Wolhandkrab in Gouwe Paul van Schie opent nieuw Asian Palace GOED SLAPEN BEGINT BIJ HARWA SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN GROENSVOORDE ’Brandweerregio’s niet samenvoegen’ Geen steun Zevenhuizen- Moerkapelle Lezing van Kunst Kring Kerngroep naar Berlijn Grondaankoop Coenecoop 2 Van Ron en Tonneke de Bruin-Boonstoppel (’’La Grenouille”) van ’t hof makelaardij Vergadering van ICW DANSLES? Al» VyE«® vanaf fl. 45,-‘ per dag WS’ HARWA Die "andere" hele goede NVM makelaar! ileTgeopenj^ Nieuwsblad Onafhankelijk S Bremmer ROVER -HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE ÊTRemmer 5^ &S' SI CHINEES-INDISCH RESTAURANT Kramers plannen sfeervolle' dat kan in Boskoop? in de Rozenburcht op woensdagavond Beginners jongeren 18.45 uur. Beginners paren 21.45 uur. Wij zijn reeds begonnen maar 10 leuke meisjes zoeken nog een leuke partner! Kom jij ook? Inschrijven: telefonisch 071-414042 of 30 minuten voor aanvang van de les in de Rozenburcht. DANSSCHOOL NIEUWENHUI JZEN-VISSER Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Aan nieuw slaapcomfort toe? Kom eens vrijblijvend proef liggen op onze testbedden. Alleen is 't wel even oppassen dat u niet in slaap valt! Loop eens vrijblijvend binnen. Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie p Wilgenoord 73 - Bodegraven Winkelcentrum Waddinxveen SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen ALLE RIJLESSEN 42.50 (60 min.) edefe maandagavond theorieles oo<- voor 17jar:gen A NIEUW!! OVO MOTORRIJLES k 48e Jaargang No. 02302 in een horecabestemming. (Foto: Archief Mei ruime parkeergelegenheid Oranjelaan 40-42, Waddinxveen. Telefoon: 01828-16769. NVM NAJAARSSHOW bij ROVER dealer van VULPEN. Zie elders in deze krant de speciale advertentie Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 exci. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 h Vrijblijvende offerte S 01726-17720 eekblad voor addinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Woensdag 16 september 1992 De woonbestemming van deze woning aan de Zuidelijke Dwarsweg in Waddinxveen (het vroe gere Akkeroord in Moordrecht) moet worden veranderd i Telefoon 01828-12012 Nieuw restaurant bij bedrijvenpark Coenecoop De 45-jarige Richard Chua is de nieuwe eigenaar van het oriëntaals restaurant "Asian Pal ace", dat wordt gevestigd in het voormalige chinees-indisch restaurant "Lotus" aan de Oranje laan in waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). van hogendorppiem 4 gouda telefoon 01820-20111 kantoren in gouda aiphen a/d rijn en zoetermeer moeten worden gesteld. Ook in het restaurant met 180 zit plaatsen gaat het nodige verande ren. De tijd van de snelle hap bij de ’’chinees” is voorbij, want bij ’’Asian Palace” wordt een avond lang tafelen heel goed mogelijk. Alles aangepast aan de smaak van deze tijd. Dat betekent een keur van oriën taalse gerechten, zoals het serve ren van de bij het publiek popu laire gerechten teppan en czehu- an. Een specialiteit wordt gerook te Pekingeend, geserveerd in een vier gangenmenu. Wat blijft zijn de bekende Kantonnese gerechten uit het Verre Oosten. Heel speciaal worden in ’’Asian Palace” ook de desserts, een kunst die dit type restaurants in het algemeen niet zo meester is. Maar daarin brengt het nieuwe oriëntaalse restaurant in Wad dinxveen grondig verandering. Richard Chua is van plan ook lun ches en diners vanaf 20 personen te gaan verzorgen in bedrijven en instellingen en bij particulieren met bruiloften, partijen en verga deringen. Zijn ’’Asian Palace” biedt natuur lijk ook alle mogelijkheden voor het afhalen van menu’s. Het ori ëntaals restaurant aan de Oranje laan is zeven dagen in de week ge opend van 12.00 tot 22.00 uur. ZEVENHUIZEN MOERKA PELLE - De gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle heeft in de Tweede Kamer geen steun gekre gen voor de financiële problemen die er ontstaan bij de overheve ling van wegen naar het lokale be stuur. De VVD-fractie trok een motie over het niet te zwaar belasten van kleine gemeenten in het kader van de wegenherizening in. WADDINXVEEN - Een samenvoeging van brandweerregio’s, naar voorbeeld van de indeling van nieuwe politieregio’s, is zon der meer ongewenst. Dat is de mening van de regionale brandweer Midden-Holland, waar toe ook Boskoop en Waddinxveen belwen. Het voorstel tot samen smelting van de brandweerregio’s naar het nieuwe politiemodel is gedaan door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het komt er op neer dat dan Midden-Holland en Rijnstreek worden samenge voegd. Vooral Gouda’s burgemeester en i .RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen krijgt uit de gemeentekas duizend gulden als bijdrage in de kosten voor het bij wonen van de Noord-Zuid-confe- rentie, die van 14 tot 18 oktober in Berlijn wordt gehouden. De Kerngroep brengt in welke lo kale initiatieven mogelijk zijn om een bijdrage te leveren aan de be wustwording op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. WADDINXVEEN - Volgens het college van B. en W. van Wad dinxveen worden met betrekkeing tot de verwerving van een perceel grond, gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg in het bestemmings plan ’’Bedrijvenpark Coenecoop II”, onderhandelingen gevoerd met de eigenaar. Deze onderhandelingen zijn in een zeer vergevorderd stadium. De eigenaar en de prijs van de te kopen grond zijn niet openbaar gemaakt. Aankoop van het gehele perceel is gewenst en nodig in verband met de realisering van het door de raad vastgestelde bestemmings plan ’’Coenecoop II”. Gelet op het vergeorderde stadi um van de onderhandelingen en het belang binnen deze onderhan delingen zo spoedig mogelijk te kunnen besluiten tot aankoop, achten B. en W. het gewenst dat de bevoegdheid tot aankoop van betreffende grond aan het college wordt gedelegeerd. De commissies voor Ruimtelijke Ordening c.a. en voor de Financi ën zullen woensdagavond (van daag), voorafgaand aan de verga dering van de raad, vertrouwelijk worden geïnformeerd. Een even tueel van het voorstel afwijkend standpunt van genoemde commis sies zullen B. en W. de commis sieleden staande de vergadering meedelen. Gelet hierop stellen B. en W. de raad dan ook voor aan het college te delegeren en bevoegdheid tot aankoop van betreffend perceel, zullen door vaststelling van een concept-besluit, alsmede ter hoog te van het vertrouwelijk genoem de bedrag. WADDINXVEEN - De 14-jarige Johan Slappendel van de Burge meester Trooststraat wist niet wat hij vorige week donderdag naar boven haalde tijdens het vissen in de Gouwe in de buurt van zijn huis. De leerling van de christelijke agrJHsche school ’De Groene Zij de’ in Boskoop kon zijn ogen niet geloven toen hij een levensgrote krab naar de kant wist te halen. Hij nam het dier mee naar huis en deed het in een teil met water. Volgens kenners gaat het om een harige wolhandkrab, die nogal eens wordt gevonden bij zeesche pen in het Rotterdamse havenge bied. Deze krab - geen lieverdje - komt uit de tropen en pleegt zich aan de onderkant van schepen vast te klampen en zo verre reizen te ma ken. Ook deze wolhandkrab moet dat in Rotterdam hebben gedaan toen het beest een ander schip als loka- tie koos. Zijn reis eindigde echter in de Gouwe bij Waddinxveen. Volgens dezelfde kenners is het overigens redelijk bijzonder deze krad zo’ver in het binnenland te gen te komen. Een probleem is nu wel dat het dier in de nacht van vrijdag op za terdag uit de teil met water in de tuin is verdwenen en ergens in de omgeving op pad moet zijn ge gaan. Een zoektocht van Johan Slappendel en anderen heeft niets opgeleverd. voorzitter van het dagelijks be stuur van de Regionale Brand weer drs. J.H. Boone keert zich tegen dat voornemen. Schaalver groting zou de positie van de vrij willigers in plaatsen als Boskoop en Waddinxveen uithollen, meent hij. Hij stoelt die overtuiging op het gegeven dat de brandweer anders is georganiseerd dan de politie, met name door de inzet van vrij willigers. Daarin, aldus Boone, ligt het ver schil met de professionele brand weerkorpsen in grotere steden. Een professionalisering van de ge hele brandweer in de regio zou de organisatie enorm veel duurder maken. Er zijn volgens Boone ook geen zwaarwegende argumenten om tot schaalvergroting over te gaan. De diverse korpsen in de regio wer ken al nauw samen als daartoe de noodzaak aanwezig is. Voor het bestuur van de Regiona le Brandweer is het voorstel van Gedeputeerde Staten reden om een protest te laten horen. Dat ge beurt binnenkort schriftelijk, na dat het bestuur zich over de con- cept-tekst heeft gebogen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense Kunst Kring houdt dinsdagavond 22 september om acht uur in buurtcentrum De Boog (C. Huijgenslaan) haar eer ste najaarsbijeenkomst. De toe gang is gratis. Op deze avond is gastspreker kunsthistoricus Kees Kaldenbach uit Amsterdam. Hij zal het in een lezing met dia’s hebben over ”De ontwikkeling van de stedebouw” en dan in het bijzonder de stad Parijs met de nadruk op de as van de Champs Elysée en de stadsver nieuwing onder leiding van Haus mann in 1870. Rijschool Bijna Graanakker 84 - 2743 EL Wadclinxveer Telefoon 01828-19852. b.gg 15950 WADDINXVEEN - Dinsdag avond 29 september houdt de on- dernemerskring Industrieel Con tact Waddinxveen (ICW) een le denvergadering in restaurant Bi belot aan de Limaweg. Tijdens deze bijeenkomst zal di recteur J.G.M. Daeter van het Arbeidsbureau in Gouda een in leiding houden over het onder werp ’’Arbeidsvoorziening via ar beidsbureau in nieuwe opzet”. WADDINXVEEN - Loco-burgemeester Paul F.J. van Schie (CDA) opent volgende week dinsdagmiddag 22 september om half vier oriëntaals restaurant ’’Asian Palace” aan de Oranjelaan. Het nieuwe restaurant van de 45-jarige Hagenaar Richard Chua komt in de plaats van chinees-indisch restaurant ’’Lotus”, dat 20 jaar op die plek gevestigd is geweest. De officiële opening gaat natur- lijk gepaard met het nodige Chi nees vuurwerk. Heel Waddinx veen en omgeving moet weten dat er in het Brugcentrum een geheel vernieuwd restaurant van start gaat. Op dit moment vindt in het pand aan de Oranjelaan, waar tot het beginvan de jaren zeventig de Ra bobank Waddinxveen gehuisvest is geweest, al zo’n drie weken een grootscheepse verbouwing en re novatie plaats. In opdracht van de in Singapore geboren nieuwe eigenaar, die al 25 jaar in Nederland woont en be drijfsleider was bij ”Wong Sheung Wong” in de residentie, wordt de inrichting geheel ver nieuwd en op moderne leest ge schoeid. Het interieur ondergaat een com plete metamorfose. Op de tafels komt prachtig linnen, nieuw be stek en mooi servieswerk. De keu ken wordt geheel aangepast aan de eisen die daaraan tegenwoordig door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN GOUDA - Er bestaan vergevorderde om in het wooncomplex van kapper Dick Voshol en zijn vriend aan de Zuidelijke Dwarsweg (het vroegere ’’Akkeroord” op Moor drechts grondgebied) een exclusief restaurant te vestigen. Deze restau- rantplannen zullen in Waddinxveen inslaan als een bom. Ron en Tonneke de Bruin-Boon- stoppel, die in Gouda aan de Oosthaven het succesvolle restau rant ”La Grenouille” hebben, wil len in Waddinxveen-Zuid bij het bedrijvenpark Coenecoop een klassezaak vestigen op een uniek en prachtig gelegen punt. Het lukte deze week niet om con- tact te krijgen met alle betrokke- Sjaak Noteboom). nen voor commentaar. Bovendien bleek al gauw de bereidheid van iedereen om uitgebreide toelich ting op de restaurantplannen te geven niet zo groot te zijn. Men wil het liefst in alle rust doorgaan met het uitwerken van alle ideeën en de voorbereiding van de nodige planologische ver anderingen. Overleg met het ge meentebestuur, dat daar ook be zittingen heeft verworven, is al geopend. Dick Voshol, die een kapsalon heeft aan de leplaan in de Bomen- wijk, heeft van zijn wooncomplex aan de Zuidelijke Dwarsweg een luxueus paleisje' weten te maken, ■pverigens is hij wel van plan met L>ppen door te gaan, zij het dat hij zich op een andere plaats zal gaan vestigen. Aruba en Curacao zijn als nieuwe woonbestemming al genoemd. Het sfeervolle wooncomplex met een magnifieke ruime tuin aan de Zuidelijke Dwarsweg verkeert in een goede staat om er een restau rant in onder te brengen. Maar zoals het er nu naar uitziet is er wel sprake van een ingrijpende verbouwing om hongerige onder nemers en particulieren het straks in alle opzichten naar de zin te maken. Uit een contact met het gemeen tebestuur van Waddinxveen, dat dit deel bij het Gouwe-aquaduct onlangs door kleine grenswijzigin gen aan het eigen grondgebied zag toegevoegd, is gebleken dat er aan het Raadhuisplein geen stro breed in de weg gelegd zal wor den om het wooncomplex een res- taurantbestemming te geven. Het nieuwe restaurant, voorzien van voldoende parkeergelegen heid, komt te liggen bij een ’’kla verblad” van bedrijfsterreinen. Aan de Waddinxveense kant Coe necoop 1 en 2, aan de Goudse kant het nieuwe bedrijvenpark-in- wording ’’Gouwestroom” en aan de overkant de ’’Goudse Poort”. De aanwezigheid van zoveel be drijven wordt als een belangrijk pluspunt gezien voor het nieuwe restaurant van Ron en Tonneke de Bruin. Zodra ze de overstap kunnen maken sluiten ze ”La Grenouille”. Van het Goudse eethuisje heeft het echtpaar een goed en betaal baar restaurant gemaakt, ”La Grenouille” heeft een interi eur vol met gipsen, kristallen, pa pieren, koperen en houten kik kers. Het prachtige grachtenpand met onderdeur en bazalten stoep kent een inrichting met eenvoudi ge tafels en stoelen en een zwart wit geblokte vloer. Op de open eerste etage kun je de kok aan het werk zien. Ron de Bruin is een bezige eigenaar-chef- kok, die altijd in de weer is in zijn doorkijk-keuken. Zijn vrouw Ton neke, dochter van Waddinxvener Arie Boonstoppel sr. van de Sou- burghlaan, fungeert als uitstekend gastvrouw. In Waddinxveen is vooral in de horecawereld verbaasd kennis ge nomen van de nieuwe ontwikke lingen aan de Zuidelijke Dwars weg. Met drie toprestaurants bin nen de bebouwde kom (de Gouwe Dis, ’t Baarsje, Bibelot) en de tal rijke restaurants in het nabijgele gen Gouda vraagt men zich af of het niet allemaal een beetje te veel van het goede wordt. De initiatiefnemers die in het wooncomplex in Waddinxveen- Zuid aan de gang willen menen van niet. Zij wijzen er op dat het gaat om aan aanvulling van het horecagebeuren, die vooral bij het bijna op loopafstand gelegen be drijfsleven zeer in de smaak zal vallen. Bovendien zijn ook parti culieren gebaat bij meer variatie in de eigen omgeving. persoonlijke aandacht (solo lessen) max. 2 personen per groep De door Johan Slappendel bij de Burgemeester Trooststraat uit de Gouwe gehaalde gevaarlij ke wolhandkrab. (Foto: Sjaak Noteboom). De 14-jarige Johan Slappendel pakte de uit de tropen afkom stige wolhandkrab met een gerust hart beet. (Foto: Sjaak Note- boom). Vs»1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1