Zuidplas-drogist stopt met PTT-agentschap mr Straatspeeldag ook in W’veen GROENSVOORDE stuks 100, 79?5 Toi-Toi bracht blijspel Nieuwsblad Onafhankelijk Kantoor dicht op vrijdag 31 juli 5 KEIHARD DE BESTE Goudse Operette in AF-centrum Grond voor praktijk SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN CAI voor nieuwe woningen WADDINXVEEN - Voor de aan leg van kabeltelevisie (Centrale Antene-Inrichting) in een nieuw deel van de wijk Zuidplas en langs de Noordkade is 17.800 gul den uit de gemeentekas nodig. Voor na-aansluitingen op de CAI wordt een halve ton op tafel ge legd. Gevleugelde lef Bromfiets les voor scholieren LEVI’S 501 159 129. BP JEANS 59== vele modellen 2 Rotonde in Zevenhuizen B. en W.: Per 1 juli 1992 Reiniging gaat 22% omhoog Opbrengst rommelmarkt JEANS HOUSE WS’ HARWA SPIJKERJACK liiii Kerkweg 199 Oost naast afrit Hefbrug 2741 HE Waddinxveen Tel. 01828 - 11173 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE TBremmer SCHOENEN SEAT TOLEDO v.a. 29.395,-. Test ’m! 5 4^ 2 kleuren Smaken verschillen! Als u een Astra mooier vindt dan een Golf of andersom, geen probleem. Jan Kok levert alle merken auto’s. Als u belt voor een afspraak, heeft u alle tijd om ze te komen bekijken en vergelijken. Ook om 08.00 uur 's-avonds is voor Jan geen probleem. Dus voor een nieuwe auto.... GREENFIELD CO AUTO'S MET 100% SERVICE TOT IN DE PUNTJES ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS 2 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen HAKKEN - KLAAR TERWML U WACHT SCHOENMAKERIJ Winkelcentrum Waddinxveen 9 eekblad voor addinxveen 48e Jaargang No. 20 Vy adviseren U graag k op- Leolux AiJ HA - Gelderland Pastoe Montis Art fort Minotti HOUWEUNG WOONSFEER Deel 8 Een mooie auto De vloer van je lang zal die leven... Lamifloor en Lamifloor-lag. Onverwoestbaar woongenot voor groot en klein, in hout en marmerdessins. Kom eens langs voor vrijblijvende informatie bij HARWA aan de Groensvoorde in Waddinxveen. Plankier 22,2771 XL BOSKOOP Tel.01727-12110 KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Over de ontwikkelingen rond het postagentschap aan de Zuidplas- Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN i Volop keus - Volop voordeel!! VLOERBEDEKKING. GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte ‘S 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven Castelijn Woensdag 13 mei 1992 het fameuze ‘vogelkastje’ van Castflijn een spraak vanaf tl. 45,-' per dag excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 WADDINXVEEN - Tandarts N. Ossentjuk (van het St. Huijberts- geregt) en zijn collega’s gaan een praktijkruinmte bouwen aan de Kastanjelaan, het nieuwe woon- wijkje tussen de Bomenwijk en de Zuidplas. Deze bouwplannen zitten al sinds 1990 in de pen. De medici kopen een perceel grond van 480 vier kante meter voor 132.000 gulden. Van een CAI-aansluiting zullen worden voorzien 6 woningen van Rehorst Bouw BV aan de Noord kade (8 mille, dus 1.333 gulden per woning) en 7 woningen van De Langen en Van den Berg BV in de wijk Zuidplas (8 mille, dus 1.400 gulden per woning). De eenmalige bijdrage in de aan- legkosten is ten behoeve van de 13 koophuizen vastgesteld op 540 gulden, exclusief btw, zodat er weer 8.320 gulden terugvloeit in de gemeentekas. Het saldo van de investeringen bedraagt 9.480 gul- dèn. Het kabelnet zal door het Gemeentelijk Antenne Systeem- bedrijf in 15 jaar worden afge schreven en de installaties in 10 jaar. laan wilden de medewerkers op het postkantoor aan de Kerkweg- Oost dinsdagmiddag geen infor matie verstrekken. De Waddinx- veense directeur H. Kurtz kon geen reactie geven omdat hij af wezig is wegens vakantie. De di rectie van PTT Post in Gouda was evenmin bereikbaar voor com mentaar. Hülsta voor kinderen gevaarlijk zijn of waar onvoldoende speelruimte is. De knelpuntenlijsten worden op 20 mei officieel aan het gemeen tebestuur aangeboden, met het dringende verzoek de knelpunten zo spoedig mogelijk aan te pak ken. Probleem nummer éen is volgens de organiserende groepen de te hoge snelheid van het autover keer. 80% Van de Straatspeeldag- deelnemers is van mening dat auto’s in hun buurt te hard rijden. Andere veel genoemde knelpun ten zijn: gevaarlijke oversteek plaatsen (64%), te weinig speel ruimte (43%), sluipverkeer (42%), parkeeroverlast (37%), te druk verkeer (31%) en te smalle trottoirs (31%). Dit blijkt uit een enquete die Stop de Kindermoord in april onder de deelnemende groepen heeft gehouden. Uit de enquete blijkt verder dat de meeste deelnemers van mening zijn dat hun buurt de afgelopen jaren verkeersonveiliger is gewor den. Als oorzaken worden vooral de te hoge rijsnelheden en de toe name van het aantal auto’s ge noemd. Met ruime parkeergelegenheid 289,60 gulden naar 353,40 gul den. Dat geldt ook voor de tarie ven van de reinigingsrechten en die voor de verhuur van bedrijfs- containers. Op de afval- en reinigingskosten zijn allerlei ontwikkelingen van invloed. In één jaar tijd bijvoor beeld stegen de tarieven voor de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval en overig afval van 101 gulden (1 januari 1992) naar 136,50 gulden (1 januari 1993). Na ingebruikname van de nieuwe composteringsinstallatie in Al- phen aan den Rijn (naar verwach ting 1 juli 1993) zal het tarief per ton 119,50 gaan bedragen, oplo pend tot een gemiddeld tarief van 128 gulden in 1993. Een stabilisa tie dus. De kosten van het overig afval gaan van 173,50 naar 211 gulden. De elke twee maanden door Wad dinxveen rijdende chemocar kost ook geld. Dat hiervoor huur moet worden betaald (12.500 gulden) was de gemeente vergeten. Ook het meenemen van het opgehaal de klein chemisch afval gaat duurder worden (van 3,15 gulden naar 3,33 gulden). Het succes van de oud papier-in- zameling gaat de gemeente dit jaar zeker 50.000 gulden kosten. De diverse verenigingen zamelen jaarlijks ruim 800 ton in en omdat Waddinxveen op elke kilogram 6 centen bijlegt moet op een halve ton uit de gemeentekas worden gerekend, zeker als ervan wordt uitgegaan dat er in 1992 weer meer oud papier zal worden opge haald dan in 1991 (plus 4%). Gezien de tariefsverhoging van 22% vinden B. en W. een verdere lastenverhoging als gevolg van het installeren van nieuwe kringloop- haltes (onder andere winkelcentra Passage en Zuidplas) nu niet wen selijk. Dat geldt ook voor het aan bieden van grijze- en groene afval emmers aan de flatbewoners en het neerzetten van containers op de begane grond. Het aantal papiercontainers zal overigens wel worden uitgebreid. Hiervoor was al geld beschikbaar gesteld. Het aantal papiercontai- ners zal worden gebracht van 2 naar 10. WADDINXVEEN - PTT Post moet op zoek naar een nieuwe plek voor het postagentschap in drogisterij-parfumerie Zuidplas in het winkelcentrum Zuidplas aan de Zuidplaslaan 192-194. Ei genaar L.J. v.d. Werf weigert nog verder met de PTT door te gaan, omdat deze dienstverlenende activiteit hem naar zijn me- WADDINXVEEN - Woensdag 20 mei houdt de landelijke Stichting Pressiegroep Stop de Kindermoord de Nationale Straatspeeldag, waarop 100.000 kinderen demonstreren voor verkeersveiligheid en speelruimte. Aan deze landelijke dag doen in Waddinxveen de speeltuinvereniging Zonnig Zuid (St. Vic- torwijk) en de Stichting Werknemerspool Waddinxveen (club- en buurthuiswerk) mee, zo blijkt uit een opgave een Stop de Kindermoord. Naar schatting 100.000 kinderen zullen op woensdag 20 mei in heel het land meedoen aan de vierde Nationale Straatspeeldag. Honderden straten in het hele land worden dan afgesloten voor het verkeer. De Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Pressiegroep Stop de Kindermoord, wordt georgani seerd door ruim 800 scholen, buurtgroepen, speeltuinverenigin gen en andere plaatselijke organi saties. De actie is een protest tegen de verkeersonveiligheid en het ge brek aan veilige speelruimte op straat. De deelnemers vragen om snelheidsremmende maatregelen en meer (speel)ruimte voor kinde ren. Kinderen krijgen het steeds moei- lijker in het verkeer. Te hard rij dende auto’s, onoverzichtelijke oversteekplaatsen en volgepar keerde straten zijn voor hen een voortdurende bron van gevaar. Veel straten worden zodanig door het autoverkeer gedomineerd dat ze voor kinderen beneden de acht, negen jaar nauwelijks begaanbaar zijn - laat staan bespeelbaar. Op de Straatspeeldag wordt hiertegen geprotesteerd. De straat is er niet alleen voor auto’s, maar ook voor kinderen. Kinderen hebben recht op een veilig gebruik van de openbare weg en op voldoende speelruimte op straat. De groepen die aan de Straat speeldag meedoen, sluiten op 20 mei in hun eigen buurt een of meer straten af voor alle verkeer. Op straat worden spelletjes geor ganiseerd: kinderen kunnen voor één keer buiten spelen. De meeste organisatoren stellen voorafgaand aan de Straatspeel dag een lijst op met ’speelknel- punten’: plekken in de buurt die Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828- 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - De gemeen te maakt zich sterk voor het ge ven van vooralsnog theoretische bromfietslessen aan 16- tot 19-ja- rige scholieren in het voortgezet onderwijs. De kosten hiervan wor den begroot op 14.300 gulden, waarvan de helft moet terugko men van het rijk. De bromfietslessen, die in het vol gend schooljaar gegeven zullen kunnen worden, zijn onlangs aan de orde geweest in de gemeente lijke werkgroep verkeersveilig heid. Een plan daarvoor is door de afdeling Waddinxveen van de lan delijke vereniging Veilig Verkeer Nederland uitgewerkt. Als lesgevers komen in aanmer king de rijschoolhouders Henk van Erk (Vijverlaan) en John Mimpen (Oranjelaan), die ook lid zijn van het afdelingsbestuur van VVN. Beide Waddinxveners ga ven jaren geleden al op succesvol le wijze verkeerslessen op Wad- dinxveense scholen voor het voortgezet onderwijs. Het lag in de bedoeling om nog dit jaar voor alle 16- tot 19-jarige leerlingen zowel een theorie- als een praktijkcursus te organiseren. Uit praktische overwegingen is een praktijkcursus voor alle leer lingen echter niet realiseerbaar. In het huidige plan is dan ook uit gegaan van het organiseren van theorielessen voor alle 16- tot 19- jarigen en wordt nader onder zocht of een praktijkcursus alleen voor de 16-jarigen in het nieuwe schooljaar al haalbaar is. Voorlo pig is ervan uitgegaan dat dit rea liseerbaar is. Het is met name de bedoeling om voor een grote groep leerlingen als proef met behulp van een sub sidie op een relatief goedkope ma nier een cursus te organiseren. Afhankelijk van de ervaringen kan overwogen worden om ieder jaar een dergelijke cursus te orga niseren voor alleen de 16-jarige leerlingen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense toneelvereniging Toi- Toi heeft vrijdag- en zaterdaga vond in de toneelzaal van het An ne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) het blijspel ’’Hooikoorts” van Noël Coward opgevoerd. ning te veel eigen geld gaat kosten. Bovendien is hij erg bang voor roofovervallen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het postagentschap in Waddinx- veens grootste woonwijk op zater dag 31 juli gesloten. Dat betekent dat er nog ruim elf weken postza ken afgehandeld kunnen worden op die plek in het Waddinxveense wijkwinkelcentrum. In een brief aan de bezoekers van het postagentschap, dat sinds de opening van het winkelcentrum in 1989 daar is gevestigd, confron teert de heer Van der Werf de wijkbewoners opnieuw met de volgens hem ’’moeilijke situatie van dit postagentschap”. ”Wij zijn nu twee jaar bezig om een redelijke, kostendekkende, vergoeding te ontvangen voor dit postagentschap”, laat de eigenaar van drogisterij-parfumerie Zuid plas weten. Volgens hem zijn die pogingen vergeefs gebleken. Naar zijn mening probeert op lan delijk niveau ook de Nederlandse Vereniging van Postagenten een beter kostenplaatje te bereiken. Voorts is de PTT zelf eveneens de mening toegedaan dat er veel ver betering in de financiële situatie van de postagenthouders noodza kelijk is. Veel onderzoeken zou den die situatie ook nog eens heb ben bevestigd. ’’Echter door de tijdrekkende (monopolistische) houding van de PTT is er geen enkel resultaat. Op dit moment zijn onze tekorten vele duizenden guldens per jaar. Dit kunnen en willen wij zo niet laten doorgaan en we hebben daarom besloten te stoppen met dit postagentschap”, aldus de heer Van der Werf. Hij heeft overigens ook nog een andere reden om niet met de PTT te willen doorgaan. Hij zegt zeer grote angst te hebben voor roofo vervallen. ”Wij vertrouwen erop dat u be grip heeft voor ons besluit tot be ëindiging van dit postagent schap”, besluit de eigenaar van de drogisterij-parfumerie Zuidplas. De datum van beëindiging is be paald op vrijdag 31 juli. PTT Post heeft in Waddinxveen nog een postagentschap bij banketbakkerij Van den Berg in het winkelcen trum Luifelbaan aan de Bredero- laan 6 in Waddinxveen-Noord en het postkantoor aan de Kerkweg- Oost 157 in Waddinxveen-Cen- trum. llllhv'X «Draperieën. gordijnen en vitrages in een - i veelvoud van I) kleuren en dessins.® Ij «Horizontale rdi jalouzieën. vertikalë^ jlamellen, wij i hebben voor elk raam een omlijsting op maat. «Wij bieden U een I uitgebreide kollektie I vloerbedekking, f VAN DER LINDE B. V. INTERIEURVERZORGING Boskoop 3 Zijde 3 - lel 01727-12544 Waddinxveen I Dorpsstraat 38 - lel 01828-12373 ZEVENHUIZEN - In verband met de voorgenomen aanleg van een rotonde op het kruispunt Zuidplasweg/Zuidelijke Dwars weg in Zevenhuizen is onderzocht of een en ander te realiseren is binnen de vigerende bestemming ’’verkeersdoeleinden” zoals deze is opgenomen in het bestem mingsplan ’’Landelijk Gebied 1990”. Aangezien zulks niet het geval blijkt te zijn vinden B. en W. het noodzakelijk de aanleg planologisch mogelijk te maken via een procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiertoe is het gewenst dat de raad verklaart dat voor het betref fende perceel een herziening van het bestemmingsplan in voorbe reiding is. WADDINXVEEN - De tarieven voor de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de verhuur van bedrijfscontainers moeten per 1 juli a.s. met 22% omhoog. De nieuwe tarieven zullen voor alsnog een jaar zo blijven. Voorlopig komen er geen nieuwe kringloophaltes bij en hoeven de flatbewoners het afval nog niet te gaan scheiden, zoals de laagbouwbewoners dat al sinds 1 maart 1991 doen. Dat zijn de nieuwe voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders, die in bespreking zijn bij de gemeenteraadsleden. Om de vinger aan de pols te hou den zal de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven voortaan elk kwartaal aangeven hoe de afvalzaken er voor staan. Komend najaar moet worden be keken of er voor één keer 100.000 tot 150.000 gulden extra uit de gemeentekas gehaald moet wor den om de stijgende kosten zo goed mogelijk het hoofd te kun nen bieden. Met de tariefsverho ging moet een kleine vier ton aan extra inkomsten binnen komen om de stijgende uitgaven van dit en volgend jaar te kunnen opvan gen. De nieuwe tariefsverhogingen be tekenen dat de afvalstoffenheffing van 24,15 gulden per maand (per 1 januari 1992) zal stijgen naar 29,45 gulden per maand (per 1 ju li 1992) ofwel met 5,30 gulden per maand. Op jaarbasis van V '-VelKgedurfde woonideeën die u van Houweling Woonsfeer mag verwachten een artistiek gezin, vader, moe der, zoon en dochter. Allen voelen zij zich kunstenaar. Voor de gas ten van deze familie is er maar één mogelijkheid voor zelfbe houd: de vlucht. WADDINXVEEN - Maandag avond 18 mei om acht uur wordt in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum weer een avond georganiseerd door de culturele commissie voor alle in Waddinx veen wonende ouderen en minder- validen. Die avond treedt op de Goudse Operette met een roman tisch en sfeervol programma. Het is de voorlaatste avond van het seizoen 1991/1992. De Goudse Operette brengt zoals altijd weer een keur van operette- liederen, maar ook een aantal lie deren die goed in het gehoor lig gen en meegezongen kunnen wor den. Het wordt weer een avond vol ontspanning en plezier, temeer omdat in april geen culturele avond is gehouden. De Goudse Operette treedt bijna ieder jaar op voor de culturele commissie van de Stichting Wel zijn Ouderen Waddinxveen. Ge zien de grote belangstelling voor dit koor in de afgelopen jaren heeft de culturele commissie ge meend ook dit jaar weer een be roep te moeten doen op de Goud se Operette. De entreeprijs is ƒ2,- per persoon. Een introducé als be geleiding is zonder meer toege staan. Niemand behoeft thuis te blijven omdat hij of zij niet weet hoe in het Anne Frank-centrum te ko men. De hand- en spandiensten zijn graag bereid u te halen en weer thuis te brengen. Men moet dan nummer 15555 bellen MOERKAPELLE - De brengst van de rommelmarkt voor Woord en Daad, op 30 april in Moerkapelle, bedraagt ruim ƒ11.000,-. Dit is ƒ1.600,- meer dan in 1991. Het plaatselijk comité van Woord en Daad is dan ook zeer tevreden met dit resultaat en bedankt allen die hieraan hebben meegewerkt. Het geld wordt besteed aan de bouw van een lagere en middelba re school voor christelijk onder wijs in Hyderabad in India. Autobedrijf H.J.van Marrewijk Voltswogeo Groep Voorkado 26-27. Boskoop. 01727-13000. GEDREVEN DOOR AMBITIE dealer voor Boskoop - Waddinxveen - Hazerswoude In de toneelzaal van het Anne Frank-centrum bracht de Waddinxveense toneelvereniging Toi- Toi het stuk Hooikoorts op de planken. De foto laat een scène uit dit stuk zien. (Foto: Sjaak No te boom). Zowel de spelers en speelsters als. het publiek beleefden veel plezier aan dit door Johan Weerheim ge regisseerde stuk, dat is geschre ven in de woelige jaren van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In ’’Hooikoorts” draaide het om Hoojtstraat 187 2406 GH Alphen a/d Rijn tel. 01720-73871 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1