CONCERT RAPHAEL ZVH niet naar Milaan N ieuws Bevredigend 1990 voor Rabobank KWARTET Onderzoek Collecte voor diabetes vervoer van scholieren Albert West bij de RTW Gewonde bij autobotsing Bijeenkomsten van Rafaël Gemeenschap Reclamebak Waddinxveen in Gouda Toneel avond met volle zaal Ouders van ’’Groen” vergaderden Bromfietser (20) botst Grootste bank van Waddinxveen houdt algemene vergadering Oud-W’vener exposeert in Sint Jozef Ziekenhuis tourn©- -1 GAAT U VERHUIZEN? is XX ■ft VHWIZKS Wilt U informatie? 01828 - 18708 Programma Douma Beleggingen Internationaal Coöperatie FAj WADDINXVEEN Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 was 12% meer dan vorig jaar. ^meegeww.. I Oostpolderweg 9 - 2741 MD Waddinxveen Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen Belangrijke punten uit dit totaalpakket zijn de verlaging van de debetrente en de verhoging van de creditrente voor rekening-courant-tegoeden en de in voering van transactiegebonden tarie ven. Doel van deze nieuwe aanpak is om het zakelijke betalingsverkeer op een hel dere en eerlijke manier kostendekkend te maken. De gehele mannenlijn van verkrijgbaar bij ons in de winkel. Kom vrijblijvend warme tinten en stillevens met voor- j werpen die hij in de loop der jaren rondom zich heen heeft verzameld, zijn daarvan het bewijs. Groensvoorde 10 Waddinxveen Tel. 01828-13655 Pagina 9 Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen ZEVENHUIZEN - Een formaliteit werd het uiteindelijk niet, maar het Zevenhuizense eredivisie-volleybalteam van Rentokil-ZVH kwam zater dag uiteindelijk toch vier punten te kort om verder te kunnen in de Euro pacup 2. drogisterij-parfumerie-foto WADDINXVEEN - Komende zater dag is de zanger Albert West tussen 13.00 en 15.00 te gast in het programma ’’Huis op je radio” van de lokale om roep RTW. Albert West begon zijn carrièrre op 14- jarige leeftijd bij de Shuffels. Nadat hij met deze groep hits als Cha La La I Need You had, begint hij in 1972 solo. Hij scoort dan hoog in de hitparades met hits als Ginny Come Lately, Tell Laura I Love Her en Give A Little Lo ve. De RTW-radio is te ontvangen via 105.8 in de ether en 87.9 op de kabel. Na het een week geleden door trues, kwajongensstreken en om de tuin lei den van de Waddinxveense ’’spion” Jaap Akkerhuis opgelopen verlies van 3-0 tegen Sporting Lisboa in de Portu gese hoofdstad werd in Zevenhuizen met 3-0 (15-7,15-13,15-11) gewonnen, maar dat was te weinig om door te kun nen stomen naar Milaan. De Neder landse bekerhouder werd op punten uitgeschakeld. De eerste wedstrijd eindigde in een 3-0 overwinning voor Lisboa met de cijfers 15-9/15-9/15-8, zodat het een harde dobber zou zijn om dit goed te maken. Maar de ploeg van trainer Toon van der Burgt en Cees van de Vlist gingen voor de winst en voor de tweede ronde EC, hoewel iedereen zei dat het onmogelijk was. WADDINXVEEN - De Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” BA kijkt terug op een bevredigend jaar 1990. Directie, medewerkers/sters en clinten hebben in belangrijke mate aan dit resultaat bijgedragen. De Ra bobank Waddinxveen verwacht ook in 1991 een goede ontwikkeling door te maken om van deze bank een sterke bank voor iedereen te laten zijn. Als eerste werk staat op het pro gramma het strijkkwartet in G gr.t. op. 76 nr. 1 Hob III 75 van Joseph Haydn (1732-1809). Haydn wordt beschouwd als de grondlegger van het genre strijk kwartet. Niet alleen was hij de grondlegger van het strijkkwartet, Haydn zelf bracht in slechts één generatie tijd dit genre tot op een hoog ontwikkeld niveau. Zijn opus 76 dateert uit zijn late periode en is een demonstratie van dat hoge ni veau. Mozart bewonderde Haydn’s strijk kwartetten zo zeer dat hij een cyclus strijkkwartetten naar hem vernoemde, de zogenaamde "Haydn kwartetten”. Als tweede werk staat geprogram meerd het strij kkwartet nr. 9 in ES gr. t. op. 117 van Dmitri Shostakovich (1906- 1975). Shostakovich is een componist die de laatste tijd volop in de belang stelling staat. In het communistische Rusland stond het werk van Shostakovich onder strenge staatscensuur. Dit leverde Shostoakovich enkele reprimandes op. Ogenschijnlijk voegde Shostakovich zich naar de heersende normen. Uit zijn memoires blijkt echter dat hij zich niet bij die censuur wilde neerleggen. Onder de toplaag van zijn muziek, die aan de staatscensuur voldeed, wist hij een ondertoon te creëren die aan zijn eigen normen beantwoordde. Zijn strijkkwartetten staan bekend als mu ziek die tot de uiterste essentie is terug gebracht. Juist die soberheid geeft deze muziek een bijzondere dramatiek. Met Edward Grieg (1843-1907) wordt dit concert besloten. Het strijkkwartet in F gr.t. op. posth. is het enige strijk kwartet dat Grieg schreef. Dit kwartet is zelden te horen in de concertzaal. Met zijn lyrische karakter neemt dit kwartet een aparte plaats in onder de kwartetliteratuur. WADDINXVEEN - Deze week wordt ook in Waddinxveen gecollecteerd voor het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort. De tiende collecte wordt gehouden onder het motto ’’Geef ’s voor diabetes”. Dank zij de collecteopbrengsten van de afgelopen jaren kon al veel onderzoek gedaan worden. D emedische begelei ding van mensen met diabetes is verbe terd en er zijn betere behandelingsme thoden ontwikkeld. Het ontstaan van diabetes (ook bekend als suikerziekte) is nog steeds een raad sel. Er zijn nu 300.000 mensen in ons land die deze ongeneeslijke aandoe ning hebben. Deskundigen verwachten dat d ekomende jaren het aantal men sen met diabetes met 50% toeneemt. Dit geldt vooral voor ouderdomsdia- bets. Het is noodzakelijk dat onder zoek naar het ontstaan van suikerziekte voortgezet en uitgebreid wordt. Oogaandoeningen, hart- en vaatziek ten en nieraandoeningen kunnen op treden als iemand langere tijd diabetes heeft. Daarom wordt veel onderzoek verricht naarcteriugdringen en voorko men van deze complicaties. Daar is eveneens veel geld voor nodig. Daarom is het belangrijk dat deze col lecte slaagt. Geef daarom aan de col lectant of maak uw bijdrage over op banknummer 70.70.70.805 of gironum mer 5766 ten name van het Diabetes Fonds Nederland te Amersfoort. WADDINXVEEN - Door het college van B. en W. in Waddinxveen is ak koord gegaan met het voorstel om een onderzoek in te stellen naar de diverse vervoersbehoeften in de gemeente zo als vervoer allochtone leerlingen, ver-, voersregelingen voor ouderen en de - maaltijdvoorziening.en dergelijke, en de mogelijkheden om hierin geïnte greerd te kunnen voorzien, hetzij door vrijwilligerswerk, hetzij door het be' drijfsleven. Vanaf het begin wist ZVH de tegen stander onder druk te zetten en dit le verde in de eerste set een 15-7 setwinst op. In de tweede set duurde het acht minuten voordat er punten gescoord werden. ZVH nam weer de leiding en wist door het sterke aanvalsspel van Marijn van Schaaijk. Brecht Roden burg, Hans Foekens, de passing van Ronald Kooijman, Edgeer Tinkhof en het spelverdelen van Laurens Clardeij uit te lopen naar 12-2. Hierna kwam Lisboa met de Russische international Ivanov middels hun sterke blokkering terug in de wedstrijd en liepen ze langzaam maar zeker in. ZVH had moeite om het snel af te kun nen maken en Lisboa kwam tot 14-12 bij. Uiteindelijk werd het 15-12 voor Rentokil. De derde set werd uiterst spannend en liet lange rally’s te zien, waarvoor het 800-koppige publiek regelmatig de handen op elkaar kreeg. ZVH wist dat Lisboa minder dan 8 punten mocht sco ren en dat zorgde dat er een grote druk op de ploeg kwam. Lisboa wist een 3-1 achterstand om te zetten in een 3-4 voorsprong. Coach Van der Burgt bracht hierop Marijn van Schaaijk weer in de ploeg voor Rini Boutens en maakte Cees van Opijnen zijn opwachting in plaats van Hans Foekens. ZVH, met weer verse krachten in het team, wist het heft weer in handen te nemen en kwam weer op voorsprong (6-4). Toch bleef Lisboa komen en met zijn aanvoerder de Bulgaar Florov wis ten ze tot 7-7 gelijk te komen. Hierna werd het een heksenketel. Het publiek probeerde de ZVH-spelers naar de overwinning te schreeuwen en hoopten allemaal dat Lisboa geen punt meer zou scoren. Echter, door een te scherpe pass, die spelverdeler Clardeij niet goed kon verwerken, was de kans om nog door deze ronde te komen voor ZVH voor bij. ZVH bleef doorgaan en kon deze set uiteindelijk met 15-11 winnend af sluiten. Voor aanstaande zaterdag staat om 17.00 uur weer de reguliere competitie op het programma. Dan spelen de ZVH-heren in Amstelveen tegen Del- taUoyd/AMVJ. WADDINXVEEN - Bij een autobot sing op de Henegouwerweg bij de afrit van rijksweg A 12 (Utrecht-Den Haag) raakte zaterdagmiddag een 58-jarige Haagse automobiliste licht gewond en werden twee auto’s beschadigd. De vrouw was met haar auto te snel op getrokken waardoor ze een uit de rich ting Gouda komende 30-jarige Reeu- wijkse automobilist niet meer kon ont wijken. Dat meldt het bankbestuur, bestaande uit voorzitter G. van Ringelenstein, se cretaris J.B. Veldwijk en de op de ver gadering herkiesbare penningmeester J. Rooker, in het pasverschenen Ver slag 1990, dat wordt besproken op de maandagavond 25 november in het bankgebouw aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen te houden 88e algemene vergadering. De Rabobank Waddinxveen, waar 49 mensen werken, wordt geleid door di recteur A.J. Ammerlaan en onder-di- recteur Bedrijfsvoering J.W. Groene- veld. De afdelingshoofden zijn P.F. Trapman (hoofd Bedrijven), R. Krins (hoofd Particulieren) en J.K. Ooster- hof (hoofd Interne Controle). De Raad van Toezicht wordt gevormd door J.P. van Oosten (voorzitter), C.M. Kroes (secretaris), L. Lamens (herkiesbaar), C.J.J.M. Meewisse en J. Willemstein. Waddinxveens grootste bank heeft 2.069 leden (was 2.052), 16.112 spaar rekeningen (16.350), 1.031 leningen (1.060) en 7.988 rekening-couranthou- ders (7.900). De toe vertrouwde midde len komen neer op 195,1 miljoen gul den, waarvan 149,4 miljoen is uitgezet. De netto winst kwam in 1990 neer op 253.963,-; dat is ongeveer de helft van het jaar daarvoor 505.588,-). De winst wordt toegevoegd aan de alge mene reserve, die nu ruim 7,8 miljoen gulden bedraagt. De belangenbehartiging van de Rabo- bank-leden heeft in 1990 wederom veel aandacht gekregen. Die aandacht richt zich in eerste instantie op de rol als kre- dietcoöperatie voor leden bedrijven. Gunstige financieringstarieven en voorwaarden staan daarbij centraal. In het afgelopen jaar konden aan de le den uiterst scherpe financieringstarie ven worden aangeboden. De gemid delde basisrente voor variabele lenin gen lag vrijwel op hetzelfde niveau als waarop de Nederlandse overheid zich financiert. Dat betekent dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en in de agrari sche sector vrijwel dezelfde rente heb ben betaald als een grote en solide de biteur als de Nederlandse staat. Ook de rentetarieven op rekening-cou rant-tegoeden waren in 1990 uiterst scherp. Maar bij financiering gaat het natuurlijk niet alleen om het renteta rief. De houding van de bank als de on dernemer het tijdelijk moeilijk heeft, de deskundigheid en het service-niveau zijn evenzeer van grote betekenis. ”Óok op deze terreinen stellen wij als coöperatieve bank hoge eisen aan on szelf. Het verheugt ons dat dit in steeds toenemende mate door ondernemers wordt gewaardeerd. De groei in onze kredietverlening getuigt hiervan. Zo steeg ons landelijk marktaandeel in de sectoren handel, industrie en dienst verlening tussen 1980 en 1990 van 30 tot ruim 40 procent”, aldus de Rabobank Waddinxveen. Voor de verstrekking van kredieten en leningen zijn toevertrouwde middelen onmisbaar. Spaargelden spelen hierbij een belangrijke rol. Sparen was, even als in 1989, in het afgelopen jaar weer populair. De Rabobanken spelen op deze her nieuwde populariteit van het sparen in met een compleet scala aan spaarpro- dukten. In 1990 kreeg de spaarzin een extra impuls door de substantiële ver betering van het vrij beschikbare inko men als gevolg van de operatie Oort. De relatief hoge rentestand droeg van zelfsprekend ook bij aan de groeiende belangstelling voor sparen. Op het gebied van beleggingen stond 1990 in het teken van de in mei aange- kondigde samenwerking met de Ro- beco Groep. In het kader van deze samenwerking heeft inmiddels een volledige integratie van de Rabobank-fondsen en de ver schillende Robecofondsen pgatsgevon- den. Door samengebundelde expertise van de Rabobank en de Robeco Groep is het mogelijk cliënten nog beter te ad viseren op het gebied van beleggingen en vermogensbeheer. In 1990 werd voorts het co“óperatieve verzekeringsconcern Interpolis volle dig met de Rabobankorganisatie geïn tegreerd. Door de samenwerking met de Robeco Groep en het samengaan met Interpolis kan de bank optimaal in spelen op de toenemende behoefte van cliënten aan een samenhangend pakket van financiële diensten, waarin leen-, spaar- en verzekeringselementen zijn opgenomen. Ook internationaal werd de dienstver lening van de Rabobank weer sterk uit gebreid. Eind 1990 had de Rabobank 35 buitenlandse vestigingen in 17 lan den. Nieuwe zijn de kantoren in Leip zig en Brussel. De vertegenwoordiging in Hong Kong werd omgezet in een volledig bankkan toor. In Jakarta werd een joint-venture opgericht met een Indonesische bank, waarin de Rabobank 85% van de aan delen heeft. Ook kwam er een verte genwoordiging in Montevideo en werd besloten het tijdelijke steunpunt in Des Moines, in de Amerikaanse staat Iowa, om te zetten in een bijkantoor van de Rabobank New York. In het afgelopen jaar ging voorts een strategische samenwerking van start met de Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) uit Frankrijk. CNCA is de centrale organisatie van Crédit Agricole, Frankrijk’s grootste bank en één van de top-10 banken in de wereld. Als resultaat van deze samen werking kunnen de leden/ondememers Een coöperatieve bank beperkt zich echter niet alleen tot een zo goed moge lijke dienstverlening op alle bancaire terreinen. Het coöperatieve karakter van de Rabobank komt ook tot uit drukking in de steunverlening aan zorgvuldig geselecteerde projecten. Hiermee wil de Rabobanken in meer algemene zin steun geven aan initiatie ven die grote groepen van leden ten goede komen. In dat verband is in het afgelopen jaar aan landelijke-, regio nale- en lokale projecten steun gege ven. Op deze wijze wil de Rabobank op een eigentijdse manier aan het coöpera tieve karakter inhoud geven. In dit ge heel speelt de plaatselijke Rabobank een belangrijke schakel. Zij staat centraal in de lokale economi sche kringloop. Zij legt in haar werkge bied een verbinding tussen enerzijds de lokale besparingen en anderzijds de lo kale investeringen. En deze investerin gen vormen weer de basis voor groei en welvaart van bedrijven en personen waarmee de Rabobank zich zo nauw verbonden voelt. Een aspect van de plaats als coöpera tieve bank in het Waddinxveense werk gebied komt tot uitdrukking bij de voorlichtings-activiteiten over finan ciële en bancaire aangelegenheden. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan voorlichtingsactiviteiten voor het onderwijs. De leerlingen van basis scholen kregen informatiepakketten over bankdiensten en rondleidingen op onze bank. Aan middelbare scholieren werd informatiemateriaal over banken beschikbaar gesteld. Ook de ontwikkelingen in Waddinx veen werden nauwlettend gevolgd. Als coöperatieve bank is men immers nauw verbonden met het wel en wee van de gemeente. In het afgelopen jaar heeft de Rabo bank een aantal belangrijke evenemen ten gesteund. Men vertrouwt erop dat dit soort activiteiten de saamhorigheid in de gemeenschap stimuleert. De verzekeringsbemiddeling kon zich in 1990 weer verheugen in een toena me. De portefeuille vertoonde een groei van 5%. De prijs/kwaliteit-ver houding van de Rabopolissen blijkt in toenemende mate een geapprecieerd concept. De verkoop van vakantiereizen door de Rabobank-organisatie is ook in 1990 verder gestegen. Vooral de verkoop van vliegreizen vertoonde een grote stijging bij de organisatie. Door de Ra bobank werd in 1990 voor ca. 2.500 personen de vakantie geregeld. Dat WADDINXVEEN - In zalencentrum Het Trefpunt aan de Stationsstraat komt nu alweer bijna een jaar de Ra faël Gemeenschap Waddinxveen bij een. De evangelische gemeenschap, die deel uitmaakt van een landelijk sterk groeiend netwerk van Rafaël Neder- land-gemeenten, komt iedere zondag middag om half vier en iedere woens dagavond om acht uur in Het Trefpunt bijeen. Bij de Rafaël Gemeenschap Waddinx veen zijn onder andere aangesloten de Waddinxveners H.A. de Ronde en Pe ter en Ria in ’t Hout (Gerstakker 32, tel. 01828 - 14862). Ze zeggen te beho ren tot een in ons land snelgroeiend netwerk van bijbelgetrouwe gemeen ten. ”Wat een aantal jaren geleden begon nen is als een klein groepje mensen dat nieuwsgierig aan een onderzoek van de bijbel begon is nu uitgegroeid tot een 18-tal grote en kleine gemeenschap pen. Ieder jaar komen er daar weer een paar bij. Ook in Waddinxveen trekt sinds enige tijd een groep mensen met elkaar op onder de vlag van Rafaël”, aldus Peter en Ria in ’t Hout. ’’Deze naam betekent letterlijk: God geneest. Wij geloven in een God die ge neest en herstelt. Geestelijk en licha melijk of op het vlak van relaties”. van Rabobanken voor al hun bancaire zaken in Frankrijk een beroep doen op een groot aantal kantoren van Crédit Agricole. Op termijn zullen zij bij alle 9.300 kan toren van Crédit Agricole terecht kun nen. Een in 1989 met de Spaanse Banco Popular gesloten soortgelijke samen werkingsovereenkomst biedt Neder landse ondernemers de mogelijkheid van dienstverlening via de 1.600 vesti gingen van deze bank in Spanje. Deze samenwerking ontwikkelde zich het afgelopen jaar voorspoedig. De internationale expansie van de Ra bobank heeft vooral tot doel de Neder landse ondernemers van dienst te zijn bij hun groeiende buitenlandactivitei- ten. Daarnaast ontwikkelt de Rabo bank zich in de internationale markt steeds meer als een mondiale agribusi ness bank. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het zakelijke betalingsver keer in 1990 was de geleidelijke invoe ring van een compleet nieuw stelsel van rekening-courantvoorwaarden In de zomer van 1982 hebben vier aan voerders van strij kersgroepen uit ver schillende NOS radio-orkesten een kwartet gevormd onder de naam van de door hen bewonderde Italiaanse schil der, beeldhouwer, architect en archeo loog Raphael. Ronald Hoogeveen is concertmeester van het Radio Filharmonisch Orkest. Rami Koch bekleedt deze functie bij het Metropole Orkest. Zoltan Benyacs is solo-altist bij het Radio Kamerorkest en Henk Lambooy is solo-cellist bij het Radio Filharmonisch Orkest. Onafhankelijk van elkaar hadden ze reeds geruime rijd allerlei vormen van kamermuziek beoefend en zich onder scheiden bij solistische optredens. Reeds na enkele malen te hebben op getreden werd het Raphael Kwartet uitgenodigd voor concerten in Duits land, Oostenrijk, Zweden, Italië, Amerika en Canada. In april 1983 werden door de jury van het Festival voor Strijkkwartetten van de European Broadcasting Union vier onderscheidingen aan het Raphael Kwartet toegekend. Het Raphael Kwartet heeft verscheidene plaat- en cd opnamen gemaakt. WADDINXVEEN - Conform het door de gemeente Waddinxveen met het Energiebedrijf Midden-Holland af gesloten contract voor het aanbrengen van een aantal reclamebakken aan lan taarnpalen is bepaald dat deze bakken voor 1 januari 1992 zullen zijn ge plaatst. De reclamebak welke aan de gemeente is geschonken door Evenementen Mid den-Holland en zal worden gebruikt om de gemeente Waddinxveen en be drijventerrein Coenecoop II te promo ten, zal worden opgehangen langs de Burg. Jamessingel in Gouda. WADDINXVEEN - Voor een volle zaal in het Anne Frank-centrum werd door toneelgroep Spektakel uit Zeven huizen een culturele avond gehouden voor de ouderen en mindervaliden in Waddinxveen met de opvoering van het toneelstuk in drie bedrijven, ”De bemoeial”. De avond was georganiseerd door de culturele commissie van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen. Het was ditmaal een thriller. Iets an ders dan men tot op heden gewend was. Het betrof het oplossen van een moordzaak. Ondanks alle goede be doelingen van de politie was het dé werkster die zich met alles bemoeide en ook van alles op de hoogte was. Het stuk werd zodanig gespeeld dat de verwikkelingen zich steeds maar weer opstapelden. De spanning was te snij den en bij de pauze wist niemand nog de ontknoping. Het was zelfs zo dat de ontknoping pas in de laatste minuten bekend werd en met een oplossing die niemand had verwacht. Het spel van de werkster, die een grote hoofdrol speelde, was uitstekend. Dat zei voorzitter A. Both ook in zijn slot woord. ”U speelde uitmuntend en het stuk werd door u volledig gedragen”. Het publiek beaamde deze woorden door een langdurig applaus. De volgende avond is op maandag 9 de cember met een optreden van het vo caal ensemble ’’Cantiamo” onder lei ding van A. Langendijk. Het is een programma met een lichte klassieke musical. De zang en solozang is met muzikale begeleiding. WADDINXVEEN - De protestants- christelijke basisschool Groen van Prinsterer (Tollenslaan) hield dinsdag 5 november haar jaarlijkse ouderver- gadering. Eerst was er het huishoudelijke gedeel te, waarin het jaarverslag en het finan ciële verslag besproken en goedge keurd werden. Verder werd afscheid genomen van de secretaresse van de medezeggen schapsraad en haar opvolgster werd welkom geheten. Ook werd een voor stel voor een speelbestrating op het schoolplein aan de ouders voorgelegd. Na de pauze hield schooldirecteur Dijkhuizen een betoog over het ont staan en de inhoud van het vak Wereld- verkenning, zoals dat nu met name aan de groepen 1 t/m 4 gegeven wordt ter voorbereiding op de aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biolo gie. Dit zijn de ’’zaakvakken”. Er zijn verschillende methodes bedacht om ’’wereldverkenning” aan de kinde ren te geven. Op de Groen van Prinste- rerschool wordt nu de methode ’’Groei” gebruikt, die thema’s uitwerkt op verschillende terreinen. De afgelopen weken is er door de hele school gewerkt over het thema ’’ener gie”. Groep 1/2 heeft gewerkt met licht/donker en warm/koud. Er stond ook een kapstok met zomer- en win terkleren in de klas. Groep 3/4 heeft dia’s gekeken over aardgas, geluiden geluisterd, windmo lens gemaakt en apparaten tentoonge steld. Groep 5/6 heeft gewerkt in een werk boek over de ”E-wijk” met gas- en electriciteit en een meterkast gemaakt. Groep 7/8 heeft in het ’’MacPower”- werkboek gewerkt en een computer programma gedaan over aardgasborin gen en een rekenprogramma met staaf diagrammen en percentages. Na deze inleiding konden de ouders de klassen rondgaan om het tentoonge stelde werk van de kinderen te bekij- ken. GOUDA - Een 20-jarige bromfietser uit Waddinxveen is op het kruispunt Burgemeester Van Reenensingel-Sta- vorenweg in Gouda tegen een auto van een 51-jarige Rotterdammer gereden, die hij geen voorrang had verleend. De jongeman moest zich met een ge kneusd bovenbeen in het Goudse Bleu- land Ziekenhuis laten behandelen. Succesvol directeur A..J. Ammerlaan uit Zevenhuizen van de Coöperatieve Rabobank Waddinxveen RA, met vestigingen aan de Kerkweg-Oost en aan de Groensvoorde. Hij was eerder dit najaar 25 jaar als directeur werk zaam bij de Rabobank-organisatie. (Foto: Archief). GOUDA - Oud-Waddinxvener Adrie de Bruijn, destijds boetiekhouder in het Brugcentrum en secretaris van het winkelcentrum Brug, exposeert por tret- en modeltekeningen, landschap pen en stillevens in het Goudse Sint Jo zef Ziekenhuis. De expositie van de aan de Dutoitstraat wonende Gouwe naar duurt tot en met volgende maand. Te zien zijn aquarellen en pastelteke ningen. Aquarel en pastelkrijt zijn momenteel twee favoriete materialen waarmee Adrie de Bruijn (50) werkt. Al op vroege leeftijd tekende hij in zijn ge boorteplaats Gouda vele stadstafereel tjes. Hij studeerde enkele jaren aan de Koninklijke Academie voor Beel- dende Kunsten in Den Haag en was in die periode vele malen per jaar in Frankrijk en Parijs te vinden met zijn schildersezel. Adrie de Bruijn expo seerde onder meer in Gouda, Moor drecht en Dordrecht de landschappen die hij op zijn reizen maakte. Daarna heeft hij lange tijd weinig of niets meer gedaan op het artistieke vlak door een drukke baan, tot hij 10 jaar geleden de draad weer oppakte en zich is toe gaan leggen op portret-tekenen en model-tekenen. Sinds 1981 heeft hij daarin les gehad van Olga Zonneveld op De Werkschuit aan de Bloemen- daalseweg in Gouda. Tien jaar intensief bezig zijn met por- trettekenen uit zich ondermeer in een aantal fraaie kinderportretten. Het is leuk en dankbaar werk, kinderen te ob serveren en zo hun karaktertrekjes in een aquarel- of pasteltekening tot uit drukking te laten komen. In opdracht zijn de laatste jaren veel portretten van zowel kinderen als volwassenen ge maakt. Buiten de portretten hebben de laatste tijd stilleven en landschappen weer zijn aandacht. Enkele landschappen uit on dermeer Zuid-Frankrijk uitgevoerd in pastelkrijt of aquarelverf in zachte, WADDINXVEEN - Het tweede kamermuziekconcert van dit seizoen is' volgende week donderdagavond 21 november om half negen in de raad zaal van het Waddinxveense gemeentehuis. Het Raphael Kwartet speelt dan werken van Haydn, Grieg en Shostakovich. De toegangsprijs be draagt 11,25 per persoon. CJP-houders en 65-plussers betalen 8,50. VERHUIZINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 9