Montana-Verheuen Partners Oud-medewerkers in kaarsenfabriek GROENSVOORDE Russische jongeren bezoeken W veen Dia-avond zendings- echtpaar Benoemingen raadhuis WIST U DAT? begroting voor 1993 opnieuw sluitend SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN WS’ HARWA ErUITr^l van ’t hof Weer open huis in ’’Souburgh” Onafhankelijk Nieuwsblad g Aanmoedigings prijs voor verkeer D. Immerzeel verlaat PTT Post HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Ds. H. Gaasbeek in Open Cirkel WADDINXVEEN - Vanavond - woensdr. S. ATTEMA AWiQ vanaf fl. 45,-’ per dag Die "andere" hele goede NVM makelaar! - S tTBremmer s Een mooie auto 1 BIJNA” 4 AUTO'S MET 100% SERVICE TOT IN DE PUNTJES Jan Dorrekenskade Oost 37 tel. 01828-30360 2741 HT Waddinxveen fax: 01828-30341 Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! S 01828-13500 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven Wij op het gebied van BEDTEXTIEL ruim gesorteerd zijn!! Waaronder tientallen OVERTREKSETS met bijpassende GORDIJNSTOF. En aansluitend daarop ruime keuze in HOESLAKENS zowel in KATOEN als STRETCH. Kom en zie hoe kleurrijk uw dromen werkelijkheid worden. VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 Smaken verschillen! Als u een Astra mooier vindt dan een Golf of andersom, geen probleem. Jan Kok levert alle merken auto’s. F Als u belt voor een afspraak, heeft u alle tijd om ze te komen bekijken en vergelijken. Ook om 08.00 uur ’s-avonds is voor Jan geen probleem. Dus voor een nieuwe auto.... Winkelcentrum Waddinxveen SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Bovag-erkend ALLE RIJLESSEN 47,50 (60 min.) iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen Gunstig Zes tarieven makelaardij WADDINXVEEN - De lastendruk neemt in 1993 voor zowel particulieren als bedrijven in Waddinx veen verder toe. Dat blijkt uit de toelichting op de sluitende gemeentebegroting voor 1993, die het colle ge van Burgemeester en Wethouders het afgelopen weekeinde aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Veel moeite Kapitaalslasten Uitgaven Kindplaatsen UW^^^ 5 L- RIJOPLEIDING op VIDEO NIEUW!! OVO MOTORRIJLES - I' L Ibi J L C I 3 T f eekblad vooraddinxveen BURGERS ZWAARDER Met ruime parkeergelegenheid verkeersveiligheid” briek Gouda BV (opgericht in 1858) hebben een bezoek ge- vormde De r Woensdag 30 september 1992 briek Gouda BV kijken rond in het fabriekscomplex aan Mercuriusweg in Waddinxveen. (Foto: Gouda BV). WADDINXVEEN - Negen oud-medewerksters van de aan de Mercuriusweg in Waddinxveen gevestigde stearine-kaarsenfa- Plankier 22,2771 XL BOSKOOP Tel.01727-12110 Rijschool 'Bijna' Graanakker 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon: 06-52711818, b.g.g. 01828-15950 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN H. Gaasi GEMEENTE BELAST Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz. exci. btw Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 NVM 48e Jaargang No. 02304 Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Een 30-tal scholieren uit de omgeving van het Russische St. Petersburg (Leningrad) zijn zondagavond laat aangekomen als gasten van een even groot aantal scholieren van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniep- weg in Waddinxveen. Ze kwamen een dag later in het Gouwe- dorp aan, omdat ze na hun vertrek op donderdag 16 uur hadden moeten wachten voordat ze de Russische grens over mochten. ne uitkering uit het gemeente fonds en de gemeentelijke belas tingen. kindplaatsen ten behoeve van de daarvoor gebruik makende ge- meente-ambtenaren in het nieuwe kinderdagverblijf aan de Beuken hof. PCW-wethouder Joop Neele acht het overigens onjuist dat de ge meente hiervoor geld op tafel legt, omdat naar zijn mening een en ander nog niet landelijk in de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. Zijn collega-wethouders van CDA en VVD delen die mening overi gens niet. ’’Mede door het tijdig reserveren van gelden voor de grote uitgaven die in de beheer-sector te wachten staan, kan gezegd worden dat de financiële positie van de gemeente redelijk is”, aldus wethouder Paul van Schie. ”Ook de risico’s die het exploite ren van een grondbedrijf met zich brengen, zijn redelijk afgedekt. De algemene reserve voor onver wachte tegenvallers is gezien de bestedingsvoornemens echter na genoeg uitgeput”. ’’Voor spectaculaire uitgaven is er geen ruimte meer. Miljoenen ver gende projecten als hoofdwinkel centrum, bodemsanering, stads vernieuwing in het algemeen, uit breiding raadhuis en aanpassing van het stratenpatroon ten behoe ve van veiliger verkeer, strijden om voorrang bij het verdelen van de kleine marge die nog aanwezig is”. De meerjarenbegroting 1993-1997 is met het oog op de al bekende belangrijke wensen en noodzakelijke uitgaven voor de ja- ren 1994 tot en met 1997 niet sluitend. Dit ondanks de aanname dat ook de volgende gemeenteraad (1994-1998) geacht wordt te zij ner tijd bereid te zijn om naast de inflatie per jaar ongeveer 3% ex tra belastingverhoging toe te pas sen. Een en ander vindt met name zijn oorzaak in een verwachte terug loop van de inkomstenstijging wanneer het Groene Hart-beleid, zoals dat door het rijk is verwoord in de ruimtelijke ordening-visie van de ’’Vierde Nota”, vanaf 1994 zal worden doorgevoerd. Met name de woningbouw zal dan sterk teruglopen (van 130 naar 60 nieuwe woningen per jaar vanaf 1994) en juist het aantal wonin gen is de belangrijkste maatstaf voor het verkijgen van de algeme- Het duurdere leven komt voor een gemiddelde huurder in Wad dinxveen neer op een stijging met 13% van de gemeentelijke lasten, heffingen en tarieven in vergelij king met dit jaar, hoewel het stij- gingspercentage natuurlijk per ge zinssituatie kan verschillen. Voor de eigenaren-bewoners komt dit percentage uit op 10%. Hier bij is de stijging van de afvalstof fenheffing per 1 juli 1992 begre pen. Voor bedrijven is het stij- gingspercentage lager, omdat de onroerend goedbelasting daar het belangrijkste tarief uitmaakt. Volgend jaar gaan in dit Gouwe- dorp zes belastingen en tarieven omhoog. De onroerend goedbelas ting, de rioolrechten, de secreta- rieleges en de bouwleges stijgen elk met 6%. De huren van sportaccomodaties 'gaan met 3% omhoog en de hon denbelasting stijgt met 5%. Dit alles inclusief 3% inflatiecorrec tie. Met deze verhogingen denken B. en W. - en dan vooral de wethou der van financi8n Paul van Schie (CDA) - in 1993 een kleine 4,5 ton extra binnen te halen en dat is een derde van het tekort dat voor volgend jaar moest wordenm weg gewerkt. In juni volgend jaar zal worden bekeken of er nadere tariefverho- gingen nodig zijn voor de kosten van afvalinzameling en -verwer king. De laatste forse verhogingen dateren van juli 1992. In de zomer van 1993 wordt ook bekeken in hoeverre de abonne menten op het Centrale Antenne- Inrichting (CAI) moeten worden gewijzigd. Voor dat doel wordt een meerjarennota opgesteld. De tarieven van het Gouwebad ”de Sniep” gaan op Nieuwjaars dag met 4% omhoog. Dat moet, omdat iedereen aan het Raadhuis plein vindt dat de gemeentelijke subsidie voor het subtropisch zwembad niet boven de ruim 6 ton per jaar mag uitkomen. In 1993 worden 180.000 recreatieve bezoekers verwacht. De rioolrechten moeten in Wad dinxveen met name omhoog om dat er in de komende jaren aan- van hogendorpplem 4 gouda telefoon 01820 - 20111 kantoren n gouda aiphen a/d njn en zoeiermeer zienlijk veel opgeknapt zal moe ten worden aan het 90 kilometer lange rioolstelsel, dat een vervan gingswaarde heeft van 120 mil joen gulden. De gemeenteraad kreeg het afge lopen weekeinde door het college van Burgemeester en Wethouders een sluitende gemeentebegroting voor 1993 gepresenteerd. Het kostte B. en W. heel wat moeite om de financi81e eindjes in Waddinxveen aan elkaar te knopen. Minder geld van de rijks overheid, sparen voor duur weg onderhoud en de aanleg van een nieuw fietspad dwars door Wad dinxveen zorgden voor een tekort van ruim 1,3 miljoen gulden. Dit tekort kon door meevallers (4,4 ton), bezuinigingen op be staand beleid (2 ton), belasting en tariefverhogingen (4,5 ton) en het aanboren van nieuwe 'inkom stenbronnen (2 ton) worden weg gewerkt. In de begroting voor 1993 wordt uitgegaan van 280.000 gulden aan nieuwe kapitaalslasten. Dit geld moet worden betaald omdat het gemeentehuis wordt uitgebreid, de brandweer een tankautospuit krijgt, de automatisering verder moet gaan en er geld gestoken moet worden in een veiliger ver keer. Ten behoeve van de zwaardere toekomstige lasten om straten, wegen, openbare verlichting, groen, watergangen, gebouwen, ri olering, bestemmingsplannen, mu- bilair en vuile bodem te onder houden, dan wel tijdig te kunnen vervangen, willen B. en W. 370.000 gulden per jaar extra spa ren. De fondsstortingen komen daarmee jaarlijks op 3,7 miljoen gulden. Maar er zijn ook allerlei andere extra uitgaven nodig. Zo moeten er extra kosten gemaakt worden voor een eigen composteringsin- richting in verband met het maai- gras, kosten de speelplekken meer, evenals het doorspuiten van de riolen, en vergt het openbaar groen in de nieuwe wijken meer geld. Verder gaat het om bijdragen in de overblijfkosten van buitenland se leerlingen, de kosten van het beroepsonderwijs en de kamermu ziek, zijn er hogere kosten ge moeid met een geautomatiseerd bevolkingsregister en lopen de kosten van inning (bankkosten) op. Maar er komen ook nieuwe bezui- giningen. De Openbare Biblio theek krijgt te maken met het derde jaar van een lagere subsi die. Verder valt er niet te ontko men aan snijden in de personeels- sector, het verlagen van diverse begrotingsposten en het uitgaan van een lagere rentetoerekening. De nieuwe gemeentebegroting kent per saldo - naast de gebrui kelijke loonsverhoging - een hoger bedrag aan personeel en persone elskosten van 1,4 ton. In dit bedrag zit nu ook een kwart ton voor het betalen van twee Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 De Russische scholieren komen bijna allemaal uit Poesjkin, een voorstad van St. Petersburg, en brengen een tegenbezoek aan Waddinxveen. Eerder dit jaar brachten leerlin gen van de samenwerkingsschool een bezoek aan de particuliere school van de Russische meisjes en jongens. Ze werden daar, even als nu, in gastgezinnen onderge bracht. De Russische scholieren nemen deze week deel aan een uitgebreid en leerzaam programma. Maan dag werd de haven van Rotter dam en Zeeland bezocht. Dinsdag werden er lessen op de samenwerkingsschool bijgewoond en werd het nieuwe en oude Rot terdam bekeken. De dag werd be sloten met zwemmen in Tropica na. Vandaag - woensdag - is een be zoek aan Amsterdam gepland. Er worden musea bezocht, door de Kalverstraat gewandeld en er wordt een boottocht gemaakt, ’s Middags is er een uitstapje naar WADDINXVEEN - Donderdag 1 oktober neemt de bekende PTT- postbesteller D. Immerzeel af scheid van PTT Post in Waddinx veen. Hij maakt na een dienstver band van 32 jaar van de mogelijk heid gebruik vervroegd uit te tre den. Dirk Immerzeel krijgt donderdag avond van zeven uur tot half tien een afscheidsreceptie aangeboden in het pand van PTT Post aan de Stationsstraat in Waddinxveen, zo heeft H. Kurtz, manager Postver keer Sorteercentrum Waddinx veen, laten weten. Voorafgaande aan de offici81e af scheidsreceptie hebben enkele be woners van de Beethovenlaan, de vaste wijk van Dirk Immerzeel, hun postbesteller reeds in het zon netje gezet. Dat gebeurde op initi atief van Marjan van der Zwan. WADDINXVEEN - Het Zorg centrum ’’Souburgh” aan de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen houdt zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 13.00 uur weer een open huis in de nieuwe dagverzor- ging en dagopvang. Deze opvangmogelijkheden wer den vrijdag 11 september officieel in gebruik gesteld door Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden. Zaterdag 12 september was het eerste open huis. Volgens directrice G. Fahrner-van Os wil ’’Souburgh” op veler ver- zoek de inwoners van Waddinx- veen nogmaals in de gelegenheid stellen de nieuwe afdeling voor dementerende ouderen, die is on dergebracht op de begane grond van het zorgcentrum, te bekijken. Voor de inrichting van de dagver- zorging en de dagopvang is een inrichtingsfonds in het leven ge roepen. Van de benodigde 55.000 gulden ontbreekt nog 10.000 gul den. Zij die een bijdrage in dit fonds willen storten wordt verzocht dit te doen op het speciale rekening nummer van de Rabobank Wad dinxveen 3868.24.118. Het giro nummer van de bank is 79138. bracht aan het bedrijf van hun voormalige werkgeefster. Een ander verhaal ging over het salaris. Eén van de dames had bij een wasserij gewerkt waar ze de vuile as moest sorteren. Een ui terst onplezierig werkje, waarbij een grote houten knijper gebruikt werd om de vlooien te doden. Zij verwisselde haar werk voor een schonere baan bij de Goud- sche Kaarsenfabriek en met een salarisverbetering van ƒ3,- naar ƒ5,50 per week. Stearine-Kaarsenfabriek Gouda BV in Waddinxveen produceert thans 20 miljoen stearine kaarsen per jaar. Onlangs is een nieuwe machine in gebruik genomen, die vrijwel vol ledig automatisch werkt en een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding mogelijk maakt. Met de komst van deze machine luidt de kaarsenfabriek een nieuw tijdperk in bij de produktie van haar alom bekende kwaliteitskaar- sen. WADDINXVEEN - Met ingang van 1 september is mevrouw M. v.d. Wouw in het gemeentehuis van Waddinxveen benoemd tot chef van de afdeling Sociale Za ken van de sector Welzijn, Onder wijs en Sociale Zaken. Mevrouw v.d. Wouw is reeds geruime tijd werkzaam in dienst van de ge meente Waddinxveen, onder an dere op de afdeling Welzijn. Omdat mevrouw J.S.A. v.d. Berg te kennen heeft gegeven haar lid maatschap van de Marktcommis- sie, als vertegenwoordigster van de Stichting Vrouwenraad te be7indigen, is akkoord gegaan met het voorstel van deze‘Stich ting om in haar plaats mevrouw J.G. Ribbens-Admiraal te benoe men. Aan de gemeenteraad is een voorstel in deze zin gedaan. Op verzoek van de Oorlogsgra venstichting is de heer L.J.M. Et- tema, chef van de sectie platsoe- nen van de dienst Openbare Wer ken, benoemd tot plaatselijk con sul van de Oorlogsgravenstich ting. De heer M. Koole, chef van de af deling Welzijn, is met ingang van 1 augustus aangewezen als secre taris van de raadscommissie voor Sociale Zorg en Volksgezondheid. Met ingang van 1 oktober is me vrouw drs. M.C.A. Kroon-Bakker te Uithoorn benoemd tot mede werkster Milieuzaken op de afde ling Ruimte en Bouw. Zaandam. De dag wordt met dis co besloten. Donderdag staat de tuinbouwvei ling in Bleiswijk en de Floriade in Zoetermeer op het programma. Vrijdag is er een surprise-trip, ’s Avonds wordt de reis terug naar Poesjkin ondernomen. De Russi sche meisjes en jongens moeten dan zondagavond weer thuis kun nen zijn. Oud-werkneemsters van de Goudse Stearine- en Kaarsenfa- de WADDINXVEEN/DEN HAAG - Op donderdag 8 oktober krijgt de gemeente Waddinxveen van het Provinciaal Orgaan Verkeers veiligheid Zuid-Holland (POV) een aanmoedigingsprijs uitgereikt voor het plaatselijk verkeersveilig- heidsbeleid. Als onderdeel van de landelijke ’’Aktie -25%”, welke beoogt om in het jaar 2000 25% minder on gevallen te bereiken ten opzichte van het peiljaar 1985 worden jaar lijks per provincie ’’Aanmoedi gingsprijzen verkeersveiligheid” uitgereikt. Uit de 80 voordrachten is ook de gemeente Waddinxveen als één van de prijswinnaars aangewezen. De beoordeling was in handen van een onafhankelijke jury, voorgeze ten door gedeputeerde T. Jansen. Beoordelingscriteria waren onder andere geleverde inspanning, ori ginaliteit, effectiviteit en voor beeldwerking. Het onderwerp van de voordracht betrof het in Waddinxveen gehan teerde beleid ten aanzien van de zogenaamde 30 km per uur-gebie- den. cn n WADDINXVEEN - Het zen- dingsechtpaar Rob en Marian Vermeij, tijdelijk in hun verlofpe riode verblijvend aan de Weide- zoom, houdt woensdagavond 7 ok tober om kwart voor acht in de hervormde Bethelkerk aan de Bil- derdijklaan in Waddinxveen een dia- en informatieavond. Rob en Marian Vermeij zijn tot begin volgend jaar terug na een enerverend verblijf in Afrika, waar zij op initiatief van de Stich ting Jeugd met een Opdracht zen dingswerk hebben gedaan. Het echtpaar heeft drie kinderenm: Judith, Christian en Marcia. Het Waddinxveense paar laat op de informatieavond nog niet eer der vertoonde dia’s zien en vertel len zelf over hun persoonlijke er varingen als zendingswerkers. Na de pauze (met koffie en cake) nemen Rob en Marian Vermeij de bezoekers mee naar Kwa Ndebe- le, waar ze de komende jaren in dienst van God weer zullen gaan werken. 1 De dames, vari7rend in leeftijd van 67 jaar tot 83 jaar, genieten nog een goede gezondheid. Allen werden thuis afgehaald en arri- veerden rond twee uur. Het initiatief tot dit bezoek ging uit van de in Waddinxveen wo nende mevrouw J. de Wolff, die bezig is met een scriptie over Vrouwenarbeid in de Goudsche Kaarsenfabriek in de periode 1920-1945. Na een welkomstwoord door di recteur M. Schaaf werd een rond leiding in de fabriek gegeven. En kele dames hadden het vak van kaarsengieten nog uitgevoerd en bewezen, dat zij dit vak nog niet vergeten waren. Het viel alle dames op, dat het werk zowel in de gieterij als in de inpakkerij aanzienlijk eenvoudiger is en dat veel zwaar, lichamelijk werk nu wordt gedaan middels de techniek. Na afloop van de rondleiding ble ven de dames nog ruim een uur oude herinneringen ophalen waar bij enkele een vermelding zeker waard zijn, zoals de uitspraak dat in de zomer wanneer de buiten temperatuur opliep in de fabriek emmers koud water geplaatst wer den met toevoeging van haver mout. Wanneer men deze combinatie dronk zou men minder last van de warmte hebben en minder snel dorst krijgen. Volgens de gebruik- sters was dit, hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken, nog het ge val ook. lag 30 september - zal ds. I isbeek uit Zevenhuizen eert inleiding verzorgen voor de her- HN ......Je ontmoetingskring De Open Cirkel in Het Anker aan de Nesse. De predikant zal het onderwerp ’’Leven in verwachting” behande len. De nadruk wordt gelegd op i verschillen tussen het christelijk I geloof en andere levensbeschou- wingen. Op deze avond is iedereen weer van harte welkom in Het Anker. Men kan vanaf acht uur binnenlo pen voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Het programma begint om half negen met het gezamenlijk zingen van enkele liederen. persoonlijke aandacht (solo lessen) max. 2 personen per groep w V’'1' M //'W^ 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1