BHilill Majorettes Concordia HUUR.. i GROENSVOORDE r7 1 Korps zoekt nieuwe leden AGAZIJN VE HARWA DOE ’T GOED GA HALVE PRIJS Van Nederlandse Plusmarkten VideoFestival SPEKTNWLNRE IZ SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN I I Leskisten uitgereikt ’’Reeuwijk en Omstreken” de verzekering voor uw opstallen, inboedel Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer I SCHOENEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Cnl n4 - I justitie B i Ar 1 1 I mmmhmb TEGENOVER NOORDKADE157 WADDINXVEEN I ONDERLINGE BRANDVERZEKERING CD- En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WS’ HARWA - - ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS VAN DER LINDE B.V. bankstellen KASTEN HollandWolland® SKI _BOX SNEEUWKETTINGEN toyota van Leeuwen Auto’s open - Kom eens kennisma ken bij HARWA aan de Groensvoorde te Wad dinxveen. Een genot van vloerbedekking, gordijnen, wooninrich ting en slaapcomfort. Loopt u eens geheel vrijblijvend binnen. Prestatie Winkelcentrum Waddinxveen Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Inbraken Controles Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven Gewond Schade i I I i Licht gewond Afgesleept !'T' W- 10-TALLEN Ti I Woensdag 5 februari 1992 48e Jaargang No. 02270 ,-<W iW OTO R.H. Visser mesr- dinxveense gemeentehuis uitgereikt MHH Beuningen. WOL CE ’D E KBEDDEN Plus-Markt-eigenaar G. a Manager van 1991? voor ’n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. KERKSTRAAT 2 -28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Zij gaf de eerste twee leskisten door aan directeur G. van den berg van de Eben Haëzer- school aan de Jan Dorrekens- WADDINXVEEN/NOORDWIJK - Waddinxvener R.H. Vis ser, directeur van Axis Aandrijvingen BV op Coenecoop, welk Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon 01828-16119 Volop keus - Volop voordeel!! Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 "‘^^^Gebr. Bakker Zn Weekblad voor Waddinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc 112.50 p./dag) of (750 p./dag) Piasweg 16 Waddinxveen Telefoon 01828-21900 uniform gedragen maar iets wat past, bijv, een gym- olouse met een leg- ’’gewone”, maar vaak wel lastige klanten, waarbij verschillende af delingen in de supermarkten wer den getest. Bovendien telde de creativiteit in zijn algemeenheid, het thema van dit jaar, zwaar mee bij de beoordeling. Plusmarkt Riwa van Ringelenstein, Op donderdag 30 januari werd in de Peter Zuidlaan een personen auto opengebroken. Nadat een ruit was ingeslagen, werd de ra- dio-cassetterecorder en enkele an dere goederen weggenomen. Uit een auto, die bij de Sperwer- hoek stond geparkeerd, werd met een handtas met bescheiden ont vreemd. Op dezelfde dag werd aangifte gedaan van poging tot inbraak in een personenauto, welke nabij de Passage stond geparkeerd. Het bleef ook bij een poging in een tweede auto, die geparkeerd stond in de Peter Zuidlan en een auto aan het Sweelinckhof. betrapt bij diefstal van een casset- tedoos in de muziekwinkel aan de Passage. Hij bleek in het bezit te zijn van een tijdschrift, welke hij kort daarvoor in een andere win kel in de Passage had ontvreemd. Bij verhoor door de politie beken de bij nog 4 winkeldiefstallen te hebben gepleegd. Op donderdag 30 januari werd een 31-jarige Waddinxvener be trapt bij diefstal bij Formido. Bij verhoor bekende hij, dat hij diver se goederen met een waarde van ƒ21,- was ’’vergeten” af te reke nen. De afgelopen week is een Wad dinxvener aangehouden en ver hoord in verband met diefstal van 98 dekbedden. Hij heeft bekend deze dekbedden in december 1991 te Waddinxveen te hebben ontvreemd. Hij heeft deze ver kocht op de vlooienmarkt. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Sr Doe-het-zelfmaterialen1 Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating x 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen Wie interesse heeft of meer infor matie wil hebben over deze groe pen kan komen kijken tijdens de repetitieavonden, of bellen naar het clubgebouw (tel. 01828-10280) of naar de voorzit ter, de heer A.C. van Rutten (tel. 01828-14481). Tot de zomervakantie heeft mu ziekvereniging Concordia diverse activiteiten op het programma staan. Voor de blaaskapel op 14 februari optreden bij voetbalvere niging Be Fair, op 25 februari camavalsoptreden in het bejaar dentehuis ’’Stadzicht” in Rotter dam en op 29 februari carnavals- optreden in Kunstmin in Gouda. Voor de hele vereniging is er op 30 april een avondoptreden in de wijk de Zuidkade te Waddinx veen, in mei/juni diverse winkel- concerten en de Goudse Avond vierdaagse en op 13 juni zal de harmonie aan een concours deel nemen in Beuningen. Tot slot zal er op 9 mei een rommelmarkt/fancy fair gehou den worden in het clubgebouw de Hoge Noot. De tijd van opruimen breekt weer aan, dus wie bruikba re spullen heeft die men van plan is weg te gooien dan kan men de ze spullen inleveren in het clubge bouw de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg. De drie Plusmarkten die het hoogst eindigden, kregen geldprij zen van 5000, 3000 en 2000 gul den uitgereikt. Tevens waren er extra certificaten uitgeloofd voor een aantal speerpunten, de meest optimale hygiëne, de meest pro fessionele A.G.F.-afdeling (aardappelen groenten f ruit) en de meest creatieve winkelpresen- tatie. Plusmarkt Riwa BV behoorde de twee voorgaande jaren reeds bij de twaalf finalisten. Ook bereikte de Plusmarkt van zelfstandig on dernemer Van Ringelenstein in 1990 de finale van de Supermarkt van het jaar-verkiezing, voor alle supermarkten in Nederland. Terecht ,werd nu de derde plaats behaald. Een schitterende presta tie, waar de klanten het zeker mee eens kunnen zijn. Niet alleen de heer Van Ringelenstein mag trots zijn op dit resultaat. Hij heeft dit mede te danken aan een uitstekend team van gemotiveerde medewerkers, die de klanten al tijd even vriendelijk van dienst zijn. teur KLM (voorzitter), drs. P.M. Burghouts, lid Hoofddirectie Ra bobank Nederland, ir. P. van Duursen, president-directeur Shell Nederland BV, H. Hofste de, voorzitter Christelijk Natio naal Vakverbond (CNV), J. Kam- minga, voorzitter Koninklijk Ne derlands .Ondernemers Verbond oo aan directeur G. van den Berg (rechts) van de her- g vormde Eben Haëzerschool en rector dr. A. W. Hendriks (midden) van de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum. Dat gebeurde door de Rotterdamse officier van mevrouw mr. C.A. van Beuningen. (Foto: Sjaak Noteboom). Met ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN - Naar aanleiding van vele klachten omtrent slechte ontvangst van televisiebeelden, heeft de Waddinxveense rijkspolitie samen met de Opsporingsdienst PTT de illegale zen der Monique in de Bomenwijk uit de lucht gehaald. Daar op het bewuste adres al eerder een zender uit de lucht was gehaald, is nu de gehele apparatuur in beslag genomen. Op zondag 26 januari werd inge broken in een woning aan de Mid- delburgseweg. Uit de slaapkamer werd een kluis weggenomen en deze werd langs de weg terugge vonden. Er is geld ontvreemd. In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 januari werd ingebro ken bij West Nederland aan de Hogeveenseweg. Er werden 3 kluizen opengebroken. Men moet hiermee uren zijn bezig geweest, echter er iets niets ontvreemd. De afgelopen week werd uit een kelderbox aan de flat aan de Tol lenslaan een complete stereo-in stallatie, alsmede een televisie, merk Prima, ontvreemd. Op donderdag 30 januari bleek te zijn ingebroken in twee winkels in de Passage. Er is respectievelijk ƒ100,- en ongeveer ƒ300,- ont vreemd. Op vrijdag 31 januari werd uit een kleedkamer van de sporthal aan de Sniepweg kleding, diverse passen en ca. ƒ20,- ontvreemd. Tussen zondag 26 januari en za terdag 1 februari werd ingebro ken in een gebouwtje van scou ting Waddinxveen. Een radiocas setterecorder en een kompas zijn door de ongenode gasten meege nomen. gulden voor de personeelspot. Topzangeres Anita Meijer maakte er met haar optreden een onverge telijke avond van. De Plusmarkt van het jaar-verkie- zing werd voor de derde achter eenvolgende maal door de Sper wer Groep, waarbij alle Plusmark ten zijn aangesloten, georgani seerd. Sinds september hebben zeven teams van beoordelaars van de Sperwer Groep alle honderd aangesloten Plusmarkten bezocht. Er werden uitgebreide controles uitgevoerd, waarbij een groot aan tal punten nauwgezet werd beoor deeld. De kwaliteit, de klantvrien delijkheid, de service, de hygiëni sche verzorging, de produktpre- sentatie, de versafdelingen, de sa nitaire voorzieningen, alles werd aan een minutieus onderzoek on derworpen. Ook ’’mystery ladies” gingen op pad. Zij deden boodschappen als WADDINXVEEN - Filmclub Corner aan de leplaan in Wad dinxveen doet mee aan het Natio naal Videofilm Festival 1992. De hele maand februari staat de videofilm-verhuurbranche weer in het teken van het Nationaal Vide ofilm Festival. In de ruim 500 vi- deofilmspeciaalzaken van Neder land wordt de consument getrak teerd op een uniek kado: De Vide ofilm Jaargids 91/92. Een zestig pagina’s tellend kleur rijk magazine, vol informatie over de 100 leukste, beste, spannend ste videofilms van 1991. Boven dien veel informatie over de films die in de loop van 1992 op video verschijnen. Tijdens het Festival kan de consu ment meedoen aan de verkiezin gen van de JVC Videofilm Award voor de Beste Videofilm, de Beste Akteur en de Beste Aktrice van het afgelopen jaar. Daarbij zijn schitterende prijzen te winnen. De hele actie wordt ondersteund via radiocommercials, winkelma- teriaal, advertenties. bij beste drie WADDINXVEEN - De Waddinxveense Plusmarkt Riwa BV (G. van Ringelenstein) in het winkelcentrum Zuidplas aan de Zuidplaslaan behoort tot de drie beste Plusmarkten van het Jaar. Dat bleek zaterdagavond tijdens een zinderende finale- avond in Tiel van de door de Sperwer Groep georganiseerde competitie, waarbij honderd Plusmarkten met elkaar de strijd aanboden. Voor de titel Plusmarkt van het jaar stond de Waddinxveense Plusmarkt in de Zuidplas eerder genomineerd. Dit is volgens de ju ry het beste bewijs voor de con stante hoge kwaliteit van deze Plusmarktvestiging. ’’Ondanks het feit dat deze Plus markt pas drie jaar bestaat, heeft deze supermarkt zich direct al kunnen nestelen aan de top van de Nederlandse supermarkten. Het consequent volgen van de for- mulefilosofie, gecombineerd met enthousiasme en zakelijk onderne merschap, heeft Plusmarkt Riwa uit Waddinxveen tot een absolute topper gemaakt”, aldus de jury. De derde plaats van Plusmarkt Riwa BV werd gehonoreerd met een cheque van 2000 gulden, die werd overhandigd door Sperwer- directeur K.L. van den Doel, daarbij terzijde gestaan door tv- ster Leonie Sazias. Het Waddinx veense bedrijf kreeg met de 11 andere finalisten ook nog een oor konde en een cheque van 1000 ’’Monique uit ether (KNOV), R.J.J. Koedijk RA, vi- ce-voorzitter Bestuurscollege KPMG Klynveld, mr. Y.C.M.T. van Rooy, staatssecretaris Econo mische Zaken, W.E. Scherpen- huijsen Rom, voorzitter Raad van Bestuur NMB Postbank Groep NV, drs. N. Kroes, president Nij- enrode, Universiteit voor Bedrijfs kunde en H.A.G. Wielaard, alge meen directeur ADP Benelux BV. Woensdag 26 februari strijden de zes finalisten, die na een zware se lectieronde als besten naar voren zijn gekomen uit een groot aantal kandidaten, dus om de inmiddels felbegeerde titel. Dr. W.F. Duis enberg reikt de prijs uit aan de kandidaat die na de laatste ronde - een mondelinge vuurproef - door de gerenommeerde jury tot win naar wordt uitgeroepen. Als business magazine pur sang zet het opinieblad Management Team zich in voor een in alle op zichten voortdurende verbetering van de kwaliteit van het Neder landse bedrijfsleven, waarbij bij ’kwaliteit’ niet alleen moet wor den gedacht in termen van rende- mentsdoelstellingen Een belangrijke doelstelling van Management Team is met name het middenbedrijf steeds opnieuw wijzen op het belang van strate gisch denken over alle aspecten van bedrijfsvoering. Om zich te kandideren voor de verkiezing ondergaan deelnemen de bedrijven dan ook een bijzon dere zware toets op de gebieden financiën, marketing en communi catie, produktie en innovatie, per soneel, management en organisa tie. Die toets is opgesteld onder auspiciën van Universiteit Nijne- rode, Rabobank Nederland en KPMG Klynveld. Managers die in de afgelopen zes jaren hebben deelgenomen aan de selectieprocedure voor de verkie zing van de Manager van het Jaar houden zich in grotere mate bezig met strategische planning - en zijn daardoor beter op de toe komst voorbereid - dan de gemid delde Nederlandse ondernemer. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Erasmus Universiteit in op dracht van KPMG Klynveld en Management Team heeft uitge voerd onder een groot aantal ma nagers in het midden en (grotere) kleinbedrijf. Van de respondenten heeft de helft in een van de afge lopen zes jaren een werkstuk ge schreven in het kader van de ver kiezing van de Manager van het Jaar. Van de ex-kandidaten met de ver kiezing houdt maar liefst 80 pro cent zich bezig met strategische planning. Bij de overige respon denten ligt dat percentage op 48. Een significant verschil, dat over duidelijk bewijst dat Management Team erin slaagt een van de hoofddoelen van de verkiezing in derdaad te realiseren: het bevor deren van strategische planning - een van de instrumenten voor kwaliteitsbewust ondernemer schap - door het Nederlands mid denbedrijf. Op woensdag 26 februari 1992 reikt dr. W.F. Duisenberg, presi dent van De Nederlandsche Bank, de MT-trofee uit aan de zevende Manager van het Jaar. In zijn in leiding getiteld: ’Het midden- en kleinbedrijf in groot-Europa’ geeft hij vervolgens zijn visie op kwaliteitsbewust ondernemen in Nederland en daarbuiten Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Een 81-jarige Waddinxveense snorfietser liep een heupfractuur en een bekkenbreuk op bij een aanrijding op de kruising Dreef/Fazantdreef. De overste kende snorfietser had een nade rende personenauto niet gezien. Hij werd naar het Groene Hart ziekenhuis (Bleuland) vervoerd. Op de Brede weg Beyerincklaan een bedrijf destijds werd geopend door de toenmalige staatssecreta ris P.H. van Zeil van Economische Zaken, is één van de zes fi ll nalisten voor de titel van Manager van het Jaar 1991. De verkie- het grootste opinieblad voor het bedrijfsleven. Er zijn al zes van ten en genodigden onder leiding van Koos Postema, resulterend in de toekenning van de Publieks prijs. De bekendmaking van de Manager van het Jaar 1991 ge- beurt daarna door de uitreiking van de verkiezingstrofee aan de winnaar en van de finalistenoor konden aan alle eindrondekandi daten door dr. W.F. Duisenberg, president van De Nederlandse Bank. De Publieksprijs wordt uit gereikt door Koos Postema. In de jury voor de Manager van het Jaar 1991 hebben zitting drs. S. Orlandini, oud-president-direc- - 8 1X1 z-x steld. Ze bevatten folders, les- g materiaal, affiches en vele an dere zaken. De inhoud van de leskisten kan de docenten be hulpzaam zijn bij het opzetten B van lessen over milieu, vernie ling, graffity en diefstal. kade-Oost en rector dr. A.W. Hendriks van de samenwer kingsschool voor HAVO-Atne- neum aan de Sniepweg. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Wad dinxveen zullen van deze les kisten in het bezit worden ge- hoek vond kop-staart-aanrijding plaats tussen 2 personenauto’s. Persoon lijke ongelukken hebben zich hierbij niet voorgedaan. Een 11-jarige Waddinxveense jon gen liep een gekneusd been op bij een aanrijding, welke plaats vond op dinsdag 28 januari op de Julia na van Stolberglaan nabij de T- splitsing met de van Mecklenburg Schwerinlaan. De fietser gaf geen voorrang aan een automobilist en kwam daarbij ten val. Op vrijdag 31 januari vond op de Piasweg een aanrijding plaats tus sen twee personenauto’s. Deze raakten zodanig beschadigd, dat ze moesten worden afgesleept. Een 15-jarig meisje uit Boskoop werd betrapt bij diefstal van goe deren (ƒ17,-) in de supermarkt aan de Passage. Na verhoor door de politie mocht zij naar huis. Op woensdag 29 januari werd een 14-jarige jongen uit Waddinxveen WADDINXVEEN - De Waddinxveense muziekvereniging Con cordia, bestaande uit harmonie, slagwerkensemble/drumband, mini-majorettes en majorettes, is op zoek naar nieuwe leden voor de mini-majorettes en majorettes. Bij majorettes wordt vaak gedacht aan alleen maar straatoptredens, of wel het lopen op straat waarbij de majorettes oefeningen doen met hun twirlstok, maar dat is niet het enige waar de majorettes mee bezig zijn. De mini-majorettes (leeftijd vanaf 8 t/m 12 jaar) beginnen hun repe- titieavond met (op speelse wijze) warming-up oefeningen, waarna ze, op mechanische muziek, een show instuderen. Zo’n show bestaat uit het aanle ren van diverse pasjes in bijvoor beeld een kring of een rij en het maken van bewegingen met de twirlstok (draaiende bewegingen tot het in de lucht gooien en op vangen van de twirlstok). Tijdens concerten en buitenoptre dens (darf moet men denken aan een winkelconcert) treden de mi ni-majorettes op met hun show op de muziek ’’live” gespeeld door de harmonie. Naast deze shows wordt er ge werkt aan de buitenoptredens, waarbij men dan moet denken aan het ’’marsen” op straat. Tijdens deze optredens lopen de majoret tes in rijen en maken zij hun pas jes en bewegingen met hun twirl stok op de muziek van de harmo nie en drumband. Maar het accent van de optredens ligt op de binnenoptredens, zoals de concerten die in de Ontmoe- tingskerk worden gehouden en de buitenoptredens (winkelconcer- ten). De buitenoptredens c.q. marsoptredens zijn de optredens op Koninginnedag en de Goudse Avondvierdaagse. De mini-majorettes staan sinds november 1991 o.l.v. Myma Smithuis-Marienus uit Zoeter- meer. Zij is heel enthousiast met deze groep verder gegaan. Op dit moment zijn de mini-majorettes bezig met het instuderen van shows op de muziek van de be kende musical ’’The Cats”. Een show waarin rock en roll een hoofdrol speelt. De kleding die tijdens een show gebruikt wordt is verschillend. Tijdens een show wordt er geen i bij de show pak ot een ging. Tijdens de marsoptredens wordt het uniform wel gedragen. De mini-majorettes houden repe titie op maandagavond in het clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg van 18.30 tot 19.30 uur, waarna ze van 19.30 tot 20.00 uur samen met de majo rettes oefenen voor de marsoptre dens. Vanaf.de leeftijd van 8 jaar kan men lid worden van deze groep. Bovengenoemde is ook van toe passing op de majorettes, alleen zij maken zelf hun shows en oefe ningen. Dit jaar zullen zij ook gaan optreden samen met de blaaskapel. Zij repeteren op maandagavond van 20.00 tot 20.30 uur. Ook voor deze groep kunnen zich nieuwe leden aanmel den. i WADDINXVEEN - In de trouwzaal van het gemeente- huis zijn vorige week donder- dagmidag de eerste twee les- H kisten van het buro Halt en de Milieudienst Midden-Holland uitgereikt. Dat gebeurde door de Rotterdamse officier van justitie mevrouw mr. C.A. van Rziininopn zing daarvoor wordt jaarlijks gehouden door Management Team, deze verkiezingen gehouden. De manager-verkiezing is op woensdagmiddag 26 februari in Hotel Oranje in Noordwijk. Jury voorzitter drs. S. Orlandini houdt dan een openingswoord, waarna een anderhalf uur durende vra genronde start voor de zes eind rondekandidaten, onder wie de Milieuleskisten 'van het bureau Halt (alternatieve straffen voor jongeren) en de Milieu- vervolgens gaandelunGrTberaad dienst Midden-Holland zijn vorige week donderdagmiddag in de trouwzaal van het Wad- en is er <jisCussie tussen kandida- z f - - 91- z» J mm D mm z*. /mmmLz^z.1 t ZV M Z"/ Z> M z» .w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1