VOOR ALLE DUIDELIJKHEID Van Bergen en Roskam blijven HUUR.. Verkeer overhoop bij winkelhart GROENSVOORDE SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN ttnu 'n proefrit met de ESCORT IS-Mepper! 10 f’ Gehandicap Geen verdere sloop <Z/ DANSAVOND Geheime opslag chemische drugs aan Bredeweg en St. Victorstraat o Overeenkomst gemeente en vakbonden Brommer 'SCHOENEN WS’ HARWA Open huis van Randstad Uitzendbureau V.a. f. 31.940, VAN BUNN1NGEN ^J| tjDÈGR A¥ e n Nieuwsblad <T k HUIS-AAN-HUIS IN ■Sgj, IfH IN DE ROZENBURCHT IN BOSKOOP <2 I 3 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS VAN DER LINDE B.V. INTERTOTAL AFBOUWCENTRUM WOERDEN RUIMT OP! 30 tot 50% korting! HollandWolland® SKI-BOX SNEEUWKETTINGEN toyota van Leeuwen Winkelcentrum Waddinxveen Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Wilgenoord 73 - Bodegraven ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? KAMERBREED BENT U BIJ ONS HET BESTE THUIS!! 219 p.m. inkl. leggen ■V r s Hb - Woensdag 19 februari 1992 48e Jaargang No. 02272 ■Hinn Schuren in Waddinxveen J vol met giftige stoffen Volgens waarnemend groepscom- I FORD SERVICE VOOR WADDINXVEEN AUTOMOBIELBEDRIJF Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 ningen nodig bij de Oranjelaan. Voor de fietser zal het nieuwe winkelhart optimaal bereikbaar moeten zijn. KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL: 01828-10170 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 Volop keus - Volop voordeel!! Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 (Ingezonden mededeling) Diverse showroomkeukens, badka- mers en Boley design openhaarden. Alles met Let op! Weg is echt weg!! In een showroom vol woonplezier aan de Leidsestraatweg 67 vindt u uw voordeel! Weekblad voor Waddinxveen Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc (12.50 p./dag) of (750 p./dag) P/asweg 16 Waddinxveen Telefoon 01828-21800 vensgevaarlijke spul aangetroffen. Op zijn lijstje stonden giftige grondstoffen als zoutzuur, mie renzuur, formamyde, methanol. De door de gemeentepolitie Amsterdam aan de Bredeweg afgesloten verzegelde loods. (Foto: Fejagrafie Ton Benne meer). De door de technische re cherche van de rijkspolitie af gesloten en verzegelde schuur aan de St. Victorstraat. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). en 4 vrouwen. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Volgens de politie, die ook arres taties van handlangers in Enge land liet verrichten en overzee 100.000 pillen en 1,5 miljoen gul den aan geld in beslag nam, gaat het om een criminele groep van 25 mensen, zodat meer arrestaties niet worden uitgesloten. Hoofd verdachten zijn een 45-jarige Rot terdammer en een 38-jarige Am sterdammer. Als de financiële ex pert van de drugsbende zou een 39-jarige man zijn opgetreden. Volgens de politie werden de drugs in Nederlandse laboratoria geproduceerd en vervolgens geëx porteerd naar Groot-Brittannië. De drugs zouden daarbij zijn ver stopt in vrachtwagens met meu- WADDINXVEEN - Uit de ge meentekas komt ƒ4.200,- ten laste van de post gemeentelijk gehandi captenbeleid, ten behoeve van structurele subsidiëring van het Platform Gehandicapten Wad dinxveen met ingang van 1992. Met ruime parkeergelegenheid Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen gÜAis e - Vrijblijvende offerte 01726-17720 WADDINXVEEN - In de Waddinxveense Brugcentrumplan- nen wordt niet alleen uitgegaan van de bouw in 13 huizen (woongebouw met 10 eengezinswoningen en 3 royale woningen), een kantoorgebouw en een parkeergarage, maar ook van renova tie tot een kantoorgebouw van het oude raadhuis aan de Zuidka- de en het vooralsnog laten staan van het pand van Verbakel Mo de BV (als de gemeenteraad tenminste volgende week woensdag avond het meerderheidsstandpunt van de drie wethouders hierin volgt). Voor de recente nieuwbouwplan- nen van projectontwikkelaar Noorlander Beheer Nederland BV uit Leiderdorp is sowieso weer een wijziging van het be stemmingsplan Brugcentrum 1982 nodig. Dit plan kreeg des tijds grotendeels de goedkeuring van de Kroon, maar niet voor wat betreft het terrein van de smede rij Roskam. De plannen van het gemeentebestuur om daar eens woningen te kunnen bouwen le den schipbreuk. Deze grondaankoop komt voor re kening van de aannemer. De nieuwe Brugcentrumplannen zijn een stuk beperkter en veel minder massaal dat steeds in de bedoeling heeft gelegen. In de tijd van burgemeester mr. A.G. Smallenbroek (1976-1980) werd er bijvoorbeeld nog van uitgegaan dat voor het nieuwe Brugcentrum de Kerkweg-Oost onderaan de op rit naar de hefbrug, de Julian- straat en de noordkant van de Jan Dorrekenskade-Oost grotendeels Öök de pïêk van expeditiebedrijf gesloopt zouden moeten worden. Van Bergen is buiten de renova- tieplannen voor het nieuwe Brug- centfum gebleven. De situatie bij tandarts A.T.F.C. Vos vraagt vol gens het gemeentebestuur om een geringe aanpassing, welke door de bouwer in het Brugcentrum uitge voerd dient te worden. Voordat in het Brugcentrum aan de gang gegaan kan worden zal bekend moeten zijn welke kosten verbonden zijn aan het eventuneel omleggen van kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Voorzien is wel de sloop van een keermuur aan de zuidzijde van het Raad huisplein. De kosten daarvan, die worden geschat op een ton, ko men voor rekening van de aanne mer. In een onderdeel van de plannen was ook uitgegaan van de verver- wing van een deel van het perceel dat eigendom is van J. van Rhijn. creëren, of de weg verdiept aan te leggen, maar die laatste oplossing wordt nu al onvoldoende gevon den. Voor fietsers zal er in de noord- zuidrichting een fietsroute ont wikkeld moeten worden. De fiet- moord). Een witte, roze of bruine ser kan door het nieuwe winkel- pil kost 25 gulden. De schuur aan de Bredeweg waarin eveneens uiterst gevaarlijke chemicaliën voor de produktie van de chemische drug XTC waren opgeslagen. Ook hier zegt de verhuurder niet te weten waar om het ging totdat de politie vrijdagmorgen vroeg een inval deed. (Foto: Fejagrafie Ton Benne meer). beis, die met de boot naar Enge land werden vervoerd. Drugslaboratoria zijn aangetrof fen in Vlaardingen en in Rockan- je. In totaal werd beslag geslag op 2,5 miljoen XTC-pillen en 580 ki logram amfetamine met een straatwaarde van 150 miljoenen gulden en ruim 15 miljoen gulden aan baar geld. Ook 13 vuurwa pens, een schietbalpen, munitie en acht dure auto’s werden in be slag genomen, evenals een grote hoeveelheid computerbestanden, papieren boekhouding en 40 valse paspoorten. Bijzonder is de inbeslagname van de spectaculaire hoeveelheid che micaliën die als grondstoffen voor de produktie van de drugs zouden zijn bestemd. WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben de ge meenteraad voorgesteld toestem ming te geven opnieuw een over eenkomst met de vakorganisaties aan te gaan met betrekking tot het van kracht zijnde overeen- stemmingsvereiste. Om pragmati sche redenen wordt de looptijd gekoppeld aan de lopende raads periode. In de raadsvergadering van 30 ja nuari 1991 heeft de raad het col lege toestemming gegeven om met de vakorganisaties een over eenkomst te sluiten met als strek king dat regelingen met betrek king tot de algemene rechtstoe stand van het gemeentepersoneel niet worden ingevoerd of gewij zigd, voordat daarover met een meerderheid van de vakorganisa ties overeenstemming is bereikt. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 februari 1991 tot 1 februari 1992; thans dient te worden bezien of de over eenkomst moet worden verlengd. Te dien aanzien merken B. en W. op dat men landelijk werkt aan een nieuw overlegstelsel tussen overheidswerkgevers en vakorga nisaties. Uitgangspunt hierbij is het begrip ’’gelijkwaardigheid”. Sectorgewijs zullen dan de decen trale arbeidsvoorwaarden op basis vanhet overeenstemmingsvereiste worden vastgesteld. Het College voor Arbeidszaken van de VNG is van mening dat de invoering van het overeenstem mingsvereiste op alle overlegni- veaus een sluitstuk is van de mo dernisering van de arbeidsverhou dingen bij de gemeenten. In sa menhang daarmee lijkt het B. en W. niet uitgesloten dat binnen af zienbare tijd wordt voorgesteld het Algemeen Ambtenarenregle ment te wijzigen ten gunste van het overeenstemmingsvereiste. Vandaar dat de organisatie van een Een verkeerstechnisch sympathie ke oplossing wordt gevonden mid dels het realiseren van eenrich tingsverkeer met T-aansluitingen op de Juliana van Stolberglaan, Stationsstraat en Oranjelaan. Om de oversteek bij de Juliana van Stolberglaan/Kanaalstraat te ver beteren wordt en aan gedacht Maar dat wist u natuurlijk al, want de groep WS' Woning stoffeerders (ruim 30 zaken) waakt over prijs en kwaliteit. Voorbeeld: 4 sterren kwaliteit 100% wollen tapijt in 9 kleuren, 400 br., geschikt voor zwaar gebruik VASTE LAGE PRIJS WADDINXVEEN - Uit twee schuren en loodsen aan de Brede weg en de St. Victorstraat in Waddinxveen zijn na het treffen van de nodige speciale voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen gro te hoeveelheden uiterst giftige chemicaliën weggehaald, die als grondstof worden gebruikt voor de produktie van XTC. Het voor de Engelse markt bestemde gevaarlijke spul werd vrijdag morgen om zes uur in het Gouwedorp aangetroffen bij spoed- zoekingen van het nieuwe Interregionale Rechercheteam Noord- Holland/Utrecht in aanwezigheid van de Waddinxveense rijks politie en een rechtercommissaris uit Rotterdam. Waddinxveen bleek een schakel te zijn in het oprollen van de grootste bende van producenten en handelaren op het gebied van chemische drugs (XTC en amfetamine) in de Randstad en ver daarbuiten. omwonenden echter - en dan voor al in de St. Victorwijk - in de buurt van levensgevaarlijke bom men gewoond en geleefd. Er zou maar weinig voor nodig zijn ge weest om de opslagplaatsen in vuur en vlam te zetten en te laten exploderen. Van die risico’s is ge lukkig zich niemand bewust ge weest, omdat de drugsbende de chemicaliën uiteraard zonder ver gunningen had opgeslagen. De verhuurders wisten niet voor welk gevaarlijke grondstoffen ze hun loodsen beschikbaar hadden gesteld. Argwaan zouden ze niet hebben gehad. In Waddinxveen zijn tot nu toe dan ook geen arres taties verricht, al is het duidelijk dat opslag en transport niet zon den mensenhanden tot stand zijn gekomen. De na negen maanden onderzoek voorbereide inval in onder andere Waddinxveen maakte vrijdagmor gen vroeg deel uit van een om vangrijke actie op initiatief van de Amsterdamse gemeentepolitie. In totaal werden 31 adressen in 11 gemeenten in de Randstad ’’be zocht”. Er waren ongeveer 200 politieagenten ingezet. Zij ver richtten in Amsterdam en Rotter dam 13 aanhoudingen, 9 mannen WO LIE n/’O E K B E DDE N voor ’n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van WADDINXVEEN - Randstad Uitzendbureau BV aan de Nesse in Waddinxveen houdt dinsdag middag 17 maart tussen vier en acht uur een open huis. Ina Kooi en (senior intercedente) en Anne- Monique van Son (intercedente) haken hiermee feestelijk in op het ruim éénjarig bestaan van de Randstad-vestiging in Waddinx veen. Onder het genot van een drankje en een hapje krijgen de bezoekers dan een blik achter de schermen. Randstad Uitzendbureau in Wad dinxveen is geopend van 8.30- 17.30 op maandag tot en met don derdag en van 8.30-18.00 uur op vrijdag. Het werkgebied voor sol licitanten en inleners omvat Wad dinxveen, Boskoop, Zevenhuizen en Moerkapelle. Indien geen pas sende baan of kandidaat binnen het werkgebied is, wordt uitgewe ken naar de andere vestigingen van Randstad in Gouda, Zoeter- meer, Alphen aan den Rijn, Woerden, Bodegraven en Schoon hoven. Het Waddinxveense uitzendbu reau biedt werk in alle beroeps groepen: industrie, techniek, ad ministratief en medisch. Het open huis van volgende maand is be doeld voor inleners en andere be langstellenden, zoals het arbeids bureau, ondernemingsverenigin- gen, sociale diensten van gemeen ten en dergelijke. ’’Steeds meer sollicitanten en be drijven maken gebruik van onze diensten”, weet senior interceden te Ina Kooien, die al sinds decem ber 1990 in de vestiging van Randstad Uitzendbureau BV aan de Nesse actief is. Bij Randstad is men sociaal verze kerd voor het tijdelijk werk in be drijven en instellingen (landelijk 1,4 miljoen vacatures voor tijde lijk werk), net als mensen in vaste dienst. Het uitzendbureau zorgt voor een behoorlijke beloning, netto overgemaakt op ieders bank of girorekening. Randstad helpt jaarlijks meer dan 200.000 keer mensen aan tijdelijk werk. twee uiterst geheim gehouden lo- katies in de buitengebieden van Waddinxveen, die echter door het Weekblad voor Waddinxveen er plannen om de Rijnlandstraat j werden ontdekt, vaten met het le- langs De Bonkelaar over het par- keerterrein Beukenhof door te trekken naar de Kerkweg-Oost en tussen de Kerkweg-Oost en de j Souburghlaan (op aan te kopen aceton, natronloog 33%, chïoro- autobedrijf form en keton. 3 j Vandaar dat de organisatie -- °P het transportdoor de politie enkele trajecten eénrichtingsver- i aantal dagen in beslag nam. In die tussentijd werden de schuren en loodsen hermetisch afgesloten, verzegeld en bewaakt. De inbe- slaggenomen grondstoffen vormen voor de politie en justitie belang rijke bewijsmiddelen. Het spul was nodig voor het ma ken van XTC, een chemische drug die sinds de tweede helft van de jaren tachtig snel furore maakte in dancings. In Nederland daar een soort oversteekplein te belandde het pepmiddel pas in creëren, of de wee verdient aan te I 1988 op de lijst van verboden harddrugs. Er is nog weinig be kend over het verslavingsgevaar en de schade voor de volksge zondheid bij langdurig gebruik (depressiviteit, angsten, zelf- kan door het nieuwe winkel- pil kost 25 gulden. hart rijden. Er zijn fietsvoorzie- I De opslag van deze giftige en kankerverwekkende chemicaliën heeft in Waddinxveen geen gevol gen gehad voor de volksgezond heid. Zonder het weten hebben grondgebied van t Boonstoppel BV) een parallelweg aan te leggen. Bovendien zal op x keer ingevoerd moeten worden. WADDINXVEEN - Het maken van een nieuw winkelhart ten noorden van de Kerkweg-Oost, als uitbreiding van de te renove ren Passage, gaat het verkeer in Waddinxveen behoorlijk op zijn kop zetten. Dat blijkt uit besloten besprekingen van de gemeen teraad met de Stuurgroep Centrum, waarin belegger (GAK), projectontwikkelaar (MAB), midden- en kleinbedrijf (KNOV) en B. en W. met elkaar overleggen. Voor de nieuwe overdekte maiTdant "ET Barelds 'varT'de winkelpassage met 18-20 bovenwoningen moet de Kerkweg-Oost plaatselijke rijkspolitie is er op de tussen de Juliana van Stolberglaan en de Oranjelaan en de Ka- j naalstraat tussen de Kerkweg-Oost en de Stationsstraat worden afgesloten voor het verkeer. Door de afsluiting van de Kerk weg-Oost en de Kanaalstraat gaat de verkeersafwikkeling in ieder geval op de Oranjelaan, Kerkweg- Oost, Kanaalstraat en Juliana van Stolberglaan anders worden. Dat zal niet zonder problemen zijn. Omdat een derde brug over de Gouwe in het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan financieel onhaalbaar is zal het verkeer ’’om trekkende bewegingen” moeten gaan maken. Dat betekent dat het ook een stuk drukker zal worden op bestaande wegen als Schielandweg, Rijn landstraat, Oranjelaan, Soubuerg- hlaan, Stationsstraat, Prins Bern- hardlaan, Prinses Beatrixlaan en Juliana van Stolberglaan. Om aan de verkeersafwikkeling en de geluidhinder beter het hoofd te kunnen bieden bestaan In het midden de loods aan de St. Victorstraat, waar uiterst gevaarlijke chemicaliën om de drugs XTC te kunnen maken waren opgeslagen. Het illegale spul had de volksgezondheid van omwonenden ernstig kunnen bedreigen en is kankerverwekkend van aard. De verhuurder aan de drugsbende wist van niets. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). A U ‘4 - A: V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1