Rabobank houdt informatieavond smniii Actie voor Grieks Samos GESLOTEN HOUT HAKKEN VOOR SOUBURGH URGER SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN GROETiSVOORDE wijziging) A Gementeraad vergaderde in beslotenheid Geld voor brandweerspuiten Initiatief van drie Waddinxveense serviceclubs Veldwijk BV gesloten ekblad We heeft nieuw postbus nummer Onafhankelijk Nieuwsblad VUURWERK II INZAMELEN HUISVUIL IN VERBAND MET DE KOMENDE FEESTDAGEN. ZIE PAGINA 23. A HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Brommer OVO motorrijles fBrommer SCHOENEN Dit is het team van deskundigen, bestaande uit twee notarissen, een registeraccountant, financiële specialisten en beleggingsgebied. Het initiatief hiertoe is genomen kers Paul Trapman en Johan Fresco. verkrijgbaar bij: IEDERE VRIJDAG OP DE WADDINXVEENSE MARKT Uw televisiedokter S. ATTEMA ABN-AMRO BANK NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK NIEUW!! OP OUDEJAARSDAG, 31 DECEMBER A.S., ZIJN ONZE KANTOREN VANAF 12.00 UUR Al onze producten zijn zo vers dat u deze gemakkelijk 1 week in uw koelkast kunt bewaren. Maar u kunt ook vrijdag a.s. bij ons bestellen. Wij staan dan maandagmiddag van 15.00-18.00 uur op onze standplaats op het marktterrein waar u uw bestelling kunt afhalen. WIJ WENSEN AL ONZE KLANTEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 1992. bankmensen, dat donderdagavond 19 december in de Rabobank Waddinxveen klaar zit en staat om tussen zeven en tien uur gratis antwoorden van particulieren en het bedrijfsleven te geven op de meest uiteenlopende vragen. (Fo to: Sjaak Noteboom). INDOOR TENNISBANEN TE HUUR HARING- EN ZEEVISHANDEL SCHEVENINGEN - TEL/FAX: 070-3558859 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Wilgenoord 73 - Bodegraven RIJOPLEIDING op VIDEO Woensdag 18 december 1991 WADDINXVEEN - Brandweermateriaal voor de bewoners van het Griekse eiland Samos. Dat is het doel van de vorige maand opgerichte Stichting Samos, die samen met de mensen daar actief is om paal en perk te kunnen stellen aan de bosbranden die dit eiland kunnen teisteren. VAN DER LINDE B.V. WADDINXVEEN - Het eind oktober in het Weekblad voor Waddinx- veen uitgelekte besluit om alsnog te gaan proberen een nieuw woon- en winkelcentrum te realiseren langs de Kerkweg-Oost in de richting van het Brugcentrum blijkt op dit moment het belangrijkste en meest haalbare plan te zijn om Waddinxveen eindelijk aan een lang gewenst winkelhart te helpen. Dat bleek op de maandagavond in volle beslotenheid gehouden gemeenteraadsvergadering waarin B. en W gemeenteraadsleden, leden van de Stuurgroep Centrum en adviseurs tot het middernachtelijke uur hebben gesproken over het nieuwe hoofdwinkelcentrum. Uitkomst van dit overleg is dat de realisatie van een winkelhart in Waddinxveen nog heel ver weg is. Data van behandeling in de raad zijn niet genoemd. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ s 4 3 eekblad voor addinxveen Winkelhart nog ver weg r Met ruime parkeergelegenheid voor de deur. 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 O K 1 - CONTACT I I Contactlenzen nodig? Ca dan naar een echte specialist. Bij Grit Optiek krijgt u altijd de lenzen die het meest voor u geschikt zijn. aldus de twee Waddinxveners en de in woonster van Capelle aan den IJssel, die gedrieën het stichtingsbestuur vor men. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 c Doe-het-zetfmatenalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828 -12596 Koordeinde 76a Waddinxveen voor 25,- per uur per baan. Gedurende de periode 23-12-1991 t/m 5-1-1992 van 09.00-18.00 uur. Bel voor informatie naar Tennis Centrum Waddinxveen 01828-18164. Volop keus - Volop voordeel!! Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 füinkelcentzum K)addi.nxoeen kunnen komen op vragen waarmee men al een poosje rondloopt. De Rabobank Waddinxveen heeft het initiatief tot deze informatieavond ge nomen om de bankstelling onder an dere te profileren als een financieel dienstverleningscentrumwaar veel kennis over de meest uiteenlopende fi- nancile zaken aanwezig is. Samen met die van het notariaat en andere specia listen kan die kennis nu op een bijzon dere wijze gratis door de bevolking en Fair-lokatie, de maatschappelijk vrij wel onmogelijke sloop van een aantal bejaardenwoningen aan de Prins Bern- hardlaan en de toch wel krappe en eveneens dure situatie aan de westkant van de Passage indidn toch weer in westelijke richting zou worden uitge breid. Particuliere plannen om Wad- dinxveen aan een winkelhart te helpen zijn in het overleg builen beschouwing gebleven. Voor uitbreiding van de Passage in oostelijke richting is projectontwikke laar MAB BV volop aan het tekenen en rekenen geslagen. Niet alle Raadsfrac ties waren onder de indruk v:ki de laat ste visie van dit bedrijf dat nu al een paar jaar in het hart van Waddinxveen naar oplossingen op zoek is? Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Hier en daar viel in de gemeenteraad te beluisteren dat er nog altijd met de mo gelijkheid rekening wordt gehouden dat er helemaal niets gaat gebeuren (0- optie). In dat geval krijgt de huidige Passage alleen een opknapbeurt en zal er niets extra’s worden ondernomen om paal en perk te stellen aan de weg vloeiende koopkracht. voor 'n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van Holland Wjlland- WADDINXVEEN - De redactie en advertentieafdeling van het Weekblad voor, Waddinxveen is voortaan te bereiken onder een nieuw postbusnummer. Dit num mer is 372. Onze relaties jie schriftelijk con tact zoeken m<> on. Weekblad wordt verzocht vocrtaan gebruik te maken van dit adres: Redactie of advertentieafdeling van het Week blad voor Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ Waddinxveen. Uitbreiding van de Passage in ooste lijke richting zal namelijk niet zonder slag of stoot gaan. De verkeersproble men die moeten worden opgelost (af sluiting Kanaalstraat en Kerkweg- Oost, ombuiging verkeer op Juliana van Stolberglaan, doortrekken Schie- landweg en extra verkeersdrukte op de Oranjelaan) zijn enorm. Bovendien zijn er ook nog de nodige fi nanciële problemen op te lossen, ter wijl voorts gesprekken gaande zijn met de eigenaren van de vrijstaande huizen aan de Kerkweg-Oost, die in de nieuwe opzet helemaal moeten verdwijnen. Verwacht wordt dat in de loop van 1992 nadere besluiten genomen kunnen worden. Hierbij moet bedacht worden dat met de realisatie van een winkel hart al 3 tot 5 jaar gemoeid zal zijn. In de besloten bijeenkomst van de ge meenteraad in de raadzaal van het ge meentehuis is veel eenzijdige toelich ting gegeven op de ruimtelijke moge lijkheden in het centrum na het afval len van de te kostbaar gebleken Be ’’Alleen al dit jaar zijn er in één maand tijd drie bosbranden geweest en moes ten diverse mensen uit hun huis geëva cueerd worden”, vertellen voorzitter Gerda Cortvriendt-Beeldens (37), pen ningmeester Jacques Werkendam (53) en secretaris Bep van den Ameele- Droogendijk (47) van de Stichting Sa mos. Volgens de statuten heeft de nieuwe stichting ten doel ”het inzamelen van geld en materiaal teneinde een bijdrage te leveren in de voorziening van de ma teriële behoeften van overheidsinstel lingen en andere algemeen nut beo gende instellingen op het eiland Samos (Griekenland), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijde lings verband houdt of daar toe bevor derlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. Een ideële doelstelling dus die in de praktijk neerkomt om hulp te bieden aan de Grieken in met name het haven stadje Phytagorion op Samos. "Sinds de nieuwe wetgeving in Griekenland is het mogelijk voor de bewoners een vrijwillige brandweer op te richten. De dorpsbewoners van Phytagorion zijn hiermee zeer blij, alleen ontbreekt het de mensen aan de nodige materialen”, WADDINXVEEN - Morgenavond - donderdag 19 december - van zeven tot tien uur zit er in het hoofdkantoor van de Rabobank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost een team van deskundigen klaar om gratis vragen van de bevolking (particulieren en bedrijven) te beantwoorden op juridisch-, fiscaal-, pensioen- en beleggingsgebied. Het initiatief hiertoe is genomen door de Rabobank Waddinxveen en uitgewerkt door de bankmedewer- het bedrijfsleven geraadpleegd wor den. ’’Hier in de bank zijn wij erg enthou siaste over dit nieuwe initiatief”, zegt Paul Trapman, hoofd bedrijven van de Rabobank Waddinxveen, die samen met zijn collega Johan Fresco de infor matieavond heeft opgezet en uitge werkt. ”Het is de bedoeling dat de mensen in de hal worden opgevangen en naar de kantine worden geleid voor een drankje en een hapje. Vervolgens kan men in aparte kamers spreken met de deskundige naar keuze. Wij denken met deze aanpak een groot publiek te kunnen bereiken”. Ervan wordt uitgegaan dat de zeer bij zondere informatieavond morgen avond (donderdag 19 december) duurt van zeven tot tien uur. Maar het tijdstip van tien uur is rekbaar. KERKSTRAAT ;--28, BODEGRAVEN ^EfEOON 01726 12541 ^Centrum van fabricage Import en verkoop TABAK- SPECIAALZAAK f^AD VERKLEIJ BURGEMEESTER COLIJNSTR. 14 BOSKOOP - TEL. 01727-13120 zie pagina 16 Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 Op de eerste verdieping van het bank gebouw zijn donderdagavond aanwe zig notaris mr. P.L. van der Meulen, notaris mr. J.A.M. Koek, registerac countant drs. H.C.M. Compeer, twee directieleden van Administratiekan toor Van der Loo BV, Interpolis-pen- sioenadviseur K. Koopmans en finan ciële deskundigen van de Rabobank Waddinxveen. Dit gezelschap is een avondlang voor iedereen een kosteloze vraagbaak over zaken als erfrecht, schenkingsrecht, fis cale aftrekmogelijkheden, bedrijfsop volging. pensioenvoorzieningen en wat dies meer zij. De organisatoren ver wachten deze deze informatieavond een ideale mogelijkheid is om op een gemakkelijke wijze aan antwoorden te Over de in de raadzaal gehouden ver gadering van de gemeenteraad gaf het college van Burgemeester en Wethou ders dinsdagmiddag/een nietszeggend perscomunique uit.'In deze medede ling van B. en W. ilordt het volgende gezegd: ’’Tijdens een niet openbare bijeen komst op maandagavond 16 december in het raadhuis is door burgemeester en wethouders en de Stuurgroep Centrum een nadere toelichting verstrekt aan de raadsleden met betrekking tot de stand van zaken omtrent de centrumontwik- keling in WaddinxVeen. WADDINXVEEN - De Waddinxveense serviceclubs, daarin van harte gesteund door de Waddinxveense kerken, gaan actie ondernemen om geld bij elkaar te brengen voor de inrichting van de nieuwe dagopvang van zorgcentrum Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Besloten is om in december en inije volgende maanden van het nieuwe jaar aanmaakhout voor open haar den te gaan hakken en dit te verkopen. Met de opbrengst hiervan hopen de initiatiefnemers zo’n tienduizend gulden voor het goede doel te kunnen inzamelen. Dick van Doorn, F lter de Pater en Sjaak Willemstein lichtten namens de Lions Club Wad- dinxveen. de Rotary Club Waddinxveen en RotaradijVaddinxveen zaterdagmiddag het dezer dagen genomen initiatief toe. Zij en anderen hakken zo veel mogelijk hout en zulle-s^e bestellingen aan huis bezorgen. Het hout wordt in zakken verkocht voor 100,- per kubieke meter. Het gaat om goede jehout, zodat het in de open haard niet spettert. En wat ook belangrijk is: de leden van de drie Waddinxveense serviw-uibs (dieven het met veel liefde, want de meubilering en stoffe ring van de dagbegeleidingsruimte in Souburgh w ordt door iedereen als een belangrijk doel gezien. In totaal is 50.000,- beno digd en hiervan is door allerlei acties en giften al zo’n 20.000 gulden ingezameld. Het ligt in de bedoeling de stand van zaken met een verlichte thermometer bij Souburgh en een thermometer in het Weekblad voor Waddinxveen in de komende tijd goed te gaan bijhouden. Particulieren die in het bezit willen komen van aanmaakhout voor de open haard kunnen hun bestellingen plaatsen op de Waddinxveense telefoonnummers 17788,13822 en 06-52744283. WADDINXVEEN - Uitgeverij Veta BV en Drukkerij Veldwijk BV aan de Oranjelaan in Waddinx- veen zijn volgende week maandag 23 december, dinsdag 24 december en vrijdag 27 december in verband met de Kerstdagen gesloten. Het bedrijf is maandag 30 december en dinsdag 31 december geopend. WO L I E nZVd EKBEDDEN Gediplomeerd Optometrist OV. Contactlensspeoalist ANVC - Audicien Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt, Agr.ietenstraat 6, Tel. 01820-16035 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel. 01820-52208. Contactlensinstituut Korte Tiecdeweg 12. Tel. 01820-15477. Waddinxveen Passage 220, Tel. 01828-14505. Contactlenzen van Grit: een ’must’ voor het oog. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg. Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9. Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 47e Jaargang - No. 2264 i ji

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1