Boottocht drie ouderenbonden «Tin SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN Koningin rijdt door Waddinxveen GELDKIOSK IN ZUIDPLAS GROENSVOORDE Jaarlijks onderzoek Consumentenbond Mulder NV in Boskoop 70 jaar Aardewerk van Gees van Vliet PTT Post sluit agentschap In koninklijke bus Goudse Muziekprijs Initiatief van de Rabobank Concert Vox in teken van reis naar Canada ’’Reeuwijk en Omstreken” Zomerschaak gaat door I Nieuwsblad Onafhankelijk S VOOR ALLE DUIDELIJKHEID HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Leger des Heils kwam bijeen WS’ HARWA OPRUIMING PIANO’S Onbekenden stelen trainingspakken AHUW WHWR' vanaf fl. 45,-' per dag Vleeswond bij jongetje (3) Cafetaria VORK 219.- p.m. ink.leggen Brommer TBremmer r ONDERLINGE BRANDVERZEKERING 1 En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon 01828-16119 Showroommodellen Profiteer snel!!! Tévens unieke keyboard aanbiedingen... 010 - 422 24 29 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven RIJOPLEIDING op VIDEO SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen KBK OPLEIDINGEN de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Goedkoopst Winkelcentrum Waddinxveen '5 O 5 (7) O - WADDINXVEEN - vraagt: full-time/part-time medewerk(st)er Inf.: dhr. R. Boere s 01828-10372 A NIEUW!! OVO MOTORRIJLES KAMERBREED BENT U BIJ ONS HET BESTE THUIS Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 5 augustus 1992 48e Jaargang No. 02296 Waddinxveen blijft een dure gemeente Vorige week woensdagmiddag is de ijssalon ’’Merino” aan de Nesse 2 van Cees en Marion /an’ zuil. Deze nieuwe activiteiten van de grootste bank ter plaatse kunnen Volop keus - Volop voordeel!! Zeilstra officieus geopend. De officiële opening volgt later. (Foto: Intercolor De Rooy). Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN WADDINXVEEN Zondag middag 26 juli was er in Wad dinxveen weer een samenkomst van het Leger des Heils uit Gou da die werd gehouden in de Im- manuëlkerk aan de Prinses Bea- trixlaan. Natuurlijk waren ook deze keer de kinderen weer van harte wel kom, want tijdens de bijbeltoe- spraak voor de volwassenen was er voor de kinderen een aparte ver telling. De samenkomst stond onder lei ding van envoy H. Horree en br. en zr. Verborg. idem: 010-422 00 34 Postbus 33164 3005 EO Rotterdam op de vestiging ;-Oost. Dit post- WADDINXVEEN - Met aarde werk van de Waddinxveense kun stenares Gees van Vliet heeft bloembinderij De Rozenbottel aan de Nesse twee prachtige eta lages ingericht. Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Onbekenden hebben uit de sportzaak van Mas sa Sport aan d e Nesse diverse trainingspakken gestolen. Ze ver schaften zich toegang tot het pand door een glazen deur in te slaan, zo heeft de Waddinxveense rijkspolitie meegedeeld. GOUDA Op vrijdag 2 oktober zal de finale van ’De Goudse Mu ziekprijs’ van de Stichting Brain Storm plaatsvinden. Dit betreft een competitie voor bands uit de regio Gouda die zich willen me ten met anderen. De winnaar gaat met 500,- naar huis. Voorafgaande aan de finale zullen 3 voorrondes plaatsvinden op 21 augustus, 4 september en 18 sep tember. Bands die zich nog willen inschrijven, kunnen telefonisch of schriftelijk een inschrijvingsfor mulier en reglement aanvragen. De sluitingsdatum is 1 augustus. Stichting Brain Storm Postbus 695, 2800 AR Gouda, tel. 01820-83852 De tocht zal worden gemaakt met de luxe salonboot „Avifauna III” van Rederij Avifauna te Alphen a/d Rijn. Om 9.30 uur vertrekt het schip van de kade aan de Nes se waar de deelnemers vanaf 9.00 uur kunnen inschepen. Vanaf de Nesse gaat de tocht eerst onder de hefbrug richting Gouda. Ter hoogte van het Gou- we-Aquaduct wordt rechtsomkeer gemaakt en wordt gevaren in de richting Boskoop. De deelnemers kunnen zo eens hun gouwedorp vanaf de rivier en de hefbrug van onderen bezien. Vervolgens gaat de reis via Al phen a/d Rijn naar het Braasse- mermeer en de Kagerplassen. Ui teraard wordt er uitleg gegeven over wat er onderweg te zien is. Terugkomst in Waddinxveen ca. 17.00 uur. Aan boord wordt 2 maal koffie en 1 maal gebak geserveerd en tus sen de middag wordt een luxe broodmaaltijd met soep gebruikt. De ijssalon is overigens nog niet helemaal compleet. De naam moet nog op de voorgevel worden bevestigd, er komen nog wat ta feltjes en stoelen, zodat er ook koffie kan worden gedronken en er zijn nog wat kleinere werk zaamheden te doen. Maar de ijssalon draait nu volop. Het zelfgemaakte ijs is in zo’n 20 smaken verkrijgbaar. Aan de offi ciële opening later wordt gewerkt, maar de zomer is te mooi om de Waddinxveners daarop te laten wachten, zo dachten Cees en Ma rion Zeilstra. Cees en Marion Zeilstra hebben inmiddels hun sporen in de ijs- branche al volop verdiend. Ze na men zes jaar geleden de zaak over van Jaap van der Loo, beheerden drie jaar lang de toko in het bui tenzwembad ”de Sniep” en waren met hun drie ijscokarretjes de laatste jaren een bekende ver- excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 BOSKOOP - De fabriek voor rol lend materieel Mulder NV in Boskoop bestaat 70 jaar en bij dit bedrijf is directeur K. Kranen burg 40 jaar in dienst. Beide jubilea worden gevierd tij dens een receptie in de Boskoopse Beurshal Florida (A.P. van Nes laan) op vrijdagmiddag 4 septem ber van half vier tot zes uur. Volgens de raad van commissaris sen, waarvan L.G.M. van Mook president-commissaris is en A.L. van Mook secretaris, heeft Mul der Boskoop zich zeven decennia lang zich kunnen spiegelen in voor- en tegenspoed. Zij laten weten dat hun jubileren de directeur er de voorkeur aan geeft zelf een bestemming te ge ven voor eventuele cadeaus. WADDINXVEEN - Zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven heeft PTT Post de gebruikers van het postagentschap in winkelcen trum Zuidplas meegedeeld dat dit agentschap vanaf 1 augustus is gesloten. Het postagentschap was ondergebracht in drogisterij-par- fumerie Zuidplas. Omdat er volgens de gebruiker L.J. van der Werf van dit winkel pand aan de Zuidplaslaan meer (financile) nadelen dan voordelen aan het dienstverlenende karakter van dit agentschap waren verbon den kondigde hij dit voorjaar in een persoonlijke brief al aan de relatie met de PTT te zullen beïndigen. Ook was hij bang voor roofovervallen. De bewoners van de Zuidplas zijn voor hun PTT-zaken weer volle dig aangewezen o] aan de Kerkweg-C kantoor, dat nu alleen nog be schikt over een nevenvestiging in het winkelcentrum Luifelbaan, is alle werkdagen geopend (8.30- 18.00 uur), evenals op de donder dagse koopavonden (18.30-20.00 uur) en op zaterdag (9.00-12.00 uur). WADDINXVEEN - De Her vormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen, die volgende maand een tiendaag se concertreis gaat maken naar Canada (Toronto) en Noord-Ame- rika (Michigan), geeft vrijdag avond 11 september een ’’af scheidsconcert’’ in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde. Dit concert, waaraan ook zal wor den deelgenomen door het Jeugd koor van Vox Jubilans, zal geheel in het teken staan van de naderen de reis (dinsdag 15 - zaterdag 26 september). Het Waddinxveense publiek krijgt hiervan een voor proefje te horen, inclusief het Ca nadese en het Amerikaanse volks lied. Aan de spectaculaire trip nemen ruim 140 koorleden en hun le- vsnspartners deel. Voor het ma ken van deze unieke buitenlandse concertreis werden al in maart 1989 de eerste contacten gelegd. Bij de organisatie overzee zijn verenigingen van Nederlandse emigranten betrokken. door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN/DEN HAAG - Uit het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond naar de gemeentelijke lastendruk is Waddinxveen weer naar voren gekomen als een dure gemeente om er te wonen en er te leven. Omgerekend per inwoner is men in het Gouwedorp 339 gulden kwijt aan de belangrijkste ge meentelijke belastingen. De gemeente behoort met dit tarief tot de kopgroep van een dertigtal dure gemeenten De Consumentenbond bekeek ge woontegetrouw de gemeentelijke tarieven van 187 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Wad dinxveen - waar al jaren sprake is van een bovengemiddelde hoge lastendruk - hoort daar met ruim. 25.000 inwoners ook bij. Volgens de onderzoekers van de Consumentenbond betalen de Waddinxveners in een standaard woning gemiddeld 339 gulden per persoon aan onroerend goedbelas- ting (OGB), rioolrechten en reini gingsrechten. Zoals gebruikelijk zijn ook de Waddinxveense gegevens, zoals die door de Consumentenbond in zijn maandblad zijn gepubliceerd, weer met argusogen bekeken in het gemeentehuis. Met de Consumentenbond bestaat aan het Raadhuisplein namelijk al jaren een haat-liefde verhouding, omdat volgens het college van B. en W. en de gemeenteraad - die eerder een felle briefwisseling aan deze affaire wijdden - de belas tingtarieven én de geboden voor zieningen ten onrechte niet met elkaar in verband worden ge bracht. Bovendien is er niet altijd sprake van gelijke omstandigheden. Zo wordt in Waddinxveen de onroe rend goedbelasting geheven op basis van de grondslag oppervlak te (elders is de economische waar de veelal de grondslag), verschil len de aansluitingspercentages op de gemeentelijke riolering en is ook de deelname aan de gemeen- tereiniging niet overal gelijk. 1 Middenstand ^Basiskennis boekhouden Computerboekhouden H x PD. boekhouden MBA SPD Nima-A/B Wij geven onze cursussen o.a. m de volgenpe plaatsen: Berkel Hoogvliet Ommoord - Pijnacker Schieöroek - Waddinxveen schijning in het Waddinxveense straatbeeld. Hun ijscohandel bestaat in okto ber van dit jaar twee jaar. Ze voe len zich in deze sector van de de tailhandel echte pioniers. Naar een eigen stekje in het Gouwe dorp waren ze al geruime tijd op zoek toen de kans zich voordeed het door Foto De Rooy verlaten winkelpand aan de Nesse 2 te ko pen. Dat deden ze, zorgden voor de no dige vergunningen om aan de slag te kunnen gaan en smaakten een week geleden het genoegen de poorten van hun ijssalon ’’Meri no” officieus te kunnen openen. Het warme zomerse weer zorgde voor een uiterst geslaagde eerste week. zaten al een paar jaar in de pen. De geldkiosk van de Rabobank, zoals die ook is te vinden bij de ingang van de wereldtuinbouwten- toonstelling Floriade in Zoeter- meer, krijgt een plaats bij de par keerplaats voor de flats en win kels. Doe-het-zelfmaterialen Keukens Kasten Wand- en k/oertege/s Tuinhout - Sierbestrating V 01828-12596 x Woordeinde 76a ■N Waddinxveen Naast de ijssalon blijven ook de ijskarretjes van ’’Merino” in het Waddinxveense straatbeeld aan wezig. De Consumentenbond erkent dit nu - mede naar aanleiding van de protesten van Waddinxveen - rui terlijk. Naar de mening van de bond behoeft ”het wonen in een dure gemeente geen nadeel te zijn, als er maar veel geld wordt gestoken in voorzieningen als goe de wegen, sportvelden, een zwem bad, openbaar groen en welzijn”. In het algemeen hebben volgens de Consumentenbond hogere ta rieven voor riool- en reinigings rechten in 1992 een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke las ten tot gevolg. Vooral deze tarie ven hebben ertoe bijgedragen dat de gemeentelijke inkomsten dit jaar met ruim 12 procent zijn ge stegen. Gebleken is dat de burger ook steeds meer voor diverse milieu maatregelen betaalt. Vooral de prijs voor het ophalen van huis vuil is in veel gemeenten sterk stegen, gemiddeld met meer 70 procent. De belangrijkste oorzaak daarvan is het doorberekenen van de hoge- WADDINXVEEN - Een jongen van drie jaar liep vrijdagmiddag een vleeswond aan één van de ar men op toen het in een onbewaakt ogenblik in aanraking kwam met een zaagmachine. De vader had zijn kleuter even naar het bedrijf waar hij werkte aan de Noordkade meegenomen. Het jongetje startte, terwijl zijn vader even buiten was, zelf de zaagmachine en verwondde zich daarbij. De op een telefooncel lijkende overdekte gelduitgifteautomaat maakt het mogelijk ook in Wad- dinxveens grootste woonwijk 24 uur per dag ’’geld uit de muur” te halen. Reeds in november 1990 publi ceerde het Weekblad voor Wad dinxveen de plannen van de Rabo bank om in de wijk Zuidplas een geldkiosk neer te zetten. Wad dinxveen telt inmiddels in het centrum vier gelduitgifteautoma- ten: 2 van de Rabobank, 1 Giro maat van de Postbank en 1 van de ABN-AMRO-bank. De vijfde ’’geldkiosk” wordt ge zien als een belangrijk onderdeel van de eigentijdse dienstverle ning, die de Rabobank een mo derne inhoud aan het geven is. Hierin past eveneens klantvrien delijke automatisering. Gelduitgifteautomaten zich inmiddels ook in Waddinx veen in een grote populariteit ver heugen. De eerste geldautomaat introduceerde de Rabobank Wad dinxveen in 1987. In november 1989 volgde de tweede. Door de apparaten is het aantal baliehan- delingen door de bankmedewer kers fors afgenomen. De mogelijkheid is niet uitgeslo- WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft de Coöperatieve Rabobank Waddinxveen BA bouwvergun ningen verleend voor het komend najaar bij het woon- en winkel centrum Zuidplas neerzetten van een geldkiosk en een reclame- WADDINXVEEN - Koningin Beatrix zal op dinsdag 18 augus tus a.s„ als zij een regionaal werkbezoek brengt aan Nieuwkoop, Moordrecht en Stolwijk, door Waddinxveen rijden. Van Nieuw koop naar Moordrecht doet ze voor een kort moment tegen het middaguur in haar koninklijke touringcar het Gouwedorp aan. Ze rijdt met haar gevolg over de Henegouwerweg naar de Ka naaldijk (Coenecoop) en de Noordringdijk (Zuidplaspolder) via de hefbrug over de Gouwe, de Kerkweg-Oost (’’winkelhart”) en de Kanaalstraat (Passage). Het informatieve werkbezoek aan de drie gemeenten begint om half tien en duurt tot kwart voor vijf. In tegenstelling tot andere leden van de koninklijke familie heeft koningin Beatrix nog nooit een bezoek gebracht aan Waddinx veen. Haar moeder - prinses Julia na - bracht hier als koningin in 1965 een werkbezoek. Prins Bernhard kwam in 1967 voor het eerst in Waddinxveen langs, werd gelijk benoemd tot gouden ereburger en kwam sinds dien veel vaker, voor het laatst in 1991 (opening kantoorpand Baas Bedrijven aan de Wilhelminkade) en daarvoor in 1978 ter gelegen heid van de opening van het nieu we gemeentehuis (Raadhuisplein). Prins Claus is evenals mr. Pieter van Vollenhoven ook in Waddinx veen op bezoek geweest. De echt genoot van koningin Beatrix bracht in de tweede helft van de jaren zeventig een bezoek aan een expositie van de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Wad dinxveen in De Bonkelaar (Beu kenhof) en de echtgenoot van prinses Margriet heropende een aantal jaar geleden de gerestau reerde Remonstrantse Kerk (Zuidkade). Koningin Beatrix werkt in het Groene Hart een overvol pro gramma af. In gezelschap van de Zuidhollandse commissaris der Koningin, mr. S. Patijn, arriveert zij dinsdagmiddag 18 augustus na haar passage door Waddinxveen om tien over twaalf in Moor drecht. Ze krijgt daar van burgemeesters dochter Annebeth Bonthuis een boeket bloemen in de vorm van een groen hart. Bij die gelegen heid zal er ook het Groene Hart- lied ten gehore worden gebracht. In Moordrecht staat voorts een bezoek aan het Abraham Kroes gemaal van het hoogheemraad schap van Schieland op het pro gramma. Het Moordrechtse deel van het werkbezoek bevat ook allerlei on derdelen die te maken hebben met het ondernemen in het groe ne Hart, het boerenleven in de streek, de ’’milieu-onvriendelijke” claims in dit gebied, de mogelijke woningbouw- en bedrijfsontwike- lingen in dit deel van Midden- Holland en de waterhuishouding ter plaatse. Na die toelichtingen in het ge maal van burgemeester A.F. Bonthuis, voorzitter W.A. Hard- ijzer van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie in Moor drecht, voorzitter J. Boers van de Milieuvereniging De Zuidplaspol der en voorzitter J. van Meeteren van de Ondernemersvereniging Moordrecht wordt ter plaatse de lunch gebruikt en vertrekt het ge zelschap in de koninklijke bus om kwart voor twee naar Stolwijk, de plaats waar Waddinxveens burge meester C.M. van der Linden tot 1 januari 1982 eerste burger is geweest. re kosten van afvalverwerking. Ook het gescheiden ophalen van huisvuil heeft prijsstijgingen ver oorzaakt. Gezien het feit dat voor november 1993 alle afvalverwer kingsbedrijven de beschikking moeten hebben over een rookgas- reinigingsinstallatie zal het huis- vuiltarief de komende tijd ve\’der omhoog gaan. Het geld dat via riool- en reini gingsrechten bij de gemeenten binnenkomt, wordt volgens de Consumentenbond niet altijd voor deze doeleinden gebruikt. Gemeenten mogen op deze hef fingen nog 25 procent ’’winst” maken. Na volgend jaar mogen gemeenten aan deze belastingen geen geld meer overhouden en moeten de bedragen uitsluitend ten goedé komen aan afvalverwer king en riolering. De Consumentenbond heeft bere kend dat de gemeenten Putten en Katwijk met respectievelijk 280 en 310 gulden per jaar aan onroe rend goedbelasting en reinigings- en rioolrechten het goedkoopst zijn. Het duurste zijn Zaandam en Leeuwarden met 1.100 en 1.010 gulden. Ter vergelijking: deze bedragen zijn voor Gouda, Alphen aan den Rijn en Woerden respectievelijk 393 gulden, 328 gulden en 234 gulden. Mei ruime parkeergelegenheid 5 t o p ten dat er in het Gouwedorp door de Rabobank nog een vierde geld uitgifteautomaat zal worden ge plaatst. Het beleid van de bank is er immers opgericht om ook het bijkantoor aan de Groensvoorde te gaan sluiten, zoals dat op 1 juli 1989 ook het geval was met de vestiging aan het Koningin Wil- helminaplein. De sluiting van Groensvoorde is echter pas aan de orde als het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Kerkweg-Oost zal zijn uit gebreid en verbouwd. Ook deze nieuwe verbouwing past in het streven van de bank het hoofdkan toor uit te breiden tot een inten sief kloppend dienstverleningscen- trum. De Rabobank, die gezien deze ontwikkeling niet meer denkt aan een bijkantoor in de Zuidplas, wil daarom met een geldkiosk naar de wijkbewoners toe. De kiosk wordt los van het win kelcentrum gerealiseerd, is goed bereikbaar voor automobilisten en komt in een sociaal veilige omge ving. De Rabobank Waddinxveen werkt aan een meerjarenstrategie om zowel naar de bedrijven als de particulieren toe de identiteit, de kwaliteit, de doelmatigheid en de servicegerichtheid optimaal te la ten zijn en te houden. Het vergro ten van de kennis en ervaring van het bankpersoneel behoort hiertoe evenals het inhaken op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals het telebankieren. Ijssalon geopend WADDINXVEEN - Waddinx veen heeft nu ook een eigen ijssa lon. Vorige week woensdagmid dag 29 juli startten de geboren en getogen Waddinxveners Cees en Marion Zeilstra (beiden 34 jaar) aan de Nesse met hun zaak ’’Me rino”, een onderdeel van hun ge lijknamige ijscohandel, die is ge vestigd aan de Burgemeester Troosts traaf. WADDINXVEEN De Waddinxveense afdelingen van de drie ouderenbonden, ANBO, KBO en PCOB, die sinds enige tijd samenwerken in het DOBO, het Drie Ouderen Bonden Overleg, hebben nu een gezamelijke bootdagtocht georganiseerd die zal gaan plaatsvinden op donderdag 17 september. Deelname aan deze dagtocht staat open voor alle ouderen (50+) doch leden van een ouderenbond hebben voorrang. ’s Middags is er thee met cake. Verdere consumpties zijn aan boord voor eigen rekening ver krijgbaar. De prijs voor deze dagtocht inclu sief koffie, thee en broodmaaltijd bedraagt 47,50 voor leden van een ouderenbond en 50,- voor niet leden. Er kunnen maximaal 130 personen deelnemen. Deelnemerskaarten kunnen wor den gereserveerd door storting van het verschuldigde bedrag op girorekening 378119 t.n.v. DOBO Waddinxveen o.v.v. „boottocht” en de bond waarvan men lid is. Deelname in volgorde van binnen komst van de betaling. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij A.P. Aangeenburg, (PCOB) Pep- pelhorst 46 (tel. 10691), J. Kunz (ANBO), Pr. Irenestraat 27 (tel. 12689) of P. Rippe (KBO), Zuid kade 140 (tel. 13886). Op deze adressen kan men zich ook opge ven ais lid van de bond naar keu ze. WADDINXVEEN Ondanks het warme weer lieten de scha kers zich niet weerhouden om in Het Zuidhonk in de Zuidplas te Wauomxveen voor het zomer- Schaken de sportieve strijd aan te gaan op het bord met de 64 vel den. In de 10e en He ronde werd een 100% score door 2 overwinningen behaald door: Hennink op F. Rit ter en van Oort, Jansen op Van Woudenberg en v.d. Starre, De Niet op Brongers en Van Wou denberg en Huizinga op M. Kleinhoonte en F. Ritter. De goede verrichtingen van Hui zinga gaan opvallen. Hij stoomde op van de 23e naar de 8e plaats. Het bovenste gedeelte van de ranglijst ziet er nu als volgt uit: Hennink 49 punten, Jansen 46, de Niet 41, te Lintelo 39, Claassen 37, van Woudenberg en v.d. Born 35, Huizinga en van Oort 34, v.d. Hoek, Muit, Smitskamp en kloet 33, Brongers en Smit 32, J. Mar kus, F. Ritter, Stam en v.d. Star re 31. persoonlijke aandacht (solo lessen) max. 2 personen per groep Maar dat wist u natuurlijk al, want de groep WS’ Wo ningstoffeerders (ruim 30 za ken) waakt over prijs en kwaliteit Voorbeeld: 4 sterren kwaliteit 100 wollen tapijt in 9 kleuren, 400 br. geschikt voor zwaar gebruik VASTE LAGE PRIJS TI V~'. L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1