Geen homo Roemloos einde NOG Controle op verlichting trouwregister 1 WEEK GROENSVOORDE voor stichting Nog een trekking SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN WAAR KOOPT SINT Z’N BADMATTEN? v.d.linde Actie van gemeente Politie let op (brom)fietsers Diefstallen Beloning voor tips Nieuwjaars bijeenkomst in raadzaal tegen S V ’’Reeuwijk en Omstreken” Onafhankelijk Nieuwsblad Pater Moeskroen op de RTW-radio HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN GUIT C17216 de verzekering voor uw opstallen, inboedel 00697 35513 17670 13796 49031 10756 39724 13974 148056 27762 WS’ HARWA 175120 175215 14170 146602 35808 52346 145216 08408 52327 48992 72636 97380 97792 119916 112834 116222 72890 128695 56355 177825 106130 49636 107283 34993 42786 88003 08938 114232 129465 108979 150751 40866 46847 135262 173418 28383 150989 121490 49546 52493 fBrommer SCHOENEN ■B ONDERLINGE BRANDVERZEKERING en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade Vanzelfsprekend bij Harwa, daar vindt hij ruim keus. En natuurlijk met bijpassende baddoeken. Tot ziens Sint, bij Piet aan de Groensvoorde. VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon 01828-16119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING INDOOR TENNISBANEN TE HUUR voor 25,- per uur per baan. Gedurende de periode 23-12-1991 t/m 5-1-1992 van 09.00-18.00 uur. RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - Ben W. van Waddinxveen zullen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overnemen en vooralsnog geen acties ondernemen, die leiden tot het instellen van trouwregisters ten be hoeve van homosexuelen en lesbiennes in dit Gouwedorp. Eerst ware de politieke discussie op landelijk niveau over dit onderwerp af te wachten, aldus het college. Let 11 december op onze advertentie. GROTE merken voor KLEINE prijzen. Woensdag 11 december. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie houdt in deze gehele decembermaand ’s morgens en ’s avonds extra verlichtingscontroles voor fietsers en bromfietsers. De politiemensen kennen geen pardon als er tus sen zonsonderang en zonsopgang zonder licht wordt gereden en delen dan bekeuringen uit. Bitumen Shingles Dakisolatie Lood-en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ A NIEUW!! OVO MOTORRIJLES 1 LS eekblad voor Waddinxveen Woensdag 4 december 1991 47e Jaargang - No. 2262 Maandag 25 november: Kees en Mieke Tijsterman rond hun ruim twee weken geleden geboren eerste zoon Tim. (Foto: Fejagrafie Ton hij tot het laatste moment om de wagen over een kleine drie weken "woestijnklaar” te hebben. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg. I’eulewu 144, Waddinxveen Telefoon: OIS-'S 15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA BV. Oiaujelaan 9. Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* De bezitters van de prijswinnende loten kunnen contact opnemen met penningmeester D. Sonneveld van de KNOV-afdeling Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 5, Wad dinxveen, tel. 01828-13061. voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 keurd achterlicht, een rode achterre- flector en geelreflecterende pedalen. van Beverwijk bij brief van 16 septem ber 1991 alle gemeenten gevraagd een petitie aan de minister van Justitie in zake gelijke behandeling van de huwe lijkse en niet-huwelijkse samenlevings vormen te ondersteunen. Vooralsnog wil het gemeentebestuur de politieke discussie over dit alles op landelijk niveau afwachten alvorens te beslissen omtrent het al dan niet instel len van trouwregisters. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Bel voor informatie naar Tennis Centrum Waddinxveen 01828-18164. c o 2 U) n z o WADDINXVEEN - Op zaterdag 23 november werd in het Diederick van Schagenplantsoen een auto openge broken. Ontvreemd werden een bui tenboordmotor en een roer van een zeilboot. Op vrijdag 22 of zaterdag 23 november werd ingebroken in een woning aan de Mozartlaan. Hier werden ontvreemd een videorecorder en een bruine porte monnee en twee geluidsboxen. Vrijdag 22 november: Woensdag 20 november: 158045 45216 195511 33166 06179 29691 54360 159075 51433 19919 I Doe-het-zelfmatenalen Keukens Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tö 0132S -12S96 L *1 h Waddinmen WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten aan het begin van het nieuwe jaar weer een Nieuwjaars bijeenkomst voor de gehele bevol king, het verenigingsleven en het bedrijfsleven te houden. Deze bij eenkomst wordt gehouden op vrij dag 3 januari van 16.30-18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners van Waddinxveen, verte genwoordigers uit het bedrijfsleven en het verenigingsleven en leden van het gemeentebestuur hebben dan de gelegenheid om elkaar hun goede wensen voor het nieuw e jaar over te brengen. K)inkelcentzum K)addtnxoeen Met ruime parkeergelegenheid voor de deur. WADDINXVEEN - In het pro gramma Trendy van de RTW-radio (105.8 FM via de ether) wordt zondag avond 8 december tussen acht en negen uur een interview uitgezonden met de leden van de band Pater Moeskroen. Deze Nederlandse band staat momen teel hoog genoteerd in de Top 40 met het nummer Roodkapje. Naast dit interview heeft Trendy een reportage over The Rebel Dance De partment en een interview met een op treden van de Waddinxveense toneel groep Toi-Toi. WADDINXVEEN - Het expertisebu reau Ace Survey v.o.f. in Ridderkerk heeft een hoge beloning uitgeloofd voor aanwijzingen, die leiden tot het oplossen van een grote diefstal in Wad dinxveen. In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 november werd vanaf het afgesloten veilingterrein aan de Bredeweg een grote partij kinderspeelgoed, waaron der elektro-spellen en treinen, gesto len. tezamen met een daar geparkeerde vrachtwagen. WADDINXVEEN - Vrijdag 6 de cember is de laatste van de acht trekkingen van de morgen (donder dag 5 december) af te sluiten suc cesvolle Sint Nicolaasactie 1991 van de middenstandsvereniging Wad dinxveen. De KNOV-afdeling Waddinxveen kijkt terug op een geslaagde actie. Bij elke bestede tien gulden werd een lot uitgereikt, waarmee men kans had op in totaal 80 briefjes van honderd gulden, toegekend tijdens acht trekkingen bij notariskantoor mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek aan de Prinses Bea- trixlaan. Vrijdag 6 december is de laatste trekking van de succesvolle Sint Nicolaasactie 1991. De nog niet gepubliceerde trekkin gen betreffen die van vanmorgen, van maandag en van vrijdag. De winnende lotnummers worden hierbij gepubliceerd, evenals die van de andere vier gehouden trek kingen, zodat iedereen een com pleet overzicht blijft houden. Voor de Sint Nicolaasactie 1991 zijn door de deelnemende winke liers met toestemming van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland 250.000 lo ten in omloop gebracht. Hier vol gen de uitslagen van de gehouden trekkingen: Woensdag 4 december: Maandag 2 december: Vrijdag 29 november: WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Er is een roemloos en eenzaam einde geko men aan het bestaan van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar. Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank in Roterdam is dezer dagen op grond van het Burgerlijk Wetboek de stichting, die in het voorjaar van 1983 de fes tiviteiten rond het 750-jarig bestaan van het Gouwedorp opzette en uitvoerde, ont bonden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden- Maas werd tot vereffenaar benoemd. Uit een opgave van de Economische Controledienst in Rotterdam was gebleken dat de Stichting Waddinxveen 750 Jaar geen activiteiten meer ondernam en ook over geen enkel vermogen meer beschikte. ’’Overwegende dat uit vorenstaande kan worden afgeleid dat het vermogen van de stichting ten enemale onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar doel, en de mogelijkheid dat een voldoend ver mogen door bijdragen of op andere wijze in afzienbare tijd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk is vordert de arrondissementsrechtbank te Rotter dam dat de stichting voomoemd zal worden ontbonden”, aldus de desbetreffende officier van justitie. De Stichting Waddinxveen 750 Jaar werd op 25 januari 1983 ten overstaan van no taris J. in ’t Hol voor onbepaalde tijd opgericht. In het dagelijks bestuur van de nu opgeheven stichting hadden zitting W.G. van Baarle (voorzitter), B.J. Wouden berg (secretaris) en C. Visser (penningmeester). De andere bestuursleden volgens de stichingsacte waren C. Broug en J. Baas. De uitslagen van de andere trekkin gen zijn: Woensdag 27 november: 41771 25731 199306 34855 141515 49264 07754 55938 07074 195424 De afgelopen week heeft de rijkspolitie al tientallen bromfietsers en fietsers moeten bekeuren. In de meeste geval len bleek er sprake te zijn van defecte verlichting. Ook zei men soms vergeten te zijn de verlichting aan te doen. In an dere gevallen werd aan het verkeer deelgenomen met fietsen, die in het ge heel niet van verlichting voorzien wa ren. De politie wijst er op dat tijdens de con troles ook duidelijk werd dat de au- toverlichting lang niet altijd in orde is, maar de (brom)fietsers zijn en blijven erg kwetsbaar. Het blijft immers erg gevaarlijk om juist in dit donkere en natte jaargetijde op fietsen te rijden war- -> men niet goed gezien kan wor den. Minderjarigen blijken dat ver keersgevaar onvoldoende te zien. De rijkspolitie Waddinxveen doet dan ook op de ouders een beroep om er op te letten dat de fietsen en bromfietsen van hun kinderen in orde zijn en dat ze ‘s avonds en ’s morgens met verlichting op aan het verkeer deelnemen. Een deugdelijke fiets is voorzien van een goede voorlamp, een rood goedge- Volgens de ’’Stichting de vrienden van De Gay Krant” hebben veel gemeen ten negatief gereageerd op hun verzoek om een trouwregister in te stellen ten behoeve van homosexuele mannen en lesbische vrouwen. Zij wijst er tevens op dat toch enkele gemeenten een der gelijk register hebben ingesteld, zoals Deventer, Rheden en Giessenlanden. Om te voorkomen dat nu rechtsonge lijkheid zou ontstaan, verzoekt de stichting de gemeente Waddinxveen alsnog te overwegen een dergelijk re gister in te stellen. Tot op heden laat de wet het niet toe dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht wordt gesloten. Bin nen de autonome bevoegdheid staat het weliswaar een gemeentebestuur vrij om een register aan te leggen. Maar dit register heeft dan geen juridische waarde in de zin van door de stichting gewenste doorwerking naar derden. Sinds vorig jaar beziet, in opdracht van het ministerie van Justitie, de Commis sie voor de toetsing van wetgevingspro jecten (de commissie Kortmann) hoe een wettelijke regeling naast die van het huwelijk eruit zou kunnen zien voor diegenen die door een publiek rechtelijke registratievorm rechtsge volgen willen verlenen aan het feit dat zij duurzaam voor elkaar verantwoor delijkheid hebben aanvaard. Op 24 januari 1991 heeft de VNGbij de minister van Justitie aandacht voor on derhavig onderwerp gevraagd en gewe zen op de rol die de gemeenten bij een publiekrechterlij ke samenlevingsrege- ling kunnen vervullen. Voorts heeft de VNG bij schrijven van 4 oktober 1991 de minister verzocht om bij de commis sie Kortmann op spoed aan te dringen ten aanzien van de rapportage betref fende dit onderwerp. Inmiddels heeft het gemeentebestuur WADDINXVEEN - In een half jaar tijd zal het Waddinxveense bedrijf S V Interieur BV haar detailhandelsacti- viteiten aan de Mercuriusweg moeten staken. Dat heeft het college van Burgemees ter en Wethouders na klachten daar over van de afdeling Waddinxveen van het KNOV geschreven aan de directie van dit bedrijf. Mede-directeur S. Schiphof onthoudt zich vooralsnog van commentaar op de gemeentelijke ac tie. B. en W. vinden - op basis van het daar geldende bestemmingsplan Zuidkade- Wilhelminakade - dat er aan de Mercu riusweg geen tapijten en gordijnen aan particulieren verkocht mogen worden. Bennemeer). WADDINXVEEN - Volgende week woensdagmiddag 11 december is het Waddinxveense rally-echtpaar Kees en Mieke Tij sterman van de Mercuriusweg in het Nationaal Automobiel Museum in Raamsdonsveer aanwezig om daar aan de landelijke en internationale pers hun deelname aan de nieuwe rally Parijs-Kaap^iad 1992 toe te lichten en te vertellen over de laatste stand van zaken. Ook stellen ze mede namens R. J. Reynolds Tobacco (Camel) en Louwman Parqui (Toyota) hun team aan de journalisten voor. Het is inmiddels zeker dat de 36-jarige receptioniste Mieke Tijsterman-van Nielen, die op maandag 18 november is bevallen van een gezonde eerste zoon Tim (8 pond, initialen TT), zich in het rallyavontuur - dat in de plaats komt van Parijs-Dakar - zal kunnen storten. Met haar 38-jarige man Kees en hun team gaat de al weer in training zijnde Mieke op dinsdag 24 december in de Franse hoofdstad van start om op 20 januari in het Zuidafrikaanse Kaapstad te arriveren. In die tus sentijd zal er steeds naar het nieuwe huis aan de Mercuriusweg worden gebeld om de oppas te vragen hoe het met Tim gaat. Kees en Mieke Tijsterman waren sinds 1985 actief in Parijs-Dakar. Hun mooiste positie bereikten ze in 1989 met een 5e plaats in het algemeen klassement. In januari van dit jaar werden ze met hun Toyota-4-Runner zestiende. Bij wijze van training ging Kees Tijsterman eind oktober naar Dubai. In deze rally moest hij wegens pech uitvallen. Aan zijn Toyota-4-Runner sleutelt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1