wandelt in Barcelona Boek is basis voor Harold van Beek snel SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN Tuinstoelen half geld 11 1 bedrijf OSKA R Nieuwsblad Onafhankelijk Paul van Schie (CDA) kondigt vertrek aan Brommer Bij boer 10 kampeer- plaatsen W. Visscher gaat naar Amersfoort Oud-dijkgraaf Van Leeuwen overleden Topfavoriet kreeg Seiko-horloge Rechtzaak over verkoop winkel op vuile grond Heropening wijkgebouw 29 augustus Dode op het werk Man blijft ontkennen Griekenland bij W’veners meest in trek gBrommer Familie Vermeij op verlof WADDINXVEEN - De uit Wad dinxveen afkomstige zendingsfa- milie Vermeij komt deze maand naar het Gouwedorp terug uit Zuid-Afrika voor een verlofperio de. Subsidie dagopvang ZOMER OPRUIMING K i 4 WS’ HARWA VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Profiteer nüü! HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE s o 2 I 3 1 =r S’ X- D Wilgenoord 73 - Bodegraven '5 S SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen 5 SEAT TOLEDO v.a. 29.995,-. Test ’m! SEAT Telefoon 01828-16119 g’J? P Seiko-horloge A NIEUW!! OVO MOTORRIJLES RWu- - Woensdag 15 juli 1992 nieuwe wethouder? voor advisteien U graag 3 co s O X O X Z O 2 (O tp O <p is o c ■g 3 Autobedrijf H.J.van Marrewijk '•'.«.rkad. 26-27. Bcskoip. 01727-13000 O Q <3 o EL ET "O cn CD 3 2 tp <p <p 3 -o 9 x o 3 i Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 B B (mgez.mededeling) TER AAR - Op de tuinmeubel- show van Hans Verkerk aan de Westkanaalweg in Ter Aar wor den tuinstoelen voor de halve prijs verkocht! Bij aankoop van een complete tuinset: 4 stoelen, tafel, kussens, parasol voet. Hans Verkerk heeft beslag we ten te leggen op een grote over- produktie van diverse tuin meubelfabrikanten. Wie dus binnenkort heerlijk in zijn tuin wil zitten, kan dus nü zijn slag slaan op de tuinmeubelshow van Hans Verkerk aan de West kanaalweg in Ter Aar. De ver koop start vandaag en loopt tot alles op is! eekblad voor addinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Telefoon 01828-12012 O ge SL S 92. Z-a Voltswogen Groep Gedreven Door Ambitie dealer voor Boskoop - Waddinxveen - Hazerswoude Groensvoorde 12 Waddinxveen De familie Vermeij is twee jaar geleden uit Waddinxveen vertrok ken om te gaan werken op het zendingsveld. Voordat er daadwerkelijk naar het zendingsveld gegaan kon worden, is er eerst een opleiding gevolgd bij Jeugd met een Opdracht in Heerde op de Veluwe en in Kaap stad in Zuid-Afrika. Vanuit Zuid-Afrika is de familie Vermeij in de tweede helft van 1991 vertrokken naar Malawi om te gaan werken onder de Yao’s. In Malawi zijn er echter proble men ontstaan over de verblijfsver gunning. Daardoor keerde de fa milie Vermeij in maart van dit jaar terug naar Zuid-Afrika. In dat land (een vroeger thuisland van een bepaald volk) hebben ze een andere zendeling bijgestaan bij zijn werk. Zij hebben inmiddels besloten om de komende jaren met deze zen deling verder te werken in een ge bied waar zij zo’n beetje de enige blanken zijn. Voordat de samen werking voortgezet wordt, komt de familie terug naar Nederland. De verlofperiode zal vooral ge bruikt worden om contacten te hernieuwen, de familie te bezoe ken en te vertellen van hun bele venissen van de afgelopen twee jaar. WADDINXVEEN - Na een kor te rouwdienst is zaterdagmorgen op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan ter aar de besteld M.D.D.L. van Leeu wen van de Zwarte weg. Marius Daniel David Lodewijk van Leeuwen, drager van de gou den eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overleed vorige week dinsdag op de leeftijd van 82 jaar. De heer Van Leeuwen werd in mei 1946 dijkgraaf van de polder Bloemendaal in Waddinxveen. Deze polder heeft oorspronkelijk een waterstaatkundige oppervlak te van 1180 hectare. Voorts bekleedde de overledene een aantal nevenfuncties: secreta ris van het bestuur van de Rabo bank Gouda (1946-1968), voorzit ter van dat Rabobank-bestuur (1969-1974), tweede secretaris in het bestuur van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en om streken (1944-1959) en eerste se cretaris in dat veilingbestuur (1960-1973). •Drapeneen. a gordijnen en - I1 vitrages m een j I veelvoud van y t kleuren en dessins •Horizontale IJT] jalouzieen. vertikalé^^| lamellen, wij hebben voor elk -jflyX raam een omlijsting op maat hBj k «Wij bieden U een I uilgebreide kollektie |h' I vloerbedekking I VAN DER LINDE B.~ INTERIEURVERZORGING tv >sk< n /i<k' 3 In <’H/2/ IZ>44 Wi t- 1 nxv»v*n I 38 lo 01878 123/3 ders wel een baan achter. Ben je daar 12 jaar uit geweest - in mijn geval bestond het bedrijf al niet meer waar ik gewerkt heb - dan is het heel moeilijk terug te ko men”, gaat Paul van Schie verder. ”En iedereen weet dat zo boven de 45 jaar het helemaal niet zo eenvoudig is de oude baan op te pakken. Als daar heel strak de hand aan gehouden gaat worden zullen wellicht goede kandidaten, die aanzienlijk jonger zijn, zich nog wel eens een keer bedenken of ze dat gaan doen”. ”Ik wil niet verhelen dat ik ook wel eens heb geprobeerd na acht jaar om een andere functie in de politiek te krijgen. Daar moet dan je voor solliciteren. Voor die func tie kun je worden benoemd of niet”, laat een openhartige Paul van Schie weten. ”Het is niet bij voorbaat mijn be doeling geweest om 20 jaar wet houder te zijn. Maar ik heb het al die tijd wel met plezier gedaan. Gezien het feit dat ik bijna 60 jaar ben - zoals in de krant stond - denk ik, gezien de gemiddelde leeftijd waarop de mensen op dit moment vertrekken, dat 1994 een goed moment is dat een ander mij opvolgt”. ”En dat moet dan misschien wel iemand zijn die eens van functie binnen de politiek moet verande ren. Op een of andere bijeen komst binnenshuis heb ik pas ge zegd dat de tekenen er op lijken te wijzen dat dit mijn laatste pe riode is. De woorden "lijken er op te wijzen” moeten maar onder streept worden”. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Boeren mogen in de toekomst tien kampeerplaatsen hebben. De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat een en ander regelt. Gekozen is voor tien plaatsen om dat naar verwachting dit geen concurrentievervalsing voor ver- gunningplichtige terreinen ople vert. Daarnaast is kamperen bij de boer bij de kampeerders ge liefd vanwege de rust, ruimte, kleinschaligheid en de persoonlij ke behandeling. Een groter aantal dan tien kampeerplaatsen zou de ze specifieke sfeer kunenn versto ren. Op grond van artikel 21 van de Kampeerwet kunnen burgemees ter en wethouders voor het kam peren bij de boer vrijstelling ver lenen van het verbod om zonder vergunning kampeerplaats te hou den. Het gaat in artikel 21 om hoogstens vijf plaatsen in de pe riode van 15 maart tot 31 okto ber. De verruiming van het aantal kampeerplaatsen wordt t.z.t. op genomen in het voorstel voor een Wet op de Openluchtrecreatie. De voortgang van dit wetsvoorstel is echter vertraagd omdat nieuwe suggesties tot verdergaande dere gulering worden bezien. De Tweede Kamer heeft in febru ari tijdens een mondeling overleg met staatssecretaris Gabor erop aangedrongen zo spoedig mogelijk binnen de bestaande mogelijkhe den van de Kampeerwet het aan tal kampeerplaatsen bij de boer te verruimen. ben”. Computersysteemontwerper Ha rold van Beek van de Wingerd in Groenswaard 3 is tien keer Ne derlands kampioen snelwandelen geweest en vier keer kampioen van Nieuw-Zeeland. De Waddinxveense atleet is de eerste Nederlandse snelwandelaar, die zich sinds de jaren dertig heeft weten te plaatsen voor de Olympische 50 kilometer. Het wordt daar in Barcelona ove rigens heel zwaar voor hem. De hitte en een heuvel in het par cours zijn de grote tegenstanders. Harold van Beek rekent zeker op een plaats bij de eerste twintig. Daar traint het lid van de Rotter damse Wandelsportvereniging 150 tot 200 kilometer per week voor. Veel duurwerk, weinig inter valtraining. Vaak in Waddinxveen en omgeving, maar ook geregeld in Luxemburg. Harold van Beek maakt deel uit van een ploeg van ruim honderd Nederlandse topsporters. Ze gaan natuurlijk allemaal voor goud. Ze o Z j RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - Er bestaan serieuze plannen om in de voor malige tabakswinkel van H.C. Sonneveld aan de Dorpstraat 60 een viswinkel te vestigen. Maar voordat het zover is moet er eerst een deugdelijke en afdoende op lossing worden gevonden voor de ernstige problemen die intussen zijn gerezen rond het opruimen van de sterk vervuilde grond op een deel van het perceel. J. Turfboer uit Rotterdam, die zijn viswinkel op de Botersloot in de Maasstad wil verplaatsen naar Waddinxveen, heeft het pand en de bijbehorende grond dit voor jaar gekocht, zonder dat hem zou zijn meegedeeld door de verkoper en zijn Waddinxveense adviseur dat de betreffende grond is ver vuild en tegen hoge kosten zou moeten worden schoongemaakt. De heer Turfboer had op zijn beurt tijdens de transactie ver zuimd om zo’n schone-grond-ver- klaring te vragen, waardoor veel probelemen voorkomen hadden kunnen worden. Inmiddels is er over deze kwestie en de alle betrokkenen daarbij een hele affaire ontstaan, die de gemoederen aan de Dorpstraat be hoorlijk bezig houdt en waar schijnlijk voor de rechtbank zal moeten worden uitgevochten. De Rotterdamse vishandelaar heeft althans de Rotterdamse ad vocaat mr. L.P.C. van der Laan in de arm genomen om zijn recht te kunnen halen. Hij meent dat hij door deze gang van zaken met een behoorlijke kostenproblematiek is opgescheept. Achter de precieze omvang van de vervuiling is hij inmiddels gekomen door de in zijn opdracht gemaakte taxatie- rapporten. In Waddinxveen is reeds jaren lang algemeen bekend dat het ge bied achter Dorpstraat en bij de Veenkade-Kleikade sterk is ver vuild. Dat is gebleken uit enkele milieu-rapporten, onder andere van de milieudienst Midden-Hol- land. Voor de provincie Zuid-Holland heeft de lokatie Kleikade-Dorp- straat milieuhygiënisch gezien echter een zeer lage prioriteit. Het gebied - één van de 16 ver vuilde lokaties in Waddinxveen- komt daarom pas na de eeuwwis seling voor sanering met financië le steun van de provincie in aan merking. B. en W. hebben vorig jaar nog een saneringsonderzoek laten uit voeren om na te aan welke kosten precies met het opruimen van de vervuilde grond zijn gemoeid, zo dat de plek eindelijk bestemd kan gaan worden voor woningbouw. De conclusie is dat vooralsnog het geld ontbreekt om snel op die plek tot actie over te gaan. Paul van Schie, die voor het eerst zelf over zijn komende afscheid spreekt, meent dat met name goe de raadsleden zeker na drie zit tingsperioden de gelegenheid moeten krijgen nog eens wethou der te worden. Fractievoorzitter Jan Hielema heeft zo’n periode er in 1994 opzitten. Overigens is het nog maar de vraag of Jan Hielema kandidaat- wethouder zal zijn in 1994. De oud-woningstoffeerder en ex-zie- kenfondsmedewerker nam onlangs wegens gezondheidsredenen af scheid als voorzitter van de Stich ting Gehandicapten Platform Waddinxveen. In het vraaggesprek voor de RTW-radio gaf Paul van Schie aan dat het nimmer zijn bedoeling is geweest op 20 jaar als wethou der actief te zijn. ”Ik heb ook wel eens geprobeerd na acht jaar een andere functie in de politiek te De Waddinxveense snelwandelaar Harold van Beek, deelnemer aan de Olympische Zomerspe len in Barcelona, met Seiko-horloge in de juwelierszaak van mevrouw Coby Spruytenburg-Cuve- lier aan het Koningin Wilhelminaplein. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - CDA-wethouder Paul van Schie (59) heeft er vrijdagavond voor de RTW-radio subtiel op gezinspeeld dat hij het liefst opgevolgd wordt door CDA-fractievoorzitter Jan De CDA-wethouder denkt, gezien de gemiddelde leeftijd waarop de mensen op dit moment vertrek ken, dat 1994 een goed moment is dat een ander hem opvolgt. En dat moet dan naar zijn mening ie mand zijn die eens van functie binnen de politiek moet verande ren. WADDINXVEEN - Op zaterdag 29 augustus wordt het verbouwde wijkgebouw Zuid aan de St. Vic- torstraat feestelijk heropend door wethouder K.W.Th. van Soest (VVD). De heropening gaat ge paard met een feestelijk program ma. Met 110.000 gulden financiële steun van het gemeentebestuur werd in de afgelopen maanden met veel zelfwerkzaamheid het wijkgebouw met 50 vierkante me ter uitgebreid. Voordat overigens met de verbouw kon worden be gonnen had dit de nodige voeten in de aarde. Dankzij de inzet van diverse vrij willigers kon zo’n veel geld aan kosten worden bespaard. Dat was ook nodig, omdat een geldinzame lingsactie de wijk- en speeltuin vereniging Zonnig Zuid onder 300 bedrijven op een mislukking was uitgedraaid. Doordat de verbouwing meeviel bleef er voldoende geld beschik baar voor de nieuwe vloerbedek king, reparaties aan elektrische in stallaties en voor nieuwe maga zijnstellingen. Van het geld dat een 20-tal be drijven wél overmaakte is nieuwe zonwering gekocht. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02293 WADDINXVEEN - De 30-jarige Waddinxveense snelwandelaar Harold van Beek, deelnemer aan de komende Olympische Zo merspelen, krijgt het in Barcelona op zaterdagmorgen 8 augus tus om half acht het moeilijkst. De Nederlandse topfavoriet moet het dan opnemen tegen sterke Russen, Italianen en Mexi canen. ’’Meer dan 90 procent van de deelnemers is professionals. en verkoopbrief, werken vijf mensen. Van het in 1991 versche- els de tweede druk. eenvoudig software programma. Het geeft per geanalyseerde offer te zes idee»n en aandachtspunten om actie te ondernemen de sco ringskansen te vergroten. Op een laptop in de auto of ach ter een PC op het bureau ver werkt de buitendienst regelmatig de ”last-minute” adviezen die het programma in dat geval biedt. Grote en kleine, bekende en min der bekende ondernemingen maakten en maken reeds gebruik van deze nieuw ontwikkelde pro- dukten in zakelijke dienstverle ning. De grondslag voor deze produk- ten is terug te voeren op het in 1991 gepubliceerde en met groot interesse ontvangen boek ’’Offer tes, stiefkinderen in verkoopland” van Loek C.M. de Bruin. Recen telijk verscheen een tweede druk. Duizenden exemplaren vonden hun weg in honderden bedrijven. In menig bedrijf bestelde men een aantal boeken tegelijk om ver schillende medewerkers met de in het boek aangedragen ideewn aan de slag te laten gaan. Hielema (50). Immers, volgens de christen-democraat ’’lijken de tekenen er op te wijzen dat dit mijn laatste periode is”. krijgen. Daar moet je dan solliciteren”. Paul van Schie is in 1994, als er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, bijna 26 jaar gemeenteraadslid, waarvan 20 jaar wethouder. Jan Hielema is in 1994 13 jaar gemeenteraadslid in Waddinxveen. Volgens een rapport van het lan delijke CDA zouden christen-de- mocraten na 12 jaar (drie perio den) in dezelfde functie iets an ders moeten gaan doen. Ze roes ten anders in hun functie vast, krijgen dan een te grote machts positie en gaan het bekleden van hun politieke functie als een auto matisme zien. ”Ach, dat is ook een kwestie van individueel optreden. Ik heb goe de en pittige collega’s. De gehele gemeenteraad is intussen een paar keer gewisseld. Men houdt mij wel zo levendig dat ik niet het idee heb dat ik vast kan roesten. Zij zorgen voor de smeerolie en bewegen het hek nog eens extra heen en weer”, aldus Paul van Schie voor de RTW-microfoon. Volgens hem duiken dit soort be richten over beperkte zittingsperi odes van tijd tot tijd op. Binnen het CDA is nu de 12 jaar-termijn in discussie, een paar jaar geleden gaf de PvdA aan een termijn van 8 jaar voldoende te vinden. ’’Misschien is dat in zijn alge meenheid ook wel goed. Als ik het goed begrepen heb heeft oud- minister drs. Jan de Koning niet gezegd dat je na 12 jaar door de politiek wordt afgedankt, maar zou je in een andere functie moe ten komen”, zegt Paul van Schie. ”Dat geldt naar mijn mening bij voorbeeld heel sterk voor raadsle den. Die zouden, als die plek er is, na 8 of 12 jaar de gelegenheid moeten krijgen - als ze goed zijn - nog eens wethouder te zijn”. ”In mijn geval is het zo geweest dat er in de afgelopen jaren niet zo veel kandidaten hebben staan te dringen om wethouder te wor den. Ik deed dat werk nog met plezier. Als je wethouder wordt laat je in het bedrijfsleven of el- ZEVENHUIZEN/R’DAM Het Haagse gerechtshof heeft in hoger beroep tegen een 24-jarige man uit Geertruidenberg een ge vangenisstraf van 2,5 jaar geëist wegens een overval op een 76-jari- ge vrouw in Zevenhuizen. De man was al door de Rotter damse rechtbank eenzelfde straf opgelegd, maar hij ging daartegen in beroep omdat hij zijn deelname aan de roof deels ontkent. Na een mislukte poging drongen twee mannen in oktober vorig jaar de woning van de bejaarde vrouw uit Zevenhuizen binnen. Een neefje had de mannen getipt dat er geld en sieraden in de woning te vinden waren. Maar toen dat tegen viel stopten ze de vrouw in de meterkast. Volgens de reeds eerder met poli tie en justitie in aanraking geko- mende verdachte was hij een paar dagen eerder alleen betrokken ge weest bij de mislukte overval. La ter zou hij zijn auto hebben uitge leend aan een andere vriend, die op eigen houtje de roofoverval zou hebben uitgevoerd. Het ge rechtshof bracht dat verschil niet aan. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat 75.000 gul den beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van het project dagop vang en dagverzorging in Huize Souburgh aan de Prins Bernhard- laan. Het geld wordt op voorstel van het college van B. en gehaald uit het fonds ouderenzorg dagopvang. MOERKAPELLE - De kandi- daat-predikant van de Gerefor meerde Gemeente W. Visscher uit Moerkapelle heeft het op hem uitgebrachte beroep uit Amers foort aangenomen. Hij bedankte daarmee voor een 50-tal andere beroepen die Gere formeerde Gemeenten in ons land op hem hadden uitgebracht, sinds hij zich beroepbaar stelde. Ter gelegenheid hiervan speelt Seiko verder in op de Olympische beweging door het op de markt brengen van een speciaal gelimi teerde serie Sporttech horloges: de Seiko Olympische Collectie. Met het uitgereikte horloge uit de Seiko Olympische Collectie wil Seiko Nederland BV en juwelier Spruytenburg Harold van Beek een hart onder de riem steken. Harold van Beek stapte eind 1990 succesvoi over van de 20 naar de 50 kilometer snelwandelen. In april van dit jaar wandelde hij tij dens een zware en warme inter land in Hongarije naar een knap pe 5e plaats: 3.48.21 (39 seconden onder de Olympische limiet). De Waddinxvener begon op zijn 15e in Nieuw-Zeeland, waar hij toen woonde, met hardlopen. Dat werd uiteindelijk snelwandelen, een in dat werelddeel prominente atletieksport. Harold van Beek blonk daar in uit, maar zou toch in 1982 tien seconden te kort ko men om mee te kunnen doen aan de de Commonwealthgames. Uit een gevoel van teleurstelling ging hij de triathlon beoefenen. Maar terug in Nederland begon hij in 1985 weer met het snelwan delen. Bij de Nederlandse kampi oenschappen in dat jaar werd hij gelijk tweede. Zijn prestaties werden steeds be ter en ook internationaal snelwan- delt Harold van Beek als de beste. Sinds hij overstapte naar de 50 ki lometer - een grote uitputtings slag - is hij Nederlands topfavo riet in Barcelona. Ik ken slechts twee jongens, die net als ik, een gewone baan heb- getraind om met 11.000 andere atleten uit 140 verschillende lan den van 25 juli tot en met 9 au gustus voor het oog van de wereld het beste uit zichzelf te halen. Vooruitlopend op de Olympische Spelen kreeg Barcelonaganger Harold van Beek in de winkel van juwelier Spruytenburg aan het Koningin Wilhelminaplein het Seiko Olympisch horloge, voor zien van een inscriptie, uitgereikt. Volgens Seiko Nederland BV in Rotterdam en Official Seiko Dea ler Spruytenburg zijn sportieve prestaties en tijdmeting onverbre kelijk met elkaar verbonden. De verschillen in de onderlinge pres taties worden steeds geringer, zo dat het begrip tijdmeting steeds belangrijker wordt. Daarom is het niet verwondelijk dat het Internationaal Olympisch Comité wederom een beroep op Seiko heeft gedaan om de tijdre gistratie te verzorgen in Barcelo- hebben maanden, zo niet jaren, na. Het is een semi-geautomatiseerd tekstprogramma dat briefschrij vers helpt verkoopactiever en meer marktgeori»nteerd te schrij ven. Zeker in vergelijking tot de voorheen verstuurde, veelal saaie en produktgerichte zakenbrieven vol met clichés. Aan het voor de klant op maat ge maakte raamwerksysteem gaat een uitvoerige offerteanalyse 'vooraf. De opdrachtgever ziet in een onverbloemd rapport alle as pecten van zijn huidige offerte- brieven en het offertetraject be commentarieerd. Voor bedrijven waar men binnen vijf minuten een scoringskans-ana- lyse van een uit te brengen offerte wenst te maken, ontwikkelden de innovatieve Waddinxveners een WADDINXVEEN - Bij een noodlottig bedrijfsongeval op zijn werk in Amsterdam is vorige week woensdag de 57-jarige Wad dinxvener W.Ph. Verwey van het Noordeinde om het leven geko men. Hij is maandagmiddag na een uitvaartplechtigheid gecre meerd in crematorium Scholle vaar in Capelle aan den IJssel. De heer Verwey was in dienst van de Hollandsche Beton- en Water bouw BV (HBW) in Gouda, welk bedrijf hem als een goed collega en een goede vriend roemde van wege zijn grote inzet en vakman schap. Het ongeval vond plaats op het terrein van de in aanbouw zijnde afvalverbrandingsinstallatie aan de Nieuwe Hemweg in Amster dam. Tijdens het werken aan een heistelling werd hij geraakt door een vliegwiel en raakte hij in de tandwielen beklemd. WADDINXVEEN - Bij de Waddinxveense vakantiegan gers is Griekenland veruit fa voriet. ”Dat zeer aantrekkelijke va kantieland - nog niet zo erg duur met zon, strand, zee, sfeer en gezelligheid - staat onbetwist op de eerste plaats”, heeft Irene de Groot van Van Ginkel Vakanties in het win kelcentrum ”de Passage” vrij dagavond voor de RTW-radio gezegd. ”Na Griekenland hebben de vakantievierende Waddinxve ners veel belangstelling voor Turkije, Amerika en het Verre Oosten”, ervaart ze namens Van Ginkel Reizen, waar al weer voorreserveringen binnen komen voor de komende win tersportvakantie. 1^73 WADDINXVEEN - Het succes van zijn boek ’’Offertes, stief kinderen in verkoopland” is voor de Waddinxvener Loek C.M. de Bruin de basis van zijn bedrijfje OSKA&R aan de Staring- laan 21-26. Bij zijn bedrijf, gespecialiseerd in de goede zaken- 'erkoopbnet, werken vij nen boek, verscheen inmiddi De belangstelling voor nieuw ont wikkelde produkten in de zakelij ke dienstverlening rondom schrif telijke communicatie neemt sterk toe, weet Loek C.M. de Bruin. In veel bedrijven blijkt men zich bijvoorbeeld bezig te houden met de actuele vraag hoe de offerte- procedures te verbeteren en de scoringskansen op uit te brengen voorstellen te vergroten. Kwali teitsverbetering op dit gebied hangt nauw samen met de gestel de eisen aan het felbegeeerde kwaliteitscertificaat. OSKA&R BV ontwikkelde in een aantal jaren een zestal produkten op het gebied van offertesystema- tiek die het sinds kort gericht op de markt aanbiedt. Het nieuwste produkt van de onderneming is een zogenoemd offerte raamwerk systeem. I X* w*' I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1