Theo den Boon wil naar Japan in kerkzaal Geloofsdebat Verkort Rampenplan voor Waddinxveen Keuken avond- 4-daagse Nieuwe Passage-winkels Opening van nieuw kinderdagverblijf 99 ct. Coördinatiecentrum in gemeentehuis 35,00 Docenten excursie op rivier Verplaatsen weekmarkt is niet eenvoudig Peuter verdrinkt Donderdagavond 8 oktober Gemeente werkt aan beleid 10,00 17,50 WIST u DAT? SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN WS’ HARWA Kantoorpand Limaweg ’’Reeuwijk en Omstreken” de verzekering voor uw opstallen, inboedel Behandeling begroting Onafhankelijk Nieuwsblad Vrouw (31) door voorruit Bijbelclub Machtelderf Gesprek met Frans Molenaar CHirïTCTP Let op uw brievenbus |iÉ Bremmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE ïfjremmer N i voor voor ONDERLINGE BRANDVERZEKERING I En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! 2 paar Streethiker supercracks van voor mt. 36 t/m 46 rood - zwart - bruin 17E JAARGANG NUMMER 839 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven Wij op het gebied van BEDTEXTIEL ruim gesorteerd zijn!! Waaronder tientallen OVERTREKSETS met bijpassende GORDIJNSTOF. En aansluitend daarop ruime keuze in HOESLAKENS zowel in KATOEN als STRETCH. Kom en zie hoe kleurrijk uw dromen werkelijkheid worden. VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, ZONWERING EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Weekmarkt Waddinxveen V.d. Pluym modesctioenen Beestenpantoffels van^25Tr ’’BIJNA” Bovag-erkend ALLE RIJLESSEN 47,50 (60 min.) iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen AÏV Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Personeel Nieuw atelier Weekblad voor Waddinxveen De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon (rechts) met de bekende mode-ontwerper Frans I I I Molenaar. (Foto: Henny den Boon-Huizer). WADDINXVEEN - Op vrijdag 25 september werd in het water langs de Gerstakker een 3-jarig jongetje aangetroffen dat te water geraakt was. Omstanders zijn in afwachting van een ambulance begonnen met reanimatie, waarna het kind in kritieke toestand werd vervoerd naar het Bluelandziekenhuis cn la ter naar het Wilhelminakinderzie- ikenhuis te Utrecht. In dit ziekenhuis is de peuter ten gevolge van dit ongeval op maan dag 28 september overleden. Het pand, dat vier bouwlagen zal krijgen en een vloeroppervlakte heeft van 3.000 vierkante meter, wordt er neergezet naar een ont werp van Blom en Van Overbeek Architecten BV in Breda. Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Rijschool 'Bijna' Graanakker 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon: 06-52711818, b.g.g. 01828-15950 Vers, vriéndelijk, voordelig. Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Aan de Li- maweg in Waddinxveen wordt een nieuw kantoorpand gebouwd door aannemingsbedrijf A. Breur en Zn. BV uit Zwijndrecht. Hans Verkerk de keukenspecia- list van Nederland houdt speci aal voor de mensen die overdag geen tijd hebben een grootse keuken avondshow op 6, 7, 8 en 9 oktober op de Gouwestraat 60a in Alphen aan den Rijn 01720-76672 (tegenover de hef- brug). U kunt elke avond terecht tot 22.00 uur en genieten van 50 keukens die wij in 600 verschil lende uitvoeringen kunnen leve ren. Bovendien kunt u elke avond profiteren van een speci aal actie assortiment en GRATIS KEUKENAPPARATUUR (of onze speciale voordeetblokprijzen). Graag zien wij u in één van onze 17 filialen of tijdens de avond- 4-daagse. Bel voor informatie 01722-5564. aan de achter- en zijkant richt Ad Rehorst een Fromagerie (kaas, no ten, geschenkartikelen) in. Ad Rehorst, zoon van de Wad dinxveense ex-aannemer G. Re horst van de Nesse, heeft al een kaas- en notenspeciaalzaak bij de Rijnbrug in het centrum van Al phen aan den Rijn. Zijn Waddinx veense vestiging wordt de tweede. Gert v.d. Wal breidt de zaak van zijn vader in het winkelcentrum ”dp Passage” uit door het speel- Door de daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen zal een ontruimings- en preventie- instructie moeten worden opge steld. ”Wij constateren (opnieuw) dat steeds meer tijd aan voorlichting en aanverwante activiteiten wordt besteed dan daarvoor feitelijk be schikbaar is, hetgeen ten koste gaat van andere activiteiten. De notitie zal een basis zijn voor ver antwoorde keuzes en voor con frontaties met de consequenties van die keuzes”, aldus B. en W. De notitie geeft in dat verband ook inzicht in wat andere verge lijkbare gemeenten aan hun com municatie doen en hoe dat in Waddinxveen (niet in een ideale maar toch zeker wel) in een opti male situatie zou moeten zijn. r WADDINXVEEN - De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon zou graag met zijn werk een sprong maken naar Japan. Hij heeft daarover al van gedachten gewisseld met de Nederlandse mode-ontwerper Frans Molenaar, die hij en zijn vrouw Henny tegenkwamen op het Spaanse vakantie-eiland Formentera. Het werk van Theo den Boon kent sterke kleur- en vormaccen- ten. Zijn composities op linnen en papier ontstaan zonder plan voor af. Het ene werkstuk komt voort uit het andere. Hij laat zich lei den door gevoel. namen die komende zondagmorgen 11 oktober voor en na de kerkdienst vanuit de Immanuelkerk zullen worden uitgezonden. Het debat gaat over de actuele vraag ’’Heeft een levensbeschou wing zin?”. Aan de discussie daar over nemen deel voorzitter dr. A.A. de Bruin van het Humanis tisch Verbond Midden-Holland, pastoor en carmeliet F.T. Buiten dijk van de rooms-katholieke St. Victorparochie en ds. A.A. van Houwelingen van de hervormde ImmanuAlkerkgemeente. De drie Waddinxveners hebben voor de discussie, die wordt ge leid door de Waddinxveense jour nalist Bert Woudenberg, onder andere een viertal stellingen opge steld om het onderlinge debat en dat met de zaal te stimuleren. In de discussie over de vraag of Alle belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te ko men nemen. Ook voor bedrijven is dit een gelegenheid om kennis te maken met de kinderopvang. De opening is van 11.00 tot 13.00 uur. Voor informatie kan men bel len met het dagverblijf, tel. 01828-17272. schaf van de nieuwe tankautospuit de oude tankautospuit te handha ven. De hiervoor benodigde bezetting van ongeveer 6 personen is al voorzien in de voorziene reguliere uitbreiding in verband met de ontwikkeling van de gemeente en de noodzakelijke uitbreiding van het korps in het kader van de rampenbestrijdingstaak. Het rampenplan van Waddinx veen zal, in regionaal verband, worden vervangen door een zoge naamd ’’Verkort Rampenplan”. Dit betreft een raamplan, dat zal worden ingevuld door diverse deelplannen. Zodra dit verkorte plan volledig zal zijn ingevuld, vervalt het be staande rampenplan. Tussentijds zal het bestaande rampenplan worden geactualiseerd aan de hand van de meest recente gege vens. Doe-het-zelfmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating ■s 01828-12596 Noordeinde 76a Waddinxveen goed in een aparte winkel onder te brengen. Waddinxvener H.C. Kooyman liet eind augustus het publiek weten dat hij wegens gezondheidsrede nen zijn bedrijf moest beëindigen. In september is de zaak een maand gesloten geweest. Deze maand wordt er een ophef fingsuitverkoop gehouden. Alle lopende opdrachten worden vak kundig en correct afgerond. WADDINXVEEN - Morgenavond (donderdag 8 oktober) om acht uur wordt in de kerkzaal van de hervormde ImmanuAl kerkgemeente de discussie gehouden, waarvoor bij de Waddinx veners in de afgelopen weken veel aandacht is gevraagd. Er wor den ongeveer 150 bezoekers verwacht. De RTW-radio maakt op- In verband met hiervoor geldende richtlijnen ingevolge de Rampen wet en de Brandweerwet 1985 zal binnen het gemeentehuis een be stuurlijk coördinatiecentrum moe ten worden ingericht. De kosten voor deze inrichting zijn niet af zonderlijk begroot. Inmiddels zijn al 14 medewerkers opgeleid tot gemeentelijk centra list rampenbestrijding. Voor het regelmatig houden van oefenin gen, eventueel in samenwerking met de brandweer en andere dien sten, is geen afzonderlijk budget vastgesteld. De raadscommissie Algemeen Be stuurlijke Zaken ontvangt binnen kort een voortgangsrapportage over de huidige stand van zaken rond de rampenbestrijding en over de stappen, die nog genomen moeten worden in de richting van een ideale situatie en organisatie. WADDINXVEEN - In Waddinx veen wordt gewerkt aan een op schrift gezet communicatiebeleid. De vorig jaar in het vooruitzicht gestelde notitie over het gemeen telijke communicatiebeleid heeft nu dermate concrete vormen, dat B. en W. het noodzakelijk achten voor de uitvoering van de beleids voornemens in deze notitie in de begroting een bedrag op te nemen van ƒ25.000,- wegens extra per soneelskosten. In deze notitie krijgen onder an dere onderwerpen als doel(groep)gerichte communica tie, inspraak en spreekrecht, de gemeentedag, de gemeentelijke huisstijl, de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie van het communicatiebeleid aan dacht. Theo den Boon, die ook volgens de bekende makelaar Harry Mens uit Lisse zijn vleugels zou moeten uitslaan (naar het Franse Parijs), heeft in het recente verleden al enkele buitenlandse activiteiten ontplooid in onder andere Belgie en Italië. Japan trekt de Waddinxveense kunstenaar op dit moment bijzon der. Vandaar dat hij contacten legt met mensen dje hem daarbij verder kunnen helpen. Frans Mo lenaar kent al de nodige kunstzin nige wegen in het land van de Reizende Zon. De in Gouda geboren Theo den Boon werd vorig jaar 50 jaar. Hij volgde onder andere de Vrije Academie in Den Haag. Volgens hem is schilderen als een droom, die toegang geeft tot een innerlij ke, poëtische wereld. een levensbeschouwing zin heeft en wat de plaats is van een levens beschouwing in deze moderne tijd staat centraal de vraag ’’Onder scheiden in het moderne leven ge loofsovertuiging en levensbe schouwing zich van elkaar of vul len ze elkaar juist aan?”. Dr. De bruin, pastoor Buitendijk en ds. Van Houwelingen zullen vanuit geheel verschillende ach tergronden en visie hun actuele stellingen en zienswijzes toelich ten en verdedigen. Daarna zal er een open discussie plaatsvinden, zowel onderling tus sen de inleiders, als met de aan wezigen in de zaal. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 GOUWE KOERIER Woensdag 7 oktober 1992 Op de clubavonden worden ant woorden op verschillende levens vragen gezocht aan de hand van de Bijbel en op vragen zoals: wat voor boek is de Bijbel, staat in de Bijbel iets over jezelf, staat daar iets in over onze toekomsten? Eén keer per rpaand is er Bijbel club, gezellig bij iemand thuis tij dens het koffiedrinken. Komende woensdag wordt er gepraat over liefhebben. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie tel. 01828-11595 of 10640. Als sommige werkstukken onvol doende spanning hebben schroomt hij niet sommige stuk ken van het doek weer te lijf te gaan met nieuwe verfpartijen en prikkelende accenten. Zijn abstract-expressionistische aanpak is het best te karakterise ren als een gedreven soort schil- dershandschrift. Hij is verder de ze weg ingeslagen door zich op ei gen wijze van een beeldtaal te be dienen. De ene keer overheersen in zijn werkstukken tedere, transparante tinten blauw of geel, die doora derd worden door ferme strepenm en spikkels. Ook confronteert Theo den Boon krachtige kwaststrepen met bru taal vloeiende verfplassen en witte vlakken, die als afbakening van de actie in de compositie fungeren. Een andere keer strijden meer te kenachtige symbolen of signalen om de aandacht van de toeschou wer, vanuit weer een wit veld met strikt primaire, frisse kleuren geel, rood en blauw. Al doende lijken deze signalen zo wel letterlijk als figuurlijk enige orde te scheppen in de opgeroe pen chaos. Maar lang voordat de totale ordening in zicht komt weet Theo den Boon het mysterie en de spanning in zijn composities te bewaren door gewoonweg op het juiste moment zijn schilders- energie te kanaliseren of een halt toe te roepen. Zo wordt de toeschouwer steeds opnieuw een fascinerende blik vergund in de heldere droomwe reld van kleurenecho’s, het open gestelde prive-domein van Theo den Boon pur sang. WADDINXVEEN - De nood zaak en de mogelijkheden tot ver plaatsing van de situering van de weekmarkt zullen mede afhangen van de definitieve besluitvorming inzake het nieuwe hoofdwinkel centrum. Duidelijk is dat de markt in de huidige omvang niet gemakkelijk op een andere locatie is in te pas sen. Voor 1993 wordt geen voorstel gedaan de markttarieven te verho gen. De meerjarenbegroting voor ziet in een verhoging met ingang van 1994 van 25 a 30% per jaar. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 14 oktober om half negen gaat op initiatief van S.F. Slot aan het Machtelderf 20 in Waddinxveen de Bijbelclub weer van start. Na de officiCle opening en de onthulling van de naam zijn er leuke activiteiten voor de kinde ren te doen, zoals een ballonnen wedstrijd, sminken. Buiten zal een echt treintje voor de kinderen rijden. Tevens'is er gelegenheid om het gebouw te be zichtigen. WADDINXVEEN - Waddinxveen gaat werken met een ’’Ver kort Rampenplan”. Het gemeentehuis zal in het kader van de rampenbestrijding worden voorzien van een bestuurlijk coördi natiecentrum, zo valt te lezen in de toelichting op de sluitende gemeentebegroting voor 1993. In de Brandweernota, die de raad in zijn junivergadering behandel de, is op diverse materiële en per sonele aangelegenheden met be trekking tot de toekomstige situa tie van het Waddinxveense brand weerkorps uitgebreid ingegaan. In verband met de groei van de gemeente, zowel qua aantal wo ningen als met name aantal en soort bedrijven, is een materiële en personele uitbreiding van het korps noodzakelijk. De financiële gevolgen hiervan komen eveneens in de Brandweernota aan de orde. De belangrijkste materiële voor ziening in 1993 betreft de vervan ging van de tankautospuit. De kosten hiervan bedragen ƒ375.000,-. Rekening dient te worden geho- duen met het advies van de Regi onale Commandant om bij de aan- WADDINXVEEN - Woningin richting Kooyman in het winkel centrum ”de Passage” is zaterdag 24 oktober voor het laatst open. Stationsstraat-bewoner H.C. Kooyman (59) en zijn vrouw doen dan voorgoed de winkeldeur dicht. De vrijkomende winkelruimte zal door twee nieuwe zaken in beslag genomen gaan worden. Aan de voorkant komt een nieuwe speel goedzaak van Gert v.d. Wal en WADDINXVEEN - Op donder dag 8 oktober wordt speciaal voor docenten biologie, aardrijkskunde en scheikunde uit het voortgezet onderwijs in Gouda en omgeving een boottocht georganiseerd op de Hollandsche IJssel. De vaartocht is onderdeel van een nascholingsmiddag waarin de ver vuiling en sanering van de Hol landsche IJssel centraal staat. De nascholing is een gezamenlijk initiatief van de Milieudienst Midden-Holland, Natuuractivitei- tencentrum de Watersnip en Ho geschool Rotterdam Omstre ken, daarbij ondersteund door de Stuurgroep Hollandsche IJssel. Tijdens de vaartocht worden de zellingen bekeken, watermonsters genomen en metingen verricht. Na afloop worden in werkgroepen practicumopdrachten uitgevoerd, aan de hand van speciaal hiervoor ontwikkeld lesmateriaal. Zo wordt bij scheikunde het ge halte aan fosfaat en zuurstof in het water bepaald en bij biologie wordt onderzocht welke micro-or- ganisamen in het water voorko men. WADDINXVEEN - Zaterdagmorgen 10 oktober om elf uur - die dag is de landelijke open dag voor kinderopvang - zal het kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang Humanitas aan de Beukenhof, officieel worden geopend door wethouder P.F.J. van Schie. Het kinderdagverblijf aan de Beu kenhof is 10 augustus van dit jaar gestart met de opvang van kinde ren in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Binnen enkele weken begint te vens de opvang van kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze groep kan el ke werkdag na schooltijd en in de vakanties worden opgevangen, al dus teamleidster Sandra Tlmmer- mann. Op 10 oktober zal wethouder P.F.J. van Schie (CDA) het kin derdagverblijf openen. Het dag verblijf, dat tot nu toe nog door veel inwoners van Waddinxveen De Bonkelaar wordt genoemd, zal dan een nieuwe naam krijgen. De uitkomsten geven informatie over de waterkwaliteit van de ’de meest vervuilde rivier van Neder land’. De aardrijkskunde-groep buigt zich over de gevolgen van een mogelijke aanleg van een stortplaats in de Zuidplaspolder. WADDINXVEEN - Het college van B. en W. heeft eind deze maand drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de ge meentebegroting voor 1993. De vergaderingen van de raad, waarin de begrotingen zullen wor- - den behandeld en waarbij tevens gelegenheid bestaat tot het hou den van algemene beschouwingen, zullen worden gehouden op maan dag 26 oktober, aanvang 19.30 uur, dinsdag 27 oktober, aanvang 19.30 uur (antwoord van het col lege van B. en W.) en donderdag 29 oktober, aanvang 10.00 uur (2e ronde van de gemeenteraad, antwoord van het college en ver- I dere afhandeling). j B. en W. stellen de raad voor de gemeentebegroting voor 1993, als mede de begrotingen voor 1993 van Openbare Werken, het ge meenschappelijk antennesysteem- I bedrijf, de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum en het grondbedrijf, alsmede de le be grotingswijziging, waarin ver werkt het wensen- en middelen pakket 1993 overeenkomstig de aangeboden ontwerpen vast te stellen. Het totaal van inkomsten en uit gaven van de gewone dienst wordt voor 1993 geraamd op ƒ62.492.862,-. Het totaal van de begroting van baten en lasten van Openbare Werken wordt voor 1993 geraamd op ƒ12.841.155,28. De kapitaalin- komsten en -uitgaven worden voor 1993 geraamd op ƒ338.346,20. De werken ten laste van de gewo ne dienst der begroting van de al- gemen dienst komende, worden voor 1993 geraamd op ƒ11.394.185,28-. Het totaal van de begroting van baten en lasten van het gemeen- schappelij k antennesysteembedrijf voor 1993 wordt geraamd op ƒ1.159.271,-- De kapitaalinkom- sten en -uitgaven voor dat jaar be- dragen ƒ325.678,-. Het geraamde voordelige saldo bedraagt ƒ4.813,-. Het totaal van de begroting van baten en lasten van de Samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum van dienst wordt voor 1993 geraamd op ƒ6.672.900,-. De kapitaalinkom- sten en -uitgaven op ƒ488.161,-- Het totaal van de begroting van baten en lasten van het grondbe- drijf voor 1993 wordt geraamd op ƒ5.087.425,-. GOUDA/WADDINXVEEN - Bij een botsing in de ochtendspits >op het kruispunt van de Burge meester Van Reenensingel en de Goudse Poort in Gouda is een 31- jarige automobiliste gewond ge raakt. De Waddinxveense werd door de klap door de voorruit geslingerd en belandde enkele meters verder op het asfalt. Ze liep daarbij een hersenschudding en verwondingen aan haar gezicht, hoofd en nek op, die in het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (lokatie Bleuland) werden behandeld. De automobiliste was tegen de wegen van een 46-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel ge botst. De man zou met groen licht het kruispunt zijn opgere den. Deze week valt dinsdag of woensdag de Engelse kleurenkrant van de Konmar in uw brievenbus. Vol met heerlijke recepten en zéér scherpe aanbiedingen, 'n Voorbeeld: BANANEN Maak een lekker Engels dessert, schenk warme chocoladesaus op een schaaltje en leg hierop schijfjes banaan. Als u de krant niet heeft ontvang- 1 en bel dan met: 070-3924548 I dan krijgt u de krant alsnog. Theo den Boon sluit komende za terdag 10 juni zijn verbouwings activiteiten in en rond zijn atelier aan de Dorpstraat af. In het ver nieuwde en uitgebreide atelier houden Theo en Henny den Boon die dag een feestelijke opening. In de galerie, waar door Theo den Boon een permanente expositie van schilderijen, zeefdrukken en keramiek wordt gehouden, is er zaterdagochtend en -middag tot j acht uur open huis. Daarna is er een ’’Atelierwarming Party”. Donderdagmiddag 8 oktober om zes uur wordt er in Lisse een ex positie van Theo den Boon ge opend in restaurant bar bistro De Barbaar. Dat gebeurt door direc teur H.N.T. Koster van de Keu- i kenhof. In De Barbaar wordt ter gelegen heid van de expositie van de Wad dinxveense kunstenaar ook een 4- gangen cultureel menu gepresen teerd, dat in de gehele maand ok tober wordt geserveerd en f 59.50 kost.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1