Nieuw bestuur voor de PvdA RECEPTIE VOOR 25,00 U WEET NIET WAT U ZIET SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN G-UITr^l Veertig flatwoningen naast het AF-centrum SOUBURGH egam w y I Aad van Holsteijn voorzitter? Vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur v.d.Unde Eerste tien hondertjes van actie Sinterklaas PERSOONLIJK EN ZAKELIJK Vrachtwagen gestolen Plan van Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting Bus naar Coenecoop Gemeente koopt grond Van Benten Open huis Baxmeier Nieuwsblad Onafhankelijk Van der Pluym Modeschoenen MARKTPRIJZENSLAG VAN 10% TOT 50% KORTING OP DE GEHELE DAMESKOLLEKTIE. WS’ HARWA Summer O HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Bremmer EVE ADAM KINDERSCHOENEN 158045 45216 195511 33166 06179 29691 54360 159075 51433 19919 SCHOENEN i r 1 INTERIEURVERZORGING Wat dacht u van de prachtige toonaangevende gordijn stoffen die u allemaal kunt bekijken bij Harwa aan de Groensvoorde. Laat u vrijblijvend adviseren door uw vakman. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 WEEKMARKT WADDINXVEEN MAAT 28 TOT EN MET 35 - IN ROOD EN ZWART - VAN 69,95 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon 01828-16119 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte S 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven WADDINXVEEN - Deze hele week staat in het teken van het 25-jarig bestaan van het zorgcentrum Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Met een reünie voor de huidige en voormalige medewerkers worden de festivi teiten komende zaterdag 23 november afgesloten. Vrijdagmiddag 22 no vember tussen vier en zes uur recipieert het bestuur van de Stichting Pro testants Christelijk Bejaardentehuis Souburgh. 3 RIJOPLEIDING op VIDEO NIEUW!! OVO MOTORRIJLES HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Woensdag 20 november 1991 47e Jaargang - No. 2260 eg-9i-am Na overleg met alle betrokkenen, zoals de gemeente, de bewoners en de Stich ting Welzijn Ouderen Waddinxveen, zou dan wellicht in 1992 of 1993 met de bouw kunnen worden begonnen. tel. 01820-13955 tel. 03480-14216 WADDINXVEEN - Vanaf de Brede- weg in Waddinxveen is een vrachtwa gencombinatie gestolen. De wegreus, een DAF met als kenteken VJ-43-XK, was geladen met dure computerspel letjes en keyboards. Bij de rijkspolitie werd niet alleen de diefstal van deze vrachtwagen gemeld, maar op het afgesloten parkeerterrein van het veilingcomplex werden ook elf vrachtwagens open gebroken. Gesto len werden speelgoed en huishoude lijke artikelen. De totale waarde van de buit is Ongeveer 3,5 ton. Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 eekblad voor Waddinxveen rond het 25-jarig bestaan een actie. Ie dereen die overweegt Souburgh een at tentie aan te bieden ter gelegenheid van het jubileum wordt gevraagd een gift te storten op bankrekening 38.68.24.118 bij de Rabobank Wad dinxveen, ten gunste van het fonds in richting. Het gironummer van de bank is 79138. WADDINXVEEN - Met de aan komst van Sint Nicolaas is vorige week ook de jaarlijkse Sint Nico- laasactie van de middenstandsver- eniging Waddinxveen van start ge gaan. De actie houdt in dat bij elke be stede tien gulden bij één van de deelnemende winkeliers een lootje wordt gegeven, waarmee men kans maakt op één van de 80 briefjes van honderd gulden, die verdeeld over acht trekkingen worden toege kend. De Sint Nicolaasactie blijkt weer behoorlijk in de smaak te vallen van het Waddinxveense publiek. De tien briefjes van honderd gul den om de dag vormen een prijzen pakket dat meer op prijs wordt ge steld dan de vroeger gebruikte grote geldprijzen van 250,- en 1.000,-. De trekkingen zijn in deze weken voorafgaande aan 5 december om de (werk)dag. Vanmorgen (woens dag 20 november) was de eerste trekking. De andere trekkingen in het notariskantoor mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek zijn op vrijdag 22 november, maan dag 25 november, woensdag 27 no vember, vrijdag 29 november, maandag 2 december en woensdag 4 december en op vrijdag 6 decem ber. De briefjes van honderd gulden zijn vandaag (woensdag 20 novem ber) terechtgekomen op de lot nummers: De bezitters van de prijswinnende loten kunnen contact opnemen met penningmeester D. Sonneveld van de KNOV-afdeling Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 5, Wad dinxveen, tel. 01828-13061. weg-West en het dienstencentrum, heeft het voornemen het complex aan het Jan van Bijnenpad uit te breiden met 40 flatwoningen. Het gemeentebe stuur van Waddinxveen is in principe bereid aan deze uitbreiding medewer king te verlenen. Na de leegloop in verband met de lan delijke WAO- en Ziektewetdiscussie in de sociaal-democratische gelederen en ook vanwege andere persoonlijke en bestuurlijke redenen zijn de leden vijf nieuwe kandidaten voorgeschoteld. Dat zijn Jaap Eling, Aad van Holsteijn, Bert Simonis, Jantinus Smallenbroek en PvdA-raadslid Jetty Bonsel. Her kiesbaar is alleen het enig overgeble ven bestuurslid en beeldend kunste naar Josiah Onemu. Dit zestal moet de plaats innemen van het vertrokken vijftal voorzitter Lottie van den Berg, secretaris Henri ten Zijt- hoff, penningmeester Fer Bonsel, Rooie Vrouw-Leny van Kesteren en Suzan van den Berg. De verwachting is dat kandidaat-be- WADDINXVEEN - Tijdens de donderdagavond 21 november om acht uur in het buurtcentrum De Boog (C. Huijgenslaan) te houden jaarverga dering van de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid zal een nieuw bestuur worden gekozen. Uw Mercedes-Benz dealer voor 1 personen- en JL I bedrijfswagens zit dichterbij dan u denkt. Gouda Hanzeweg 1 Woerden: Rietdekkersweg 2 2 en o X o I Doe-het-zetfmatenalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 0132812596 Hoorton* 76a W b Wad*ii«efi_/. De zilveren jubileumactiviteiten om vatten deze week al een kerkdienst, een bingo voor de bewoners, een Bra bantse koffietafel, een open huis voor familieden, hun partners en omwonen den, de vertoning van een film over het Koninklijk Huis en een diner voor de medewerkers. Zorgcentrum Souburgh beschikt over een actieve bewonerscommissie, die bestaat uit de heren H. Hogeweg, K. van der Hee en K. Stolker en de dames L.W. van Pinxteren en A.C. van der Salm. Zij zijn intensief betrokken bij allerlei veranderingen in Souburgh. Souburgh, sinds 1 mei van dit jaar ge leid door zuster G. Fahmer, krijgt te maken met een uitbreiding van de met 75.000,- per jaar gesubsidieerde dag- verzorging, de nieuwe warme maaltijd- voorziening met 110 dagelijkse maaltij den en een grotere keukenaccommo- datie van een half miljoen gulden. Voor de inrichting van de nieuwe ruimte voor tijdelijke opname en dag opvang houdt zorgcentrum Souburgh Dit is een vogelvluchtperspectief van de uitbreiding aan de noordzijde van het Anne Frank-centrum. Op de plek van de af te breken toneelzaal, de aula met het mortuarium, de wasserette en de hobbyruimte zullen 40 flatwoningen in 5 lagen van elk 8 woningen kunnen worden gebouwd. (Tekening: Architecten- en Ingenieursbureau Treffers en Polgar BV). De Waddinxveense ELLEN VAN DER VLIER (30) van de Kuyperhoe- ve, bekend als medewerkster van snackkiosk ’t Stekkie aan de Zuidplas- laan, heeft meegedaan aan het RTL-4- programma Prijzenslag met Hans Ka zan. Het programma, dat dinsdag 5 no vember werd opgenomen, wordt don derdagavond 21 november uitgezon den. De getrouwde Waddinxveense en moeder van een 4-jarige zoon, die deel uitmaakte van een 30-tal sporters van de Boskoopse sportschoolhouder Loek Marchant, won met haar goed ge trainde armen een spijkerjack, een lang weekeinde Beekbergen voor het gehele gezin en een veertiendaagse vakantiereis voor twee personen naar Ierland. mortuarium, de wasserette en de hob byruimte worden afgebroken. De recreatiezaal zal in zijn geheel wor den gehandhaafd, alleen bij de bar zul len aanpassingen en verbeteringen plaats vinden. De aula met het mortua rium komen niet meer terug. Het geheel wordt als een soort schil om de flats en de recreatiezaal heen ge bouwd. Onderzocht zal worden of er behoefte bestaat aan ruimten voor be paalde activiteiten. WADDINXVEEN/GOUDA - Het be drijvenpark Coenecoop in Waddinx veen krijgt een busverbinding met het NS-station Gouda. NV Verenigd Streekvervoer Westnederland gaat vanaf juni 1992 tijdens de ochtend- en avondspits op werkdagen elk kwartier met een bus tussen de twee lokaties rij den. Daarbij wordt bok het bedrijfster rein Goudse Poort in Gouda op de heen- en terugweg aangedaan. Voor de nieuwe buslijn gebruikt West nederland lijn 187, die nu eenmaal per uur naar en van Leiden gaat. De extra streekbussen rijden ’s morgens tussen zes uur en half negen en 's middags tus sen vier uur en half zeven. Het bericht over de nieuwe spitsbussen komt uit Gouda, waar Westneder- land’s vervoersdekundige W. Terra een dergelijke mededeling deed in de gemeentelijke raadscommissie voor verkeer. stuurslid drs. Aad van Holsteijn (42), die ook in 1987-1988 afdelingsbestuurs- lid was, de nieuwe voorzitter van de PvdA in Waddinxveen wordt. De Haagse gemeenteambtenaar, die ook het raadslidmaatschap ambieert, krijgt dan vermoedelijk gemeenteambtenaar Jaap Eling (40) als secretaris en Bert Si monis als penningmeester naast zich. Het drietal wil met de andere bestuurs leden de in de lokale ’’oppositie” zit tende PvdA nieuwe aantrekkings kracht geven. Op de jaarvergadering in De Boog zul len diverse jaarverslagen worden be handeld. Ook de begroting voorl992 komt aan de orde. Naast de bestuurs verkiezing zijn er ook verkiezingen voor afgevaardigden diversen, voor de redactie van het orgaan Prikbord en voor de kascontrolecommissie. Verder gaat de raadsfractie de algemene be schouwingen evalueren en wordt er tenslotte gesproken over fractiezaken. Voor de partij is de zware discussie over de WAO- en Ziektewetplannen van het kabinet-Lubbers/Kok achter de rug. Zoals bekend twijfelden vier van de vijf gemeenteraadsleden of zij lid van de PvdA zouden blijw a. De extra partijraadsvergadering van 28 septem ber in Nijmegen deed echter 80% van het congres achter het beleid van Wim Kok scharen. De Waddinxveense par tijleden gaven in een extra ledenverga dering op 7 oktober te kennen dat beëindiging van het lidmaatschap het aftreden als raadslid zou inhouden. Daarop besloten de vier twijfelende PvdA-raadsleden (Jetty Bonsel, Mar tin Kraaijestein, Gerard Torenbeek en Bep Vermeij) hun partij te zullen blij ven steunen. Raadslid Charles Wijnen is dat altijd al blijven doen. In een motie legden de PvdA-leden wel vast dat de lokale volksvertegenwoor digers wel de vrijheid hebben en hou den om in woord en geschrift op elke plaats waar ze dat maar willen even wichtig hun standpunt over de WAO- en Ziektewetplannen kenbaar te blij ven maken. Deze flatwoningen zullen worden ge bouwd aan de noordzijde van het Anne Frank-centrum in 5 woonlagen van elk 8 woningen vanaf de eerste huidige ver dieping flats Jan van Bijnenpad. Op de begane grond dienen in verband hier mede de nodige aanpassingen plaats te vinden. Zo zal bij de aanvang van de bouw on der meer de toneelzaal, de aula met het WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat 22.910 vierkante meter grond kopen van varkensmeste- rij-vetsmelterij Van Benten aan de Tweede Bloksweg 54. Het gaat hier om weiland met water. Over de grondtransactie, die door de vanavond (woensdag 20 november) vergaderende gemeenteraad nog moet worden goedgekeurd, bereikte het ge meentebestuur dezer dagen overeen stemming. ”Nu de kans zich voordoet, achten wij het wenselijk de onderwerpelijke gron den, bestaande uit bosschages en een waterpartij, aan te kopen teneinde deze op termijn toegankelijk te maken als beperkte recreatieve voorziening”, aldus het college van B. en W. Daarnaast biedt het perceel volgens de gemeente mogelijkheden ter regeling van de waterhuishoudiong in het omlig gende gebied. Tenslotte biedt de aan koop mogelijkheden de verplaatsing van de bedrijven van Ven Benten en van Vis BV aan de Noordkade te reali seren. Over de overeengekomen prijs en voorwaarden zijn door B. en W. geen mededelingen gedaan. De koopover eenkomst is alleen voor de gemeente raadsleden vertrouwelijk ter inzage ge legd. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - Meubelindustrie Baxmeier BV en Meubellakkerij Com- bax BV aan de Willem de Zwijgerlaan 2a houden donderdag 28 november van 14.00 - 20.00 uur een open huis. Het open huis van de specialisten in meubelmaatwerk laat zien dat beide bedrijven recentelijk high tech aan het vakmanschap van meubelmakers heb ben gekoppeld. Volgens Baxmeier BV en Combax BV zijn flexibiliteit, creativiteit en vak manschap voorwaarden om eisen van de veranderde cliënt te kunnen honore ren. Baxmeier BV heeft deze voor waarden samengevoegd tot een goed, betrouwbaar produkt waarin men zich zelf kan herkennen. Baxmeier BV verkeert al meer dan 150 jaar in een constant proces van vernieu wing en verbetering; van doelgerichte automatisering gekoppeld aan opti male werkomstandigheden in zagerij, meubelmakerij en spuiterij. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting, eigenaar en beheerder van de flats aan het Jan van Bijnenpad, langs de Kerk- WADDINXVEEN - Op een heel feestelijke manier hebben 20 autobedrijven uit Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen en Moerkapelle, die zijn verenigd in de Bovag Auto Groep, vorige week dinsdagavond 12 november in restaurant Bibelot aan de Limaweg voor de tweede maal een occasion-spektakel gehouden. Onder de 40 aanwezige occasionkopers en hun partners wer den door Sinterklaas en Zwarte Piet 10 kleine geldprijzen van honderd gulden verloot en werden vier kentekenplaten getrok ken die recht gaven op de hoofdprijzen van 1.000,-, 750,-, 500,- en 250,-. De avond werd geopend en gesloten door voorzitter en Toyota-dealer W.A. den Boer van de Bovag Auto Groep. De autobedrijven uit Waddinxveen en omgeving zijn er in geslaagd op bijzondere wijze aan klantenbinding te doen. Er was voor iedereen koffie met gebak en drankjes met hapjes. De opkomst was groot, want iedereen wilde wel in aanmerking komen voor één van de 14 prijzen, gezamenlijk goed voor 3.500,-. Het optreden van Sinterklaas deed menigeen bulderen van het lachen. (Foto: Sjaak Noteboom) bv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1