nieuwe naam 01 c Voor de PvdA is Jan Hielema aanvaardbaar SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN ’Veel dingen gaan in Waddinxveen niet goed’ "De Leilinde” Actie tegen speelplekken aan Peuleyen Kerkdienst sluit tent week af Hooimeijer in Raad van Toezicht bij Rabobank Water, bos en plantsoen in vakantie Officiële receptie Th.G.Blom AH MAG BOUWEN Dansen voor ouderen Informatie markt in ”De Boog” Onafhankelijk Nieuwsblad Jongerenwerk en milieubeleid liggen op hun gat Voor Gereformeerde Basisschool IFOTOHOMl] Als wethouder in 1994 G. Hazebroek werd vijftiende Koningin op 18 augustus door W’veen VOOR ALLE DUIDELIJKHEID CURSUSSEN: WS’ HARWA VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Cafetaria VORK G.J. Wijsman op Plantarium in Boskoop ,2-^ 219,- p.m. ink.leggen HUIS-AAN HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE - I L KLEURENFOTO'S MIDDENSTAND BOEKHOUDEN M.B.A. S.P.D. TALENCONVERSATIE Alphense Avondschool Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon 01828-16119 - WADDINXVEEN - vraagt: full-time/part-time medewerk(st)er Int: dhr. R. Boere 01828-10372 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven 010-422 24 29 KBK OPLEIDINGEN Winkelhart KAMERBREED BENT U BIJ ONS HET BESTE THUIS Ongelijkheid de 5 era V Uw mooiste vakantiefoto's vanaf 49 cent per stuk! Extra prints, gelijktijdig besteld, nu slechts 19 cent per stuk. Alleen in augustus en september gehuisvest geweest. Schooldirec teur is Th.J. de Vries. Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen s Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02297 WADDINXVEEN Inl: 01720-22450 idem: 010-422 00 34 Postbus 33164 3005 ED Rotterdam eekblad voor addinxveen - Middenstand ★^Basiskennis boekhouden Computerboekhouden P D. boekhouden MBA SPD Nima-A/B Wij geven onze cursussen o.a. in de volgende plaatsen: Berkel - Hoogvliet Ommoord - Pijnacker SchieDroek - Waddinxveen Met de nieuwe naam verwijst de Gereformeerde Basisschool sym bolisch naar de Lindengaarde, naar de 8 latten (symbool voor 8 groepen) waarlangs de leilinde groeit en naar de driehoeksvorm van het leilinde-houtwerk (sym bool voor de drie-eenheid school, kerk en gezin). De Gereformeerde Basisschool, die wordt bestuurd door de Gere formeerde Schoolvereniging Gou da en omstreken, is al 16 jaar in Waddinxveen aanwezig. Voordat het door de protestants-christelij- ke De Savornin Lohmanschool in Groenswaard 2 verlaten schoolge bouw werd verlaten is de groeien de basisschool op diverse lokaties OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Woensdag 12 augustus 1992 De Stich ting Welzijn Ouderen Waddinx veen gaat ook in het nieuwe sei zoen weer middagen met dansen voor ouderen organiseren. De danslessen zullen vanaf woens dagmiddag 16 augustus om half drie worden gegeven in de dans school Van der Lubbe aan de Sniepweg. tegen de lokatie Kerkweg-Oost”, concludeert de oud-PvdA-wethou- der, die overigens de fietstassen van CDA-fractievoorzitter Jan Hielema als winkeliersgeschenk voor de consument ’’best een aar dige gedachte” vindt. ’’Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de (meerderheid van de) raad - na een zomervakantie waarin ieder een nog eens goed heeft kunnen nadenken en alles op een rijtje kunnen zetten - zegt op de inge slagen weg niet door te willen gaan”. ”Het plan Passageplein van de PvdA is oorspronkelijk een raads- uitspraak om in de richting Passa- ge-West aan de slag te gaan”, meent drs. Martin Kraaijestein, die de centrumontwikkeling in het volgebouwde Waddinxveen niettemin een moeilijke en lastige zaak noemt. ”Het is goed om opnieuw nog eens na te denken over de uit gangspunten van destijds. Ik heb er vertrouwen in dat de raad dan weer terugkeert naar de Passage- West, omdat ik eigenlijk geen reë- le andere oplossing zie. De Be Fair-variant is, gelet op het CDA- standpunt dat het college van B. en W. in belangrijke mate domi neert, niet realistisch. Je kunt het ook niet maken die variant weer boven tafel te halen”. diepe subtropische waterspeeltuin met wip, paddestoelen en fontei nen. Binnenkort zullen er door het Gouwebad, waar jaarlijks zo’n 180.000 bezoekers komen, beslui ten over de hiermee gemoeide miljoeneninvestering genomen gaan worden, mede in relatie tot verdergaande eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Het Gouwebad gaat straks het nieuwe seizoen in met speciale uren aerobic en watergymnastiek voor mensen die zich te dik voe len en voor winkeliers (detaillisten en horeca). De nieuwe doelgroepen, het troe telkind van plaatsvervangend ma nager Willem-Jan van Yperen, vormen een uitbreiding van het doelgroepenbeleid dat al succes volle activiteiten bevat voor ba by-, peuter- en kleuterzwemmen, zwangere vrouwen, ouderen, men sen met een handicap en anderen. WADDINXVEEN - Voor PvdA-gemeenteraadslid drs. Martin Kraaijestein (47) is CDA-fractievoorzitter Jan Hielema (50) in 1994 aanvaardbaar als opvolger van de vertrekkende CDA-wet- houder Paul van Schie (59). ”Uit het Weekblad voor Wad dinxveen heb ik inderdaad verno men dat de heer Hielema is ge noemd als opvolger van de heer Van Schie. In principe moet elke politieke partij zelf uitmaken wie ze als kandidaat naar voren bren gen. Ik heb op voorhand geen problemen met de kandidatuur van de heer Hielema”, zei hij vrij dagavond desgevraagd voor de lo kale RTW-radio. Volgens drs. Martin Kraaijestein, die sinds 1982 lid is van de Wad- dinxveense gemeenteraad en 8 jaar wethouder is geweest (1982-1990), vindt het op zich goed dat naar verloop van tijd in de politiek weer nieuwe gezichten komen. ”Je moet niet blijven han gen op een bepaalde politieke plek”. Zijn soepele standpunt heeft ove rigens ook alles te maken met pijnlijke politieke ervaringen uit het verleden. In 1982 stuitte na melijk de wethouderskandidatuur van toenmalig fractievoorzitter Marie Boere bij de VVD op groot verzet, waarna de PvdA morrend drs. Martin Kraaijestein als kandi daat naar voren schoof. Hij werd tien jaar geleden be noemd in een college van B. en W. met CDA en VVD. Ook in 1990 viel er kritiek te horen op de wethouderskandidaat van de PvdA, fractievoorzitter Bep Ver- meij. Zij bleef uiteindelijk buiten het college, waarin naast CDA en VVD de PCW terugkeerde. WADDINXVEEN - Het subtro pisch Gouwebad ”de Sniep”, het Warnaarplantsoen, de skateboard- baan aan de Dreef, ’t Weegje en het Gouwebos zijn een handvol mogelijkheden om in Waddinx veen even of geregeld te vertoe ven tijdens de zomervakantie. Er zijn daar dan ook volop jonge ren en ouderen te vinden, die veelal terug van weggeweest de resterende dagen van de schoolva kantie doorbrengen. Het wordt dan ook zo langzamerhand weer tijd de schoolboeken te gaan ver zamelen en alle schoolspullen aan te schaffen. De basisscholen in waddinxveen starten op maandag 17 augustus en de scholen voor voortgezet on derwijs een week later. In dit Gouwedorp gebeurt dat met een gesloten openbare Klaas de Vries- school (Herman Heijermanslaan) en met een vertrokken dependan ce van het Gouwe College, de dagschool voor volwassenen aan de Prinses Beatrixlaan. Deze zomer hebben de zwemlus- tigen in ieder geval nog een dank baar gebruik gemaakt van het buitenbad van ”de Sniep”. Dat zal niet zo kunnen blijven, want er zijn vergevorderde plannen om een deel van die plek te gebruiken voor het maken van een grote on- WADDINXVEEN - Tijdens de achtste wielerronde van Haas trecht is zaterdagavond bij de C- amateurs de Waddinxvener Ge rard Hazebroek als 15e geëindigd. De rondjes op het bochtige par cours binnen de bebouwde kom waren 1.200 meter lang. Wat minder leuk is dat het Gouwebad ”de Sniep” heeft aan- gekondigd dat de tarieven vol gend jaar omhoog zullen moeten. Een duik in het subtropisch zwemparadijs gaat dan voor ieder een ongeveer drie tot vier procent meer kosten. De verhoging van de tarieven is een gevolg van het doorberekenen van de oplopende bedragen die nutsbedrijven vragen voor dien sten die zij aan het bad leveren. Ook de gestegen kosten voor per- soneelssalarissen spelen een rol. Volwassen bezoekers bataalden tot nu toe f 5,25. Volgend jaar gaan zij vermoedelijk een kwartje meer betalen. De jeugd moet dan f 3,90 neertellen, tegen f 3,75 op dit moment. Dat is een verhoging met respectievelijk 3,6 en 4 pro cent. Ook de tarieven voor het school zwemmen gaan naar verwachting met dat percentage omhoog. Dat 50-badenkaarten worden een knaak duurder: f 87,50. De gemeenteraad van Waddinx veen spreekt zich in oktober uit over het tarievenvoorstel van de exploitatiecommissie van het Gouwebad. Daarvoor wordt het behandeld in de raadscommissies voor de financiën en voor de on derwijszaken. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Hoveniersbedrijf G.J. Wijsman uit Waddinxveen maakt met vier andere hoveniers deel uit van de presentatie ’’Tuinkunst voor top- hoveniers” op de kwekersvak- beurs Plantarium ’92, die van donderdag 20 augustus tot en met zondag 23 augustus op het ITC- terrein aan de Hoogeveenseweg in Boskoop wordt gehouden. De presentatie van de vijf regio nale tophoveniers, die willen laten zien hoe het publiek op een crea tieve manier hun tuinen kunnen indelen, wordt aangevuld met beelden van de Stolwijkse kunste nares Ineke van Dijk. WADDINXVEEN - De af scheidsreceptie van de apotheek- houdende huisarts Th.G. Blom (65) en zijn echtgenote zal wor den gehouden op vrijdagmiddag 21 augustus om vier uur in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Het afscheid nemen, dat tot zeven uur duurt, begint met een offici eel gedeelte, georganiseerd door het afscheidscomité dat bestaat uit de dames K. van Berkel (Ka naalstraat), N. van Eist (Roemer Visscherstraat) en A. Swart (Wil lem de Rijkelaan) en uit de heren H.P. Barth (Mozartlaan) en A.A. de Bruin (Bilderdijklaan). Het vijfhoofdig afscheidscomité werkt in samenwerking met pati ënten, vrienden en andere relaties aan de aanbieding van een onver getelijk afscheidscadeau. Daartoe is een rekening geopend bij de Verenigde Spaarbank Wad dinxveen (Bankgiro 2459) t.n.v. Afscheid Blom, rekeningnummer 87.64.82.035. Uiteraard moet dit geschenk een verrassing blijven, evenals dit met het gehele programma het geval zal zijn. Organisaties en personen die op de één of andere wijze blijk willen geven van hun waar dering kunnen contact opnemen met mevrouw Van Berkel (01828-13106) of met mevrouw Van Eist (01828-13128). Namens de PvdA kondigde hij aan dat zijn partij zich blijft ver zetten tegen een winkelhart aan de verkeersvrije Kerkweg-Oost in een Waddinxveen dat naar de me ning drs. Martin Kraaijestein niet verder zal mogen groeien dan on geveer 30.000 inwoners. ”Ik moet nog zien of het door B. en W. ingediende winkelplan voor de Kerkweg-Oost doorgaat. Er is daarop - ook vanuit de bevolking - forse kritiek geuit. Op de infor matiebijeenkomst van juni in het Anne Frank-centrum heb ik zelfs de achterbannen van CDA, PCW en VVD verzet horen aantekenen Op vrijdag 10 juli heeft wethou der Paul van Schie (CDA) er op gezinspeeld dat hij in het college van B. en W. na deze raadsperio de (1990-1994) het liefst wordt opgevolgd door CDA-fractievoor zitter Jan Hielema. Immers, volgens de christen-de- mocraat ’’lijken de tekenen er op te wijzen dat dit mijn laatste pe riode is”. Paul van Schie denkt dat 1994 een goed moment is om te vertrekken. Hij is dan 61 jaar en 26 jaar gemeenteraadslid, waarvan 20 jaar wethouder. Naar zijn mening moet hij binnen zijn partij over twee jaar worden opgevolgd door iemand die eens van functie in de plaatselijke poli tiek moet veranderen. Fractie voorzitter Jan Hielema is in 1994 13 jaar gemeenteraadslid en heeft dan de door zijn partij voorgestel de zittingstijd van 12 jaar in één en dezelfde functie ruimschoots volgemaakt. WADDINXVEEN - Op zaterdag 19 september van elf tot drie uur wordt er in het buurtcentrum ”De Boog” aan de C. Huijgen- slaan een informatiemarkt voor in stellingen en verenigingen gehou den. De organisatie hiervan is in han den van de Stichting Werkne- merspool Waddinxveen, die in het Gouwedorp is belast met het ge meentelijk jeugd- en jongeren werk. De informatiemarkt geeft de be volking een presentatie van de ac tiviteiten in het nieuwe seizoen en de mogelijkheden om bij hen als vrijwilliger aan de slag te gaan. WADDINXVEEN - ’’Veel dingen gaan in Waddinxveen hele maal niet goed”. Die mening verkondigde PvdA-gemeenteraads lid en oud-wethouder drs. Martin Kraaijestein vrijdagavond in een interview voor de lokale RTW-radio, de dag dat PvdA-frac- tievoorzitter Bep Vermeij haar 52e verjaardag met de Neder landstalige RTW-verzoekpIaat ”Ik ga d’er uit” vierde. beurt niets. Dat vind ik echt heel erg teleurstellend”. ”Het gemeentebestuur doet overi gens in deze plezierige woonge- meente niet alles slecht. Dat zeg ik ook niet. Maar er is een aantal terreinen waar echt wat moet gaan veranderen”, meent drs. Martin Kraaijestein. WADDINXVEEN - Bewoners van de huizen aan de westzijde van de Peuleyen hebben voorals nog negatief gereageerd op de ge meentelijke plannen om aan de achterzijde van deze huizen twee speelplekken voor kinderen van 2-8 jaar in te gaan richten. Dat blijkt uit de eerste reacties en brieven aan directeur ing. S. van Houten van de gemeentelijke dienst Openbare Werken. Diverse bewoners menen dat er geen en kele behoefte aan deze speelvoor- zieningen bestaat. Zoals bekend neemt het aantal jonge kinderen in de wijk af en is er eerder van gemeentewege al een zandbak weggehaald, omdat er geen kinderen meer waren die er in speelden. Verder zouden er door de ruime inrichting van de tuinen en de openbare gedeelten achter de wo ningen voldoende natuurlijke en fantasierijke speelmogelijkheden aanwezig zijn en moeten blijven, zoals schommelen, steppen, fiet sen, hinkelen, tollen, knikkeren, voetbal, tennis en badminton. Ook hutten en tenten kunnen er op de grasveldjes worden gebouwd. De ruimte voor de beoogde nieu we speelvoorzieningen beperken de bestaande multi-functionele ruimte en verminderen een goede bereikbaarheid van brandweer en ambulance, zo menen de bewo ners, die vrezen dat in de avondu ren groepen grotere jongeren de speelplekken als verzamelplaatsen zullen gaan gebruiken. Verder zullen volle afvalbakken tot ’’rot zooi” aanleiding gaan geven. ’’Indien de behoefte aanwezig is om geld uit te geven, zou de ge meente beter - om met Paul van Vliet te spreken - ’’klimrekken voor de bejaarden” in de Peule yen op verschillende plaatsen kun nen neerzetten of bankjes bij de sloot voor het vissen en ’s winters voor het aantrekken van schaat sen”, aldus één van de bewoners namens zeven andere direct be trokken gezinnen. Verbazing heeft het bij de bewo ners gewekt dat door de gemeente wordt ingegaan op één enkel ver zoek voor het realiseren van speel voorzieningen, terwijl de ontwerp tekeningen ook nog eens geda teerd zijn op 18 februari 1991. Onbegrijpelijk wordt het ge noemd dat de bewoners midden in deze zomervakantie zijn opge roepen binnen veertien dagen op de plannen, die voorzien in een glijbaan, een wip, hobbels, een duikelrek, bokspringpalen, ban ken, rubbertegels en afvalbakken, te reageren. WADDINXVEEN - De evangeli- satie-tentweek voor jongeren en ouderen, die deze week door de Centrale Hervormde Gemeente aan de Zuidplaslaan in de Zuid- plas wordt gehouden, wordt zon dagmorgen 16 augustus a.s. om kwart over negen met een kerk dienst onder het linnen dak afge sloten. In deze dienst gaat voor ds. P. Vermaat uit Vlaardingen. Hij zal spreken over het weekthema van de tentweek ”De dag van je le ven”. Na afloop wordt er koffie gedronken. De tentweek omvat nog program ma’s op donderdag, vrijdag en za terdag. ’s Morgens wordt er tus sen 10.00 en 12.00 uur geknut seld, verteld en gezongen en ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur gaan de deelnemers schatzoe- ken en is er een afwisselend pro gramma. Donderdagnmiddag is er een be- renmiddag, die ’s avonds om ze ven uur in aanwezigheid van de ouderen wordt afgesloten. Vrij dagmiddag komt Ben van den Ak ker uit België goochelen, buik spreken, verhalen schilderen en nog veel meer. De openluchtzangdienst wordt ge houden op zaterdagavond 15 au gustus om acht uur. Medewerking verlenen het interkerkelijk jonge renkoor ’’The Spirit” uit Olden- broek onder leiding van W.H. Marchand en Martinus Tellegen. WADDINXVEEN - Het bestuur van de Coöperatieve Rabobank Waddinxveen BV heeft de leden voorgesteld Distelveld-bewoner drs. S.C. Hooimeijer te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van deze bank. Hij zal de plaats innemen van de aftredende en niet meer herkies bare voorzitter van de Raad van Toezicht, P.A. van Oosten (Sniep weg). De verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht komt aan de orde tijdens de 89e algemene le denvergadering van de Rabobank Waddinxveen, die dinsdagavond 25 augustus om acht uur in de Rijnlandzaal van café-restaurant- hotel ”De Unie” aan de Kerkweg- Oost zal worden gehouden. Aftredend en herkiesbaar lid van de Raad van Toezicht is secretaris C.M. Kroes (Noordeinde). De an dere zittende leden zijn L. La- mens, C.J.J. Meewisse en J. Wil- lemstein. Het bestuur van de Rabobank Waddinxveen wordt gevormd door G. van Ringelenstein (voor zitter), J.B. Veldwijk (de aftre dende en weer herkiesbare secre taris) en J. Rooker (lid). De leiding van de op 29 maart 1905 opgerichte bank met een hoofdvestiging aan de Kerkweg- Oost en met een nevenvestiging aan de Groensvoorde is in handen van A.J. Ammerlaan (directeur), J.W. Groeneveld (onderdirecteur Bedrijfsvoering), P.F. Trapman (hoofd Bedrijven) en R. krins (hoofd Particulieren). ZEVENHUIZEN - Aan Dorpsstraat 129 in Zevenhuizen mag Albert Heijn een nieuw pand bouwen. Voorzitter mr. J. de Vries van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft dat beslist. Tegen de nieuwbouw van AH had onder meer de plaatselij ke C-1000-supermarkt bezwaar aangetekend. WADDINXVEEN - Zoals vo rige week al in het Weekblad voor Waddinxveen werd aange- kondigd passeert koningin Be atrix en haar gevolg dinsdag middag 18 augustus a.s. Wad dinxveen. De vorstin brengt die dag een werkbezoek aan Nieuwkoop, Moordrecht en Stolwijk (Vlist). Op weg van Nieuwkoop naar Moordrecht doet ze met haar touringcar Waddinxveen aan. Verwacht wordt dat de ko ninklijke stoet tussen kwart voor twaalf en twaalf uur Waddinxveen aandoet. Het programma voorziet er name lijk in dat konigin Beatrix om tien over twaalf in Moordrecht arriveert. De door de politie te bewaken en deels vrij te maken route die in Waddinxveen genomen wordt is Henegouwerweg, hef- brug over de Gouwe, Kerkweg- Oost, Kanaalstraat en Kanaal dijk. ”Ik kijk daarvoor naar het plaat selijke welzijnswerk, het sociaal- cultureel werk en het jongeren werk, dat door allerlei veranderin gen voor een deel op zijn gat ligt. Het gaat hier best om een moei lijk beleidsveld, dat ik als wethou der ook onder mijn verantwoorde lijkheid heb gehad, maar ik moet gewoon vaststellen dat er ander half jaar niets aan gedaan is. Gro te verhalen over het kleinschalige jongerencentrum aan de Peter Zuidlaan, maar er is gewoon nog niks gedaan”, aldus drs. Martin Kraaijestein over het werkterrein van VVD-wethouder Karei van Soest. ”Ik vind eerlijk gezegd dat het milieubeleid in Waddinxveen op dit moment ook op zijn gat ligt. Een tijdje heeft met name wet houder Van Soest in Waddinx veen en in de regio vooraan gelo pen. Maar het werk ligt volledig stil, er komt niets meer uit. Op het gebied van het afvalstoffen- heffingsbeleid, de verhoging van tarieven en alternatieven: er ge- Maar dat wist u natuurlijk al, want de groep WS’ Wo ningstoffeerders (ruim 30 za ken) waakt over prijs en kwaliteit Voorbeeld: 4 sterren kwaliteit 100 °/o wollen tapijt in 9 kleuren, 400 br. geschikt voor zwaar gebruik VASTE LAGE PRIJS Naar de mening van de sociaal democraat vragen in Waddinx veen diverse zaken om een oplos sing. ”In deze gemeente is er nog sprake van onrechtvaardigheid en ongelijkheid op allerlei terrein, zoals bij belastingheffingen, de sociale vernieuwing cn de toegan kelijkheid van voorzieningen”. ”Dat geldt ook in het verkeer, waar je met zwakkere verkeers deelnemers te maken hebt. Naar onze mening is de auto in de be bouwde kom overal te gast en dient de bestuurder ervan zich ook als zodanig te gedragen. Het is soms zielig om te zien dat men sen de auto pakken voor de meest kleine afstanden”. Als gemeenteraadslid zegt hij een duidelijke taak te hebben ontwik kelingen te signaleren en aan de bel te trekken. ”Het is van belang constant zeer alert zijn de bevol king overal bij te betrekken. Daar zitten wij voor. De raad is in de gemeente natuurlijk wel het hoog ste orgaan en B. en W. voeren uit wat de raad wil. Zo ligt het. Dat vergeten de mensen wel eens, maar zo is het wel”. Drs. Martin Kraaijestein is in de ze zomervakantieperiode één van de weinige bereikbare lokale poli tici. ”Wij houden onze verant woordelijkheid, ook in de vakan- tietijd”, grapt de sociaal-demo- craat, die nog vertelde dat zodra hij zich als 20-jarige politiek be wust voelen PvdA is gaan en blij ven stemmen. ”Dat is niet zo heel erg moeilijk, want de idealen van de PvdA heb ben mij van huis uit eigenlijk al tijd al aangesproken. Ik zie het wel zitten met die ook in Wad dinxveen noodzakelijke Partij van de Arbeid, waarvoor niettemin ook de maatschappelijke ontwik kelingen doorgaan. Het is een par tij die nu en in de toekomst een antwoord en een concreet pro gramma heeft op de problemen en op de solidariteits- en recht vaardigheids vraagstukken waar wij nationaal en internationaal voor staan”. WADDINXVEEN - De Gereformeerde Basisschool aan de Lin dengaarde in Waddinxveen krijgt eindelijk een naam. De streek school voor basisonderwijs met ongeveer 180 leerlingen uit Waddinxveen, Boskoop, Gouda en Zevenhuizen zal ”De Leilin de” worden genoemd. De op de school aan te brengen nieuwe naam zal volgende week maandagavond om zeven uur worden onthuld. Aan de naamgeving is een denk proces van zeven maanden vooraf gegaan. Een commissie van de Gereformeerde Basisschool heeft zich daar mee bezig gehouden. Uit de 35 ingezonden namen wer den er uiteindelijk drie gekozen: ”De Weerklank”, ”De Gaarde” en ”De Leilinde”. ”De Leilinde”, welke naam is be dacht door Truus van der Laan- Barnhard, genoot bij iedereen de voorkeur. De naamgeefster zal sa men met Kier Knol, die het naambord heeft ontworpen, maan- dagavonmd aan het slot van de eerste schooldag na de zomerva kantie de onthulling verzorgen. Oud-PvdA-wethouder en PvdA-gemeenteraadslid drs. Martin Kraaijestein. (Foto: Archief - Fe- jagrafie Ton Bennemeer). V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1