van dominee OP OP Ontdekking in Roemenië WOON WINKELEN BIJ HARWA UBOOT Overval op Picobello <gg| Vijftien mille aan sigaretten gestolen SE" CADEAU Bentwoud gaat 175 miljoen gulden kosten Hoveniers samen verder Nieuwe tijd samenkomst Fietsbrug Kleikade rs van Leo llf DANSAVOND Thema-avond ’t Praathuis Botsing met vier auto’s Dronken bestuurder gepakt Einde disco De Paddestoel Nieuwsblad Onafhankelijk Theo den Boon in Luinteren HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS’ HARWA VAN FULPEN BEVEILIGING Vergadering van winkel centrum Brug Bremmer Schoenmode Leo van der Pluym Autobedrijf H. J. van Marrewijk Seat Toledo Sport: f 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS f 500f Winkeldief STIPPELTJES- BEHANG rose-groen-grijs TBremmer ooyman Tot en met zaterdag 24 oktober ”alles-moet-weg” prijzen Nog drie dagen koopjes jagen! WEEKMARKT WADDINXVEEN IN DE ROZENBURCHT W IN BOSKOOP ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? KEUZER ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Advies en installatie van mechanische en elektronische beveiliging. Autotelefoon: 06-52809977. Na 18.00 uur: 072-643212. Vernielingen Gesignaleerd Auto’s (Brom)fietsen van14’95 OOC Structuurschema Sinds 1988 SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Weekblad voor addinxveen Woensdag 21 oktober 1992 48e Jaargang No. 02307 WOLLEN, K B E DDEN Passage 19-23 Waddmxveen - Tef 01828-12766 WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJ Nieuw bos bij Waddinxveen Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN*- De samen komsten van het Leger des Heils in de Immanuelkerk aan de Prin ses Beatrixlaan op iedere laatste zondag van de maand beginnen voortaan niet om drie uur, maar om half drie. Dat betekent dat voor de eerstvol gende samenkomst op zondagmid dag 25 oktober al de nieuwe aan vangstijd geldt. Voorkade 26 -27, Boskoop, 01727- 13000 Dealer voor Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoüde OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Smaakvolle sfeer kunt u proeven bij Harwa. Vloerbedekkingen, gordijnen, woon- en slaapcomfort. Kwaliteit en service als vanouds. Laat u vrijblijvend adviseren door uw vakman! VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 verf en behangspecialist Burg. Colijnstr. 53, Boskoop Volop keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 -12541 Slapen Speciaalzaak VAN DER LINDE ^Boskoop Waddinxveen Dankzij de steun van vele kerken en personen, mocht een begin ge maakt worden met het uitgeven van de Heidelberger Cathechis- mus. Voor een goede voortgang van het project is verdere steun nodig. Als het geestelijk welzijn van de Roemeense geloofsgenoten Waddinxveen na aan het hart ligt, kunnen ze zich niet onbetuigd la ten. Het bewerken en uitgeven van de Dordtse Leerregels is de volgende stap van het Comité Belijdenisge schriften Roemenië dat zich ten doel stelt de protestantse kerken in Roemenië aan eigen belijdenis geschriften te helpen om zo een bijdrage te leveren aan een betere geestelijke basis en diepgang van de Roemeense broedergemeenten. ’’Zouden wij niet tegemoet komen aan de behoefte en vragen om geestelijke steun, indachtig het Woord: Werp Uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen”, aldus ds. Van der Want. Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteller, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs voor een onbetaalbare rij-indruk ste doel het terugdringen van de verstedelijking in het Groene Hart. Vandaar dat er in ”Den Haag” door provincie en rijk al sinds 1988 wordt gestudeerd op een aaneengesloten kernbos, dat de natuur en de openluchtrecrea tie een extra injectie moet geven, bij Waddinxveen, Hazerswoude en Zevenhuizen-Moerkapelle. Uitgezocht wordt nog in hoeverre het Bentwoud nog een beetje ruimte kan bieden voor landbouw en glastuinbouw. Vaststaat in ie der geval dat met de aanleg van een bos het meest wordt inge speeld op de recreatiebehoefden van de moderne mens. Jaarlijks bezoeken immers ruim twee mil joen mensen de bossen in ons land. Voor het Bentwoud zal in de ko- WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Tijdens een recente reis naar Roemenië van ds. N. van der Want, voorzitter van het Co mité Belijdenisgeschriften Roemenië, heeft de Waddinxveense predikant van de Christelijk Afgescheiden Gemeente (Dorp straat) de hand kunnen leggen op een reeds in het Hongaars ver taald exemplaar van de Dordtse Leerregels. Het project Belijdenisgeschriften Roemenië ontwikkelt zich gun stig. De tweetalige Hongaars/Roemeense uitgave van de Heidelberger Cathechismus, die momenteel in Boedapest ge drukt wordt, zal naar verwachting aan het einde van dit jaar in de vorm van een eenvoudig-praktisch boekwerkje uitkomen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Dezer dagen begint de provincie Zuid-Holland met de aanleg van een fietstunnel in de Hoogeveen- seweg (S22A) in Rijneveld en een fietsbrug over de Kleikade in Waddinxveen. Deze werkzaamheden zijn het be gin van de aanleg van provinciaal fietspad 97 dat een recreatieve fietsverbinding wordt tussen de Hoogeveenseweg in Rijneveld en de Onderweg in Waddinxveen. Het tracé van dit fietspad loopt parallel aan de Limiettocht in Rijneveld en de Oostdijk in de ge meente Zevenhuizen-Moerkapel le. De fietstunnel komt te liggen ter hoogte van de kruising met de Li miettocht, krijgt een doorrij-hoog- te van 2,5 meter en wordt 5 meter breed. Tijdens de aanleg zal de Hooge veenseweg altijd bereikbaar blij ven. De bouw van de tunnel duurt ongeveer zeven maanden. Het is de bedoeling daarna een tweede brug te maken ter hoogte van de Tweede Tocht en het fiets pad 97 aan te leggen. Deze werk zaamheden beginnen pas als de oogst van de spruitjes is beëin digd. De kosten van de bouw van de tunnel en twee bruggen zijn geraamd op 1,5 miljoen gulden. pende mannen overvallen. Ten tijde van de overval waren al leen twee personeelsleden in de zaak aanwezig; er waren op dat moment geen klanten. Na binnenkomst van de daders, die bivakmutsen droegen, werd het personeel met een vuurwapen onder schot gehouden. Gelijktijdig wisten de overvallers de kassa te openen, waarna het aanwezige kassageld werd wegge grist. Er werd vermoedelijk een beperkt geldbedrag buitgemaakt, waarvan de juiste hoogte nog moet worden vastgesteld. Na de overval gingen de daders er te voet vandoor. Vermoedelijk zijn de manne schuin in de rich ting gelopen van de lage flat aan de Elzenhorst (in de richting van de spoorlijn). Hoewel de politie kort na de over val ter plaatse was en de omge ving heeft afgezocht, wisten de daders te ontkomen. Ook de inzet van een speurhond bracht geen andere spoor in deze zaak. Ds. Van der Want wil ook de Dordtse Leerregels in het Hon gaars en Roemeens laten vertalen en dit Belijdenisgeschrift onder de Roemeense bevolking versprei den. Dit als vervolg op de verta ling en uitgave van de Heidel- bergse Cathechismus voor Roe menië. Ds. Van der Want trof het manu script aan tijdens zijn onderzoek naar het bestaan van geestelijke/kerkordelijke geschrif ten in theologie universiteiten in Oost-Europa. ”Een gelukkige vondst”, aldus de Waddinxveense predikant, die het aantreffen van dit geschrift als vingerwijzing ervaren heeft en hieruit nieuwe inspiratie put bij zijn pogingen om de protestantse kerekn in Roemenië aan eigen Be lijdenisgeschriften te helpen. De behoefte aan materiële steun, maar bovenal aan geestelijke hulp en broederlijke liefde blijft merk baar. Dat blijkt uit de vele con tacten van ds. Van der Want tij dens zijn laatste Roemeense reis; ook tijdens de laatste gehouden predikantenconferentie in Garde- ren, waarop ook de Roemeense gastpredikant, ds. Miu Petre, aan wezig was. mende jaren grond verworven moeten gaan worden. Het rijk en Staatsbosbeheer denken dat dit in de meeste gevallen op vrijwillige basis kan gebeuren. Ervaring leert dat voor bosontwikkelingen ontei geningen minder vaak voorkomen. Jaarlijks zal ongeveer 100 hectare bos gerealiseerd moeten kunnen worden. voor 'n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van Holland Wjlland- ZEVENHUIZEN - De hervorm de koffiebar ’t Praathuis in Ze venhuizen houdt vrijdagavond 22 oktober om acht uur in het Her vormd Centrum aan de Dorps straat een thema-avond. Op deze avond staat het onder werp ’’Jezus, een vreemde gast?” centraal. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom in de nieuwe ruimte van het Hervormd Cen trum in Zevenhuizen. WADDINXVEEN - Bij een kop- staart aanrijding op de Kanaaldijk waren op woensdag 14 oktober een viertal auto’s betrokken. De botsing ontstond doordat drie voor het rode verkeerslicht wach tende auto’s werden aangereden door een achterop komende auto. De expositie ”12 Kunstenaars aan de Kippenlijn” is zaterdagmiddag 17 oktober ingeleid door dr. P. Hoekstra. Op de tentoonstelling zijn schilderijen, beelden, brons, sieraden, tekeningen, glasunica’s, plexiglasobjecten en geometrische reliefs te zien. ’’Galerie aan de Kippenlijn” is ge opend van donderdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur. De galerie is door de minister van WVC toegelasten tot de rente- subsidieregeling kunstaankopen. Deze regeling houdt in dat kunst werken kunnen worden aange kocht met behulp van een rentelo ze lening. De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld. Op de overvalavond kwam ook burge meester C.M. van der Linden van zijn belangstelling blijk geven. Uit onderzoek zijn de volgende signalementen bekend geworden: Dader 1: Negroide type, lengte 1.80/1.85 m, slank postuur, blau we spijkerbroek en licht bruin le ren jack, donkerkleurige bivak muts. Over een van zijn schou ders droeg deze man een zwarte/donkerkleurige rugtas. Deze dader sprak gebrekkig Ne derlands. Dader 2: Negroide type, lengte 1.70/1.75 m, gekleed in een blau we spijkerbroek, blauw jack en donkerkleurige bivakmuts. De politie is op zoek naar eventu ele getuigen. Ook die mensen, die enkele dagen voorafgaande aan de overval iets verdachts hebben ge zien in de omgeving van de snack bar, worden met klem verzocht contact met de politie op te ne men (tel. 01828-13688). Op de Staringlaan werd het zeil van een geparkeerde vrachtauto opengesneden. Uit de auto wer den meubelstukken ter waarden ƒ4.000,- weggenomen. De diefstal vond op donderdag 15 oktober plaats. Een witte damesportemonnee met enkele honderden guldens werd op vrijdag 16 oktober ontvreemd uit een op de Noordkade gepar- WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag 16 otkober werd bij een verkeerscontrole een automo bilist aangehouden op de Beije- rincklaan op verdenking van alco holgebruik. Een ademanalyse op het politiebureau bevestigde de verdenking. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij heeft een rijverbod gekregen. Personeel van een supermarkt aan de Kerkweg-Oost betrapte zater dag 17 oktober een man die een jas probeerde te stelen. De man was de winkel binnengekomen en had de jas over zijn eigen jas aan getrokken en liep daarop het win kelpand uit. Aan de J. Dorrekenskade-West is op zondag 11 oktober een buiten lamp vernield. De schade wordt geschat op ƒ250,-. - Een op de Peuleyn geparkeerde auto werd door onbekenden be schadigd. De eigenaresse trof de auto aan met een barst in de voor ruit en lakschade. Ook op de Sparrengaarde en Bus- ken Huetlaan liepen geparkeerde auto’s vorige week schade op. De auto’s werden bekrast. Op de Roosje Voshoeve zijn op zondag 11 oktober twee autoban den lekgestoken van een daar ge parkeerde auto. Op het NS-station-Noord werden in de nacht van zaterdag 17 okto ber een tweetal ruiten ingegooid. Bij een routinecontrole van een autobestuurder op de Kerkweg- Oost bleek deze nog voor ƒ430,- in het krijt te staan bij Justitie. De man heeft ter voorkoming van het ondergaan van de vervangen de hechtenis de boete alsnog vol daan. WADDINXVEEN - Op het veilingterrein Doelwijk aan de Bre- deweg is volgens de Waddinxveense rijkspolitie ingebroken in een bestelauto die aan een laadperron geparkeerd stond. Terwijl de chauffeur even naar binnen was werd voor ƒ1.500,- aan siga retten uit het voertuig gehaald. Op zondag 11 oktober is aangifte gedaan van een poging tot inbraak in een woning aan de Mozartlaan. Getracht werd de achterdeur te forceren hetgeen niet lukte. Later in de week werd op dinsdag 13 oktober ingebroken in een flat woning aan de Willem de Rijke- laan. Vermoedelijk wist men de - voordeur, die naar alle waarschijn lijkheid niet op het nachtslot ge zeten heeft, te openen. Uit de wo ning werden wat kledingstukken weggenomen. Ook werd gepoogd in te breken in een woning aan de Wingerd. Hier werd een gat geboord in een raamsponning. Het lukte de da ders niet binnen te komen. Tot slot werd in de nacht van zon dag 18 oktober ingebroken in een woning aan het Woubrechterf. Men forceerde een raam aan de achterzijde waarna men in de wo ning kon komen. De benadeelde moet nog bekijken wat er uit de woning is ontvreemd. Vanuit een op de Kerkweg-Oost geparkeerde auto is op woensdag 14 oktober een autotelefoon, een radio-cassetterecorder, een col bertjasje en een zonnebril wegge nomen. Van de auto werd een portier ge forceerd. In de auto werd nogal wat braakschade aangericht. La ter in de week werd ook ingebro ken in een auto op de carpöol- plaats aan de Goudse Poort. Óók hier werd radio-apparatuur ont vreemd. WADDINXVEEN - In de stromende regen is vorige week don derdagavond 15 oktober omstreeks tien voor tien de snackbar Picobello aan de Elzenhorst in Waddinxveen door twee gewa- WADDINXVEEN - Met ingang van 1 januari 1993 gaan de Wad dinxveense hoveniersbedrijven G.J. Wijsman en Gerts tuinarchi tectuur samen verder. De vaste relaties zijn van deze stap reeds schriftelijk op de hoog te gesteld. Beide bedrijven be schikken samen over ruim 50 jaar ervaring. De samenvoeging van deze twee bedrijven moet, aldus de directie, een positief effect hebben op ser vice en kwaliteit. Het pakket dienstverlening vult elkaar goed aan. Hiervan zullen de klanten profiteren. Behalve dit zal er niets veranderen. Dezelfde mensen blij ven het werk doen. Het vernieuwde bedrijf blijft ge vestigd op het adres Tweede Bloksweg 42a in Waddinxveen. Na samensmelting van de twee bedrijven blijft de naam Hove niersbedrijf G.J. Wijsman v.o.f. gehandhaafd. WADDINXVEEN - In het wijk- gebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat in Waddinxveen worden geen discoavonden meer gehouden. Dat heeft het bestuur van de gelijknamige wijk- en speeltuinvereniging besloten. In verband met ongeregeldheden tijdens de laatste discoavonden zag De Paddestoel geen andere mogelijkheid meer dan met deze activiteit te stoppen. Dit besluit is in overleg met de vaste disc-joc- key genomen. ”Dit is heel vervelend, vooral om dat de goeden onder de kwaden moeten lijden”, aldus het speel- tuinbestuur. ’’Maar helaas heeft een aantal jongeren het voor de rest verknoeid”. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense kunstenaar Theo den Boon doet met 11 andere kunste naars mee aan een tentoonstelling in Galerie aan de Kippenlijn van Willeke en Wietze Landman in Lunteren. Hij laat er zijn schilde rijen zien. De Lunterense galerie is al ruim 17 jaar gevestigd in het stations gebouw dat in 1902 langs de spoorlijn in Lunteren (het ”Kip- penlijntje”) werd gebouwd. Hun steun door een gift aan het Comité Belijdenisgeschriften Roemenië, op bankrekeningnr. 452961343 bij de ABN-AMRO Bank te Urk is van harte welkom. keerde auto. De auto was een kwartiertje onafgesloten en onbe heerd geweest. Gestolen werden vanaf het Konin gin Wilhelminaplein een zwart/zilveren Batavus dames fiets, vanaf de Zuidkade een paars/roze Giant mountainbike, vanaf de Wingerd een Batavus da mesfiets, vanaf de Dorpstraat een bruine Batavus damesfiets, uit de omgeving van de Middelburgse- weg een Oranje Gazelle Tour de France heren racefiets, vanaf het Stationsplein een oude zwarte Opoefiets merk Batavus en vanaf dezelfde plek een groene met zwarte Excellent Breughel dames fiets. Gevonden werden op de Essen- gaarde een bruine Quick Silver damesfiets en op de Sniepweg een groene herenfiets van onbekend merk, en een groene damesfiets, een zwarte damesfiets van onbe kend merk, en een bruine Gazelle herenfiets. Bij aankoop vanaf f 25,— NUper rol Ook nu div. restanten voor de HALVE PRIJS!! WADDINXVEEN/DEN HAAG - De plannen voor een bos tussen Zoetermeer en Waddinxveen nemen steeds vastere vor men aan. Dit kernbos, dat ’’Bentwoud” wordt genoemd, krijgt een oppervlakte van 2.100 hectare, waarvan 50 hectare natuurre servaat en 2.050 hectare bos- en recreatieterrein. Het natuurontwikkelingsproject in en bij de Waddinxveense Zuid- plaspolder wordt door het minis terie van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij (LNV), door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer (VROM) en door het pro vinciaal bestuur van Zuid-Holland gezien als een strategisch groen project. Strategisch omdat op de plaats waar bomen staan nu eenmaal geen huizen gebouwd zullen kun nen worden. Verwacht wordt dat een nieuwe ’’groene long” de ver stedelijking in deze streek werke lijk zal kunnen tegenhouden, om dat er tot nu toe nog te veel wordt doorgebouwd. Het Bentwoud tussen Zoetermeer en Waddinxveen kwam vorige week prominent aan de orde in het structuurschema Groene Ruimte van de ministeries van LNV en van VROM. Het bos krijgt in 1993 een plaats in de herziening van het Streekplan Zuid-Holland Oost van de provin cie. Voor dit kernbos, dat er na een korte voorbereidingstijd met een investering van twee ton in 15 jaar tijd moet zijn, zal het kabl’ net-Lubbers extra geld (175 mil joen gulden) uittrekken. De Tweede Kamer spreekt begin vol gend jaar over de nieuwe rijks- plannen, die in deze streek op landbouwgronden gerealiseerd moeten gaan worden. Het rijk vindt overigens ook dat er bij Boskoop een uitbreidings mogelijkheid van 350 hectare sierteeltgebied moet komen. Meer glastuinbouw bij Waddinxveen kon dan wel eens drastisch be perkt kunnen gaan worden, want in de Hoeksche Waard zal nieuwe vervangende ruimte worden ge schapen. Het Bentwoud ten oosten van Zoetermeer heeft als belangrijk- Ds. N. van der Want van de Christelijk Afgescheiden Ge meente aan de Dorpstraat in Waddinxveen. (Foto: Archief, Sjaak Note boom). Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Dinsdag avond 27 oktober om acht uur houdt de winkeliersvereniging Winkelcentrum ’’Brug” haar le denvergadering in cafe-restaurant- hotel ”De Unie” (Kerkweg-Oost). De avond, die wordt geopend door voorzitter J.A.M. Linderhof, staat onder andere in het teken van diverse verslagen van de se cretaris, de kascontrolecommissie en de penningmeester. Ook is er een bestuursverkiezing. Afstredend en herkiesbaar zijn se cretaris A.A. Bostelaar en H.W. de Bas. Opvolgers van de tussen tijds afgetreden bestuursleden W. Tollenaar en mevrouw M. Win- ters-van den Bosch worden nog gezocht. Op de ledenvergadering zal de ABN AMRO Bank voor de pauze een presentatie verzorgen van het betalingsverkeer. Na de pauze zal worden gesproken over de ontwik kelingen rond het hoofdwinkel centrum in Waddinxveen. Met de leden al ook worden ge sproken over het houden van win kelacties.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1