Terreur nekt Sint Nicolaas Groen licht schoolfusie jeugdwerk komt zaterdag OP STRAAT HEEFT U AUTOSCHADE? GEEN DRANK SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN o Bezwaarschrift Intocht om 10 uur bij Nesse Van de gemeenteraad v. d. linde W’veners op bezoek in Olvenstedt FOCWfi P. Zuidlaan afgewezen Meer geld bibliotheek ’’Majoor” Bosschardt in W’veen House in Paddestoel Onafhankelijk Nieuwsblad s fill IT r01828 s o HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Drs. H. C. M. COMPEER COMPEER k'HARWA" tapijt ITUII 17216 WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Rondtoer ïfiremmer SCHOENEN X INTERIEURVERZORGING Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 REGISTERACCOUNTANT Jan Dorrekenskade-Oost 50-2741 HW Waddinxveen Tel01828-16877 - Fax 01828-16686 ACCOUNTANTSKANTOOR DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN kENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING WADDINXVEEN - Terreur, overlast, vandalisme, relletjes en diefstal len van Waddinxveense randgroepjongeren hebben voorlopig het jeugd werk van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen in De Schaapskooi/Het Anker aan de Nesse bij de Brugkerk om zeep geholpen. De jeugdraad van dit kerkgenootschap heeft besloten de jeugdclub Kom Inn op zaterdagavond op te doeken. Intussen wordt gezocht naar andere oplossingen. WADDINXVEEN - Sint Nicolaas arriveert komende zaterdagmorgen 16 november weer in Waddinxveen. Hij komt om tien uur per boot bij de Nesse aan en zal dan worden verwelkomd door burgemeester C.M. v.d. Linden, KNOV-voorzitter J.H.P. Mulder, de drumband Cormula’s, de blaaskapel van Concordia en ongetwijfeld een hele grote kinderschare met hun ouders. - De dienstverlening omvat onder meer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie Veel aandacht voor energie en innovatie! ’n Sfeervol beurs restaurant. Een echte beurs voor het bedrijfsleven. In uw eigen regio! WADDINXVEEN - Ben W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gevraagd het college het groene licht te ge ven om al datgene te doen dat nodig is om een zo volledig mogelijk ont werp-fusiebesluit voor te leggen rond de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum, de Prof. Kohnstamm-MAVO en de Boskoopse Don Bosco-MAVO. Daarmee komen B. en W. tegemoet aan CDA-bezwaren over een vooralsnog te eigenmachtig optreden van onderwijswethouder K.W.Th. van Soest (VVD) buiten de raad om. NIEUW!! OVO MOTORRIJLES Meer dan 300 stands met tal van interessante noviteiten. 12.000 m2 beursvloer vol techniek, bouw, automatisering, kantoorefficiency, export-adviezen, promotie, horeca, managementadvies, zakelijke dienstverlening etc. 1 jaar scfirrftelijke garantie A RIJOPLEIDING op VIDEO jj HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven VAN KOOPHANDEL /Iff eekblad voor Waddinxveen Woensdag 13 november 1991 47e Jaargang - No. 2259 Piasweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21831 Winkelcentrum uur Winkelcentrum Winkelcentrum «V i Om in dit proces adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkeling ter voor bereiding van de fusie hebben Ben W. de gemeenteraad voorgesteld het col lege te machtigen al datgene te doen dat nodig is om een zo volledig moge lijk ontwerp-fusiebesluit aan de ge meenteraad te kunnen voorleggen. Na behandeling van de intentieverkla ring door de medezeggenschapsraden, waaruit wijzigingsvoorstellen zouden kunnen voortvloeien, kunnen de bestu ren deze verklaring definitief vaststel len en ondertekenen. Het zal duidelijk zijn dat alvorens voor deze fusie van scholen - de streefdatum is 1 augustus 1992 - een definitief be sluit kan worden genomen, de uitwer king van zaken als personeelsformatie, schoolorganisatie, huisvesting, finan- cin en dergelijke, nog veel tijd en ener gie zal vergen. Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 informatie? Bel snel met UTEC! Tel. 03430-14262. I Doe-het-zelfmatenalen J 1 Keukens - Kasten X Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828 12696 Koonterte 76a h I Waddtnmen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* De sluiting van Kom-Inn in De Schaapskooi tijdens het weekeinde - een sinds 1982 bestaande evangelisatie- activiteit voor jongeren - is het zoveel ste negatieve besluit in het kader van het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk. Op dit terrein speelde zich eerder al de noodgedwongen sluiting van De Bon- kelaar aan de Beukenhof af. Verder bestaat er hevig verzet bij om wonenden om in een oude kleuter school aan de Peter Zuidlaan nieuw kleinschalig jeugdwerk onder te bren gen. Tenslotte hebben nieuwe kandi daten voor een disco-achtige uitgaans gelegenheid in het sportpark ”de Sniep” teleurgesteld afgehaakt. Intussen staat verantwoordelijk wet houder K.W.Th. van Soest (VVD) met steeds legere handen om het gemeente lijke jeugd- en jongerenwerk succesvol van de grond te krijgen. De crisis in het jeugdwerk verplaatst zich nu ook naar het particulier initiatief, dat zich niet WADDINXVEEN - Van 31 oktober tot 3 november bezochten leden van de Werkgroep-contacten-Olvenstedt van de hervormde Immanuëlkerkge- meente weer de Laurentiusgemeinde in Olvenstedt, tegenwoordig een deel van Magdeburg. De ontvangst, zowel in de gastgezinnen als in de kerkelijke gemeente, was als altijd hartverwarmend, een weerzien van vrienden. Er was een nabespreking over het thema van het vorige seizoen ’’Etnische minderheden”, hetgeen door de be richten in de pers weer heel actueel bleek. Voor het komende seizoen werd het voorstel aangenomen om zowel daar als hier te praten over het eerste en tweede gebod. ’s Zaterdags werden de Waddinxveners getrakteerd op een uitstapje naar Ber lijn, wat vooral voor de Ólvenstedters best emotioneel was, nu ze zomaar on der de Brandenburger Tor door kon den wandelen. In mei hoopt de werkgroep een aantal Ólvenstedters te ontvangen voor afron ding van de themagesprekken en be zoekjes in de omgeving. gordijnen vinyl zonwering 1 vitrages badmatten Groensvoorde 12 Waddmxveen Tel. 01828 16119 men. Bovendien is de tekst meer in overeenstemming gebracht met de mo del APV-bepaling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De aankomst van Sint Nicolaas bete kent ook de officiële start van de jaar lijkse Sint Nicolaasactie van de mid- denstandsvereniging Waddinxveen. Deze actie - die officieus morgen (don derdag 17 november al van start gaat) omvat acht trekkingen met in totaal 80 prijzen van honderd gulden. Het publiek heeft kans op die geldprij zen met de lootjes die worden verstrekt bij elke bestede tien gulden bij eé’n van de ongeveer 100 deelnemende winke liers. f I/a/VLEEUWEM flV t/ **f\LJTCJSCHAOEl^S Vorige maand werd bekend dat de drie scholen voor voortgezet onderwijs in het fusieproces de fase hadden bereikt, dat een intentieverklaring kon worden opgesteld, die vervolgens is voorgelegd aan de medezeggenschapsraden. Uit het fusieproces is dit najaar de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO/LHNO De Wadde ge stapt, maar inmiddels heeft de mede zeggenschapsraad het schoolbestuur - dat verregaande Goudse samenwer king zoekt - vooralsnog teruggefloten. Voor wat betreft de fusie tussen de sa menwerkingsschool en de twee MAVO-scholen in Waddinxveen en Boskoop is aan de medezeggenschaps raden van de drie scholen gevraagd tij dig te reageren, zodat nog voor 1 de cember het verzoek in het kader van de basisvorming bij het ministerie en de provincie kan worden ingediend, zodat de in verband daarmee te ontvangen fa ciliteiten kunnen worden veiliggesteld. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de Waddinxveense gemeenteraad als nog gevraagd in de Algemene Politie Verordening (APV) te gaan regelen dat alcoholmisbruik in het openbaar kan worden aangepakt. Ruim een jaar geleden vroegen raads leden al na te gaan of het wenselijk is zo’n bepaling in de APV op te nemen. Een aanvankelijk voorstel om hiertoe te komen hield de raad op voorstel van de PvdA-fractie aan om te komen tot een betere omschrijving. B. en W. hebben intussen kritisch naar de nieuwe tekst gekeken teneinde wil lekeur of kans op willekeur te voorko- opgewassen voelt tegen de jeugd die zich stierlijk verveelt en ernstiger vor men van kattekwaad uithaalt. Dat con stateert ook het Goudse bureau HALT. Waddinxveen vormt een toe nemend probleemgebied omdat er veel te weinig te doen is voor de op groeiende jongeren. De Centrale Hervormde Gemeente zegt al anderhalf jaar last te hebben van allerlei randgroepjongeren. De drup pel die de emmer deed overlopen was het vuurwerk-incident van vorige week. Tijdens een Kom-Inn-activiteit werden door onbekend gebleven jon geren rotjes en strijkers in De Schaaps kooi gegooid, waar op dat moment zo’n vijftig jongeren verbleven. Het vuurwerk veroorzaakte onrust en diverse meisjes en jongens voelen zich niet langer meer veilig in De Schaaps kooi op zaterdagavond. Ook het ver trouwen in het nut en de noodzaak van dit onveilig geworden evangelisatie werk onder jongeren is nu binnen de Centrale Hervormde Gemeente ver te zoeken. Het feit dat de Kom-Inn-lei- ding in de loop der tijd tot vijf personen werd uitgebreid heeft h jraan niets kunnen veranderen. WADDDINXVEEN - De Waddinx veense gemeenteraad zal volgende week woensdagavond besluiten dat het bezwaarschrift van de heer H.Thesingh (Peter Zuidlaan 84) tegen het raadsbe sluit om het jeugd- en jongerenwerk in de oude kleuterschool aan de Peter Zuidlaan onder te brengenniet ontvan kelijk moet worden verklaard. Het be zwaarschrift richt zich namelijk niet te gen een beschikking, maar tegen een besluit van algemene strekking. De gemeenteraad heeft immers een principe-uitspraak gedaan dat het feite lijk gebruik van het gebouw Peter Zuidlaan 4 wordt gewijzigd in overeen stemming met de gebruiksvoorschrif ten in het ter plaatse geldende beste- mingsplan Groenswaard I en II. Bepaald gaat nu worden dat het in Waddinxveen verboden is op de weg al coholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en derge lijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, indien dit hinder of overlast veroorzaakt dan wel kan ver oorzaken voor passanten en/of omge ving. Van deze bepaling zijn terrassen en andere plaatsen waar de Drank- en Horecawet geldt uitgesloten. De weer door de KNOV-afdeling Wad dinxveen geregelde intocht is een jaar- ijkse hoogtepunt in het programma van de Goedheiligman. De boot waarop hij naar Waddinxveen wordt gebracht komt uit de richting Gouda. Aan boord bevinden zich niet alleen di verse Zwarte Pieten, maar ook de blaaskapel van Concordia om iedereen met Sinterklaasliedjes in de goede stemming te brengen. Bij de Nesse zullen door de gemeente lijke dienst Openbare Werken en Be drijven en de plaatselijke rijkspolitie voorzieningen worden getroffen om de intocht zo goed mogelijk te laten verlo pen. Sint Nicolaas en zijn gevolg hebben on geveer een uur uitgetrokken om aan de Nesse bij de hefbrug over de Gouwe zoveel mogelijk kinderen een hand te kunnen geven en te woord te kunnen staan. De Zwarte Pieten delen dan pe pernoten en kleurplaten uit. Met de kleurplaten maakt de jeugd kans op 15 prijzen. Tussen elf en vier uur maakt de Spaanse kindervriend in een bus een rondtoer langs de zeven Waddinx veense winkelcentra. In die koopstrips heeft iedereen nog een keer de gele genheid om Sint Nicolaas goed te kun nen zien en te kunnen spreken. Elke keer blijkt dat de bezoekjes aan de win kelcentra goed aanslaan en ook Sint Ni colaas is hier erg opgesteld. De rondtoer kent komende zaterdag de volgende tijdstippen: 10.00 uur - Aankomst 11.00 uur - Begin rondtoer 11.15-11.35 uur - Winkelcentrum Zuid- plas 11.45-12.00 uur - Winkelcentrum lep- laan 13.30- 13.50 Dorpstraat 14.00-14.20 uur Groensvoorde 14.30- 14.50 uur Oranjegalerij KW-plein 15.00-15.20 uur - Winkelcentrum Lui- felbaan 15.30- 16.00 uur - Winkelcentrum De Passage 16.00 uur - Einde rondtoer. WADDINXVEEN - De Openbare Bi bliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan krijgt over dit jaar uit de gemeentekas een aanvullende subsidie van 5.677,- in verband met de stijging van de salaris- en energiekosten. Dit voorjaar zei het gemeentebestuur al bereid te zijn deze kostenstijgingen te compenseren. De loonstijging wordt geraamd op 13.900,- en de energie kosten gaan waarschijnlijk met 2.000,- omhoog. 3 in Q Z O WADDINXVEEN - Woensdagmid dag 20 november om 14.30 uur zal ’’ma joor” A,M, Bosshardt van het Amster damse Leger des Heils voor de afdeling Waddinxveen van de Protestants Christelijke Ouderen Bond een lezing te houden over haar leven en werken in Amsterdam, voornamelijk in de Jor- daan. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Anne Frank-centrum. De toegang is vrij. Het wel echter de bedoeling dat na afloop een collecte wordt gehouden. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 15 november wordt er in De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat de eerste party van het seizoen worden gehouden. Dit wordt een waanzinnige ’’New Dance Party”. Drive-in-Discotheek The Flying Dutchman met DJ Ed en DJ Nevada draait dan de beste house-music. Deze party is toegankelijk voor 15 tot en met 20 jarigen. De zaal gaat om 21.00 uur open en de entree is 5 gulden, inclusief een consumptie. Ook is er vrijdag weer een jeugddisco voor 9 tot en met 14-jarigen. The Flying Dutchman draait dan hits uit de top 40 en ook op verzoek. De zaal gaat om 19.00 uur open en sluit om 20.30 uur. De entree is 1 gulden. WADDINXVEEN - De Julianastraat is verrijkt met de uitbreiding van het bedrijfspand van selectiebedrijf en zaadhandel Van Hemert Co. BV. De nieuwbouw heeft lang op zich laten wachten wegens allerlei bestemmingsplanprocedures en bezwaren van omwonenden. Het bouwkundig resultaat kan echter de goedkeuring van menige Waddinxvener wegdragen, zo heeft direc teur E.J. van Beek ervaren. Hij heeft relaties en andere genodigden gevraagd in besloten sfeer een kijkje te komen nemen in het verbouwde pand, waar tegelijkertijd kennis kan worden genomen van het bedrijfsnieuws voor 1992. (Foto: Sjaak Note- boom). .•Pe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1