Ruim 40 W’veense bedrijven op beurs s Omgeving Hoeves is verkeersge vaarlij k I BERICHT VOOR SLAAP WANDELAARS WS’ HARWA AANBIEDING PIANO'S-KEYBOARDS Zimmermann 5990,- Nu 4765,- G.SchuIze Rosier A.Förster Yamaha Diverse Occasions voorradig! GROENSVOORDE te..:01828-11177 Wik* express Dinsdag en woensdag in Bleiswijk Koffiebar Presentatie Stichting Ontmoeting Jeroen Vens bij de RTW WADDINXVEEN - In het jon gerenprogramma Trendy van de lokale RTW-radio is zaterdaga vond van acht tot negen uur Je roen Vens aanwezig. Hij zal de luisteraars iets vertellen over zijn eigen functie binnen het sociaal- cultureel werk in Waddinxveen. Tevens geeft hij informatie over de laatste ontwikkelingen rond het Jongeren Infdormatie Punt (JIP) in dit Gouwedorp. Rabobanken hielden een lunch- bijeenkomst van ’t hof ’’Wethouder gaat buiten de perken” Onafhankelijk Nieuwsblad (Brom)fietsers kunnen er wel doorheen Vergadering GVB in Gouda Die "andere" hele goede NVM makelaar! A.H. van Gent opent verbouwd schoolgebouw Waddinxvener verwijt de gemeente vandalisme HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Ialle rijlessen 47,50 (60 min.) f^remmer fax: 10300 KEYBOARDPAKKETTEN Seat Toledo Sport: f 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS 1 500< Autobedrijf H. X van Marrewijk F Bezoekers 7 dagen per week geopend! Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Last van een onrustige slaap? Neem de slaapwandelroute naar Harwa voor een uitgerust slaapadvies. VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon: 01828-16119 633,- 748,- 908,- UBovag-erkend SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen onsja^ FFz n kei een trum P Waddinxveen Tweede keer 6295,- Nu 4990,- 6490, Nu 5390,- 7850,- Nu 6490,- 10995,- Nu 9250,- Aan het water voelt de Prins zich in zijn element, iedereen raadt, maar niemand die hem kent. De Nieuwe Prins. Enthousiasme AUTORUIT STUK? BEL AUTO R.A.S. Keyboard met onderstel, adapter, hoofdtelefoon en cursusboek: van van van van 1069,- Anderen Happy Hour voor 499, voor 599,- voor 769,- voor 898,- De nieuwste Digitale Piano’s van Yamaha, Clavinova en Roland: 1495,- 1995,- 2990,- 3570,- 4790,- DOE NU UW VOORDEEL BLJBOOT KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 makelaardij Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 11 november 1992 PvdA wil debat CDA-wthouder P.F.J. van Schie. {Foto: Archief Sjaak Noteboom) I i I over gedrag Paul van Schie De beurs ’’Ondernemen in Mid- den-Holland” telt in totaal 300 standhouders op ongeveer 12.000 van 15.00 uurt/m 21.00 uur. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN In de maand november bij elke bestelling EEN FLESJE WIJN voor één persoon CADEAU! vanaf fl. 45,-' per dag excl BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 48e Jaargang No. 02310 M iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen Rijschool 'Bijna' Graanakker 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon: 06-52711818, b.g.g. 01828-15950 Telefoon 01828-12012 ZEVENHUIZEN - De koffiebar ’t Praathuis in het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen houdt vrijdag 13 no vember vanaf acht uur een spel- avond ’’Twee voor twaalf’. Het belooft een hele leuke, maar vooral gezellige avond te worden. hem moet die niet worden over trokken. ’’Wethouder Van Schie is als coa- litieleider eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van het be leidsprogramma”, stelde Wad- dinxveens eerste burger. ”Hij voelt zich daarmee verantwoorde lijk voor een goede samenwerking binnen de coalitie”. ”Hij is al zeventien jaar wethou der en heeft nagenoeg alle porte feuilles behartigd. Alle zaken hebben financiële kantjes. Boven dien is wethouder Van Schie in ventief. Zelfs zijn grootste oppo santen weten echter, dat hij ook bereid is te werken aan compro missen. In het college staat ieder een zijn mannetje”. ’’Zijn interrupties en opmerkin gen met name aan de raadsleden Charles Wijnen (PvdA) en Sylvia Barth-van den Hondel (D66) is onzes inziens buiten de perken ge gaan”, aldus PvddA-fractievoor zitter Bep Vermeij in een toelich ting. ”Wij willen gaarne een publieke discussie over de omgang met el kaar tijdens raadsvergaderingen. Een voorstel van u verwachten wij op korte termijn”, zo laat de soci- aal-democrate burgemeester Van der Linden weten. Hoewel zij wel op korte termijn een voorstel van Waddinxveens eerste burger zegt te verwachten, zal het houden van dit publieke debat nog wel even op zich laten wachten. Zoals bekend geniet wethouder Paul van Schie met zijn vrouw van een zesweekse vakantie aan het andere eind van de wereld (Australië). Hij keert pas op za- Met ruime parkeergelegenheid terdag 12 december weer in Wad dinxveen terug. ’’Uiteraard wensen wij de discus sie te voeren als de heer Van Schie terug is”, laat Bep Vermeij nog wel weten. Ze heeft een af schrift van haar brief voor alle ze kerheid wel naar het huisadres van de wethouder gestuurd. Het is niet de eerste keer dat de PvdA - die sinds 1990 geen deel meer uitmaakt van het college van B. en W. - wethouder Paul van Schie openlijk aanvalt. Dat was ook al het geval tijdens de al gemene beschouwingen van pre cies een jaar geleden. Een jaar geleden zei Bep Vermeij bijvoorbeeld: ’’Deelt u de mening dat het colege, waarvan drie poli tieke portefeuillehouders deel uit maken, op dit moment door één van de wethouders gedomineerd wordt?” WADDINXVEEN - De verkeerssituatie op de Schaepmanhoe- ve, Kuyperhoeve en Thorbeckehoeve in de woonwijk Zuidplas vraagt dringend om snelle maatregelen. Dat schrijft PvdA-ge- meenteraadslid Charles Wijnen maandagavond in een brief aan verkeerswethouder Joop Neele (PCW). Joop Neele in zijn brief de be trokken bewoners en de PvdA- raadsfractier op zeer korte termio- jn te informeren over de door hem te nemen maatregelen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. GOUDA/WADDINXVEEN - In de raadzaal van het Goudse stad huis vergadert dinsdagavond 17 november om acht uur het alge meen bestuur van het Gemeen schappelijk Vuil verwerkingsbe drijf Midden-Hollanden Rijn streek (GVB), dat wordt voorge zeten door de vice-voorzitter en Waddinxveens milieuwethouder K.W.Th. van Soest (VVD). WADDINXVEEN - De fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Waddinxveense gemeenteraad wil naar aanleiding van het gedrag van CDA-wethouder Paul van Schie een publie ke discussie over de omgang met elkaar tijdens raadsvergaderin gen. Dat heeft fractievoorzitter Bep Vermeij in een brief aan de voorzitter van het college van B. en W. burgemeester Kees van der'Linden, laten weten. Het schriftelijke verzoek tot dit debat heeft de sociaal-democrate maandagavond 9 november aan Waddinxveens eerste burger ver zonden. Volgens Bep Vermeij is het ge drag van de christen-democrati- sche wethouder tijdens het drie daagse oktoberdebat over de ge meentebegroting voor 1993 in ne gatieve zin ’’nogal opvallend” ge weest. ”Los van alle kritiek lijkt het zo, dat wethouder Van Schie in veel gevallen met ideeën komt en in staat is dominant zijn visie te pre senteren en aan de andere college leden weet op te leggen. Wanneer u het met onze indrukken eens bent, dan zouden wij aan de voor zitter van het college willen ver zoeken dat binnen het college te bespreken, zodat elke portefeuil lehouder beter en zelfstandiger zijn taak kan gaan vervullen, ui teraard collegiaal”. ”We gaan zeker niet zover als de CDA-fractievoorzitter J.A. Hiele- ma, die een paar jaar geleden in de algemene beschouwingen wet houder K.W.Th. van Soest van een medecollegepartij nogal aan viel en zijn functioneren in de raadscommissie Algemeen Be stuurlijke Zaken wilde bespreken. Wij vinden dit vooralsnog tot de verantwoordelijhkheid van het college als geheel en iedere porte feuillehouder afzonderlijk beho ren”. Over de door de PvdA verwoord de dominante rol van wethouder Paul van Schie kwam een jaar ge leden ook burgemeester Kees van der Linden namens het college van B. en W. te spreken. Volgens ••••••••••••••••••A* Het tweedaagse ondernemerspark Waddinxveen bestaat uit de vol-' gende bedrijven: - Trappenfabriek Van den Hondel BV. - Axis Aandrijvingen BV. - Brewacom BV (computers). - PRO Beveiligingstechniek. - Van Leeuwen Autobedrijf BV. - Euroline BV (belettering). - De Henegouwer (spuit- en mof- felinrichting). - Restaurant Bibelot. - Partycentrum Van den Berg. - Janmaat Klokken. - Holland Shipping BV (internati onale expediteurs): wegvervoer door heel Europa, zee- en lucht vracht, koeriers en expressezen- dingen, opslag in geconditioneer de ruimten, voorraadbeheer, or derverwerking, verpakking en ver zorging van documenten, douane- opslag. - Auto Baas BV Nissan. - Flexcom BV (telecommunica tie): optimale kwaliteit en service, uitgebreid programma op het ge bied van geavanceerde telecom- municatiemiddelen. - Stuurman Partners BV (archi tectenbureau). - Alpha Vertaalbureau en Taalon derricht. - Ten Hoope Interieurprojecten. - DMZ Automatisering BV: pak ket totaalautomatisering, maat werk en standaard software voor gedegen eigen financiële admini stratie, facturering en orderadmi nistratie, eigen technische dienst en helpdesk. - Gemeente Waddinxveen. - Ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW). Nog nooit was het enthousiasme voor een gezamelijke bedrijven- cluster zo groot als dit jaar. Een commissie van zes personen heeft er dit jaar de schouders onder ge zet en dat resulteerde in het ’’On dernemerspark Waddinxveen” met een forse deelname. De presentatie van het Waddinx veense bedrijfsleven ziet er vol gende week anders uit dan in voorgaande jaren. Zo zullen de meeste stands niet meer met hoge wanden worden uitgevoerd, maar zal de totale Waddinxveense clus ter er modern en zeer overzichte lijk uitzien. Het aanbod van bedrijven is zeer gevarieerd en zeker de moeite van een bezoek waard. Een gezamen lijke folder, gezamenlijke adver tenties en een eenheid in aankle ding zijn de sterkste punten waar mee ’’Ondernemerspark Wad dinxveen” zich dit jaar aan de duizenden beursbezoekers presen teert. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk. Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 WADDINXVEEN - De Rabo bank Waddinxveen verzorgde in restaurant Bibelot aan de Lima- weg een informatieve en geslaag de lunchbijeenkomst voor een 50- tal accountants en financieel spe cialisten. De middag was een initiatief van de gezamenlijke Rabobanken in De Kring (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nieuwer- kerk aan den IJssel, Nootdorp, Pijnacker, Waddinxveen en Ze- venhuizen-Moerkapelle). Op het programma stonden inlei dingen van drs. J.P.M. Sterk en J.J.M. van der Heiden. Ze wer den welkom geheten en aan de aanwezigen voorgesteld door A.B.P.M. Lamot, directeur van de Rabobank-Zevenhuizen- Moerkapelle. Hij is voorzitter van de publici- teitscommissie van de Raboban ken in De Kring. In zijn wel komstwoord presenteerde hij de 16e editie van ’’Cijfers en Trends”, waarin de Rabobank Ne derland een schematisch en up-to- date overzicht geeft van een 75- tal branches in ons land. Drs. Sterk is secretaris Betalings verkeer bij het KNOV. Onder zijn redactie is in boekvorm de gids over kostenverlaging van het zakelijk betalingsverkeer ’’Door de bank genomen?” tot stand ge komen. De heer Van der Heiden is werk zaam als produktadviseur Betaal diensten bij Rabobank Nederland. Vanuit dit specialisme adviseert hij relaties in de bedrijvenmarkt over het gebruik van de juiste diensten en produkten met be trekking tot binnenlands beta lingsverkeer, met als doel een zo hoog mogelijke efficiency te ver krijgen voor de cliënt en voor de bank. WADDINXVEEN (Brom)fietsers zullen geen last hebben van de stremming van de Kerkweg-Oost en de oprit naar de hefbrug over de Gouwe. Zoals bekend hebben directeur van de dienst Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland en het gemeentebestuur van de ge meente Waddinxveen bekend ge maakt, dat de Kerkweg-Oost en de oprit van de hefbrug tussen de Julianastraat en de hefbrug over de Gouwe over een lengte van 180m wordt verbeterd en op nieuw zal worden geasfalteerd. In tegenstelling tot het eerdere bericht dat het bovengenoemde weggedeelte voor alle verkeer af gesloten zal zijn, is het voetgan gers- en (brom)fietsverkeer wel mogelijk. Gemotoriseerd verkeer is ge stremd van maandag 16 november 09.00 uur tot woensdag 18 no vember 1992 24.00 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer dan nodig zal blijken. Woerden 03460-16030 Gouda 01820-39220 Utrecht 030-890344 Volgens het sociaal-democratische raadslid hebben bewoners van de drie ’’hoeves” een maand geleden de gemeente al verzocht in hun wooonomgeving verkeersmaatre gelen te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid. ’’Gelet op het feit dat dit jaar al drie ongelukken met kinderen hebben plaatsgevonden zijn wij met de bewoners van mening dat er op korte termijn maatrgelen nodig zijn om de situatie te verbe teren”, aldus Charles Wijnen. ”Het lijkt ons raadzaam dat u daarvoor contact opneemt met de omwonenden, die naar onze me ning als deskundigen kunnen wor den gezien”, stelt het PvdA-raads- lid. Hij verzoekt verkeerswethouder WADDINXVEEN - Oud-PvdA- wethouder van Waddinxveen en oud-burgemeester van de gemeen te Zevenhuizen, Anne H. van Gent van de Mozartlaan in Wad dinxveen, verricht zaterdagmor gen 14 november om tien uur de heropening van de van binnen op geknapte openbare Theo Thijssen- school aan de Kerkweg-Oost. De oud-leerling van de Theo Thijssenschool, wiens vader er ook les heeft gegeven, doet dat aan het begin van een open huis in het schoolgebouw, dat tot twee uur ’s middags duurt. De bezoekers kunnen tijdens het open huis de school bekijken, voorstellingen van schoolgroepen bijwonen en deelnemen aan aller lei activiteiten. Zo is er een tentoonstelling van oude en nieuwe onderwijsmetho den, spelen uit de tijd van Ot en Sien, schminken en opmaken, mu siceren door leerlingen, handvaar- digheidsstand, informatiestands (Vereniging Openbaar Onderwijs, kindercentrum de Boemel, Gast- ouderproject en Openbare Biblio theek) en zijn er voor de inwendi ge mens poffertjes, koffie, thee, limonade en een ouderwetse snoepkraam. De Theo Thijssenschool biedt de gelijk onderwijs, kleine groepen, goede sfeer, uitgebreid rapport, remedial teacher, huiswerkbege leiding, bijzondere activiteiten, blokfluitles, prima overblijfrege- ling, eigen verkeersbrigade en na schoolse opvag (in de buurt). Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteller, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs voor een onbetaalbare rij-indrukvolkswagen &oeP Voorkade 26-27, Boskoop, 01727 - 13000 Dealer vóór Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude vierkante meter. Het verwachte aantal bezoekers bedraagt 10.000. De beurs telt een achttal bedrijfs sectoren (bouw, horeca, kantoor- efficiency en automatisering, ma- nagementadvies-exportadvies, on derwijs en arbeid, promotie, tech niek en voorlichting-overheid) en 2 gemeenteclusters (Waddinxveen en Zoetermeer). Bovendien is er een themaplein over ’’Kostenbesparing in goede- renstroombeheersing”. Op een centrale plaats kunnen de bezoe kers via woord, beeld en act de ’’eigen” goederenstromen aan een nader onderzoek onderwerpen. Direct aansluitend aan het thema plein is een fraaie ruimte gereser veerd voor bedrijven die op com merciële basis produkten en ad viezen aanbieden op het gebied van goederenstroombeheersing en logistiek, de combinatie weg-rail- transport neemt hier ook een plaats in. Andere Waddinxveense deelne mers aan de beurs zijn: - Boonstoppel Verf BV. - Stichting Bouwvoorlichtingscen- trum. - Chem-Dry Tapijtreiniging. - Convenient BV. - Douanepost Waddinxveen. - Euro-Line. - J.P. Artworks. - Lavigne RI/CS. - Van Leeuwen Truckservice BV. - Van Leeuwen Autoschade BV. - Service Centrum Midden-Hol- land. - Total Concept. De Rabobank Waddinxveen pre senteert zich op de bedrijven- beurs door op dinsdagavond 17 september van half zes tot half zeven eer Happy Hour voor alle sectoren van het bedrijfsleven te houden. Dit ontmoetingsuurtje vindt plaats in de Waddinxveense be- drijvencluster van de beurs. Het Happy Hour houdt de Rabobank Waddinxveen op verzoek van de Waddinxveense ondernemerskring ’’Industrieel Contact Waddinx veen” (ICW). Dit initiatief maakt het mogelijk de standhouders van het twee daagse ’’Ondernemerspark Wad dinxveen” en overige Waddinx veense ondernemers in ongedwon gen sfeer te ontmoeten. WADDINXVEEN - Op de vrij dag 13 november (19.00-21.00 uur) en zaterdag 14 november 10.00-16.00 uur) te houden ver koop- en informatiedagen in het Hervormd Wijkgebouw De Hoek steen aan de Esdoornlaan in Wad dinxveen presenteren zich ook vier instellingen. Dat zijn naast de IZB (Hervorm de Bond voor Inwendige Zen ding), de Stichting Goed Werk en de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Patiënten Vereni ging (NPV) ook de Reformatori sche Stichting ’’Ontmoeting” voor hulp aan thuislozen. Het doel van ’’Ontmoeting” is overeenkomstig Gods Woord, hulp te verlenen aan mensen in nood: zwervers, verslaafden, pros- tituées en allen die in een crisissi tuatie verkeren (ongeacht ras, huidskleur of godsdienst). van nogendorpp.e r'gouda rv le'e’oon 01820-2'01(1 kanioren n gouda a’phen a/d jn NVM en zoetermeer WADDINXVEEN - De aan het Sweelinckhof wonende journalist Theo Jongedijk heeft bij het gemeentebestuur van Waddinxveen krachtig ge protesteerd tegen het afgelo pen vrijdagmorgen onver wachts kappen van vier gezon de, pas twee jaar jonge mei doorns in het groengebied bij zijn huis. Hij heeft daarover zowel het college van B. en W. als het hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst in de loop van dezelfde dag een telefax gestuurd. Theo Jongedijk hoopt dat B. en W. maatregelen zullen ne men, waardoor ’’herhaling van dit soort gemeentelijk vanda lisme zich niet meer zal voor doen”. Volgens de protesterende Waddinxvener zijn de bomen - zonder enige vorm van overleg met de bewoners gekapt. De vier bomen waren twee jaar ge leden door de gemeente ge plant, nadat de vorige, even eens kerngezonde bomen, ook al zonder enige vorm van over leg het slachtoffer waren ge worden van de gemeentelijke kapwoede, aldus de boze Swee- linckhof-bewoner. ’’Indertijd is de toezjegging ge daan dat er geen enkele vorm van verandering meer in het groengebied aan het Swee linckhof zou plaatsvinden, zon der overleg met de bewoners”, herinnert Theo Jongedijk zich. Hij stelt in zijn telefaxen dan ook voor dat de gemeente nog dit najaar overgaat tot de aan plant van vier nieuwe bomen. ”Een unieke kans voor de ge meente om te bewijzen dat er niet alleen snel gehandeld kan worden als het om kappen gaat”, vindt hij. Theo Jongedijk schrijft te ver wachten dat hij op zo kort mo gelijke termijn schriftelijk van het gemeentebestuur te horen krijgt wanneer de aangerichte schade wordt hersteld. Vrijwel onmiddellijk nam de gemeentelijke Plantsoenen dienst het afgelopen weekeinde contact op met de verontwaar- dige Waddinxvener. Hij kreeg van de gemeente volkomen ge lijk. Ten onrechte was name lijk verzuimd de directe omwo nenden - waarvan enkelen op hun beurt weer hadden ge klaagd over het groen - over de ’’groenaanpassingen” te infor meren. Theo Jongedijk en de andere bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de vervan gende groenplannen van de ge meente. Het wordt gewaar deerd dat de fout is erkend en dat er moeite wordt gedaan aan het Sweelinckhof weer vol doende vervangend groen te planten. BLEISWIJK/WADDINXVEEN - Op de zesde bedrijvenbeurs ’’Ondernemen in Midden-Holland”, die volgende week dinsdag 17 november (13.00-22.00 uur) en woensdag 18 november (13.00-22.00 uur) in het comnlèx van de gjjpeijte- en fruitveiling De Kring in Bleiswijk wordt gelïbuden, verzorgen 30 Waddinx veense bedrijven een gezamëniake presentatie onder het motto ’’Waddinxveen. Daar kun je niet omheen!”. Ruim tien andere Waddinxveense bedrijven verzorgen een eigen presentatie. - Van der Laan Koeltechniek BV: ervaren koeltechnisch bedrijf met 40 jaar ervaring in kwaliteit, flexi biliteit en snelheid, maatwerk op gebied van isolatiepanelen, koel- draaideuren, koelschuifdeuren. - Van Noort Transporten en Ver huizingen BV. - Hooftman Autobedrijf BV (Vol vo). - De Pater Makelaardij. - Inodes BV (engineering): sinds 1981 adviserend en uitvoerend in genieursbureau voor thermische procestechniek, specialist in lucht- en verbrandingstechniek. - Reklame Studio Teller BV. - Air Products Nederland BV. - Hoveniersbedrijf H. van Vliet. - Grontmij. Zuid-Holland NV. - Autobedrijf Boonstoppel BV (Peugeot-dealer). - Van Berkesteijn (wooncultuur): omvangrijke collecte grenen en ’’antieke” country-style meubelen (kasten, salontafels, eetkamerta- fels, fauteils, banken) uit Enge land. ’t MS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1