Kritiek Waddinxveen op visie TU Twente WOON WINKELEN BIJ HARWA Jan Borger komt met nieuwe ouderenpartij Noodpand voor de ING bank /I GROENSVOORDE e Sniep SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN Verklaring over incident Eerste brandweervrouw l\ Waddinxveense Politiek Unie 55+ Prof. P.B. Boorsma kiest voor Gouda-West Hoorzitting over beleid minderheden Opbrengst collecte G-UITr^l van ’t hof makelaardij Nieuwsblad Onafhankelijk Rommelmarkt van Concordia AWW I Ook langs Kerkweg-Oost WS’ HARWA Die "andere" hele goede NVM makelaar! 00 -- HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE f Brommer 1 3 RIJOPLEIDING op VIDEO ANBO Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen V Centrumfunctie Smaakvolle sfeer kunt u proeven bij Harwa. Vloerbedekkingen, gordijnen, woon- en slaapcomfort. Kwaliteit en service als vanouds. Laat u vrijblijvend adviseren door uw vakman! VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 Bebossing SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Landelijk Winkelcentrum I Waddinxveen Financin Troef NIEUW!! OVO MOTORRIJLES persoonlijke aandacht (solo lessen) max. 2 personen per groep GOUWEBAD HERFSTVAKANTIE: GOUWEBAD ”DE SNIEP” INFO: 01828-12570 Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte s 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven I; fi Woensdag 14 oktober 1992 48e Jaargang No. 02306 Mi 1 FORD SERVICE VOOR WADDINXVEEN AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL: 01828-10170 WADDINXVEEN - Er is nog geen aandacht aan geschonken maar de vrijwillige brandweer van Waddinxveen heeft een vrouwelij ke spuitgast in dienst. De eerste in de lange en boeiende historie van dit korps. Het is Elly Moons, die sinds mei bij de brandweer aan de Noordka- de een opleiding krijgt. Zij en brandweercommandant Piet Baan, die per 1 januari 1993 opgevolgd gaat worden door Gert Huizer of Jan Mulder, hopen dat binnenkort nog een tweede brandweervrouw in dienst zal treden. ‘Tijdens de op 13 oktober 1992 gehouden (besloten) vergadering van de raadscommissie voor Alge meen Bestuurlijke Zaken is door burgemeester van Waddinxveen, De raadscommissie heeft de ver strekte informatie voor kennisge ving aangenomen en beschouwt de zaak daarmee als afgedaan'. Ook dat mag gezien worden als een regionaal welvaartsvoordeel. Laten we nu niet, zo besluit het Waddinxveense college, bij voor baat door het besluit tot bebou wing van de Moordrechtse Zuid plaspolder de uitvoering van een goede groenstructuur in Midden- Zuid-Holland frustreren. De landelijke ouderenbond AN BO wijst de idee van een politieke partij voor ouderen al sinds jaar en dag af, aldus een woordvoer der. ‘We willen belangenbeharti- vanaf fl. 45,-" per dag excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 i NVM (Ingezonden mededeling) Keukens half geld Hans Verkerk houdt dit week einde een tè gekke actie! Als u nu één van onze vele actie- keukens koopt, krijgt u deze voor half geld! Maar niet alleen de prijs is zaligmakend, kwaliteit, service en een goed advies vinden wij nog véél be- langrijker! Kom daarom langs en overtuig u zelf dat Hans Verkerk dé keukenspecialist van Nederland is. Voor in formatie 01722-5564. TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 01720-76672 Weekblad voor Waddinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - De ING Bank aan de Kerkweg-Oost (de vroegere Nederlandsche Middenstands Bank) wil zo spoedig mogelijk een noodcomplex betrekken op de plek van het oude notarishuis in het Waddinxveense Brugcentrum. De onder Gouda vallende directie van de Waddinxveense bankinstel ling heeft het gemeentebestuur gevraagd zo spoedig mogelijk toe stemming te krijgen tot het tijde lijk plaatsen van een uit Baarle- dat de Waddinxveense en Moor drechtse bouwplannen op het ei gen grondgebied worden geken merkt door de charme van de een voud: - geen woningbouw in de omstre den Zuidplaspolder; - wel woningbouw in Gouda (on geveer 125 per jaar); - geen grenscorrecties met veel tijdverlies en ergernis tussen Gou da en Moordrecht; - geen ingewikkelde bestuursover eenkomsten; Zoals bekend heeft Waddinxveen al plannen bij Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland liggen om te starten met de eerste 600 wo ningen (Zuidplas ’90). Er kan zo nodig in 1993 begonnen worden. In de Waddinxveense reactie wor den ook nog enkele passages ge wijd aan de door prof. Boorsma gevreesde aantasting van de cen trumfunctie van Gouda als Wad dinxveen in 18 jaar zou groeien tot 34.000 inwoners (nu 26.0000) en Moordrecht tot 10.000 inwo ners (mu 9.000). van hogendorppie n 4 gouda telefoon 01820 201 kantoren in gouda aiphen a/G n en zoeter meer Waddinxveen ziet die aantasting geenszins. De beide buurgemeen ten kunnen zich ook bij de bouw van 200 woningen per jaar niet veroorloven een concurrerend voorzieningenapparaat op te bou wen. Voor deze zaken krijgt al leen Gouda elk jaar extra geld van het rijk. B. en W. bewnadrukken dat het niet van plan is bijvoorbeeld een economisch onrendabel winkel centrum overdreven te subsidiren of schouwburg- en ‘Garenspinnerij'-projecten op te starten. Het college rekent voor dat het een hoog plaatselijk voorzienin genniveau heeft: veel tennisbanen, veel sportvelden en een goed lo pend Gouwebad. Die functie hoeft Gouda voor Waddinxveen niet te vervullen. De omvang van die voorzieningen is bovendien toereikend voor 10.000 extra in woners in Waddinxveen. Tot slot doet het Waddinxveense college van B. en W. in de reactie een oproep aan het Goudse ge meentebestuur goed te overwegen dat op korte termijn rijksmidde- len van 130 miljoen gulden per jaar ter beschikking komen om onder meer de openheid en de be bossing van het Groene Hart tus sen Zoetermeer, Moordrecht, Gouda, Waddinxveen en Boskoop voor het nageslacht te bewaren. ging gericht op een bevolkings groep juist niet laten vertalen in politieke belangen. Wat moeten wij met buitenlandse politieke za ken of de afschaffing van de dienstplicht? Dat zijn voor ons de heer C.M. van der Linden, in formatie verstrekt over het inci dent dat plaatsvond bij de ope ning van de Goudse Schouwburg op 30 september jl. De commissie nam onder andere kennis van de mededeling van de burgemeester dat hij onmiddellijk na het gebeurde op 30 september zich heeft verstaan met het ge- voor de VVD, Jan B. Borger (71) van het Sweelinckhof, heeft je juist beter toegang tot alle fa- het initiatief genomen om in dit Gouwedorp te komen tot de op- cetten in de politiek*. richting van een nieuwe plaatselijke (ouderen) partij. Elet gaat De ANBO ontwikkelt beleid juist J-■“J"' dan kienen, kaarten en keuvelen'. Er zijn volgens de woordvoerder op plaatselijk niveau wel ouderen partijen actief geweest en er zijn meerdere landelijke pogingen ge daan. Een aparte partij kan leiden tot meer versnippering, meent de ANBO. Nu zijn er ongeveer 700.000 be jaarden aangesloten bij de vijf ou- Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 Beide vrouwen zijn dan actief in een interessant en goedgetraind korps dat bij onderlinge wedstrij den hoge ogen gooit, zoals de laatst behaalde tweede plaats bij brandweerwedstrijden van De WADDINXVEEN - De col lecte van de Nierstichting, die in Waddinxveen is gehouden, heeft een bedrag opgebracht van ƒ11.781,80. Een respectabel bedrag, mede gezien het feit dat dit iets ho ger is dan vorig jaar. Alle gevers heel hartelijk be dankt voor hun bijdrage. Dit bedrag zal door de Nierstich ting Nederland gebruikt wor den voor allerlei projecten ten behoeve van de nierpatient in Nederland. Ik wil op deze plaats ook alle medewerkers aan de collete weer bedanken voor hun be langenloze inzet teneinde deze collecte tot een succes te ma ken. Zonder hen is een collec te in deze omvang niet moge lijk. Voor degenen die de collec tant gemist hebben, het giro nummer van de Nierstichting is 388.000. G. Siemens Voorzitter Nierstichting afd. Waddinveen. Nassau afkomstige mobiele behui zing. De ING Bank meent dat in het witte bouwvallige pand aan de Kerkweg-Oost niet langer meer betrouwbaar gebankierd kan wor den door de 9 medewerkers. Er is te weinig ruimte, terwijl ook de veiligheid van het zich uitbrei dende bankpersoneel en van de bankbezoekers veel te wensen is gaan overlaten. De tijdelijk op te trekken behui zing aan de overkant van de Kerk weg-Oost, tussen Zuivelhandel Van Leeuwen en het parkeerter- rin Beukenhof, zal worden ge bruikt totdat bekend is waar de ING Bank definitief een nieuw pand kan neerzetten. De ING Bank wilde aanvankelijk op de huidige lokatie een nieuw kantoor neerzetten, maar die plan nen liepen vertraging op toen het gemeentebestuur ideen naar bui ten bracht om het winkelcentrum ‘de Passage* uit te breiden in oos telijke richting ten noorden van de verkeersvrij te maken Kerk weg-Oost. De ING Bank is inmiddels in het bezit gekomen van de hoekwoning van wijlen huisarts P. van der Linde. Er zijn ook orintaties ge weest om de bankinstelling onder te brengen in het pand van drogis terij en parfumerie ‘Mieke* aan de Juliana van Stolberglaan, mits dit Waddinxveense echtpaar in het kader van het nieuwe winkel hart naar elders zou kunnen ver huizen. meentebestuur van Gouda. De heer Van der Linden betreurt - met de commissieleden - dat hij, gelet op zijn publieke functie, bij dat incident betrokken is geraakt. ‘Het moet mogelijk worden ge acht een plaatselijke afdeling van de Politieke Unie 55+ voor de ko mende gemeenteraadsverkiezin gen in Waddinxveen in te schrij ven', aldus initiatiefnemer Jan Borger. Indien deze ouderen-par- tij een plek in de 21 zetels tellen de gemeenteraad weet te verove ren heeft Waddinxveen sinds 1974 na de verdwijning van Ge meentebelangen weer een echte lokale partij. Jan Borger (die in 1986 uit de ge meenteraad stapte) en zijn vrouw zijn geboren Haarlemmers. Het echtpaar, net teruggekeerd van een reis in Canada, kreeg vier kin deren. Via Den Haag en Rijswijk gingen ze begin 1967 aan het Sweelinckhof in Waddinxveen wonen. Het oud-VVD-gemeenteraadslid, dat zijn HBS-B-diploma behaalde en een aantal vakdiploma’s op fi- nancieel-economisch terrein, was korte tijd in dienst van de ge meente Haarlem en werkte sinds 1947 in diverse functies in de Provinciehuis voor de provincie Zuid-Holland. De (landelijke) Politieke Unie 55+ is door een aantal ouderen opgericht. De nieuwe kiesvereni ging komt voort uit een initiatief tot een Ouderen Partij, dat drie jaar geleden strandde. ‘We kregen veel reacties daarna en de ambitie was zo groot dat we dit voorjaar hebben besloten de vereniging op te richten', aldus landelijk secretaris D. Schakelaar in Holten. Ouderenbonden doen in zijn ogen onvoldoende. ‘Veel ouderenbon den hebben zich ontwikkeld tot super-recreatieclubs met bingo- avondjes, maar met de vuist op ta fel slaan doen ze niet'. De landelijke kiesvereniging heeft een vaste kern van 30 mensen, af- lomstig uit vroegere initiatieven als de Politieke Partij voor Oude ren, de partij Bejaarden Centraal en verontruste ANBO-leden. derenbonden, die overkoepeld worden door het CSO. Een (lan delijke) ouderenpartij redt het niet, denkt de woordvoerder. ‘Wil je je politiek manifesteren, dan moet je af van het imago dat je voor een specifieke groep bent. Kijk maar naar de Boerenpartij van Koekoek, die is ook ter ziele'. Tien Gemeenten in Reeuwijk- Dorp. Binnenkort zal die zilveren plaats weer verdedigd gaan worden door de wedstrijdploeg die bestaat uit bevelvoerder H. van Vliet, aan- valsploeg 1 H. Spruijt, aanvals- ploeg 2 P. van der Kleij, water- ploeg 3 W.M. van Vliet, water- ploeg 4 D.J. Neven, chauffeur- pompbediende C. de Rooij en al gemeen reserve R.M. Alblas. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 Met ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN/GOUDA - Oud-Waddinxvener prof. P.B. Boorsma van de Technische Universiteit Twente heeft op ver zoek van het gemeentebestuur van Gouda in een kersvers en uit gebreid rapport berekend dat als de ‘hoofdstad' van Midden- Holland niet de nieuwe woonwijk Gouda-West in de Moor drechtse Zuidplaspolder kan gaan bouwen er sprake zal zijn van meer dan 6 miljoen gulden ‘regionaal welvaartsverlies'. Burgers en bedrijven uit Gouda, Waddinxveen, Moordrecht zouden daar voor dan het gelag moeten gaan betalen. In een snelle schriftelijke reactie hebben B. en W. van Waddinx veen dinsdag forse kritiek gele verd op het rapport ‘Bouwen of barsten' van de Twentse hoogle raar, die aan de C. Huijgenslaan bij wethouder P.F.J. van Schie (CDA) in de buurt heeft ge woond. In zijn studie wordt de weg gef- fend voor het bebouwen van het Moordrechtse deel van de Zuid plaspolder, omdat Gouda binnen de eigen grenzen is uitgebouwd. Hij ziet er geen heil in als Wad dinxveen en Moordrecht in de toekomst 'Goudse' huizen moeten gaan bouwen, zoals beide gemeen ten wel zouden willen. Daarmee wordt de positie van de stad onno dig verzwakt. Om de Goudse gemeenteraadsle den tijdig op de hoogte te stellen van de kritiek die er door Wad dinxveen wordt geleverd op de in houd en de conclusies van het rapport, is de reactie van dit Gouwedorp dinsdagavond per koerier bij de Goudse volksverte genwoordigers thuis bezorgd. B. en W. voeren voornamelijk fi- nancile bezwaren aan tegen het rapport van prof. Boorsma. Zo zou door de TU Twente op geen enkele wijze zijn gepoogd aan het open houden van de groene Zuid plaspolder tussen Gouda en Moor drecht een prijskaartje te hangen. Het rapport van het Regionaal Economisch Overleg (REO), waarin Gouda, Waddinxveen en Moordrecht overeenstemming be reikten over toekomstige bed rijfs- lokaties in de Goudse streek, wordt in het Twentse rapport zelfs niet in beschouwing geno men. Met name de 30 ha rond het veilingterrein 'Doelwijk' (Brede- weg) blijven onvermeld. Waddinxveen is ontstemd over het feit dat de Twentse onderzoe kers niet eenmaal contact met Waddinxveen hebben opgenomen om na te gaan of de vermeldingen over deze gemeente juist zijn en om exploitatie-opzetten van Wad dinxveen op te vragen (terwijl die van Gouda wel in het rapport zijn opgenomen). Ook is er bij Waddinxveen geen informatie ingewonnen over de fi- nancile gevolgen van bouwen in de Oostpolder in Schieland, waar Waddinxveen met de wijk Zuid plas en het bedrijvenpark Coene- coop ervaring mee heeft. Waddinxveen stelt kritische vra gen over de zeer ongunstige ex- ploitatie-prognoses van de reste rende bouwmogelijkheden binnen de Goudse gemeentegrenzen en vraagt zich af of deze objectief gecontroleerd zijn. B. en W. bestrijden met argumen ten dat de conclusie van het rap port dat het bouwen van 3.700 woningen in Waddinxveen en Moordrecht, naast 2.500 wonin gen binnen de Goudse gemeente grenzen, de regio als totaal op een verlies van 6 miljoen gulden per jaar zou komen te staan. Dat is dus ongeveer f 60,- per inwoner van Gouda, Waddinxveen en Moordrecht. B. en W. van Waddinxveen wij zen er op dat prof. Boorsma zelf in het rapport in de kleine letter tjes aangeeft dat dit ‘regionaal welvaartsverlies' beperkt kan blij ven tot f 20,- per inwoner per jaar als de door hem veronderstelde omstandigheden niet waar blijken te zijn. Waddinxveen stelt voorts vast dat de medewerkers van de TU Twente een aantal fïnancile ele menten verkeerd berekent, adsur- de personeels-veronderstellingen aanhouden en zelfs fouten maken bij de berekening van de uitkerin gen uit het Gemeentefonds. Door de veronderstelde omstan digheden niet te laten optreden (‘Goed bestuur heet dat') kan die regionale schade beperkt blijven tot f 2,- per inwoner per jaar, waarvoor dan als beloning de mooie open ruimte van de Zuid plaspolder tussen Gouda en Moor drecht behouden blijft. B. en W. van Waddinxveen heb ben ook nog een financile troef achter de hand. Dit betreft een uitgebreide financile exploitatie- opzet voor de bouw van 3.700 wo ningen in 18 jaar (dus 200 per jaar) in de bestemmingsplannen Zuidplas ’90 (tussen ‘Van Leeu wen' aan de Piasweg en de Bije- rincklaan) en in de zogenoemde 'Driehoek' tussen spoorlijn Gou- da-Waddinxveen en de Beijerinck- laan, die aan de reactie is toege voegd. Hieruit blijkt dat wanneer ge bouwd wordt met dezelfde kavel- grootte als in Gouda-West wordt voorgesteld er met dezelfde ver houding tussen dure en goedkope woningen, er per jaar ongeveer f 220.000,- in een regiofonds ge stort kan worden. Dan kost het de inwoners van Gouda, Waddinxveen en Moor drecht helemaal geen extra geld om de Zuidplaspolder tussen Gouda en Moordrecht vrij te hou den van bebouwing. Het Waddinxveense college vindt WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Op zaterdag 31 oktober organiseert muziekver eniging Concordia uit Waddinx veen weer een curiosa- en rom melmarkt, welke gehouden zal worden in het clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg 1. Deze curiosa- en rommelmarkt gaat om 9.00 uur van start en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Zowel binnen, en als het weer het toelaat, als buiten, zullen er diver se kraampjes staan met daarin al lerlei bruikbare spullen, die tegen een redelijke prijs gekocht kun nen worden. Bruikbare spullen, waaronder al lerlei huishoudelijke artikelen (geen meubels en kleding), kun- nennog tot vrijdagavond 30 okto ber ingeleverd worden bij De Ho ge Noot of men kan even bellen naar tel. 01828-18150 of 01820-24412. WADDINXVEEN - Het ge meentebestuur van Waddinxveen heeft dinsdagavond de volgende verklaring uitgegeven: De Waddinxveense vrijwillige brandweer kent sinds kort een brandweervrouw: de sinds mei in opeliding zijnde Elly Moons. Ze wacht nog op een sexegenote die ook in het korps wil meedoen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In de raad zaal van het gemeentehuis wordt door het college van B. en W. dinsdagavond 20 oktober om acht uur een hoorzitting belegd over de concept-notitie Minderheden beleid. In dit stuk wordt het lokale beleid op dit terrein voor de komende ja- ren geformuleerd. Aan de orde komen onderwijs, werkgelden heid, huisvesting, welzij.», gczo.id- heidszorg en maatsclel jke dienstverlening; bestrijding j as me en discriminatie; asielzoekers en vluchtelingen. Op de gemeentelijke inspraak avond kan een ieder zijn of haar mening over de concept-notitie Minderhedenbeleid kenbaar ma ken. Na verwerking van nuttige suggesties en opmerkingen zal het stuk ter vaststelling aan de ge meenteraad worden voorgelegd. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense oud-gemeenteraadslid geen beleidspunten. Als bond heb het initiatief genomen om in dit Gouwedorp te komen tot de op- cetten in de politiek'. om een plaatselijke vertegenwoordiging van de nieuwe (landelij- j00r, ?uderen ‘en dat gaat verder ke) politieke partij ‘Politieke Unie 55+‘, die in 1994 in Wad dinxveen met een eigen kandidatenlijst en een eigen politiek programma wil uitkomen. Jan Borger zint al enige tijd op mogelijkheden om in de politiek terug te keren, maar nu als belan genbehartiger van de ouderen, tot welke categorie hij ook behoort. Zijn initiatief, waarvoor hij gelijk gestemden om zich heen aan het verzamelen is, komt in een tijd dat uitgebreide kritiek wordt ge leverd op het ouderenbeleid in Waddinxveen. Vooral de plaatselijke afdeling van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft de laatste tijd fel geageerd tegen de te geringe aandacht die politiek Waddinxveen (CDA, PvdA, PCW, VVD, D’66) en het college van Burgemeester en Wet houders (CDA, PCW, VVD) aan met name de oudere plaatsgeno ten besteedt. Om die reden belegde de PvdA- afdeling reeds een ledenvergade ring waar met de ANBO uitge breid over dit onderwerp gespro ken werd. Ouderen maken zich in Waddinxveen vooral kwaad over het huisvestingsbeleid, de voorge nomen verdwijning van de toneel zaal in het Anne Frank-centrum, de blijvende sluiting van de recre atiezaal van dit centrum in het weekeinde, het beleid van de Stichting Welzijn Ouderen Wad dinxveen en de soms hoge kosten die gemoeid zijn met de toegan kelijkheid van bepaalde voorzie ningen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1