Sint arriveert DE OF d’r ONDER Vriendschapsband: Tsjechische Week Waddinxveen wil SPAAR LAMP MET DE VOOR DELEN 3.700 huizen bouwen op 21 november te..:01828-11177 d’r OP In september 1993 Voorlichting Pelhrimov in gemeentehuis Inwonertal groeit door naar 35.000 Magazijn moet leeg ’’Reeuwijk en Omstreken” Stremming Kerkweg en hefbrug Nieuwsblad Onafhankelijk Dezer dagen nieuw beeldmerk SPAARLAMPENAKTIE ENERGIEBEDRIJF OSRAM Paul van Schie naar Australië WS’ HARWA T.W. Verweij 65 in de ”Dis” Brommer De brug bezorgt menigeen een kater, niet uw Prins, die drinkt een borreltje aan ’t water. De Nieuwe Autobedrijf H. J. van Marrewijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE ^Brommer fax: 10300 express Seat Toledo Sport: f 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS f 500f I ONDERLINGE BRANDVERZEKERING L KLEINE Of u nu iets zoekt om OP te liggen of er ONDER, bij ons geen ONDER- maats, maar een advies OP maat. ’’Harwa maakt u nachtrust kompleet.” Passage 238, Waddinxveen Telefoon 14985 En dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat in onze garantie! Een verzekering zonder winstoogmerk! 7 dagen per week geopend! ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Wandtegels vanaf 5.- pm2 Plavuizen vanaf 10.- pm2 Hans Verkerk houdt magazijn- opruiming aan de Westka- naalweg 100 in Ter Aar. Di verse soorten wandtegels en plavuizen, hoog opgeslagen in ons magazijn, worden nu direct aan particulieren ver kocht. Het magazijn moet leeg, daarom nu wandtegels vanaf 5.- en plavuizen vanaf 10.- per m2. Een zeer unieke kans die u niet voorbij mag laten gaan. Kom daarom j snel en profiteer van onze I totale magazijnopruiming. Voor informatie 01722-5564. de verzekering voor uw opstallen, inboedel Verzekert tegen brand; inbraak; diefstal; storm- en waterschade. Zolderkamer Woensdag 4 november 1992 48e Jaargang No. 02309 Kwart eeuw Van Ginkel Vakanties Een stadsbeeld van Pelhrimov. (Foto: A.H. van Gent). IN HET LICHT VAN DE TOEKOMST $Liehtpcwiljoen KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Jannen tot iet Groene Voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder, telefoon: 03487-1633. AUTORUIT STUK? BEL AUTO R A S. I I Groensvoorde 12 Waddinxveen TEI. 01828-16119 Voorkade 26-27, Boskoop, 01727 - 13000 Dealer voor Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Hoofd redacteur: B.J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 In de maand november bij elke bestelling EEN FLESJE WIJN voor één persoon CADEAU! Vanaf 9 november: van 15.00 uurt/m 21.00 uur. GROTE VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen zegt nu en straks ruimte te hebben Weekblad voor Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten zijn weer in aantocht. De Spaanse kindervriend en zijn gevolg komen zaterdagmorgen 21 november om tien uur in Waddinxveen aan. De motorboot ’’Spanje” meert dan weer traditioneel af aan de Nesse. De Goedheiligman zal, voordat hij vaste voet op Waddinxveense bodem zet, worden verwelkomd door burgemeester C.M. van der Linden. Er zal voor de jeugd ruimschoots gelegenheid zijn in contact te komen met Sint Nico laas op een veilig afgezet terrein aan de Nesse. De Spaanse kindervriend zal op de motorboot vergezeld worden door muzikanten van de muziek vereniging Concordia. Op de wal wordt het trommelstokje overge nomen door de 30-jarige drum band Cormula’s. Na de verwelkoming aan de Nes se, waar Zwarte Pieten peperno ten en kleurplaten (waarmee prij zen gewonnen kunnen worden) zullen uitdelen, maakt Sint Nico laas in een touringcar zowel ’s morgens als ’s middags een rond- Het centrum van de stad onder gaat dit jaar een grondige vernieu wing. Het centrale plein wordt ge heel gerenoveerd en van een nieu we verlichting voorzien, terwijl talloze huizen en winkels worden gerestaureerd. Ook monumentale gebouwen ko men aan de beurt. Zo werd begin oktober de in de 13e eeuw ge bouwde St. Vitus kerk na een in grijpende restauratie weer in ge bruik genomen. De Stichting Vriendschapsband houdt maandagavond 9 november een voorlichtingsbijeenkomst over de realisering van haar doelstellin gen in het gemeentehuis. Doe-het-zelf materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating v 01828-12596 Noordemde 76a Waddinxveen In percentages uitgerekend omvat Zuidplas-Extra achter Van Leeu wen BV 25% (147) sociale wo ningbouw, 32% (190) premie koopwoningen en 43% (251) vrije sector woningen. Naar de bouw wijze gekeken is 22% gestapeld (126) en wordt 78% (454) in laagbouw uitgevoerd. De volgende plek is de ’’drie hoek” aan de andere kant van de Beijerincklaan, begrensd door de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de in aanleg zijnde Zuide lijke Rondweg. Het netto plange bied omvat hier 100 hectare (bru to 114 hectare). Hier zouden - na de nodige kassenaankoop door Waddinxveen - 3.100 woningen gebouwd kunnen worden. Globaal denkt het Waddinxveense gemeentebestuur op die plek ten oosten van de Beijerincklaan 775 sociale woningbouw te kunnen re aliseren (25%), 310 sociale koop woningen (10%), 310 premie koop- en huurwoningen (10%) en 1.705 huizen in de vrije sector (55%). De verhouding laagbouw-hoog- bouw in de ’’driehoek” bedraagt 82,5% laagbouw (2.560 eenge zinswoningen) en 17,5% gestapel de bouw (540). De exploitatie van deze nieuwe Waddinxveense woonwijk met ’’Goudse” huizen omvat een to taal bedrag van 141,1 miljoen gul den. Ter vergelijking: Zuidplas 1980 kost 66,8 miljoen gulden en Zuidplas 1990 (Extra) 18,9 mil joen gulden. In aanvulling op de woningbouw- plannen heeft het rijk een plan gepresenteerd (’’Bentwoud”) voor de bebossing van het gebied tus sen Zoetermeer, Moordrecht, Gouda, Waddinxveen en Boskoop. "Den Haag” wil hier twee miljard gulden in gaan steken. Het wel of niet doorgaan van de Waddinxveense woningbouwplan- nen zal worden vastgelegd in de herziening van het streekplan Zuid-Holland-Oost. Daarin zal worden aangegeven waar Gouda kan uitbreiden (richting Moor drecht?), of Waddinxveen door mag bouwen (ook ten oosten van de Beijerincklaan en in welk-tem po?) en op welke samenhangende wijze inhoud gegeven moet gaan worden aan een werkelijk regio naal huisvestingsbeleid. toer langs alle Waddinxveense winkelcentra. De komst van Sint Nicolaas is voor de Ondernemingsvereniging Waddinxveen - de georganiseerde plaatselijke middenstand - aanlei ding weer een feestelijke Sint Ni- colaas-actie te houden, die al op dinsdag 17 november van start gaat. Om de dag zullen er vier briefjes van 250 gulden worden uitgeloofd onder de bezitters van lootjes, die de deelnemende winkeliers uitge ven bij elke bestede tien gulden. Er zijn tot en met de verjaardag van Sint Nicolaas acht trekkin gen, die zullen worden verricht door het notariskantoor Van der Meulen Koek. De eerste trek king is al op vrijdag 20 november, aan de vooravond van de komst van Sint Nicolaas. WADDINXVEEN - De directeur van de dienst Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland en het gemeentebestuur van de ge meente Waddinxveen maken be kend, dat de Kerkweg-Oost en de oprit van de hefbrug te Waddinx veen tussen de Julianastraat en de hefbrug over de Gouwe over een lengte van 180 m wordt verbeterd en opnieuw zal worden geasfal teerd. De werkzaamheden zullen op maandag 16 november aanvangen en ongeveer 3 dagen duren. Tij dens de asfalteringswerkzaamhe- den zal bovengenoemd wegge deelte voor alle verkeer afgesloten zijn van maandag 16 november 09.00 uur tot woensdag 18 no vember 24.00 uur, of zoveel kor ter als mogelijk of langer dan no dig zal blijken. WADDINXVEEN - De bekende Waddinxvener ing. T.W. Verweij viert komende zaterdag 7 novem ber op zeer feestelijke wijze zijn 65e verjaardag. Hij doet dat deze keer in het res taurant ”de Gouwe Dis” van Maarten M. van Velzen aan de Zuidkade, na jarenlang zeer goed bezochte verjaardagsfeesten in zijn huis aan de Stationsstraat te hebben gehouden. Teus Verweij is de bij zijn af scheid koninklijk onderscheiden oud-directeur van het architecten bureau Stuurman Partners BV aan de Brugweg in Waddinxveen. De Waddinxvener, een verwoed postzegel- en muntenverzamelaar, kwam dit najaar veel in het nieuws toen hij als directeur van Vewa Consulting BV een bom legde onder het winkelplan aan de Kerkweg-Oost door met een com pleet doorgerekend plan voor de bouw van een winkelcentrum op het Be Fair-voetbalcomplex te lanceren. Teus Verweij maakte vorige jaar ook deel uit van het comité ter gelegenheid van het vertrek van notaris J. in ’t Hol. Zeer onlangs gaf hij nog acte de présence op een vergadering van een groep particulieren in het gemeentehuis, die willen proberen te komen tot de oprichting van een historische vereniging en van een Oudheidka mer Waddinxveen. OSRAM DULUX® EL. Alléén maar voordelen. Verkrijgbaar in 4 wattages: 7, 11, 15 en 20 Watt. U spaart het milieu, want ze gebruiken 80% minder energie dan een gloeilamp. U bespaart dus ook geld. Zij zijn super compact, zodat ze vrijwel in élke lamp passen. Ze gaan liefst acht maal langer mee dan een gloeilamp. Uw energiebedrijf betaalt mee, zodat het nu nog aantrekkelijker is OSRAM spaarlampen aan te schaffen. toeristenlanden waar Van Ginkel Vakanties zo thuis is. Het publiek zal bijvoorbeeld onder andere kunnen kennis maken met een Kozakkenkoor. In 1993 komt Van Ginkel Vakan ties ook met een exclusieve jubile- umtoer. Het gaat hierbij om een ’’wereldreis door het Verre Oos ten”, waarvoor lef en fitheid no dig is om die te kunnen volbren gen. De 6 a 8 edities van de 30-daagse jubileumtoer, waarvoor een zeer acceptabele prijs zal wordn ge vraagd, brengen de deelnemers naar Hongkong, Zuid-India, Indo nesië (Java en Bali), Thailand (Bangkok), Nepal, India (New Delhi en Accra). Overnacht wordt er in de luxere hotels. Het reis- en passagebureau Van Ginkel ontstond op de zolderka mer in de woning van Ton van Ginkel aan de Anna van Buren- straat in de Oranjewijk. Daar wer den als eenmansbedrijfje met één medewerkster de eerste stappen in de reiswereld gezet. Op 15 november 1968 ging de on dernemende Waddinxvener van start in een pandje aan de Kerk weg-Oost, onderaan de oprit naar de hefbrug over de Gouwe. Ter plaatse ligt nu een voetpad naar het Raadhuisplein. Het hoofdkantoor van Van Ginkel Vakanties werd in 1975 gevestigd in het nieuwe winkelcentrum ”de Passage”. Later werd een nieuw hoofdkantoor aan de Tweede Bloksweg betrokken. Al deze ont wikkelingen passen in de langza me groei die directeur Ton van Ginkel voor zijn bedrijf steeds na streeft. In de loop der jaren had Van Gin kel Vakanties ook vestigingen in Zeist en in Den Haag. Een hoog tepunt in de groei en bloei van de Waddinxveense touroperator was de overname van de Amsterdamse reisorganisatie Zonnetour. den, die zal worden gepresenteerd door Gerard Cox. Op deze avond, waarvoor die avond pendeldiensten rijden tus sen Waddinxveen en Gouda, zijn er muziek en optredens te ver wachten met een knipoog naar de van een kleine 600 huizen in Zuidplas-Extra en zou daarna 3.100 huizen willen neerzetten aan de andere (oost)kant van de Beijerincklaan als Gouda geen nieuwe woonwijk met 4.700 hui zen voor 12.000 mensen in de Moordrechtse Zuidplaspolder mag gaan bouwen. De gemeente vindt dat Waddinx veen (ruim 25.000 inwoners) moet kunnen blijven doorbouwen in een tempo van 150 tot 200 wo ningen per jaar. Rijkspl- het open houden van hi Hart zouden overigens wel eens kunnen betekenen dat het Gouwe- dorp niet meer mag bouwen dan 60 huizen per jaar. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) vindt dat een schrikbeeld. ’’Misschien is er voor de zon- en feestdagen dan nog een politiek eitje bij de bruine boterham, maar daarna zijn er slechts boter hammetjes met tevredenheid op tafel, zoals mijn grootmoeder dat noemde. Een streepje boter er op en verder niets, maar wel voed zaam”, oordeelt hij over een toe komstig Waddinxveen zonder noemenswaardige bouwactiviteit. Al maandenlang grote aantallen woningen genoemd waarvoor bin nen het grondgebied van Wad dinxveen voldoende ruimte aan wezig zou zijn om ze te kunnen bouwen. In totaal zou gaan om maar liefst 3.700 huizen. Dit aan tal komt overeen met de omvang van bijna twee woonwijken Zuid plas. Na de - sinds 1983 - nagenoeg volgebouwde woonwijk Zuidplas (65 hectare en 2.180 woningen) wordt eerst gekeken naar het be bouwen van de 12,5 hectare land bouwgrond achter autobedrijf Van Leeuwen BV tussen Plas weg en Beijerincklaan. Daar kunnen op basis van het door Waddinx veen bij Gedeputeerde Staten in gediende vervolgplan Zuidplas ’90 588 woningen worden ge bouwd. Het gaat hier vooralsnog om 126 gestapelde woningen (71 sociale woningen en 55 vrije sector wo ningen), 380 eengezinswoningen (76 sociale woningen, 114 vrije sector woningen en 190 premie koopwoningen) en 82 andere hui zen (68 twee-onder-één-kap en 14 vrijstaande woningen). Woerden 03480-16030 Gouda 01820-39220 Utrecht 030-890344 WADDINXVEEN - De Stich ting Vriendschapsband Waddinx- veen-Pelhrimov, waarvan J. Bost voorzitter is en A.H. van Gent se cretaris, houdt maandagavond 9 november van acht tot tien uur uur in het gemeentehuis een openbare vergadering voor vereni gingen, organisaties, instellingen en particulieren uit Waddinxveen. De nieuwe stichting tracht de on derlinge vriendschapsbanden tus sen Waddinxveen en Pelhrimov, een gemeente in het Tsjechische deel van Tsjecho-Slowakije onder de rook van Praag, te bevorderen. Op de bijeenkomst zal de doel stelling van de Stichting Wad- dinxveen-Pelhrimov uiteengezet worden. Aangegeven zal ook wor den op welke manieren de stich ting haar doelstelling wil realise ren en hoe het Waddinxveense verenigingsleven hierbij betrok ken kan worden. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte dia-presentatie gehouden over Pelhrimov en omgeving, ter wijl tevens ruimschoots gelegen heid voor discussie zal bestaan. WADDINXVEEN - Enkele leden van de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen-Pelhrimov brachten vorige week een bezoek aan de Tsjechische partnergemeente. Het voornaamste doel van de reis was om voorbereidingen te treffen voor een Tsjechische Week, welke de stichting volgend jaar septem ber in Waddinxveen wil organise ren. Onder meer werd in Pelhrimov gesproken met het gemeentebe stuur, vertegenwoordigers van het museum, het reisbureau en met bedrijven. Veel tijd is ingeruimd voor over leg met het Cultuurcentrum. Die instelling kan worden gezien als tegenhanger van Kreater in Wad dinxveen. Er worden teken-, schilder en boetseercursussen gegeven, ballet lessen en lessen in het bespelen van muziekinstrumenten. Ook heeft het Cultuurcentrum een koepelfunctie voor diverse mu ziek-, zang- en dansgroepen in Pelhrimov. Het programma omvatte verder een bezoek aan een paar agrari sche bedrijven in Pelhrimov, waarvan de eigenaren deel uit maakten van de agrarische delega tie welke vorig najaar Waddinx veen bezocht. De deelnemers van die groep spreken en raadplegen elkaar nog veelvuldig en steunen elkaar waar dat mogelijk is. Overigens is er voor de particulie re agrariër nog een lange weg te gaan om de in 40 jaar gegroeide achterstand in te lopen. Dat blijkt vooral uit de staat waarin de be drijfsgebouwen verkeren. Aan de directie van één der basis scholen in Pelhrimov, waarmee al eerder contact was gelegd, werd een door de Stichting Vredesop- bouw in Utrecht uitgebrachte dia serie met begeleidende lesbrief (in het Tsjechisch) overhandigd. De bedoeling is, dat het thema van die lesbrief wordt behandeld in samenwerking met een school in Waddinxveen. De mogelijke praktische uitvoering moet nader worden beoordeeld. De bezoekers uit Waddinxveen zijn onder de indruk gekomen van de activiteiten, die op verschillen de gebieden in Pelhrimov plaats vinden. Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteller, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs C/AI voor een onbetaalbare rij-indruk 1 voiiswogen Groep WADDINXVEEN - Van Ginkel Vakanties uit Waddinxveen maakt zich op voor de viering van het 25-jarig bestaan, waarbij in 1993 op diverse manieren aandachttrekkend zal worden stil gestaan. Dezer dagen publiceert het op 1 september 1968 op een zolderkamertje door Waddinxvener A.G.M. van Ginkel be gonnen reis- en passagebureau een nieuw beeldmerk. Van Ginkel Vakanties, met vesti gingen in Waddinxveen (Passage, Tweede Bloksweg), Gouda (Korte Tiendeweg, Agnietenstraat) en Zoetermeer) telt nu 44 medewer kers. Het bedrijf beschikt voorts in de vakantielanden over 40 eigen reis leiders en maakt op de vakantie bestemmingen in de zomermaan den gebruik van 12 hostesses (5 in de wintermaanden). Van Ginkel Vakanties is ook zeer actief als reisorganisator met al 17 jaar eigen vakantieprogramma’s naar tien landen in het Verre Oos ten (acht complete rondreizen), met eigen vliegvakanties naar zon rijke bestemmingen van ’’doch ter” Zonnetour en met eigen au tovakanties in Europa. Directeur Ton van Ginkel maakt voor de landelijke reisbranche deel uit van de CAO-onderhande- lingscommissie van de ANVR, is voorzitter van de Commissie Au- tovakantiereizen van de Neder landse Vereniging van Reisagen ten en is lid van de ballotagecom missie van de ANVR. Op vrijdagavond 15 januari wordt ter gelegenheid van het zilveren jubileum in de nieuwe Goudse Schouwburg in Gouda voor de re gio een feestelijke avond gehou- WADDINXVEEN - Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) en zijn vrouw hebben Waddinxveen zon dag verlaten voor een uitgebreide vakantie in Australië en omge ving. Ze blijven zes weken weg en hopen zaterdag 12 december weer in het Gouwedorp terug te zijn. Paul van Schie is vertrokken na een saai debat en algemene be schouwingen over de gemeentebe groting voor 1993, dat in de raad- zaal van het gemeentehuis drie dagen in beslag nam. Het venijn zat overigens wel in de staart van het begrotingsdebat, want op de valreep besloot de ge meenteraad in de meest krappe meerderheid dat Waddinxveen onmiddellijk de landelijke organi satie LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) moest verlaten. Het college van B. en W. had aan vankelijk met instemming van de gehele gemeenteraad aangegeven dit besluit door het nieuwe colle ge en de nieuwe gemeenteraad in 1994 te laten nemen, maar een door wethouder Paul van Schie geforceerde stemming - die bij het scheiden van de markt wilde weten waar de VVD-fractie in de ze zaak precies stond - maakte aan dat streven een einde. De VVD brak door nu voor uittre ding uit de LOTA te stemmen - welk voorstel een meerderheid kon halen door de afwezigheid van de LOTA-sympathisanten Bep Vermeij (PvdA) en drs. Mar tin Kraaijestein (PvdA) - hiermee een belofte uit het beleidspro gramma 1990-1994. Het college van B. en W., de ge meenteraadsleden en een aantal gemeente-ambtenaren en hun echtgenotes sloten het driedaagse debat donderdagavond in de kan tine van de brandweergarage aan de Noordkade af met een hapje en een drankje. De catering daar was in handen van hoofdbode, marktmeester en brandweerman J.K. Meijer. voor de bouw van nog eens 3.700 huizen voor ongeveer 10.000 mensen. Dat betekent dat het ’’Gouwedorp” na de eeuwwisseling moet kunnen doorgroeien naar 35.000 inwoners. Over de haalbaarheid van de wo- ningbouwplannen van Waddinx veen zullen in de loop van 1993 definitieve beslissingen genomen worden. Het gemeentebestuur wil al in 1994 beginnen met de bouw 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1