Vier lokalen bij 2 scholen voor paspoort brom mers in trek Gebedsdienst van kerken DIE EM WS’ HARWA SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN Puch- HUUR.. Nieuwe tarieven Aan Zuidplashof Door recreatief gebruik 100.000 zwemmers extra In Ontmoetingskerk Kerstmarkt bracht bijna twee mille op Andere naam van gemeente Collecte voor EHBO Open avond koffiebar Baby’s naar gemeentehuis Nog plaats op cursus geheugen training Ad v.d. Herik verlengt WSE contract flremmer I SCHOENEN BEDANKT STARFESTIVAL Buitenbad Vermissing Voorzieningen Financieel Vroege vogels Nieuwsblad vanaf ƒ995,- A RIJOPLEIDING op VIDEO voor ’n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van 's Morgens bij het opstaan zo stijf als een plank? Laat u eens vrijblijvend adviseren door uw vakman. Nu elektrisch verstelbare lattenbodem HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ VAN DER LINDE B.V. Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven NIEUW!! OVO MOTORRIJLES HollandWolland’ SKI-BOX SNEEUWKETTINGEN (750 p./dag) toyota van Leeuwen Sponsors en publiek voor de geweldige sfeer bij het Tot volgend jaar met De Havenzangers De Krooshappers Tlt 4 =a.i Een blik in het subtropisch Gouwebad "de Sniep" aan de Sniepweg, dat in een jaar tijd 300.000 bezoekers trok. (Foto: Gouwebad had in’91 300.000 bezoekers WOLLE ?D E K BEDDEN Archief/Weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen vraagt de aandacht van de inwoners voor de nieuwe regels rond het paspoort. Sinds Nieuwjaarsdag geldt in Waddinxveen voor het paspoort een wintertarief van ƒ78,- en een zomertarief van ƒ88,-. Deze bedragen zijn voor een toeristenkaart respectievelijk ƒ32,50 en ƒ38,- (voor jongeren tot 16 jaar ƒ19,- en ƒ22,-). Het wintertarief geldt tot 1 maart en het zomertarief van 1 maart tot 1 september. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 De combinatie binnen- en buiten bad tegelijk opengesteld in de zo- WADDINXVEEN - In de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse (achter de Brug- kerk) wordt vrijdagavond 17 janu ari vanaf kwart voor acht een open avond gehouden. Er is weer van alles te doen. Zo is er bijvoorbeeld een bijbelstudie, de muziekboek en de boekenhoek. Verder kan de jeugd komen ge nieten van allerlei lekkere hapjes. Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 Woensdag 15 januari 1992 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828- 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02267 van een van de grootste bedrijven uit de regio. ’’Alles bijeen kan het eerste volle dige jaar Gouwebad ”de Sniep” met een gevoel van tevredenheid worden afgesloten”, aldus Peule- yenbewoner Ton Geerdink. eekblad voor addinxveen Het betrof hier - zoals de Staats secretaris van Binnenlandse Za ken stelde - een werknaam. Om dat over deze ’’werknaam” ver schillend werd gedacht, is door de raad op 29 januari 1991 besloten tot een naamswijziging over te gaan. Per 1 februari 1992 wordt het Gemeente Zevenhuizen-Moerka- pelle. WADDINXVEEN - De EHBO gaat weer collecteren in Waddinx veen van maandag 20 tot en met zaterdag 25 januari. De EHBO is een vereniging met weinig leden, maar wel met men sen die hun verantwoordelijkheid nemen. Iedereen komt ze wel eens tegen. Bij praktisch ieder evenement is de EHBO wel vertegenwoordigd. Of het nu bij een sportevenement is of bij een bejaardenreis, altijd zijn er wel enkele vrijwilligers van de EHBO aanwezig. Zonodig zijn zij er klaar voor. Alle EHBO’ers worden opgeleid door deskundigen en onder ver antwoording van de plaatselijke artsen. Om op non-profit basis door te gaan heeft de EHBO-ver eniging een inkomstenbron nodig. Daarom is deze collecte van le vensbelang. Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc (12.50 p/dag) of Piasweg 16 Waddinxveen Telefoon 01828-21800 WADDINXVEEN - Vanmorgen - woensdag 15 januari - hebben vier scholieren de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool en de protestants- christelijke Koningin Beatrixschool aan de Zuidplashof. Eind mei moet de uitbreiding van vier lokalen klaar zijn. Al snel na de opening in oktober 1987 van het schoolgebouw aan Zuidplashof 1 en 3, waren de Kardinaal Alfrink- en de Konin gin Beatrixschool uit hun gebouw gegroeid. Wie zijn paspoort of toeristen kaart is verloren moet daarvan een schriftelijke verklaring invul len op het gemeentehuis. Deze verklaring moet tesamen met twee pasfoto’s worden afgegeven aan de balie die hiervoor is inge richt. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort of toeristenkaart moet men altijd zelf aanwezig zijn. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor baby’s, peuters en kleuters. De medewerkers van de sectie Bur gerzaken moeten immers de iden titeit kunnen vaststellen van dege ne die het reisdocument gaat ge bruiken. van de prognoses op grond waar van de scholen waren gesticht. Het had heel wat voeten in de aarde voordat beide besturen en het gemeentebestuur het Ministe rie van Onderwijs bereid vonden geld voor uitbreiding beschikbaar te stellen. De plannen waren rond voordat het ministerie een bouw- stop afkondigde. Voor het toegezegde geld werd besloten vier lokalen te bouwen tegen de bestaande gemeen schapsruimte aan. Deze plannen betekenen dat de meeste van de ruim 550 kinderen die de twee scholen nu bezoeken in het hoofdgebouw gehuisvest zullen kunnen worden. Vier kinderen uit de dependance waren actief bij het slaan van de ’’eerste paal”. mer bleek ook een succes. On danks (of juist door) de relatief slechte zomer was het bezoek tij dens de zomermaanden bijna tweemaal zo groot als in de jaren vóór de verbouwing en uitbrei ding van het bad. In totaal werden 73.500 zwemles sen gegeven waarvan 43.500 in schoolverband (voor de lagere klassen uit Boskoop en Waddinx veen) en 30.000 aan particuliere leszwemmers. En de wachtlijst voor nieuwe deelnemers is al weer lang. Het aantal gebruikers van de hot- whirl pool is niet geteld, maar de belangstelling daarvoor is over weldigend. De nu binnen opge stelde glijbaan met apart opvang- bassin is het meest gebruikte speelobject van de gemeente, en de belangstelling voor de zonne bank en de solaria neemt nog steeds toe. De omzet van de horeca kwam 10% boven de raming uit, maar dat was mede het gevolg van de grotere bezoekersaantallen. Het gebruik van het bad door de zwem- en waterpoloclub De Gou we, door de Reddingsbrigade en door de vereniging voor het (regi onale) zwemmen voor gehandi capten nam qua gebruiksuren be hoorlijk toe, waarbij ongeveer 45.000 keer van het bad gebruik werd gemaakt. Rekening houdend met de be hoefte aan diep water voor de re creanten is de capaciteit voor ver huur aan verenigingen volledig uitverkocht. In de gemeenteraad van decem ber 1991 werd een krediet ver strekt van 265.000,- om een nieuwe personeelsruimte aan de oostzijde van het bad aan te bou wen. Door verschuiving in ge- WADDINXVEEN - Voor de cur sus geheugentraining, die wordt georganiseerd, door de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen bestaat grote belangstelling. Deze cursus die wordt gestart in de week van 20 januari, wordt ge houden in het Anne Frank-cen- trum. De bedoeling is dat de cursus plaats vindt op woensdagmorgen. Er is nog ruimte voor deelname door enkele belangstellenden. Men moet zich dan zo snel moge lijk aanmelden in het Anne Frank-centrum bij mevrouw H.J. van Drimmelen, tel. 15555 of bij het centraal bureau van de stich ting, Prins Bernhardlaan 9, tel. 10396. Het cursusgeld bedraagt 60,-, inclusief het cursusboek. De cur sus bestaat uit 10 lessen en één evaluatieles. WADDINXVEEN - Puch-brom- mers bleken weer in trek in Wad dinxveen. De Waddinxveense rijkspolitie meldde maar liefst vijf diefstallen van dit bromfietsmerk. Gestolen werden vanaf de Perk- straat een Puch Maxi (kleur wit, verzekeringsplaatje LQH 863), vanaf de Sniepweg een Puch Maxi (kleur lichtblauw, verzeke ringsplaatje DXZ 148), vanaf het Klaverveld een Puch Macho (kleur rood, verzekeringsplaatje WHV 905), vanaf de Sniepweg een Batavus herenfiets (kleur grijs met blauwe streep), vanaf de Sta tionsstraat een Puch Maxi, welke overigens korte tijd later in de on middellijke nabijheid in de bossa ges weer werd aangetroffen, vanaf de Kerkweg Oost een Puch Maxi, welke overigens later op de Tes- selschadelaan werd terggevonden, en vanaf de Bloemendaalseweg een grijze Union race-sportfiets. Tot de aangetroffen fietsen beho ren een zwarte Magneet heren fiets, een zwarte Union dames fiets, een zwarte Gazelle heren fiets en een groene Super Cycle herenfiets. bruik binnen het bad, komt met ingang van het seizoen 1992-1993 een gebruiksruimte voor de ver enigingen beschikbaar met een ei gen ingang, alsmede betere huis vesting voor de administratie en de bedrijfsleider. De groepen die niet in het ge bouw konden worden gehuisvest, werden in de noodlokalen onder gebracht waar beide scholen in augustus 1986 waren gestart. Bei de besturen vroegen herziening WADDINXVEEN - In december werd door de Remonstrantse Ge meente een Kerstmarkt georgani seerd waarvan de opbrengst was bestemd voor het groot onder houd van het historische kerkge bouw aan de Zuidkade in Wad dinxveen. Het kerkgebouw is aan een grote beurt toe, maar het ontbreekt het kerkbestuur aan de financiële middelen. De opbrengst van de Kerstmarkt voor dit groot onder houd was 1.833,-. Tevens werd een gift ontvangen van 1.000,-, bestemd om dit jaar een begin te maken met het buitenschilder werk van dit fraaie kerkgebouw. Het kerkbestuur hoopt op nog meer giften van inwoners die het gebouw ter harte gaat en die het zouden betreuren als door het ontbreken van financiële midde len, dit gebouw, dat een aantal ja ren werd gerestaureerd in verval zou geraken. WADDINXVEEN - In het kader van de ’’Week van Gebed voor de Eenheid”, houdt een aantal kerken in Waddinxveen woensdagavond 22 januari om half acht een gebedsdienst in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde). De deelnemende kerken zijn de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Immanuëlkerkgemeen- te, de RK St. Victorparochie en de Remonstrantse Broeder schap. Het is niet voor de eerste keer in ’kerken geroepen, samen de uitda ging van de zending van vandaag aan te nemen. Zij worden geroe pen samen, een levendig en dwin- i van het evangelie van Jezus Christus in een wereld die in toenemende mate bepaald wordt door materië le waarden. Zij worden samenge roepen om Gods visioen van een wereld in vrede en gerechtigheid aan te bieden in een wereld die wordt overheerst door andere visi oenen van eenheid, door economi sche, politieke en ideologische vi sioenen die onverschillig en vijan dig tegenover het evangelie staan. Zij worden geroepen samen een universeel visioen van nieuwe le ven in Christus te bieden dat vol ledig eerbied heeft voor plaatse lijk culturen in hun verscheiden heid”. De kerken hopen dat de Ontmoe tingskerk op woensdagavond 22 januari, goed gevuld zal zijn. In de liturgie van de dienst doen naast pastores ook gewone ge meenteleden uit de verschillende deelnemende kerken mee. Verder is het koor van de rooms katholieke St. Victorparochie on der leiding van de heer J. van Oosten aanwezig ter ondersteu- _j van de gemeentezang en zul len Esther Littooy (klarinet) en Annelies Littooy (dwarsfluit) de dienst muzikaal opluisteren. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het in die week lo pende project van de ’’Wilde Ganzen”. WADDINXVEEN - In het eerste volle gebruiksjaar van het Gouwebad ”de Sniep” aan de Sniepweg in Waddinxveen is de toeloop enorm geweest. In totaliteit hebben in 1991 meer dan 300.000 bezoekers van het bad gebruik gemaakt. Dit is 50% meer dan het laatst volledige gebruiksjaar van het oude bad, dat in 1989 nog slechts 201.000 gebruikers telde. De toename met 100.000 bezoe kers is geheel toe te schrijven aan het recreatief gebruik dat steeg van 80.000 iri 1989 tot 180.000 recreatieve bezoeken in 1991. Het recreatieve bezoek was over het hele jaar zeer gelijkmatig. In elk van de vier kwartalen passeerden 45.000 recreanten de kassa. ’’Opmerkelijk is dat veel volwas senen hun weg naar het bad heb ben gevonden”, aldus zwembad- manager Ton Geerdink. Ongeveer 50% van de recreatieve bezoekers was 18 jaar of ouder en en de an dere helft was jonger, waaronder 4.500 baby’s. Zwembadmanager Ton Geerdink zet zich in om deze elementen in 1992 extra onder de aandacht te brengen. In maart 1992 wordt een groot personeelsfeest gehouden voor de personeelsverenigingen De grotere toeloop dan verwacht heeft het financiële resultaat over 1991 90.000,- gunstiger ge maakt dan begroot was. Dit on danks het feit dat ook met name de inzet van personeel hoger was dan voorzien. De gemeenteraad heeft ermee in gestemd dat dit voorstel voorlopig in de reserve zwembad wordt ge stort, omdat in de nabije toekomst nog extra investeringen verwacht worden wegens aanpassing van het buitenbad aan de eisen ge steld door de wet op de zwemba den en zo mogelijk voor een ver ruiming van de entree en horeca- ruimte. In 1991 verliep de veruur aan personeelsverenigingen en aan be drijven en verenigingen buiten de zwemwereld nog niet naar ver wachting. Er was weinig belang stelling van scholen om, naast het leszwemmen, collectief naar het bad te komen, en de opbrengst van reclame in het bad bereikte ook nog niet het geraamde op- brengstniveau. Het gereduceerde ’’vroege vogel tarief’ bleek aan te slaan, want 9% van het totale bezoek maakte gebruik van die mogelijkheid om ’s ochtends voor half negen even een paar baantjes te trekken. Dat betekent gemiddeld per ochtend (maandag tot en met vrijdag) een bezoek van 65 zwemlustigen. Een steeds toenemende groep be zoekers maakt deel uit van de zo genaamde doelgroepen waarvoor het bad extra service verleent. Daaronder valt het zwemmen voor zwangeren, het moeder en kind zwemmen, met aan- en uit- kleedtafels, kinderboxen en extra toezicht en het ’’bewegen in het water voor ouderen” met speciaal opgeleide instructeurs. In het vierde kwartaal 1991 was de deelname daaraan reeds 2,5 maal zo groot als in het eerste kwartaal. In 1992 wordt een deel name van 500 personen per week aan deze speciale activiteiten ver wacht. Het thema van de gebedsdienst luidt ”Ik ben met u gaat op weg”, en is ontleend aan het zoge naamde zendingsbevel dat Jezus aan zijn leerlingen geeft. Het staat aan het einde van het evan gelie van Mattheus (28:16-20). In de jaren na de oorlog is er in de kerken een bezinning op gang ning gekomen op de vraag wat in dit tijdsgewricht de zending van de christelijke gemeente is. In het door de Raad van Kerken uitgege ven begeleidend boekje staat het als volgt geformuleerd: ”In hun leven en werk worden de zwaar hebben dat hun minderjari ge kind een eigen paspoort of toe ristenkaart aanvraagt, meenemen naar het gemeentehuis. Doe-het-zelf materialen1 Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen Nederland heeft voor het eerst in de geschiedenis een Paspoortwet. In deze wet zijn alle voorschriften vastgelegd met betrekking tot het paspoort. Door de invoering van de Paspoortwet gelden nu in het hele land dezelfde wettelijke voorschriften en regels voor het aanvragen, gebruik en de geldig heid van een paspoort. Tot nu toe was de uitreiking van paspoorten geregeld bij een Mi nisteriële Beschikking uit 1952. De prijs van een paspoort ver schilt per gemeente. De Paspoort wet trad op 1 januari officieel in werking en zorgt voor een aantal veranderingen. De belangrijkste is dat het met ingang van 1 april niet meer mogelijk is om met een verlopen paspoort te reizen. Men moet dus altijd een geldig pas poort hebben. Wat er op 1 januari 1992 ook ver andert is dat kinderen nu tegelijk bij de vader en de moeder bijge schreven kunnen worden in het paspoort. Het is dus niet meer no dig om te kiezen of de kinderen bij de vader of de moeder worden bijgeschreven. De leeftijd van de kinderen die bijgeschreven kunnen worden is verhoogd van 11 jaar naar 15 jaar. Wie nu een nieuw paspoort aan vraagt, krijgt zijn oude alleen, on geldig gemaakt, terug als er een geldig visum in staat. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort of een nieuwe toeristen kaart zijn twee nieuwe gelijke zwart/wit pasfoto’s nodig. Let er op dat het hoofd een kwartslag gedraaid is naar links of naar rechts. Wie een oud paspoort of een oude toeristenkaart heeft moet die meenemen en inleveren bij de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken in het gemeentehuis. Het paspoort is vijf jaar geldig, de toeristenkaart twee jaar en kunnen niet worden ver lengd. Ouders die met hun kinderen rei zen kunnen hen tot en met de leeftijd van 15 jaar in het pas poort van zowel vader en moeder laten bijschrijven. Voor bijschrij ving in het paspoort moet er altijd persoonlijk of schriftelijk toestem ming gegeven worden door de an dere ouder. Wanneer de toestemming schrif telijk wordt gegeven moet het paspoort of het rijbewijs van de andere ouder worden meegeno men ter verificatie van de handte kening. Minderjarigen (iemand die nog geen 18 jaar is), die een eigen paspoort of toeristenkaart willen, moeten hiervoor toestem ming hebben van de ouders of voogd. Ook dit kan weer persoonlijk of schriftelijk gebeuren. De aanvra ger moet de paspoorten of rijbe wijzen van de ouders of voogd met de ondertekende verklaring van de ouders dat zij geen be- Waddinxveen dat de kerken zich op eocumenisch vlak manifeste ren. Vele Waddmxveners zullen yvn ocuuvu, iwvnmg &n u zich de vespers (=avondgebeden) gend getuigenis af te leggen in de Adventstijd herinneren, die -T- z'” een aantal jaren geleden werden gehouden. Daarna is het op oecemenisch vlak wat stil geweest in Waddinx veen. Zo’n anderhalf jaar geleden is echter de draad weer opgepakt. Een en ander heeft dan onder an dere geleid tot het plan om samen een gebedsdienst te houden in de ’’Week voor de Eenheid”. Deze ’’Week van Gebed voor de Eenheid” wordt dit jaar voor de 84e keer gehouden. Aanvankelijk een puur roomskatholieke aange legenheid, kreeg deze week later een veel breder draagvlak. Het is nu de Raad van Kerken in Neder land, die deze week in ons land organiseert en coördineert. ZEVENHUIZEN MOERKA- PELLE - Bij de wet van 4 juli 1990 tot gemeentelijke herinde ling van noordoostelijk en midden Zuid-Holland is aan de per 1 ja nuari 1991 door samenvoeging van de gemeente Zevenhuizen en Moerkapelle ontstane nieuwe ge meente de naam gegeven ’’Meer huizen”. WADDINXVEEN - De voetbal vereniging WSE is al in een vroeg stadium contract-verlenging van één jaar overeengekomen met de Bodegraafse voetbaltrainer Ad van der Herik. Ad van der Herik is op dit mo ment bezig aan zijn derde seizoen bij de Waddinxveense voetbalver eniging. Naast het verzorgen van de trainigen van de A-selectie en de coaching van het eerste team, houdt hij zich ook bezig met de begeleiding van de geselecteerde jeugd tot en met 21 jaar. WSE hoopt hiermee een betere door stroming naar de A-selectie te be werkstelligen. Voor het seizoen ’92/’93 is er bij de voetbalvereniging WSE een vacature voor een trainer van de A-jeugd. Het Al-team speelt dit seizoen in de hoofdgroep van de afd. Gouda, nadat het enkele ja ren is uitgekomen in de regionale competitie. Het team bevindt zich nu in de subtop en is nog volop in de race voor het kampioenschap. WSE heeft de trainerscontracten met Ronald Henrich en Guillau me van Wilgen, resp. trainers van het BI-team (regionale competi tie) en Cl-team (hoofdgroep afd. Gouda), verlengd met een jaar. - £2 o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1