Groen licht voor nieuw restaurant 249.- GROENSVOORDE Drie Waddinxveners bij jubileumviering TNO dealer u Gemeente wil er over gaan praten 5 l! Polio bij W’veense jongen(16) Begrotings behandeling in 3 dagen SNELkP van ’t hof Huis in brand .WIJKHUIZEN NAARDE KONINGINNEWEG GEEF JE FANTASIE DE RUIMTE BIJ HARWA WS’ HARWA GUIT Die "andere" hele goede NVM makelaar! VAN \BUNMNGEN Nieuwsblad Onafhankelijk PRINS BLIK: Jouw toekomst is uitzichtloos. De Nieuwe Brommer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE S. ATTEMA AANBIEDING HAIRSTYLING tfijremmer Dit najaar en in komende winter Plantsoenen worden gesnoeid in W’veen Seat Toledo Sport: 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS f 500, Autobedrijf H. J. van Marrewijk VAN BUNNINGEN BODEGRAVEN Boskoop 'ZANUSSI 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen NIEUW!! OVO MOTORRIJLES SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT GEVRAAGD: PLAATSTAAL, MAAR MET GOEDE SCHOKDEMPERS Winkelcentrum Waddinxveen Vanaf dinsdag 3 november a.s. bent u welkom in onze nieuwe salon, (zie ook onze advertentie i MAGNETRON Ti Weekblad voor addinxveen Woensdag 28 oktober 1992 48e Jaargang No. 02308 Fusie van drie voetbalclubs? Grote of Haagse RIJOPLEIDING op VIDEO Plankier 22, 2771 XL Boskoop Tel. 01727 - 12110, Fax. 01727 - 18161 WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft de planologische weg geëffend voor het realiseren van een topres- Speelt u ook wel eens met de gedachten om uw interieur te veranderen? Wilt u zien hoe uw fantasie werkelijkheid kan worden? Loop eens vrijblijvend binnen. In de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw hebben de raadsleden wel aandacht gevraagd voor de verkeers- en parkeeraspecten in de omgeving van Akkeroord. Inmiddels zijn de bestaande res taurants in Waddinxveen niet van plan deze nieuwe ontwikkkeling ongemerkt zijn gang te laten gaan. Getracht wordt met elkaar het gemeentebestuur op de hoog te te brengen van de zoal levende wensen en verlangens. TER AAR WESTKANAALWEG 1OO - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 01720-76672 HOOFTSTRAAT 225 - 01720-20600 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... vanaf fl. 45.-' per dag exci. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 SPECTACULAIRE VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING W/M Als je enthousiasme groter is dan je ervaring, moet je bellen. Sleutelen leer je 'on the job', maar aan je instelling kunnen (en wil len) we niets veranderen. Die moet van plaatstaal zijn, maar met goede schokdempers. Want ook flexibiliteit is een vereiste. Naar je collega's en naar de klant. UBovag-erkend ■alle rijlessen 147,50 (60 min.) H iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen Rijschool Bijna' Graanakker 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon: 06-52711818. b.g.g. 01828-15950 Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 meenteraad bereid medewerking te verlenen aan de bouwplanont- wikkeling. Ten aanzien van de planologische aspecten merken B. en W. op dat het huidige perceel is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebied Oost (voorheen gemeente Moordrecht) en dat het bestemd is voor woondoeleinden. gulden die Waddinxveen aan sub sidies op tafel legt (inclusief het negatief saldo van het Gouwebad ”de Sniep”) niet uit de weg wil gaan. Hij meent dat de gemeentelijkke kerntakendiscussie de lokale over heid dwingt kritisch te kijken naar het ruime gebied van de vas te ’’overdrachtsuitgaven”, een an der woord voor subsidies. ”Wij propageren zeker niet het hanteren van de kaasschaaf, maar St.Jacobskerk stond de bijzondere TNO-jubileumviering helemaal in het teken van het thema ’’Duurza me Ontwikkeling”. Diverse kan ten ervan spelen immers al gerui me tijd een belangrijke rol in het onderzoeksprogramma van TNO. Een aspect dat nu echter steeds meer op de voorgrond treedt is de noodzaak om tot een geïntegreer de visie te komen waarin ecologie, technologie, economie en sociaal- culturele waarden in hun onder linge samenhang worden meege nomen. met inachtneming van het profijt beginsel moet hierin ruimte te vinden zijn”, betoogde de libe raal. ”In dit verband zou bijvoorbeeld ook kunnen worden bezien of de gemeente in de toekomst nog steeds behoefte heeft aan drie verschillende voetbalverenigingen, die op drie verschillende sport complexen hun sport beoefenen”. ”Wij realiseren ons dat een derge lijke situatie historische wortels heeft en dat het begrip ’’eigen identiteit” hierbij een belangrijke rol speelt. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een kostbare structuur die voornamelijk wordt gefinancierd uit gemeenschapsgel den”, besloot VVD-fractievoorzit- ter Koos de Vogel. De onderzoeksorganisatie TNO werd in 1932 opgericht en heeft op dit moment ruim 4.800 mede werkers en een omzet van ruim 700 miljoen gulden per jaar. On derzoek wordt onder meer ver richt op het gebied van milieu en energie, bouw, industrie, voeding, gezondheid en defensie. TNO be hoort tot de grootste contract-re- search-organisaties ter wereld. politici van 6 politieke partijen met drs. WJ. Deetman (voorzit ter Tweede Kamer), prof.dr. J.M. Cramer (hoogleraar milieukunde, Amsterdam), prof.dr. W. Harder (hoogleraar microbiologie, Gro ningen), prof.dr. W.A. Wagenaar (hoogleraar functieleer, Leiden), prof.ir. H.P. van Heel (directeur Hoechst Nederland NV, Vlissin- gen), drs. E.H.T.M. Nijpels (bur gemeester Breda) en dr. J.C. Ter- louw (commissaris der Koningin van Gelderland) in een aantrekke lijk ’’jeugdparlementair” debat over stofkringlopen, normstelling, consumentengedrag en duurzaam ondernemen. Dit debat werd voor afgegaan door een hoorzitting. makelaardij van hogendorppie n 4 gouda te e’oon 01820-201’1 kantoren n gouda a phen a d ri er zoete'^ee' Dit impliceert dat bij het streven naar duurzame ontwikkeling een belangrijke rol is weggelegd voor de politiek om de verschillende maatschappelijke belangen af te wegen. Volgens TNO ziet name lijk driekwart van de Nederlandse bevolking milieuverontreiniging als de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid, al komt dit niet in dezelfde mate tot uiting in het zelf treffen van milieuvriende lijke maatregelen. Op initiatief van TNO gingen in het Haagse kerkgebouw 16 jonge Durf je de uitdaging aan, bel dan onderstaand nummer en vraag naar Jan Kok zelf. Na een kort gesprek weet Jan meestal al wat voor vlees hij in de kuip heeft, en wie weet kun je volgende week al be ginnen. Eén dingetje nog: aan uitdeuken heeft Jan een broertje dood, zeker als het om mensen gaat. WADDINXVEEN - Ook bij een 16-jarige Waddinxveense jongen is vorige week waarschijnlijk ver schijnselen van de besmettelijke ziekte polio geconstateerd. Sinds half september zijn er nu in ons land een 20-tal mensen met dergelijke verlammingsverschijn selen in ziekenhuizen opgenomen. De jongeman, die in het Goudse Groene Hart Ziekenhuis ligt, komt uit een gezin met vier kin deren en is leerling van de chris telijke scholengemeenschap voor LBO De Gouwelanden in Gouda. Hij was niet ingeënt. Dat nu ook in Waddinxveen polio is geconstateerd heeft wethouder J. Neele (PCW) van volksgezond heid maandagavond ook meege deeld aan de gemeenteraad, die in vergadering bijeen was over de gemeentebeghroting voor 1993. Tijdens de behandeling van de be antwoording door het college van B. en W. van vier schriftelijke vragen van de PvdA over polio met betrekking tot preventie en voorlichting ontspon zich een fel le discussie tussen PvdA-woord- voerder drs. Martin Kraaijestein en PCW-fractioevoorzitter Jan van Wijk. Van de gemeenteraad nam verder niemand aan deze harde en korte discussie in een muisstille ge meenteraad deel. Op deze discus sie zal het Weelblad voor Wad dinxveen uiteraard nog terugko men. fractievoorzitter Koos de Vogel. Tijdens de behandeling van de ge meentebegroting voor 1993 in het gemeentehuis zei wethouder Paul van Schie dat in heel het land de verhuurtarieven van de groene velden ten opzichte van de kosten erg laag zijn. ’’Maar ze spelen dan ook maar een of twee dagen per week, en alle dagen van het jaar fungeren deze groene plekken ook als groenvoorziening voor wijk en buurt”, betoogde de christen-de- mocraat. ’’Gaarne nodig ik de leden van de raadscommissie Economische Za ken, Recreatie en Sport - waar de sport onder ressorteert - uit tot een gesprek met de drie voetbal verenigingen inzake de mogelijk heden tot fusie. Ik ben bereid zo’n bijeenkomst voor te zitten. Daarna praten we weer verder”. VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel had naar voren gebracht dat hij een discussie over de structureel kleine drie miljoen Met ruime parkeergelegenheid Jan Kok zoekt een leerling-monteur voor zijn garage. Geen papjochie, maar een doorzetter met het karakter van een Leopard tank. Voor wie aanpakken, teamgeest en service de normaalste zaken van de wereld zijn. Want bij Kok zijn we trots op onze klanten, en zij op ons. En dat willen we graag zo houden. WADDINXVEEN/DELFT - De vrijdagmiddag 23 oktober met ko ningin Beatrix gehouden viering van het 60-jarige bestaan van de Nederlandse organisatie voor toe- gepast-wetenschappelijk onder zoek (TNO) in de Haagse Grote of St. Jacobskerk is voor de Wad- dinxveners dr. W.H.J.M. Wient- jens (Distelveld), ir. L. Hoedema- ker (Machtelderf) en voor Gert- jan en Sandrina van der Loo (Sta- ringlaan) allerminst ongemerkt voorbijgegaan. Wim Wientjens had die dag (in clusief de voorbereiding daarvan) van alles te doen als secretaris van de Raad van Bestuur van TNO in Delft. Bij dit werk werd de echtgenote van VVD-gemeenteraadslid Maria Wientjens-van der Velden geassis teerd door TNO’s adjunct-secre- taris en plaatsgenoot ir. L. Hoede- maker. Partyservice Gertjan van der Loo Partner zorgde als derde Wad- dinxvener ’s middags en ’s avonds voor de meest lekkere hapjes en drankjes. In de WADDINXVEEN - Dit najaar en deze winter zal door de sec tie Plantsoenen van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven het plantsoen op een aantal plaatsen in Waddinx veen gesnoeid dan wel op kleine schaal gerenoveerd gaan wor den. In eerste instantie zullen die plantsoenen aangepakt worden die afgelopen winter ook al op de planning stonden en waar toen een krediet van 44.000 gulden voor ter beschikking is gesteld. Doordat dit bedrag laat in het sei zoen ter beschikking is gesteld kon niet alles meer’ gerealiseerd worden. Voor dit jaar staan daar om de volgende lokaties nog in de planning: - pleintje Wingerd (voorzijde nr. 73-83): de beplanting vervangen voor gras, - groen rondom speelplek Mozart- laan opknappen, - speelplek Vondellaan: het groen opknappen en deels gras maken ten behoeve van bereikbaarheid van kabels en leidingen, - Nicolaas Beetslaan: randbeplan- ting voor flat deels vervangen om dat deze overhangt, - Jan Campertlaan: populieren (deels) verwijderen; nieuwe bo men zijn verleden jaar aangeplant, - Jan Willem Frisoweg: slechte bomen vervangen, - Fortunalaan (nabij St. Victor- kerk): groenstrook langs het water en groenstrook langs Fortunalaan 12 renoveren. Het renoveren van het groen op bovengenoemde lokaties vindt plaats omdat er vanuit het publiek overlast wordt gemeld, danwel dat de beplanting verouderd is of slecht beheersbaar blijkt. Verder zijn voor dit jaar nog een aantal lokaties toegevoegd waar (drastisch) gesnoeid wordt dan wel waar het groen aangepast zal worden. Dit betreffen onder meer: - Peuleyen: in het kader van het herstraten van de voetpaden langs Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil serieus gaan praten over de mogelijkheden van fusie van de drie Waddinxveense voetbalclubs Be Fair (Warnaarplantsoen), WSE (Vondelwijk) en Waddinxveen (sportpark ”de Sniep”). Dat heeft sportwethouder Paul van Schie (CDA) dinsdagavond in een reactie laten weten op een concrete suggestie van VVD- WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond 19 oktober tussen 18.30 en 19.00 uur is de boven verdieping van een woning aan de Koningin Wilhelminasingel uitge brand. De brand is ontstaan in de grote slaapkamer door vermoedelijk kortsluiting. In de betreffende woning had men die dag twee keer een stroomstoring gehad. Enkele aan grenzende woningen liepen rook- of waterschade op. elders in deze krant.) de Peuleyen zal ook het een en ander aan de beplanting gebeu ren; de bewoners worden nog middels een brief hiervan in ken nis gesteld, - NS-station Waddinxveen-Noord: wilgen verwijderen en de onder- beplanting vervangen door andere in verband met inbraakpreventie, - Vijverlaan: vervangen van de be planting, deze is verouderd, - Voormalige Klaas de Vries- school (Herman Heijermanslaan): groenstrook grenzend aan de Sta- ringlaan zal worden opgeknapt (veel ’’wildgroei”), - Prinses Beatrixlaan-Prins Bern- hardlaan: beplanting op hoek ver vangen voor gras in verband met uitzicht voor verkeer; voorts zal er rondom de bejaardenwoningen het nodige aan de beplanting wij zigen, onder andere voor inbraak preventie, - Willem de Rijkelaan (nabij An dré Snackbar): rozenvak deels vervangen; in deze doornige be planting blijft veel vuil hangen. Het omvormen en aanpassen van plantsoenen kan op een aantal ma nieren. Mede gelet op het afbou wen van het gebruik van chemi sche onkruidbestrijdingsmiddelen zal er op een aantal lokaties gras verschijnen in plaats van beplan ting, omdat gras minder onder houd vergt. Gebleken is namelijk dat door het minder toepassen van onkruidbe strijdingsmiddelen beplantings- vakken vaker geschoffeld dienen te worden om het onkruidvrij te houden. Andere manieren om de beplan ting aan te pakken zijn onder an dere het dunnen van beplanting waardoor, door de ontstane ruimte en lichttoetreding in het plant soen, verstikking en overgroeiing wordt tegengegaan. Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteller, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs S Ert I voor een onbetaalbare rij-indrukvoUs-oge* &oep Voorkade 26-27, Boskoop, 01727 - 13000 Dealer voor Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude FEEST MEE. ZIE INLEGVEL MET KLEURPLAAT IN DEZE KRANT! Geldt niet in Waddinxveen. JFovERTOCHT 5 BODEGRAVEN 01726-11500 Wil'- WAGENMAKERSWEG 1 - WOERDEN 03480-10004 De Waddinxvener dr. W.H.J.M. Wientjens van het Distelveld, secretaris van de Raad van Be stuur van het 60-jarige TNO, wordt (rechts op de foto) op de feestelijke jubileummiddag over duurzame ontwikkeling in de Haagse Grote of St. Jacobskerk voorgesteld aan koningin Beatrix. (Foto: TNO - Henk Thomas). taurant aan de Zuidelijke Dwarsweg. In het te verbouwen woon complex Akkeroord 1, dat eerder dit jaar voor 825.000 gulden van de hand is gegaan, willen Ron en Tonneke de Bruin-Boon- stoppel van het Goudse restaurant La Grenouille (Oosthaven), een nieuw restaurant starten. Gouwenaar R.W.M. de Bruin heeft inmiddels bij het college van Burgemeester en Wethouders een bouwvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het woonhuis bij de Zuidelijke Dwarsweg en het bedrijvenpark Coenecoop in Wad- dinxveen-Zuid. De bouwvergunning behelst de verbouwing tot een woonhuis-res- taurant. B. en W. hebben de ge meenteraad laten weten positief tegenover deze functiewijziging te staan, omdat wordt ingespeeld op een behoefte vanuit bedrijven op onder meer het bedrijvenpark Co enecoop. Voorts is de situering van de ho- recavestigign zodanig gekozen, dat ook recreanten, die gebruik maken van de recreatieve fiets route langs de Kanaaldijk, hiervan kunnen profiteren. In verband hiermee zijn B. en W. en de ge- WADDINXVEEN - Deze week (maandagavond, dinsdagavond en donderdag de gehele dag) worden in Waddinxveen de algemene be schouwingen over de gemeentebe groting voor 1993 gehouden. Het college van B. en W. en de gemeenteraad hebben daar drie dagen voor uitgetrokken. Maan dagavond gaven de vijf in de ge meenteraad vertegenwoordigde politieke partijen hun visie op de gang van zaken in dit Gouwedorp. Wat opvalt is de matte sfeer waar in het debat wordt gehouden. Zonder interrupties staken Gerrit van den Berg (CDA), drs. Martin Kraaijestein (PvdA), Jan van Wijk (PCW), Koos de Vogel (VVD) en Wim de Wit (D’66) maandagavond hun betogen af. Martin Kraaijestein verving de wel aanwezige, maar pas weer ge opereerde PvdA-fractievoorzitter Bep Vermeij, en Gerrit van den Berg nam de plaats in van fractie voorzitter Jan Hielema, die de eerste twee debatdagen thuis was gebleven. Uiteraard gaven CDA, VVD en PCW veel steun aan het gevoerde en nog te voeren beleid van het college, PvdA en D’66 - die niet in B. en W. vertegenwoordigd zijn - kwamen met veel vragen en kritiek, maar ook de ’’oppositie” had niet veel behoefte aan het uit delen van de nodige politieke schoppen. Al gauw - op de tweede dag van het debat toen het college van B. en W. antwoordde op de algeme ne beschouwingen - bleek dat PvdA en D’66 weinig in de melk te brokkelen hebben. De sociaal democraten zagen door wethou der Paul van Schie (CDA) van fi nanciën bijna heel hun financiële begrotingsaltyernatieven in de prullenbak verdwijnen. Verder kunnen de aanwezigen zich niet aan de indruk onttrek ken dat D’66 niet altijd voor vol wordt aangezien, alhoewel de de mocraten twee raadszetels bezet ten en zelfs beschikken over een ook aanwezige ’’steunfractie”, die van meer faciliteiten voorzien zou moeten worden. Kritiek over de toelichting op de gemeentebegroting kwam er ove rigens van links en rechts. Met name PvdA en VVD toonden zich ontevreden. PvdA-woordvoerder drs. Martin Kraaijestein zei ronduit teleurge steld te zijn over de beleidsvoor nemens van B. en W. ”Wij zullen lang in de Waddinxveense politie ke geschiedenis terug moeten gaan om een vergelijking te kun nen maken met het huidige be grotingsdocument, dat het college de raad van Waddinxveen heeft aangeboden. De beleidstoelichting bij de begroting voor 1993 is lou ter een overzicht van lopende ac tiviteiten, een soort voortgangs rapportage en bevat nauwelijks een inhoudelijke visie hoe het col lege meent in 1993 de velevraag- stukken die er liggen aan te pak ken”, aldus de sociaal-democraat. ”Wij vinden dit een slechte zaak. Juist een beleidstoelichting dient om de visie van het college'te pre senteren, voortbouwend op het beleidsprogramma, hoewel ook het beleidsprogramma van het college niet uitblinkt door duide lijk geformuleerde doelstellin gen”. VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel zei: ”Ons moet nog één ding van het hart. In de begroting was maar weinig nieuw beleid te vinden. a— 650 WATT. wit van £&¥.- Nu k „4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1