Krijgt Waddinxveen er 6 rijksmonumenten bij? i! JAN KOK. SPECIALIST IN GEBRUIKTE BESTELWAGENS MET OPEN LAADBAK. Systematische ontgronding SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN 1 Lunchpauze is geen verplichte sluiting Inventarisatie biedt keus uit 60-tal panden Reddings Brigade bewaakt Peter Zwaan exposeert Harold van Beek succes gewenst Zwendelaars veroordeeld Steun voor plannen theatertje Baas scoort het project Moordrecht Nieuwsblad Onafhankelijk Profiteer nüü! Bremmer 4" ZOMER OPRUIMING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE S. ATTEMA ^Bremmer 2 WS’ HARWA n o S: Doel 3 z o 5 (3 8 3 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... s S’ X- Q. o i 8 SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Na een heerlijke vakantie staat maandag 3 augustus a.s. Uw keurslager met zijn team weer geheel tot uw beschikking. KEURSLAGERIJ KOOT VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon 01828-16119 J la h Project duur Ooit van plan om een gebruikte bestelwagen met open laadbak aan te schaffen? Kom dan nu naar Jan Kok in Boskoop. Die heeft ze in alle maten. Alle soorten. Alle merken. Degelijk. Betrouwbaar. Met prima garantie. En met de beste service die er bestaat; Jan Kok-service! Koopavond Ontheffingen Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven SEAT TOLEDO v.a. 29.995,-. Test ’m! i Volgens het MIP streeft men met deze inventarisatie de volgende doelen na: OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN o z: O x Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 werd 1870. o o Q. f o Q O c ■g Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel01727-12110, Fax 01727-18161 a 3* ET ■O UI •O 3 <0 3 ■o (£2 O W 5° Ui ■O 3 3 9 K 2 S 3 Woensdag 29 juli 1992 48e Jaargang No. 02295 eekblad voor addinxveen Winkels mogen, enkele uitzonde ringen daargelaten, voor het pu bliek geopend zijn gedurende maximaal 52 uren per week. De winkelier kan zelf bepalen hoe hij deze uren wil verdelen binnen de tijden die de Winkelsluitings wet 1976 hem toestaat zijn winkel geopend te hebben. Het merendeel van de winkels in Waddinxveen heeft een openings- tijdstip dat ligt tussen 8.00 en 9.00 uur. Voor de lunchpauze geldt geen verplicht sluitingsuur, Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 A WADDINXVEEN - Nieuwe inwoners in Waddinxveen moeten er vaak aan wennen, maar veel winkeliers zijn tussen de middag gesloten om rustig te kunnen eten. Groensvoorde 6 - Waddinxveen tel. 01828 - 12937 ff DeKeurslagervt 1U11 ((Verstandvan ,llh fax lektervlees o s 4 ET E. Z-o Sinds de opkomst van de monu mentenzorg aan het einde van de 19e eeuw is de belangstelling voor de bouwkunst van vóór 1850 groot, terwijl deze voor de jonge re bouwkunst en stedebouw nog lange tijd beperkt bleef. Het MIP is landelijk een planma tige aanpak van het voor bescher ming in aanmerking komend bouwbestand voor de periode 1950 tot 1940. In Zuid-Holland is echter gekozen voor de jaren 1800-1945. De periode 1800-1850 is toege voegd omdat over de eerste vijftig jaar van de 19e eeuw weinig be kend is. Tot het verleggen van de grens van 1940 naar 1945 is be sloten, omdat de wijze van bouw in de oorlogsjaren meer aansluit bij de jaren daaraan voorafgaand dan bij de daarop volgende perio de. Eerder geschiedde de ontwatering met windkracht; in 1940 waren ook deze polders overgeschakeld op elektrische- of dieselbemaling (Polder Bloemendaal vanaf 1946 electrisch bemalen; daarvoor met een dieselmotor). De Ringvaart van de Zuidplaspol- der vormt een feitelijke grens van het Hoogheemraadschap van Schieland dat onder meer uitwa tert op de Hollandsche IJssel. Een bijzondere positie neemt de ’Oostpolder in Schieland’ in: deze polder tussen de Ringvaart en de Gouwe valt - zoals de naam al zegt - onder Schieland maar wa tert af op de Gouwe, net als de ander polders binnen Waddinx veen behalve de Zuidplaspolder. Dit pand aan de Kerkweg-West 46 wordt omschreven als een voor de bouwtijd karakteristieke en gave dorpswoning van rode baksteen in kruisverband uit 1905 - 1910 (oudste deel). (Foto: Bert Woudenberg). gingen; -het MIP kan dienen ten behoeve van selectie- en registratie-activi- teiten van de drie bestuurslagen ten aanzien van objecten, ensem bles, structuren en gezichten. De totale projectduur zal 8 jaar zijn, van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1998. Binnen deze periode moeten alle objecten en gezichten door het Rijk zijn geselecteerd, beschreven en be schermd. Per provincie is de duur afhanke lijk van de einddatum van de op levering van het MIP, het aantal geïnventariseerde objecten/gebieden, de om vang van de personele inzet, het aantal gemeenten, het beschikbare bud get en de beschikbare personele capaciteit van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. WADDINXVEEN - De gemeen telijke commissie voor kunst en cultuur vindt het positief dat er particuliere plannen bestaan om van de leegkomende gymnastiek zaal bij het Koningin Wilhelmina- plein een mini-theater te maken. Een initiatiefgroep werkt de plan nen verder uit. De commissiele den, die worden voorgezeten door wethouder Karei van Soest (VVD), beoordelen de voorgeleg de ideeën positief. Ze zijn het er over eens dat het initiatief van de gezamenlijke to neelverenigingen om te komen tot een klein theater in Waddinxveen gesteund dient te worden. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Van zaterdag 18 juli tot en met donderdag 30 juli exposeert de ex-Waddinxvener Peter Zwaan met vijf andere jonge kunstenaars in Pulchri Studio aan het Lange Voorhout 15 te Den Haag. Op uitnodiging van de Haagse kun stenaarsvereniging Pulchri debu teert een aantal afgestudeerden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag op deze tentoonstelling met schil derijen en grafisch werk. Na een jaar studie aan de Vrije Academie te Den Haag, vervolg de de oud-Waddinxvener Peter Zwaan, oud-leerling van de Sa menwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniep- weg, zijn opleiding aan de ge noemde Koninklijke Academie, waaraan hij vorige maand afstu deerde. De expositie is geopend van dins dag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondags van 13.00-17.00 uur. Winkelsluiting tussen de middag taal van 80 uren (te weten: van maandag tot en met vrijdag 5x13 65 uren, op zaterdag 12 uren en op de koopavond 3 uren). Het college van Burgemeester en Wethouders is echter in verschil lende gevallen bevoegd vrijstel ling (voor bijvoorbeeld alle win kels in een bepaalde branche of gelegen in een bepaald gedeelte van de gemeente) of ontheffing (voor individuele winkels) van be palingen uit de Winkelsluitings wet 1976 te verlenen. Burgemeester en Wethouders kunnen bijvoorbeeld ontheffing verlenen voor onder andere het uitstallen van goederen, indien dit hoofdzakelijk ten doel heeft die goederen te laten bezichtigen óf voor het ter verkoop aanbieden van bepaalde goederen. Zo is er de mogelijkheid om ont heffing te verlenen voor enerzijds het hoofdzakelijk ter bezichtiging uitstallen van onder andere die ren, planten of munten en ander zijds het ter verkoop uitstallen van bijvoorbeeld antieke of oude kunstvoorwerpen, gebruikte auto’s en caravans. De gemeenteraad heeft in een verordening voor veertien door hem aangewezen dagen per jaar vrijstelling verleend van verboden in de Winkelsluitingswet. Voor een ontheffing/vrijstelling van bepalingen uit de Winkelslui tingswet 1976, is men een bedrag aan leges verschuldigd. Leges zijn tegemoetkomingen in de kosten van door de gemeente verrichte werkzaamheden. De leges voor de vrijstelling of ontheffing bedragen ƒ15,-, deze tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. - het verkrijgen van een landelijk overzicht van de jongere bouw kunst en stedebouw uit de periode midden 19e eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog; - het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads en dorpsgezichten en monumen ten van geschiedenis en kunst uit de zoëven genoemde periode; - het materiaal kan als uitgangs punt dienen voor uitwerking in publikaties en voor wetenschappe lijk onderzoek op architectuurhis torisch, bouwhistorisch, stede- bouwkundig, historisch-geogra- fisch en/of industrieel-archeolo- gisch terrein; - de inventarisatie kan dienen als bouwsteen voor te ontwikkelen beleid van het Rijk, de provincies en de gemeenten ten aanzien van de Ruimntelijke Ordening, stads ontwikkeling en monumenten zorg, en als basis voor planologi sche en stedebouwkundige afwe- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders uit Waddinxveen is van plan zeer zorgvuldig om te sprin gen met de meer dan 60 panden die staan beschreven in het pas- verschenen boekwerk ’’Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 en 1945”. Het zou wel eens kunnen - op ba sis van landelijke gegevens - dat het aantal rijksmonumenten in Waddinxveen (thans twee met de hervormde Brugkerk en de Re monstrantse Kerk) wordt uitge breid naar 6 nieuwe rijksmonu menten. In het voorjaar van 1987 is lande lijk het Monumenten Inventarisa tie Project (MIP) van start ge gaan. Voorbereid en gecoördi neerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hebben de pro vincies en de vier grote steden sindsdien de jongere bouwkunst en stedebouw uit de periode 1850-1940 in samenwerking met de gemeenten op systematische wijze geïnventariseerd. Ook in Waddinxveen is een inven tarisatie uitgevoerd en gepubli ceerd in de uitgave ’’Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 en 1945”. Begin 1993 zal dit omvangrijke project in de laatste provincies zijn afgerond en zullen naar ver wachting 165.000 gebouwen en 650 waardevolle gebieden zijn geïnventariseerd. Eén van de doeleinden van het MIP is, om als basis te dienen voor de selectie en bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten op basis van de Monumentenwet 1988. •Drapeneen. gordijnen en vitrages in een |i' veelvoud van I kleuren en dessins •Horizontale jT jalouzieen. vertikalé^^ lamellen, wij hebben voor elk yffL raam een omlijsting op maat k/ »Wij bieden U een I uitgebreide kollektie I I vloerbedekking F VAN DER LINDE B. INTERIEURVERZORGING Boskoop />l<k?3 to! GHZ?/ I2M4 W<x k j'Dxveen .vxijsshaat 3fi Ie ^>1828 123/3 WADDINXVEEN - Dinsdag 21 juli werd Harold van Beek, snel- wandelaar, door burgemeester C.M. van der Linden in het ge meentehuis ontvangen, om hem succes toe te wensen tijdens zijn deelname aan de Olympische Zo merspelen in Barcelona. Harold van Beek is de enige Wad- dinxveense deelnemer aan deze Olympische Spelen die op 25 juli zijn begonnen en op 226 Neder landse deelnemers is hij één van de twee uit de Goudse regio. Harold van Beek zal deelnemen aan het 50 km snelwandelen. veel winkeliers in Waddinxveen zijn echter tussen 12.30 en 13.30 uur gesloten. Voorts zijn er veel zaken die een halve dag gesloten zijn. Dit geldt met name voor de maandagoch tend en woensdagmiddag. Zo zijn de winkels in de Passage, de Zuidplas en de Dorpstraat in de regel op maandagmorgen dicht. Aan de Luifelbaan, lep- laan, Groensvoorde en het Konin gin Wilhelminaplein zijn de win kels daarentegen op woensdag middag gesloten. Op zaterdag zijn de meeste win kels tot 17.00 uur geopend. In de voedingssectof sluiten de winke liers (met name slagers) een uur vroeger. In Waddinxveen is als koopavond de donderdag aangewezen. De meeste winkels sluiten op deze avond om 21.00 uur. De banken zijn op deze avond doorgaans tot 20.00 uur geopend. De uren waarop de zaak gesloten moet zijn staan aangegeven op de verplichte aankondigingskaart die bij iedere winkelingang aange bracht dient te zijn. De aankondi gingskaart bestaat uit twee blad zijden. Beide bladen van de aankondi gingskaart dienen nauwkeurig en volledig te worden ingevuld en bij de sectie Burgerzaken, afdeling Algemene Zaken van het gemeen tehuis te worden ingeleverd. Voor het waarmerken van een aankondigingskaart is men een be drag aan leges verschuldigd. Le ges zijn tegemoetkomingen in de kosten van door de gemeente ver richte werkzaamheden. De leges voor het waarmerken van de aankondigingskaart bedra gen ƒ7,50 per aanvraag, deze ta rieven kunnen jaarlijks worden aangepast. De gemeente streeft er naar de detailhandel optimaal gebruik te laten maken van de vrijstellingen en ontheffingen die de Winkel sluitingswet 1976 biedt. In het algemeen kan een winkel slechts 52 uren open zijn. Daar voor kan men kiezen uit een to- van de Zuidplaspolder. De Voorofsche Polder drooggemaakt omstreeks De Polder De Putte en de Achter- ofse Polder werden sedert 1870 respectievelijk 1882 met stoom kracht bemalen, de Polder Bloe mendaal sinds 1865 gedeeltelijk - en 10 jaar later geheel - en de Oostpolder in Schieland vanaf 1904. DEN HAAG/BOSKOOP - Twee mannen uit Rotterdam en één uit Sliedrecht zijn door de Haagse rechtbank veroordeeld tot vier en achttien maanden gevangenisstraf wegens zwendel met gestolen cre ditcards. Tegen het drietal, dat maart dit jaar in Boskoop werd aangehou den, was ruim twee weken terug respectievelijk zes maanden en twee jaar jcel geeist. De man die een hogere straf kreeg opgelegd, heeft volgens de rechtbank ook onder valse naam bankrekeningen geopend om daarmee ongedekte cheques te verzilveren. In Boskoop hadden de mannen met één van de cards een paar schoenen en een pak afgerekend. Toen bleek dat het betaalmiddel gestolen was, werden de mannen even later hij hun auto aangehou den. Het trio heeft zelf overigens altijd ontkend geweten te hebben dat de cards gestolen waren. WADDINXVEEN - Na vorig jaar een succesvolle vakantie en strandbewaking aan het Texelse strand gaan er weer 7 leden van de Waddinxveense Reddings Bri gade naar het eiland toe om daar opnieuw de kust te bewaken. Evenals vorig jaar gaan er dit jaar 2 leden van de Reddings Brigade Waddinxveen de Domburgse kunst bewaken. Dit alles gaat op vrijwillige basis maar op een seri euze manier. Het voornaamste werk is dat de baders in de gaten worden gehou den en er bij nood hulp wordt ge boden. Dit bestaat uit het toepas sen van EHBO bij kleine verwon dingen tot het redden van surfers op zee en het terugvinden van zoekgeraakte kinderen. De werk tijden lopen van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 18.30 uur. U kunt nu dus met een gerust hart naar Zeeland of Texel want ook daar bevindt zich de Wad dinxveense Reddings Brigade. Wij odviSteren U graog ten liggen thans op zo’n 19 meter -NAP, de Voorofsche Polder en de Polder De Putte, die slechts gedeeltelijk werden verveend in de vorige eeuw, op ongeveer 2,5 meter -NAP en de kleipolders op 4,7 meter -NAP tot ruim 5,5 me ter -NAP. De afwatering geschiedt bij ge volg geheel kunstmatig en wel door de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland. In het westen van de gemeente was door vervening in de loop der eeuwen de ’’Zuidplas” ontstaan. De Zuidplas werd in de jaren 1835-1839 drooggemalen met be hulp van 30 molens en twee stoomgemalen (buiten de gemeen te Waddinxveen); vanaf 1870 werden de molens opgeruimd en werd de polder voortaan bemalen door middel van vier stoomgema len - later met motor - of electri- sche gemalen (rond 1934) - waar van slechts één onder Waddinx veen (gesloopt 1970). Van de voormalige tussenboezem waarop de molens hun water uit sloegen, is thans nog een relict tussen de spoorwegen naar Al- phen a/d Rijn en de Ringvaart De verwachting is dat landelijk gezien gemiddeld 10% van de thans geïnventariseerde panden binnen nu en 6 jaar een be schermd rijksmonument zal zijn waarvoor via het rijk restauratie- subsidie kan worden aangevraagd. Afgaande op dit percentage, bete kent dit dat er in Waddinxveen naast de reeds bekende rijksmo numenten, 6 nieuwe rijksmonu menten bij zullen komen. In de uitgave ’’Jongere bouw kunst en stedebouw 1800-1945”, staan 63 Waddinxveense objecten beschreven Met de panden die thans in de in ventarisatie zijn opgenomen van wege hun historische waarde, zal zeer zorgvuldig worden omgegaan om, waar mogelijk, in een moder ne gemeente met nieuwe woonwij ken, ook het boeiende verleden in de vorm van historische panden die kenmerkend zijn voor Wad dinxveen een plaats te laten be houden. Uit dit oogpunt hebben B. en W. besloten deze inventarisatie te ge bruiken als een uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid op het ge- bied van ruimtelijke ordening. WADDINXVEEN - Voorheen bestond de bodem van Waddinx veen in hoofdzaak uit een holo- ceen veenpakket. In het noordoos ten bestaat de grond nog geheel uit eutrofe bosvenen; ten westen daarvan ligt een overgangszone met humeuze klei maar nog ver der westelijk is het (oligotrofe) veen afgegraven en weggebag gerd. Hier kwam na de droogmaking van de ontstane waterplas kalk- houdende zware klei en (verder naar het zuidwesten) lichtere klei aan de oppervlakte. In het zuidoosten van Waddinx veen ten slotte bestaat de bodem uit bosveen met een kleiige bo vengrond wegens de nabijheid van de Gouwe en vooral de Holland sche IJssel, die regelmatig voor overstromingen zorgden. Het gehele gemeentegebied ligt beneden zeeniveau als gevolg van klink door de ontwatering en - waar turfwinning heeft plaatsge vonden - door de systematische ontgronding: het reliëf draagt hiervan alle sporen. De veenpolders in het noordoos- WADDINXVEEN/ MOOR DRECHT - De Waddinxveense Baas Bedrijven aan de Wilhelmi- nakade hebben veel aandacht ge kregen naar aanleiding van hun bijzondere samenwerking met de Bouwcombinatie Moordrecht voor wat betreft het Moordrechtse Ui- terwaard-project. Dit woonproject ’’Paradijssel”, dat op de plek van de voormalige Koninklijke Verenigde Tapijtfa- brieken (KVT) langs de Holland sche IJssel wordt gerealiseerd, omdat in drie jaar tijd (1992, 1993 en 1994) de bouw van een 70-tal woningen. Volgens plan worden er elk jaar 25 woningen gebouwd. In 1992 zijn dat 12 twee-onder-één-kap woningen, 2 vrije sector-woningen en 11 appartementen. De eerste paal werd symobolisch in mei ge slagen door de toenmalige wet houder G. Tober-Doorn. De grond, waarop de markante watertoren blijft staan en ook Van Besouw Tapijt in twee panden (bedrijfsruimte en kantoor) actief blijft, is in handen van de Bouw combinatie Moordrecht, dat is ge vormd door Bouwbedrijf Baas (Gouderak en Moordrecht) en Bouwbedrijf Groen en Bregman (Benthuizen). Het bouwbedrijf Baas heeft overigens geen binding met de Waddinxveense Baas Be drijven. In een heel bijzondere samenwer king kreeg Baas Bedrijven (een bundeling van 12 gespecialiseerde bedrijven) de opdracht de gehele infrastructuur (sloop, gas, water, elektra, riolering, bestrating, groenvoorzieningen, straatverlich ting, straatmeubilair) op het Moordrechtse bouwterrein te ver zorgen. Die aanpak biedt kwaliteit en snelheid. Het één miljoen gulden kostende bouwrijpmaken is in volle gang. Langs de Hollandsche IJssel heeft Schoonderwoert Hei- en Water werken, een werkmaatschappij van de Baas Bedrijven, een dam- wand geslagen vanwege de hoog teverschillen en de ligging van het terrein. Autobedrijf H.J.van Marrewijk ■oorkade 26-27. Boskoop 01727-13000. GEDREVEN DOOR AMBITIE dealer voor Boskoop - Waddinxveen - Hazerswoude i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1