. van Soest (VVD), heeft een netto-bedrag opgele verd van 5.000,-. Ondanks de slechte weersomstandig heden was er een grote belangstelling. De Gouwebloen kan weer terugzien op een geslaagde bazar. Het aantal te raden kralen was 895 stuks. De verjaardag van de pop was 29 juni. De kaas is gevallen op lotnummer 149. Het nummer van de beer is 23 en de pop is gevallen op nummer 121. .Al deze prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer D. Immerzeel, Acaciastraat 20.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 19