Brandweer wil niet samen met Boskoop Verbakel moet schade aantonen ■Rilill Giftige vaten zijn weggehaald SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN HUUR.. GROENSVOORDE l Nieuwsblad Onafhankelijk Gemeentebestuur weerlegt protesten Officieel startsein sneldienst Axe ’’Reeuwijk en Omstreken” de verzekering voor uw opstallen, inboedel Toon Visser 40 jaar bij Vox Jubilans Ik l'J I l Gospelband in koffiebar De Schaapskooi OPEN HUIS Brommer SCHOENEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE «F ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! AUTO'S MET 100% SERVICE TOT IN DE PUNTJES ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS WS’ HARWA VLOERBEDEKKING Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte •s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven SKI _BOX (12.50 p /dao) ol SNEEUWKETTINGEN (750 p./dag) toyota van Leeuwen Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Win kei een trum Waddinxveen Vervolg op pagina 7 Deel 1 De duurzaamheid Jan Kok verkoopt auto’s waar hij 100% achter staat. Uw auto moet namelijk langer mee dan vandaag. Daarom heeft Jan alle auto’s die hij levert eerst zelf uitgeprobeerd. Wilt u deze selectie bekijken? Bel hem voor een afspraak. Ook 's avonds om 8.00 uur is voor hem geen probleem. Jan Kok geeft u alle tijd! Weekblad voor addinxveen Toon Visser van de Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans krijgt een speldje van Met ruime parkeergelegenheid zijn dinsdagmorgen onder toezicht van de politie weggei de bonafide handel of vernietigd. (Foto: Sjaak Noteboom). [i FORD SERVICE VOOR WADDINXVEEN AUTOMOBIELBEDRIJF I Volgende week deel 2 X KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Plankier 22,2771 XL BOSKOOP,Tel.01727-12110 de strekking van de reactie die het college van B. en W. heeft gegeven op de brief van mr. H.J. Suyver van La Gro Advocaten Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL: 01828-10170 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 Volop keus - Volop voordeel!! In verband met ons 12V2-JARIG JUBILEUM houden wij t/m 7 maart open huis, met speciale akties: 100% korting op alle ma trassen bij inruil van uw oude matras! GRATIS kruimeldief bij 750,- aan tapijt! GRATIS plantje bij 350,- aan gordijnen! Een PRESENTJE voor iedere bezoeker! U BENT VAN HARTE WELKOM! GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT GROENSVOORDE 12 WADDINXVEEN 01820-16119 vinden werd de opslag in bei de verzegelde en afgesloten loodsen en schuren onopval lend bewaakt sinds ze bij een vroege inval bijna drie weken geleden, waarbij een grote drugsbende werd opgerold, werden ontdekt. In Waddinxveen zijn op des kundige wijze afgevoerd gifti ge stoffen als zoutzuur, mie renzuur, formamyde, metha nol, aceton, natronloog 33%, chloroform en keton. namens Verbakel BV. In de reacties aan de raadsleden bestrijden B. en W. niet dat aan vankelijk door het voltallige colle ge het ’’groene licht” is gegeven voor een planontwikkeling voor al le Brugcentrum-lokaties, derhalve inclusief de Verbakel-lokatie. Op dat moment werd er evenwel van uitgegaan dat het exploitatie tekort ƒ500.000,- zou bedragen. Hieraan lagen geen uitgewerkte exploitatieberekeningen ten grondslag. Nadere concrete bere keningen wezen echter uit dat het werkelijke tekort ƒ830.000,- be droeg. De grootst mogelijke meerderheid van het college (de drie wethou ders) was van oordeel dat dit te kort te ver uitging boven de eer der aangenomen ƒ500.000,-. Om die reden is ook een exploitatiebe- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 274! EP Waddinxveen l Telefoon: 01828 -14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02274 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Woensdag 4 Maart 1992 Bij Flex Rent dealer Van Leeuwen uw Mont Blanc Piasweg 16 Waddmxvaen Telefoon 01828-21800 ^/adv,Seren u^QQo - grondstoffen heeft op zich la ten wachten wegens nader overleg met het ministerie van WVC en justitiële autoritei ten. Ook het giftige spul in de schuur aan de Bredeweg is op geruimd. Bijzonder is dat er op de twee lokaties in Waddinxveen van sommige gevaarlijke grond stoffen meer lag opgeslagen dan er in heel Nederland op dit moment te vinden is. Tot dat het transport kon plaats- Gokkasten blijven weg uit snackbars de Koninklijke Christelijke Zangbond uitgereikt, omdat hij 40 jaar koorlid is. Zijn vrouw kijkt bij d£ handeling van voorzitter W. Burger toe. (Foto: Sjaak Noteboom). Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen van vrijwilligers redelijk. In- Luid overdag blijkt echter Draperieën. !i gordijnen en vitrages® in een veelvoud van l kleuren en dessins. Jr\ Horizontale j jalouzieën. vertikale Ilamellen, wij hebbenaw I voor elk raam een 99 'omlijsting op maat. 1 R J Wij bieden U een uitgebreide kollektie vloerbedekking. VAN DER LINDE B. V. INTERIEURVERZORGING Boskoop. Zijde 3 - lel OI727-I2544 Waddinxveen Dorpsstraat 38 - lel 01828-12373 WADDINXVEEN - Het vorig jaar door het Waddinxveense ge meentebestuur vastgestelde en aangescherpte (terughoudende) beleid rond kansspelautomaten (gokkasten) in de lokale horeca bedrijven zal ongewijzigd worden gehandhaafd. Niettemin heb ben de horeca-ondernemers natuurlijk altijd de mogelijkheid om bij B. en W. en de gemeenteraad schriftelijk argumenten aan te dragen voor een ander beleid op dit punt, zo heeft burgemeester C.M. van der Linden' laten weten. Maar een versoepeling van het huidige beleid zit niet in. Inmiddels heeft een aantal Wad dinxveense horecabedrijven de handen ineen geslagen om in een gezamenlijk schrijven de plaatsing van gokkasten in lokaliteiten als cafetaria’s en jongerencentra waar geen sterke alcoholische dranken worden geschonken weer meer mogelijk te maken. Ze putten namelijk moed uit een recent schrijven van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten, waarin wordt beweerd dat het verwijderen van gokkasten niet de beste oplossing is om de gokver slaving tegen te gaan. Bepleit worden juist maatregelen die in goede samenwerking tussen gemeenten, horeca en belangenor ganisaties als de Vereniging Auto matenhandel Nederland tot stand komen. Door het solistische optre den van de gemeente Waddinx veen voelt de horeca en de auto matenhandel zich benadeeld. De gemeente Waddinxveen stelde in 1991 paal en perk aan het gok ken op kansspelautomaten. Voor die kasten krijgen ’’laagdrempeli ge accommodaties” (cafetaria’s en jongerencentra) geen vergunning meer. Vergunningen voor bestaan de gokkasten worden niet ver lengd. Bovendien werden de legeskosten voor het hebben van die automa ten fors verhoogd (van 125 naar 180 gulden). Op die manier moet de gokverslaving onder de jeugd worden tegengegaan, zo vindt de gehele gemeenteraad. Omliggende gemeenten hanteren echter niet zo’n stringent beleid, hetgeen zou betekenen dat nogal wat jongeren daar een gokje wa gen. In Waddinxveen kan dat im mers niet. De horeca-ondernemers zien het lokale verbod op de gok kasten niet zitten, omdat zij in middels te maken zouden hebben gehad met een behoorlijke der ving van inkomsten. De jongelui zouden uitwijken naar cafetaria’s waar wel tussen het eten van snacks door een gokje gewaagd kan worden. In de laatst gehouden vergadering van de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken maakten de cafetariahouders A. Vork (Kerkweg-Oost) en P. van Zanten (Eikenlaan) van het spreekrecht gebruik. Maar hun woorden haalden niets uit want in Waddinxveen is de in houdelijke discussie over het loka le speelautomatenbeleid vorig jaar afgerond. De gemeente vindt bo- WADDINXVEEN - Als Verbakel Mode Textiel BV schade zou hebben geleden van de langzame ontwikkelingen in het Brugcentrum, dan moet deze schade worden aangetoond. Dat is WADDINXVEEN - De Waddinxveense vrijwillige brandweer lieden zijn gehecht aan hun korps en voelen daarom helemaal niets voor samenvoeging met de spuitgasten in Boskoop. Daar voor zijn de korpsen te verschillend van aard en is men onvol doende op elkaar ingespeeld, zodat het onontbeerlijke vertrou wen ontbreekt. Niettemin zal in het gemeentehuis een notitie worden opgesteld om de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking en regionalisering van de vrijwillige brandweer bij brandbestrijding en brandpreventie na te gaan. steld zullen moeten worden, de taken worden verzwaard en de be schikbaarheid overdag moet toe nemen wordt verwacht dat deze uitbreiding te realiseren valt. Op dit moment verloopt de wer- yjpjO --11- -I zetbaarheid moeilijker dan inzetbaarheid in avond- en nachtelijke uren. Vrou welijke brandweerlieden zijn in dit Gouwedorp maar moeilijk te krijgen. De gemeente wil min stens, twee vrouwen bij de man nengemeenschap zien te krijgen. vendien dat de VNG-brief geen aanleiding vormt het plaatselijke beleid te wijzigen, dan wel op nieuw ter discussie te stellen. In Waddinxveen mogen maximaal twee behendigheidsautomaten in cafetaria’s en in sportkantines staan. Café’s mogen maximaal twee kansspelautomaten in huis hebben. Een speelautomaat is een apparaat waar een speler iets mee kanverdienen, bijvoorbeeld vrije spelen of geld. Er is sprake van twee soorten speelautomaten. Bij een behendigheidsautomaat De in de loods aan de St. Victorstraat opgeslagen gevaarlijke chemische grondstoffen voor de drug XTS zijn dinsdagmorgen onder toezicht van de politie weggehaald. Ze worden doorver kocht naar de bonafide handel of vernietigd. (Foto: Sjaak Noteboomj. WADDINXVEEN -Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden, Boskoops burgemeester drs. J.J. Spros, Waddinxveens wethouder J. Neele (PCW) en al gemeen directeur ir. P. van Vliet van NV Verenigd Streekvervoer Westnederland zullen maandag morgen 9 maart om half acht het startsein geven voor de twee snel- diensten 241 en 242 van Boskoop/Waddinxveen naar Den Haag en terug. Voor deze nieuwe busverbindingen in de ochtend en avondspits (elk kwartier een bus, 9 heen en 9 terug) bestaat bijzonder veel belangstelling bij de Waddinxveners. De twee sneldiensten 241 en 242 rijdens langs twee verschillende routes door Boskoop en Waddinx veen, komen bij de wijk Zuidplas bij elkaar en volgen dan dezelfde route via Moerkapelle naar Den Haag. Dat betekent dat inwoners van de Zuidplas in de spits ieder kwartier een bus kunnen pakken naar de Binckhorst, het centrum van Den Haag en de omgeving van het Bronovo Ziekenhuis. Lijn 241 rijdt ieder half uur door de Snijdelwijk in Boskoop en Waddinxveen-Oost (Brederolaan- Juliana van Stolberglaan-Sniep- weg) naar de Zuidplas. Lijn 242 rijdt ook ieder half uur langs de Snijdelwijk in Boskoop en Wad- dinxveen-West (Peuleyen-Chopin- laan-Esdoornlaan) naar de Zuid plas. Voor reizigers naar Den Haag bie den de sneldiensten een aantal be langrijke voordelen. Zoals een di recte verbinding naar een aanzien lijk aantal werklokaties in Den Haag. Ook de reistijd is aantrek kelijk: bijvoorbeeld vanaf de Zuidplas is men in minder dan veertig minuten in het centrum van Den Haag. Maar misschien is het gemak van deze verbinding nog wel het be langrijkste: zonder parkeerproble men, zonder filestress reist men in een comfortabele bus naar het werk. Ook de hoge frequentie - ie der kwartier vertrekt er een bus - draagt bij aan dit gemak. Een maandkaart voor de rit Waddinxveen/Boskoop-Den Haag Centrum kost 145 gulden (vol ta rief). In totaal rijden er vanaf 9 maanrt ’s ochtends 9 bussen naar Den Haag en ’s middags negen te rug. WADDINXVEEN - Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Hervormd Gemengde Zang vereniging Vox Jubilans, maandagavond in De Hoek steen, heeft voorzitter Wim Burger het aan de Zuidelijke Dwarsweg wonende lid Toon Visser in het zonnetje gezet, omdat hij 40 jaar lid is van het bekende Waddinxveense zang koor. Hij kreeg als één van de oudste leden van het in 194S opge richte Vox Jubilans het speldje van verdienste met oorkonde van de Koninklijke Christelijke Zangbond uitgereikt. ’’Veel van onze leden zijn zelfs nog geen 40 jaar en hebben dus niet zo’n lang lidmaatschap”, zei Wim Burger in een kort woord. Toon Visser ging al naar de kooravonden in een moeilijke tijd. De Zuidelijke Dwarsweg was toen nog onverlicht en de weg naar Waddinxveen was lang, smal en donker. Bij Vox Jubilans ontmoette de jubile rende tenor zijn vrouw Marrie Alblas. Zij is korter lid van het koor, omdat de opvoeding van hun kinderen haar thuishield. Voorzitter Wim Burger be toogde dat Toon Visser een groot voorstander is van het zingen van Nederlands reper toire. Aan die behoefte komt Vox Jubilans (met 178 leden en een jeugdkoor en De Zang vogels) zoveel mogelijk tege moet. Op de maandagavond gehouden 46e jaarvergadering van de Hervormd Gemengde Zangver eniging werd voorzitter Wim Burger voor nog een jaar - het dertiende - herkozen. Ook gaan door de bestuursleden D.A. de Jong (vice-voorzitter) en C. de Wit-de Jong (oenning- meesteresse). Vox Jubilans gaat in september van dit jaar twee weken op concertreis naar Canada en Amerika. In de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken, die maandagavond 2 maart een be zoek hebben gebracht aan de brandweerkazerne aan de Noord- kade, heeft burgemeester C.M. van der Linden gezegd dat de vrijwilligheid van de brandweer veelal (emotioneel) gebonden is aan de eigen woonplaats. De brandweerleiding denkt zelfs dat regionalisering een verminde ring van (de) vrijwilligheid en van vrijwilligers tot gevolg zal heb ben. CDA-fractievoorzitter J.A. Hiele- ma had in de raadscommissie voorgesteld uit een oogpunt van efficiency/doelmatigheid te gaan overleggen met de regionale brandweercommandant om te ko men tot meer samenwerking. Zo zou Waddinxveen en Boskoop bijvoorbeeld één commandant kunnen krijgen. De christen-de- mocraat wilde voorts dat de mo gelijkheid wordt bezien of de functie van brandweercomman dant te combineren is met een functie in het gemeentehuis. De Waddinxveense brand weertop (commandant en dienst plaatsver vanger) gaat namelijk medio 1993-1994 met functioneel leef tijdsontslag, zodat hierover in de loop van dit jaar meer duidelijk heid moet komen in verband met de noodzakelijke continuïteit en inwerking van de opvolger(s). Feit is wel dat het aantal vrijwilli gers bij de Waddinxveense brand weer in drie jaar tijd moet uit groeien naar 36 mensen. Hoewel er aan hen ook hogere eisen ge- rekening vervaardigd waarin de realisatie van ’’Verbakel”, niet was opgenomen. Deze berekening resulteerde in een exploitatie-overschot van ƒ300.000,-. Zoals in het raadsvoor stel is vermeld derhalve een ver schil van ƒ1.100.000,-. Gelet op dit grote verschil is, uit financiële overwegingen, de grootst mogelij ke meerderheid van het college tot de conclusie gekomen dat - in elk geval niet op dit moment - tot integrale uitvoering van het Brug centrum dient te worden overge gaan. Tot dit besluit is eerst geko men na uitvoerige overweging en beraadslaging waarbij de positie Het transport van de op vrij dag 14 februari ontdekte kan een speler uitsluitend een ver lengde speelduur of gratis spellen verdienen. De speler kan invloed uitoefenen op het uiteindelijk re sultaat. Voorbeelden zijn flipper kasten en videospelen. Bij een kansspelautomaat is het spelresultaat afhankelijk van toe val, de speler kan hier geen enke le invloed op uitoefenen. Bij deze automaten vindt wel uitbetaling in geld plaats. Een voorbeeld is de fruitautomaat, ook wel de ’’éénar- mige bandiet” genoemd. Speelautomaten mogen alleen staan in bedrijven die vallen on der de Drank- en Horecawet of wanneer een zaak is ingeschreven bij het Bedrijfsschap Horeca. In cafetaria’s mogen maximaal twee behendigheidsautomaten geplaatst worden. Kansspelautomaten zijn hier dus niet toegestaan en dat moet zo blijven, vindt de gemeen te. WADDINXVEEN - Dinsdag morgen zijn onder streng toe zicht van de politie uit een loods aan de St. Victorstraat de daar illegaal opgeslagen zeer gevaarlijke en giftige grondstoffen voor de chemi sche drug XTC weggehaald. Het spul is doorverkocht aan bonafide bedrijven of zal wor den vernietigd. WADDINXVEEN - De de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse treedt vrijdagavond 6 maart de gospelband Sunbeam op. De groep brengt een gevarieerd programma met hoofdzakelijk zelfgeschreven Engels- en Neder landstalige teksten op verschillen de muzikale stijlen. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht en bedoeld voor jonge ren vanaf 15 jaar. Het optreden van de gospelband Sonbeam be gint om kwart voor negen. r 1 -Se»* 'WT" L ff

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1