I Advocaat claimt schade woningen SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN GROENSVOORDE Keukens half geld UIT VOORRAAD ALPHEN A/D RIJN Hans Verkerk Keuken-import houdt magazijnverkoop aan de Gou- westraat 60 in Alphen (Gouw- sluis, bij de hefbrug). Wij zijn onze nieuwste en grootste vestiging in Nederland aan het opbouwen, en hebben al diver se showmodellen en opkoop- partijen van onze. Duitse keukenfabrieken, die direct aan particulieren voor half geld worden verkocht (uit voor raad). De verkoop start van daag en loopt door tot alles op is. Tel. 01722-5564. Opmerkelijke horecatransfer '1OO% SERVICE GEVEN WE NATUURLIJK TOT IN DE PUNTJES',ZEI JAN Tegen plan Kerkweg-Oost GESLAAGD Inbraken Huizen Brugweg 14 en 16 in huizen Kinderdag in Passage verdubbeld I NA- TRAPPEN VINDEN WIJ ONGEOORLOOFD WS’ HARWA VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT I Nieuwsblad Onafhankelijk Brommer I HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE S. ATTEMA is ook plezier I TBremmer ■A 4 I 1 E T I O P 3 van r 3 kiezen. Wij bieden een uitgebreide collectie. Ook in de prijsklasse die bij u past. TRAP-bekleding moet oersterk zijn en op oerdegelijke wijze aangebracht worden, vinden wij. Daarom willen wij na de stoffering van uw TRAP graag een compliment, maar geen TRAP-NA. Laat u eens adviseren door de WS’ vakman. Maarten Luther Calvijn MAVO Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... VI TOLEDO v.a. 29.395,-. Test ’m! Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Lyceum Winkelcentrum Waddinxveen ïiiii-v /j Een zonnebril van Grit. Die staat, die zit. Schoolbestuur AF-centrum Kijk naar Jan en je weet wat-ie er mee bedoelt. Service verlenen is voor hem geen 9 tot 5 baan. 24 Uur per dag staat Jan voor u klaar. Om 2 uur 's nachts mag u hem uitz'n bed bellen. Slapen? Dat doet Jan wel als-ie gepensioneerd is. Goede service daar gaat het om. Of niet Jan? Ehh.. Jan, Jan... wakker worden! Een fraaie zonnebril? Bij Grit Optiek kunt u volop eekblad voor addinxveen 48e Jaargang No. 02290 MASSAAL VERZET Restaurateur Maarten M. van Velzen met zijn vertrekkende 4 1 K Woensdag 24 juni 1992 I a 1 chef-kok Jan Hartman voor restaurant ”de Gouwe Dis" aan de Zuidkade. (Foto: Archief-Fejagrafie Ton Bennemeer). Voor VWO: Jokelien van Houten, Thijs de Jong, Jan-Pieter Kort, Wim Kruit, Jan Los, Stefan Vis- scher. Aan de Maarten Luther-MAVO in Gouda slaagde uit Waddinx- veen Simone Koren. Aan de Joh. Calvijn-MAVO in Gouda slaagden uit Waddinxveen Paul den Hertog, Michael Lou- patty. weg. Eigenaren Ton en Caroline Ververs hebben inmiddels beslo ten zijn vertrouwde plaats achter het fornuis van dit restaurant, dat eerst aan de Passage en sinds twee OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161. Stichting LEZEN. Keizersgracht 39^ 1016 EJ Amsterdam bedrijf H.J.van Marrewijk Volrswogen Groep Voorkade 2ITZ7. Boskoop.01727-13000 GEDREVEN DOOR AMBITIE dealer voor Boskoop - Waddinxveen - Hazerswoude I I Telefoon 01828-12012 In 32 gevallen ging het om dief stallen uit woningen, waarbij geen braak was. Hier was er sprake van inklimming en/of insluiping, dan wel het wegpakken van goederen uit woningen, waarbij het de dader(s) erg gemakkelijk werd ge maakt, doordat de woningen on voldoende of in het geheel niet af gesloten waren (26%). Opvallend was, dat in het laatste kwartaal van 1991 bijna de helft van het aantal woninginbraken werden geregistreerd. Er was veel variatie waar het ging om werk wijze en lokatie. In vrijwel alle wijken van Waddinxveen werden woninginbraken gepleegd. Er wer den 11 woninginbraken opgelost. Zo veel als mogelijk werden de benadeelden ter preventie van wo ninginbraken voorgelicht. Voor lichtingsmateriaal werd zonodig verstrekt. WADDINXVEEN - Aan het Lu- zac College zijn geslaagd de Wad- dinxveners Annabel Muller, Ma- nnn 'Toi-rxallö Ion ria»- T inrf non Terpelle en Jan van der Ligt. Waddinxveense geslaagden aan de scholengemeenschap christelijk lyceum in Gouda zijn: Voor HAVO: Gerben Aartsen, Marieke de Gelder, Gilbert Gerr- mann, Lisa Kolkert, Inge Kruit, Lonneke Nieuwenhuijse, Dennis van de Put, Robert van Schone- veld, Nils Wilschut, Marlijne Winkelman. Deze Raad oordeelde de klacht echter ongegrond omdat ’’over drijving en schamperen blijkbaar eigen is aan de culinaire rubriek in kwestie. Ofschoon niet kan worden gezegd dat de publikatie uitmunt in fijnzinnigheid, heeft betrokkene, gelet op het kader van de publikatie en gelet op de omstandigheid dat deze als gevolg van de schamperende toon nauwe lijks serieus te nemen informatie ve betekenis bezit, naar het oor deel van de Raad niet de grenzen overschrijden van wat met inacht neming van eisen van journalistie ke verantwoordelijkheid maat schappelijk aanvaardbaar is”. W1| odviseren u graag Met ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN - In Waddinx veen voltrekt zich deze zomer in de keukens van twee toprestau rants een opmerkelijke horeca- transfer. Chef-kok Jan Hartman (32) uit jaar aan de Limaweg is gevestigd, Gouderak van restaurant ”de te laten innemen door de 27-jarige ----- - René Bakker uit Gorinchem. De nieuwe chef-kok van ’’Bibe lot”, die zijn sporen al ruim schoots heeft verdiend in De Wiemsel in Ootmarsum, De Klep perman in Hoevelaken, Merwe- dezicht in Gorinchem en in een Keuls toprestaurant, zorgt voor een verfrissende nieuwe aanpak, die past bij de groeiende klanten kring van ’’Bibelot”. De horeca-transfer gebeurt overi gens in een periode dat grote op schudding is ontstaan over de co lumn ”Het Mes van Wim Meij” in het Algemeen Dagblad van vo rige week dinsdag. Daarin schrijft de veelgelezen Wim Meij na een etentje op zon- (ingez. mededeling) avond van gisteravond te organise ren, zo hield hij de insprekers voor. ”Het gemeentebestuur stelt de reacties van de bevolking op prijs, gezien de consequenties van een nieuw winkelhart. Die reac ties zullen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing, want alles is nog niet in kannen en kruiken”, zei hij. Nadat Waddinxveens eerste bur ger in zijn openingswoord de wens had uitgesproken op een goed contact, waarbij over en weer wat opgestoken zou kunnen worden, wees hij er bij herhaling op dat het college van B. en W. en de gemeenteraad met een luisterend oor aanwezig waren en alle sug gesties en gedachten zouden mee nemen voor een nieuwe afweging. Namens het gemeentebestuur be nadrukte burgemeester Van der Linden dat er alleen nog maar sprake was van een gemeentelijke beleidsvoornemen om aan de Kerkweg-Oost een passend hoofd winkelcentrum te maken. Hij verheelde niet dat de princi- pe-keuze voor de lokatie Kerk weg-Oost aan het Raadhuisplein vooraf was gegaan door forse wor stelingen over de lokaties. ”Die discussie was verre van eenvoudig en soms verwarrend”, gaf hij rui terlijk toe. Verkeersdeskundige ir. Meilof er kende volmondig dat de toename van het verkeer in het centrum in derdaad een ’’netelig probleem” vormde. Hij sprak op een gegeven moment zelfs over een ’’bunde ling van lawaai, van ellende”. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) gaf ronduit toe - nadat en kele ouders het levensgevaarlijke verkeersgedrag van volwassenen in de buurt van scholen hadden geschetst - dat ook hij een kinder centrum aan de Beukenhof, langs de door te trekken Rijnlandstraat, geen ideale plek vond. Hij troostte zich echter met de gedachte dat ouders hun peuters en kleuters altijd halen en bren gen. Voor hen waren aan de stille kant van de Stationsstraat enkele extra parkeerplaatsen voorzien. Gouderak van restaurant Gouwe Dis” aan de Zuidkade heeft besloten het fornuis van dit eethuisje van Maarten M. van Velzen na vier jaar te verlaten om in Stolwij kersluis aan de andere kant van de Hollandsche IJssel bij Gouda voor zichzelf te beginnen. Hij neemt zijn Waddinxveense vriendin Marieke Spek, die bij ”de Gouwe Dis” serveert, mee. Samen hebben ze het restaurant ”La Rotonde” overgenomen om er in de kortste tijd een nieuw klasse-restaurant voor Gouda en wijde omgeving van te maken. Bij ”de Gouwe Dis” in dienst treedt de Waddinxveense chef kok Ron van Leer (52) van res taurant ’’Bibelot” aan de Lima- ”Het Mes van Wim Meij” is in horecakringen een gevreesde ru briek. Nog vorig jaar probeerde G.H. Assink van hotel-restaurant De Klepperman in Hoevelaken de columnschrijver aan te klagen bij de Raad voor de Journalistiek. Gediplomeerd Optometrist OM Contactlensspeoahst ANVC - AudKien Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt. Agnietenstraat 6. Tel 01820-16053. Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel. 01820-52208. ContactlensinstituuL Korte Tiendeweg 12. Tel. 01820-15477. Waddinxveen Passage 220. Tel. 01828-14505 tussenbericht ter informatie ge maakt over de stand van zaken. Bij de ingekomen stukken voor de komende gemeenteraadsvergade ring zit ook een kopie van de brief die door het bestuur van de Vereniging voor protestantas Christelijk Onderwijs te Wad dinxveen op maandag 11 mei is gezonden aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Zoetenneer. In deze brief wordt bezorgdheid uitgesproken over de wijzigingen en de snelheid daarvan binnen het onderwijs. B. en W. hebben de gemeenteraad gevraagd deze brief, voor kennisgeving aan te nemen. Aan de raadsleden is voorts een brief van 28 april jl. van de bewo nerscommissie van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad voorgelegd, waarin pro test wordt aangetekend tegen het voornemen tot afbraak van de to neelzaal van het AF-centrum. B. en W. hebben deze brief op dezelfde manier beantwoord als eerdere soortgelijke brieven. Het college vraagt de gemeenteraad deze briefwisseling voor kennisge ving aan te nemen. Diverse keren werd de bevolking in de krant geïnformeerd omtrent - gepleegde woninginbraken. In de zogenaamde ’’Politie Preventie Tips” werden tips ter voorkoming van dit soort inbraken gegeven. Ook in 1991 werd veel gebruik gemaakt van het vakantiekaarten- projekt. Ondanks het persone elstekort is getracht om zo veel als mogelijk elke woning, welke voor dit project is aangemeld, te controleren. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - De Wad dinxveense rijkspolitie kreeg in 1991 te maken met 120 woningin braken. Dat betekent een stijging van bijna 100% in vergelijking met het jaar daarvoor. De vanaf 1988 waar te nemen dalende lijn zette zich niet voort. Opgemerkt wordt, dat het hier gaat om zowel voltooide woning inbraken als pogingen daartoe. In 8 van deze gevallen was er sprake van een inbraakpoging, waarbij door redelijk tot goed aange bracht hang- en sluitwerk daad werkelijk inbraken werden voor komen. dagavond in Waddinxveen in har de en niet mis te verstane woor den over het eten (’’ouderwets zu re dressing, te harde pastapakket- jes, geen filet van speenvarken, zwetuitbrekend zout vlees, woes- tijnzanddroge kabeljauw”), de be- .diening (’’machteloos, bescheiden, verlegen en onzeker”) en de chef kok Ron van Leer (’’brokkema- ker, culi-puber, twee nachten in het kolenhok met die knaap”) in ’’Bibilot” (”nog steeds een duime lot”). In het stuk vallen scherpe woor den als zondagjongensboek, onbe holpen en ontroerend, waarmee Wim Meij zijn onaangekondigde bezoek met zijn vrouw aan het Waddinxveense restaurant, waar van Teus Ververs al 40 jaar in de horeca zit en onder andere daar voor een koninklijke onderschei ding kreeg en waarvan zijn zoon Ton al 15 jaar meedraait, uiterst kritisch weet te omschrijven. Restaurateur Ton Ververs met zijn vertrekkende chef-kok Ron van Leer van restaurant Bibelot aan de Limaweg, dat tot 1990 met het Party home aan de Passage was gevestigd. (Foto: Archief-Sjaak Noteboom). door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN - Een bijna tot de laatste plaats gevulde to neelzaal in het Anne Frank-centrum heeft gisteravond massaal verzet aangetekend tegen de bouw van een winkelhart aan de noordkant van een verkeersvrije Kerkweg-Oost. Er was tijdens de informele inspraakavond van het gemeentebestuur niemand van de talrijke mondelinge en schriftelijke vragenstellers, die een goed woord voor het centrumplan over had. ”Wij gaan ons de komende tijd nader beraden wat wijsheid is”, zei burgemeester C.M. van der Linden vannacht om twaalf uur na soms felle en emotionele dis cussies met de zaal. Een enkele maal slaagde hij er dan ook niet in zijn irritatie over verkeerde voorstellingen van zaken vanuit de zaal te onderdrukken. Met applaus, hoongelach en kriti sche opmerkingen probeerden de aanwezigen vooral na de pauze onophoudelijk de bouw van een winkelhart aan de Kerkweg-Oost van tafel te krijgen. Met name verkeerskundige ir. R.W. Meilof van het Bureau Goudappel Coffeng BV in Deven ter kreeg het zwaar te verduren, onmdat hij er niet in slaagde de zaal te overtuigen. De pleidooien van de insprekers kwamen gisteravond in grote lij nen op het volgende neer: Stop dreigende sloop van een karakteristiek stukje oud-Wad- dinxveen met vijf villa’s en veel mooie bomen aan de Kerkweg- Oost. Voorkom een nieuwe verkeers knooppunt aan de voet van de hefbrug over de Gouwe. Maak van woonstraten in het centrum geen onleefbare ver keersaders. Creëer geen extra verkeerson veiligheid voor de schoolgaande jeugd. Ga zoekgedrag van automobilis ten naar verspreid liggende par keerplaatsen tegen. Realiseer een levendig ontmoe tingscentrum met meer dan win kels en horecavoorzieningen al leen. Start spoedig nieuw en nader onderzoek naar de realisatie van de afgewezen lokatie Passage- West. Tijdens de informele inspraak avond van het gemeentebestuur werd tevergeefs krachtig ge vraagd om een referendum of een bevolkingsenquête teneinde de mening van de Waddinxveense bevolking over de meest gewenste lokatie voor een nieuw winkelhart aan de weet te kunnen komen. Enkele insprekers pleitten tegen de wens van de gemeente en de middenstand nadrukkelijk voor niets doen (O-optie), omdat toch niet opgebokst zou kunnen wor den tegen de aantrekkelijke win kelvoorzieningen in de directe omgeving (Gouda, Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag). Burgemeester Van der Linden, die een forum van acht man (wet- houders, projectontwikkelaars en een verkeersdeskundige) voorzat, vond het niet terecht dat er van uit de zaal onophoudelijk werd gefulmineerd tegen het gemeente bestuur. Het college had immers de lef ge had om de informele inspraak- lil •Draperieën. gordijnen en vitrages in een veelvoud van jgSS i kleuren en dessins. •Horizontale TL s j jalouzieen. vertikalé^ lamellen, wij hebben voor elk raam een omlijsting t op maat •Wij bieden U een I uitgebreide kollektie \l vloerbedekking F VAN DER LINDE B. V. INTERIEURVERZORGING S Boskoop i /'Blo 3 Iel 0172/ 12544 H Wodd'nxvcen Dorpsstraat 38 te' 01828-12373 WADDINXVEEN - Komende zaterdag 27 juni is er weer kinde rdag in het winkelcentrum De Passage. De dag tussen 11.00 eh 16.00 uur bestaat uit spelletjes van de win keliers, schminken, gratis suiker spinnen, lopende poppenkast, de monstratie trampolinespringen, dobbelsteen gooien, kapperswed strijden, kindercartoons, blikgooi- en, clowns, spijkerslaan, poffertjes bakken, spekhappen, grabbelton, kleurwedstrijden en ring gooien. Na Moederdag en Vaderdag wordt het weer tijd voor Passage- Kinderdag. Al een aantal jaren or ganiseert het winkelcentrum de Kinderdag vlak voor de zomerva kantie gaat beginnen. Overal in het winkelcentrum lo pen clowns rond die acrobatische toeren uithalen of gratis ballonfi- guren uitdelen. Eén clown loopt rond met een poppenkast op zijn buik en geeft op tal van plaatsen een voorstelling. Ondertussen genieten veel kinde ren van een suikerspin die gratis uitgedeeld wordt of zitten kinde ren te wachten op het moment dat zij geschminkt kunnen wor den. Een letterlijk en figuurlijk hoog tepunt is het optreden van het Rucanor trampoline demonstratie team. Om 11.00 uur begint hun eerste show op het Passageplein en er worden tot 16.00 uur nog drie shows gegeven. Het trampolineteam geeft demon straties synchroon springen. Op twee wedstrijdtrampolines worden dan tegelijkertijd dezelfde spron gen uitgevoerd. Tussendoor kun nen kinderen zelf oefenen onder deskundige begeleiding. Voor de jongens en meisjes die het goed doen zijn er nog leuke prijzen te winnen. Voor het goede doel is er een rad van avontuur waarvan de op brengst bestemd is voor Unicef. Deze organisatie zet zich al jaren in voor kinderen in moeilijke om standigheden, waar dan ook in de wereld. De prijzen die men kan winnen zijn door de Passage-win- keliers beschikbaar gesteld. In het winkelcentrum is er tussen 11.00 en 16.00 uur ook een car- toontekenaar die op verbluffende wijze in snel tempo een goed ge lijkend portret op papier weet te zetten. Verschillende Passage-winkeliers organiseren spelletjes voor of bij hun winkel. Zo kan iedereen mee doen aan blikgooien, ringwerpen, grabbelen, snoephappen, schmin ken en spijkerslaan. Ook is er nog een kleurwedstrijd en worden er poffertjes gebakken. Bij de kapper kunnen kinderen hun mooiste kapsel maken op een demonstratiehoofd of met hun ei gen pop. Kortom er is overal wel iets te be leven om naar te kijken of actief aan mee te doen. Het belooft weer een gezellige Kinderdag te worden in de Passage in Wad dinxveen. De clowns zorgen altijd wel voor een gulle lacht en plezier is er volop volgens de Passage- winkeliers. WADDINXVEEN - De Goudse advocaat mr. M. Morijn heeft het gemeentebestuur van Waddinxveen een brief geschreven over de gang van zaken rond de problematiek van de verbouw van de woningen Brugweg 14 en 16, alsmede de daardoor ontsta ne schade. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de brief door gestuurd aan de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad. Dan kunnen de raadsleden er hun zegje over doen. De brief van mr. Morijn is geda teerd donderdag 11 juni jl. B. en W. hebben de raad voorgesteld het schrijveö niet voor kennisge ving aan te nemen en het stuk voor afdoening in handen van het college te geven. Volgens B. en W. is het echter ge zien de complexiteit van deze zaak niet mogelijk de brief op korte termijn af te doen. Wel is voor de gemeenteraadsleden een •fz

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1