Kruiswerkteam in Waddinxveen compleet guit VOOR ALLE DUIDELIJKHEID Nieuwe kritiek op beleid winkelhart JAN KOK REGELT ELKE SCHADE ALS DE BESTE 'CHEF-KOK'. HUUR.. UNIEKE AANBIEDING: Van WD-voorzitter en PvdA-raadsfractie Gratis diepvries maaltijden Van Mourik ARMADA B.V. 1 SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN Hogere contributie Kruiswerk Kennismakingsbijeenkomst goed bezocht BI® Franse prijs oud-W’vener dr.D. Bootsma GROTE DAMESMATEN S. ATTEMA 219 p.m. inkl. leggen Nieuwsblad Onafhankelijk L' S3 KAMERBREED BENT U BIJ ONS HET BESTE THUIS!! Werkgebieden HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Administratie- en belastingadviesburo 100% SERVICE TOT IN DE PUNTJES.^ Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. WS’ HARWA ^Bremmer JANSCHOENEN HollandWolland® Meubelstoffeerderij Hovius Voorlichting f i in de maten 44 t/m 60 1 Inl.: Noordzijde 124B - Bodegraven - s 01726-15694 Ook boot- en caravankussens voordelig bekleed met stof uit voorraad!!! Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 VAN DER LINDE B.V. STUNTVERKOOP! blouses, rokken, pantalons 50.- japonnen, pakjes, mantels 99.- HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ NIEUW!! OVO MOTORRIJLES SKI-BOX toyota van Leeuwen bekleed 10 bankstelkussens y| incl. stof vanaf^a“ Bij Jan Kok krijgt u net zo veel persoonlijke aandacht als in een klasse-restaurant. Gaat u maar na. Bij schade regelt hij het ophalen van uw auto. Regelt de expert. Bedingt de gunstigste regeling voor u. En herstelt elke schade snel en vakkundig. Bovendien geeft hij u ook tussen tijds een prima leenwagen mee. Zijn tarieven? Op een laag pitje! Woensdag 29 januari 1992 48e Jaargang No. 02269 Het complete Waddinxveense team van het Kruiswerk Midden-Holland, gefotografeerd voor jaar naar elders. Tot vreugde van alle betrokkenen is het team inmiddels weer compleet. de logopedische WOUE i I voor ’n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van eekblad voor addinxveen L Onze werkzaamheden betreffen o.a.: - het verzorgen van uw administratie; - het samenstellen van uw jaarrekening; - het verzorgen van alle belastingaangifte; - het geven van belastingadvies; - belastingbesparing d.m.v. tax-planning. Nieuwsbulletin met belastingtips kunt u GRATIS aanvragen! Nesse 34, 2740 ES Waddinxveen, Telefoon: 01828-19925 Voor de wijkverpleging is Wad dinxveen in twee werkgebieden ingedeeld. De wijkverpleegkundi gen Jeanne Kastelein, Monique OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon; 01828- 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 Gouda: lange Groenendaal 106, tel. 01820-80283 Scheveningen: Stevinstraat 111, tel. 070-3525016 Den Haag: Korte Houtstraat 5, tel. 070-3654370 o X JO RIJOPLEIDING op VIDEO Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc 112.50 p./dag) of SNEEUWKETTINGEN (750 p./dag) Piasweg 16 Waddinxveen Telefoon 01828-21800 Die vreugde en de behoefte goede samenwerking tot stand te bren gen c.q. voort te zetten was voor het nieuwe team aanleiding om op vrijdag 17 januari j.l. een kennis makingsbijeenkomst te organise ren voor collega’s en andere hulp verleners uit het district. Jeanne Kastelein: ’’Waddinxveen is een vrij jonge gemeente. De ge middelde leeftijd is 27 jaar. Daar door neemt de Ouder- en Kind zorg in Waddinxveen relatief veel tijd van de wijkverpleging. Eén wijkverpleegkundige werkt zelfs uitsluitend in deze tak van dienst. Verder hebben wij uiteraard veel oudere mensen in zorg. In Wad dinxveen wordt het flankerend ouderenbeleid vanuit het kruis werk gecoördineerd. In de prak tijk betekent dit dat in huize Sou- burgh drie bedden ter beschik king zijn voor patiënten die voor Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven Maar dat wist u natuurlijk al, want de groep WS’ Woning stoffeerders (ruim 30 zaken) waakt over prijs en kwaliteit. Voorbeeld: 4 sterren kwaliteit 100% wol len tapijt in 9 kleuren, 400 br., geschikt voor zwaar gebruik VASTE LAGE PRIJS Muilwijk en Annemiek Rijkers werken met de wijkziekenverzor genden Agnes van Dam en Elles de Mik in Waddinxveen Noord. In Waddinxveen Zuid werken de wijkverpleegkundigen Trudy v.d. Linden, Helen v.d. Maas, Jeanet te Schrijen en Alice de Wit met wijkziekenverzorgende Elly Nieuwland. De sociaal-democraten noemen de centrumplannen van het Wad dinxveense gemeentebestuur ver warrend. Er worden volgens de PvdA noodoplossingen aangedra gen, terwijl het probleem van te weinig informatie - zeker ook voor de bevolking - blijft bestaan. Verkeerswethouder J. Neele (PCW) is door de PvdA-raads fractie onder vuur genomen, om dat er op het gebied van de ver keersveiligheid nog niets is veran derd. Voor fietsers blijft het in schemertijd op de Juliana van Stolberglaan en op de Chopinlaan levensgevaarlijk. Op een apart fietspad van noord naar zuid langs de spoorlijn wordt tevergeefs ge wacht. Het zit de PvdA ook behoorlijk dwars dat er voor de jongeren in Waddinxveen nog steeds te wei nig te doen is. Het sluiten van De Bonkelaar, om daar een kinder centrum in te vestigen, wordt door deze raadsfractie nog altijd geen goede oplossing genoemd. WADDINXVEEN - Het Kruis werk Midden-Holland - met in Waddinxveen vestigingen aan de Stationsstraat 12, Wingerd 12a en Esterdreef 125 - heeft de contri butie voor 1992 verhoogd tot ƒ50,- per huishouden. Na betaling hiervan krijgen de leden hun lid maatschapskaart, die nodig is om van de diensten van het Kruis werk gebruik te maken. De verhoging van het lidmaat schapsgeld is volgens het Kruis werk Midden-Holland nodig om dat enerzijds de wettelijke af dracht volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is ver hoogd en anderzijds omdat de diensten van het Kruiswerk per 1 januari 1992 worden uitgebreid met een nieuwe servicedienst ten behoeve van de leden. In de pers is uitgebreid aandacht besteed aan de invoering van de stelselwijziging gezondheidszorg, het zogenaamde plan Simons. Uit de berichtgeving bleek echter niet altijd even duidelijk, dat ook de financiering van het Kruiswerk betrokken is bij deze stelselwijzi ging. Vanaf 1 januari 1993 zullen niet meer alle onderdelen van het huidige kruiswerk zo vanzelfspre kend beschikbaar zijn. ”Wij vinden echter dat onze le den erop moeten kunnen rekenen dat de huidige zorgverlening van het kruiswerk ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij zullen daarom in het overbruggingsjaar 1992 voorbereidingen treffen om het vertrouwde dienstenpakket ook na 1 januari 1993 veilig te stellen voor onze leden. In onze plannen past tevens een intensieve samenwerking met de instellingen voor gezinsverzorging en maat schappelijk werk. Hierdoor wordt het mogelijk een compleet pakket van diensten aan te bieden op het gebied van verpleging en verzor ging thuis. Het kruiswerk wil daarvoor het vanouds vertrouwde adres blijven en de kwaliteit kun nen bieden die de leden al vele tientallen jaren gewend zijn”, al dus het Kruiswerk Midden-Hol land. Het is in ieders belang dat men erop kan rekenen tegen aanvaard bare kosten thuis verpleegd en verzorgd te worden als dat nodig is. En dat men de nodige ver- pleegartikelen in bruikleen kan verkrijgen of tegen redelijke kos ten kan kopen of huren. Daar naast is het van belang dat het Kruiswerk haar preventie en advi serende taken kan voortzetten, waar nodig aangepast aan veran derende behoeften van haar leden. Het uitleenmagazijn voor ver- pleegartikelen is eveneens aan de Stationsstraat gevestigd. Het is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00-13.00 uur en op dinsdag en donderdag van 17.00-18.00 uur. ROTTERDAM WADDINX VEEN - Oud-Waddinxvener en Souburghlaan-bewoner dr. D. Bootsma, hoogleraar genetica in Rotterdam kreeg dinsdag de Prix Antoine Lacassagne voor zijn on derzoek naar de rol van erfelijke eigenschappen bij het ontstaan van kanker. De prijs van 200.000 franc is ingesteld door de Ligue Nationale Frangaise contre le Cancer. Bootsma deelt de prijs met de Duitse hoogleraar molecu laire genetica dr. A. Ulrich. Dick Bootsma is onderscheiden voor zijn pionierswerk op het ge bied van de samenhang tussen ge nen en kanker, dat nu een zeer belangrijk onderzoeksgebied is. Tegenwoordig is algemeen aan vaard dat kanker ontstaat door een verandering van genen en van de genregulatie. Oud-Waddinxvener Bootsma be trad dat onderzoeksterrein al vroeg in de jaren zeventig, toen het onderzoek nog zeer moeizaam verliep omdat de recombinant- DNA-technologie nog niet be stond. De belangstelling voor de werking van de menselijke genen is inmid dels uitgemond in het wereldwij de Human Genome Project waar in alle 50.000 tot 100.000 mense lijke genen in kaart worden ge bracht. Bootsma was een van de eerste onderzoekers die zich op dit gebied begaf. Hij is lid van de Human Genome Organisation (HUGO). Mede door zijn werk is er in Rotterdam een sterk contact tussen fundamenteel laboratori umwerk, de kliniche genetica en de erfelijkheidsvoorlichting tot stand gekomen. Tot zijn grote resultaten behoren het onderzoek aan het Philadelp- hia-chromosoom bij een vorm van leukemie en de vaststelling dat de zichtbare breuk in dat chromo soom niet het gevolg maar de oor zaak van de ziekte is. Verder on derzocht hij een gen dat codeert voordat het een enzym dat DNA- schade in levende cellen repa reert. Als het gen ontbreekt kun nen bepaalde vormen van (huid)kanker ontstaan. Bootsma (1936, getrouwd, twee kinderen) is sinds 1971 hoogleraar genetica in Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij het medisch biolo gisch laboratorium van TNO in Rijswijk. Voor dit beleid draagt VVD-wet- houder K.W.Th. van Soest verant woording. Hij is ook de man achter de ge scheiden inzameling van huisvui- lin Waddinxveen. De PvdA ver wijt hem in dit verband een fa lend voorlichtingsbeleid. Het op halen van huisvuil eindigde eind vorig jaar naar de mening van de sociaal-democraten in een grote chaos. Mokkend merkt de PvdA nog op dat voorstellen om de rei nigingsrechten in 1992 te verla gen onterecht niet door het colle ge zijn overgenomen. B. en W. besloten op voorstel van de PvdA-fractie wel de CAI-tarie- ven te verlagen, maar inmiddels is er volgens de sociaal-democraten wel sprake van veel storing. De Centrale Antenne-Inrichting blijft daarom de nodige aandacht vra gen. In een jaaroverzicht heeft de raadsfractie van de Partij van de Arbeid de bevolking nog een ei gen inzicht gegeven in allerlei za ken die in 1991 speelden. De soci aal-democraten zetten zich onder andere in voor kwaliteitseisen kin deropvang, voerden actie tegen de sloop van bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan, smaakten de overwinning met het afblazen van een noordelijke omleidings- weg voor de Brugweg, probeerden tijdig te komen tot handhaving van het minimabeleid, verzetten zich tevergeefs tegen het verbou wen van een voormalige kleuter school aan de Peter Zuidlaan tot jongerencentrum en verklaarden zich tenslotte tegen nieuwe bezui nigingen op de schoolbegelei dingsdienst en de logopedische dienst. Het jaar werd afgesloten met gro te onenigheid bij het college an Burgemeester en Wethouders en de collegepartijen CDA, PCW en VVD over het personeelsbeleid (VUT-regeling voor ambtenaren) en met grote kritiek op het door het college zonder raadstoestem- ming uitgeven van gemeenschaps geld voor duurder uitgevallen be stemmingsplannen. Over deze kwestie wordt in de gemeente raadsvergadering van vanavond (woensdag 29 januari) opnieuw gesproken. Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen ftMAXV WADDINXVEEN - Het team Waddinxveen van het Kruiswerk Midden-Holland is weer compleet. De samenstelling van dit kruiswerkteam is het afgelopen jaar namelijk flink veranderd. Maar liefst zes wijkverpleegkundigen vertrokken het afgelopen wethouders kan zich aan de PvdA-kritiek onttrekken, zo blijkt de PvdA-nieuwbrief die is be stemd voor de gehele Waddinx veense bevolking. ”Het college faalt in openbaar heid en betrokkenheid van de be volking”, aldus de sociaal-demo craten, die in de ki itische opstel ling van het VVD-raadslid Van den Berg aanleiding zien te veron derstellen dat die opvatting nu ook tot andere raadsfracties be gint door te dringen. De liberaal stelde immers in het Weekblad voor Waddinxveen: ”Als raadslid weet je in Waddinx veen gewoon te weinig. In ieder geval niet genoeg om bij de bevol king, die herhaaldelijk voor infor matie bij je aanklopt, geloofwaar dig en betrouwbaar over te ko men”. Kruiswerk Midden-Holland heeft het werkgebied in vier districten ingedeeld. Waddinxveen hoort bij het district Gouwe-IJssel. Team leider Jeanne Kastelein: ”De va catures in Waddinxveen konden niet steeds direct worden opge vuld. Er is nu eenmaal een gebrek aan gediplomeerde wijkverpleeg kundigen. We hebben het afgelo pen jaar dus vaak met extra ver vangsters gewerkt en de overige teamleden moesten wel eens lan gere diensten draaien dan nor maal. We zijn erg blij dat we nu weer compleet zijn, vooral voor onze cliënten. Het is natuurlijk vervelend om steeds iemand an ders aan je bed te krijgen; er groeit vaak toch een band met de vaste wijkverpleegkundige of wijkziekenverzorgende. Dank zij ieders inzet konden we gelukkig wel steeds iedereen helpen”. Het complete Waddinxveense team van net NruiswerK mi het wijkgebouw aan de Stationsstraat. (Foto: T. Groenendijk) WADDINXVEEN - Burge meester C.M. van der Linden is niet van plan te reageren op de uiterst kritische opmerkin gen over het bepaald onvol doende blijvend gemeentelijk informatie- en voorlichtingsbe leid rond het nieuwe winkel hart van VVD-gemeenteraads- lid en raadsnestor Jat. van den Berg. De liberaal luchtte in het Weekblad voor Waddinx veen van 2 januari jl. zijn hart en kreeg daarop bijval van de PvdA-gemeenteraadsfractie en voorzitter J.A. Leeflang van de VVD-afdeling Waddinx veen. Waddinxveens eerste burger zei, daartoe uitgedaagd door oud-wet- houder en PvdA-raadslid drs. M. Kraaijestein, in de raadscommis sie voor de ruimtelijke ordening geen voornemens te hebben om de woorden van VVD-raadslid Van den Berg van een reactie te voorzien. De liberaal maakt van deze commissie geen deel uit, zo dat een reactie van hem hierop uit bleef. Die reactie is overigens wel be schikbaar van VVD-afdelingsvoor- zitter J.A. Leeflang die in navol ging van het VVD-raadslid het beleid van het college van Burge meester en Wethouders rond het winkelcentrum opnieuw als ’’suk kelen” heeft betiteld. ”De laatste variant - bouwen langs de Kerkweg-Oost richting Brug- centrum - is ook weer de eerste en de oudste. Na al die varianten zou het me niet eens verbazen als er niets gebeurt. Ofwel de O-optie met een mooi woord”, schrijft de plaatselijk VVD-voorzitter in de laatste nieuwsbrief voor de leden van zijn partij. Sprekend over zijn visie op de voortgang van de centrumontwik- kelingen in Waddinxveen betrekt hij ook het college van B. en W. in zijn oordeelsvorming. In dit college zijn burgemeester C.M. van der Linden en wethouder P.F.J. van Schie (CDA) het meest intensief betrokken bij de plannen voor een winkelhart. Van B. en W. maakt echter ook VVD- wethouder K.W.Th. van Soest deel uit. Binnen de fractie worden deze ruimtelijke ordeningszaken behartigd door VVD-raadslid M.C. Wientjens-van den Velden. Voor de PvdA-raadsfractie was niet alleen de gang van zaken rond het winkelhart aanleiding de staf over het college van B. en W. te breken, maar ook andere zaken hebben de vijf raadsleden Bep Vermeij, Martin Kraaijestein, Charles Wijnen, Jetty Bonsel- Snelleman en Gerard Torenbeek rood doen aanlopen. Geen der korte tijd veel verpleging en ver zorging nodig hebben. Zo’n korte opname in Souburgh kan soms ziekenhuisopname voorkomen, of de mogelijkheid geven eerder uit het ziekenhuis te vertrekken. Maar het kan ook even lucht ge ven aan de verzorgers van langdu rig zieken, zodat zij bijvoorbeeld eens met vakantie kunnen gaan”. Het kruiswerk in Waddinxveen organiseert ook voor oudere men sen regelmatig voorlichtingsactivi teiten. Bijvoorbeeld themamidda gen over veiligheid in huis, gezon de voeding, aanpassingen in de woning, incontinentie. In Waddinxveen beschikt het kruiswerk over drie wijkgebou- wen. Het team is gehuisvest aan de Stationsstraat 12A. In dit ge bouw vinden de meeste activitei ten plaats. Het kruiswerk organi seert hier niet allen de bekende consultatiebureaus voor zuigelin gen, peuters en kleuters; ook de cursussen en voorlichtingsactivi teiten, het spreekuur van de dië tiste en de gymnastieklessen voor aanstaande en jonge moeders vin den onderdak in de Stationsstraat. De gehooronderzoeken en de po pulaire cursussen Ziekenverzor ging Thuis vinden eveneens in dit wijkgebouw plaats. In de gebou wen aan de Eksterdreef en de Wingerd organiseert het kruis werk alleen zuigelingen- en kleu- terconsultatiebureaus. De gebou wen worden ook onderverhuurd aan anderen. Zo wordt in Wad dinxveen bijvoorbeeld door een fysiotherapeut en een acupunctu rist spreekuur gehouden in een wijkgebouw. Ook het huisartsen laboratorium werkt vanuit een wijkgebouw van het kruiswerk. Op elke werkdag van 12.00-13.00 uur houdt de wijkverpleging spreekuur. Men kan dan persoon lijk langs komen of via tel. nr. 12455 telefonisch contact opne men. WADDINXVEEN - Bij super markt Van Mourik in het win kelcentrum De Passage wor den komende vrijdag 31 janua ri gratis 2.000 Iglo-Option-Pi- us-diepvriesmaaltijden uitge deeld. ’’Heeft u eens wat minder tijd, maar u wilt toch een goede maaltijd op tafel zetten - die bovendien heel weinig caloriën bevat - dan is dit uw kans”, al dus supermarkt Van Mourik. Iedere klant krijgt vrijdag één gratis diepvriesmaaltijd aange boden. Burgemeester C.M. van der Linden met één van de drie Wad dinxveense ambtskettingen. Op de foto de ketting die eigendom is van oud-burgemeester C.A. van der Hooft. Hij kreeg die in bruikleen. Verder ligt er in Waddinxveen nog een ambtsketting achter een vitrine en is er nog één voor dagelijks gebruik (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1